Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Ediční činnost (CZ) > Podpora ochrany životního prostředí v České republice 2006

   Verze 1.3.3

Ediční činnost (Publikace)

Podpora ochrany životního prostředí v České republice 2006


Název publikacePodpora ochrany životního prostředí v České republice 2006
AutorMŽP - CENIA
Rok vydání2006
KategorieDALŠÍ
TémaEkonomika
VydalMinisterstvo životního prostředí
Práva© 2006 Ministerstvo životního prostředí. Všechna práva vyhrazena.
ObsahÚvodem 4
I. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 5
1. Státní fond životního prostředí České republiky 5
2. Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie 12
3. Program revitalizace říčních systémů 17
4. Program péče o krajinu 22
5. Příspěvek zoologickým zahradám 27
6. Náprava ekologických škod po Sovětské armádě 30
7. Výzkum a vývoj v oblasti životního prostředí 30
8. Podpory nestátním neziskovým organizacím 32
9. Program péče o urbanizované prostředí 33
10. Fond soudržnosti 34
11. Program LIFE III 35
12. Operační program Infrastruktura 36
13. Operační program Životní prostředí 39
II. MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ 41
1. Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku 41
2. Dotace agrokomplexu 1 42
3. Dotace agrokomplexu 2 42
4. Dotace lesnímu hospodářství 44
5. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. 45
6. Pozemkové úpravy 46
7. Vodohospodářské stavby 47
8. Obnova, odbahňování a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží 48
9. Podpora ze strukturálních fondů EU 48
III. MINISTERSTVO DOPRAVY 50
1. Kombinovaná doprava 2006 50
2. Obnova vozidel povrchové MHD a linkových autobusů 51
3. Podpora výstavby pražského metra 52
4. Státní program na podporu úspor energie a využití alternativních paliv v resortu dopravy pro rok 2006 53
IV. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 54
1. Podpora obnovy venkova 54
2. Podprogram podpory výstavby technické infrastruktury 55
3. Podprogram regenerace panelových sídlišť 56
V. MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU 57
1. Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie 57
2. Operační program průmysl a podnikání 64
3. Útlum hornictví včetně sanace těžby uranu 64
4. Náprava škod na životním prostředí způsobených dobýváním nerostů 66
VI. MINISTERSTVO OBRANY 67
1. Modernizace tepelných zdrojů resortu obrany 67
2. Odstranění ekologických zátěží v opouštěných posádkách Armády České republiky 67
VII. MINISTERSTVO FINANCÍ 68
Technická opatření v PHO 68
VIII. STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST 69
1. Radiační monitorovací síť ČR (RMS) 69
2. Radonový program ČR 70
IX. PROGRAMY ČMZRB, a.s. 72
Programy podpory malého a středního podnikání ČMZRB, a. s. 72
X. FONDY EVROPSKÉ UNIE 72
1. Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU 72
2. Strukturální fondy 75
3. Fond soudržnosti 76
4. Iniciativy Společenství 77
5. Zvláštní podpora rybolovu 77
6. Inovační akce 77
7. Řídicí orgány pro granty EU 78
XI. OSTATNÍ PROGRAMY ZAHRANIČNÍ POMOCI V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 81
1. Programy Phare 81
2. Bilaterální spolupráce 86
3. Mezinárodní finanční spolupráce 87
XII. ADRESÁŘE A INFORMAČNÍ ZDROJE 93
1. Orgány státní správy 93
2. Odborná podpora státní správy (pracovní název) 99
3. Regionální rozvojové agentury v České republice 101
4. Některé nevládní, neziskové a poradenské organizace 102
5. Významné nadace působící v oblasti životního prostředí 102
6. Zahraniční finanční instituce 103
7. Seznam zkratek 104
Soubory ke staženípodpora2006.pdf (2,140 kBytes)