Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Ediční činnost (CZ) > Státní politika životního prostředí České republiky 2004 – 2010

   Verze 1.3.3

Ediční činnost (Publikace)

Státní politika životního prostředí České republiky 2004 – 2010


Název publikaceStátní politika životního prostředí České republiky 2004 – 2010
Rok vydání2004
KategorieOBECNÉ
Témastrategie
VydalMinisterstvo životního prostředí
Práva© 2004 Ministerstvo životního prostředí. Všechna práva vyhrazena.
Obsah
Obsah
Usnesení vlády České republiky.............................................................................................................................................5
I. Úvod ..............................................................................................................................................................................................6
II. Výchozí podmínky.....................................................................................................................................................................7
1. Právní, ekonomický a administrativní rámec SPŽP .....................................................................................................7
2. Časový rámec ..........................................................................................................................................................................8
3. Základní zásady ochrany životního prostředí ................................................................................................................8
4. Analýza aktuálních problémů ............................................................................................................................................10
III. Cíle aktualizované SPŽP v prioritních oblastech .......................................................................................................13
1. Ochrana přírody, krajiny a biologické rozmanitosti ...................................................................................................13
1.1 Zastavení poklesu biodiverzity.......................................................................................................................................13
1.2 Péče o vodní a mokřadní ekosystémy, revitalizace vodních biotopů ..............................................................13
2. Udržitelné využívání přírodních zdrojů, materiálové toky a nakládání s odpady ............................................14
2.1 Ochrana povrchových a podzemních vod (jakost a množství, zdroje pitné vody) .......................................14
2.2 Ochrana neobnovitelných přírodních zdrojů...............................................................................................................15
2.3 Využívání obnovitelných zdrojů.......................................................................................................................................16
2.4 Snižování energetické a materiálové náročnosti výroby a zvýšení materiálového a energetického využití odpadů ...........16
2.5 Odpovědné nakládání s nebezpečnými odpady ....................................................................................................17
3. Životní prostředí a kvalita života .......................................................................................................................................18
3.1 Snižování zátěže prostředí a populace toxickými kovy a organickými polutanty .........................................18
3.2 Snížení počtu (celkové rozlohy) území s překročenými kritickými zátěžemi ovzduší (acidifikace prostředí) ......19
3.3 Ochrana životního prostředí a člověka před hlukem................................................................................................19
3.4. Environmentálně příznivé využívání krajiny ................................................................................................................20
3.5 Omezování antropogenních/průmyslových vlivů a rizik ..........................................................................................20
3.6. Ochrana životního prostředí před negativními účinky živelních událostí a následky krizových situací ...21
4. Ochrana klimatického systému Země a omezení dálkového přenosu znečištění ovzduší ...........................22
4.1 Snižování emisí skleníkových plynů (GHGs) ..............................................................................................................22
4.2 Snížení přeshraničních přenosů znečištění ovzduší .................................................................................................23
4.3 Ochrana ozonové vrstvy Země .......................................................................................................................................23
IV. Sektorové politiky.................................................................................................................................................................24
1. Energetika ................................................................................................................................................................................24
2. Těžba nerostných surovin ...................................................................................................................................................25
3. Průmysl ......................................................................................................................................................................................25
4. Obchod .......................................................................................................................................................................................26
5. Doprava .....................................................................................................................................................................................27
6. Zemědělství a lesní hospodářství ....................................................................................................................................28
7. Ochrana a užívání vod ..........................................................................................................................................................29
8. Životní prostředí a zdraví .....................................................................................................................................................30
9. Regionální rozvoj, obnova venkova a cestovní ruch ................................................................................................32
V. Nástroje realizace SPŽP ...................................................................................................................................................33
1. Zvyšování povědomí veřejnosti v otázkách životního prostředí, environmentální vzdělávání, výchova a osvěta ....................33
2. Právní nástroje .......................................................................................................................................................................34
3. Ekonomické nástroje ...........................................................................................................................................................35
4. Dobrovolné nástroje ............................................................................................................................................................36
5. Informační nástroje ...............................................................................................................................................................36
6. Nástroje strategického plánování ...................................................................................................................................38
7. Nástroje zapojování veřejnosti .........................................................................................................................................39
8. Výzkum a vývoj .......................................................................................................................................................................39
9. Mezinárodní spolupráce ......................................................................................................................................................40
10. Institucionální nástroje .........................................................................................................................................................41
VI. Náklady a efektivnost navrhovaných cílů .....................................................................................................................42
1. Přehled aktuálního ekonomického vývoje ....................................................................................................................42
2. Vývoj a současný stav v oblasti financování ochrany životního prostředí v ČR ................................................42
4. Předpokládané disponibilní zdroje financování ...........................................................................................................44
5. Efektivita výdajů v oblasti životního prostředí ................................................................................................................44
VII. Ukazatele životního prostředí ...........................................................................................................................................45
Přehled vybraných ukazatelů ČR a EU ................................................................................................................................46
VIII. Přílohy ......................................................................................................................................................................................50
Příloha 1: Současný stav české právní úpravy ..................................................................................................................50
Příloha 2: k Nástrojům zapojování veřejnosti.......................................................................................................................51
Příloha 3: Přehled mnohostranných mezinárodních environmentálních smluv ........................................................52
Seznam zkratek a odborných výrazů ....................................................................................................................................54
Soubory ke staženíspzp_last.pdf (550 kBytes)