Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Ediční činnost (CZ) > Podpora ochrany životního prostředí v České republice 2005

   Verze 1.3.3

Ediční činnost (Publikace)

Podpora ochrany životního prostředí v České republice 2005


Název publikacePodpora ochrany životního prostředí v České republice 2005
Rok vydání2005
KategorieDALŠÍ
TémaEkonomika
VydalMinisterstvo životního prostředí
Práva© 2005 Ministerstvo životního prostředí. Všechna práva vyhrazena.
ObsahÚvodem 4
I. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 5
1. Státní fond životního prostředí České republiky 5
2. Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie 14
3. Program revitalizace říčních systémů 19
4. Program péče o krajinu 24
5. Příspěvek zoologickým zahradám 28
6. Náprava ekologických škod po Sovětské armádě 30
7. Výzkum a vývoj v oblasti životního prostředí 30
8. Podpory nestátním neziskovým organizacím 31
9. Program péče o urbanizované prostředí 32
10. Fond soudržnosti 33
11. Program LIFE III 34
12. Operační program Infrastruktura 36
II. MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ 38
1. Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku 38
2. Dotace agrokomplexu 1 39
3. Dotace agrokomplexu 2 40
4. Dotace lesnímu hospodářství 41
5. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. 42
6. Pozemkové úpravy 43
7. Vodohospodářské stavby 44
8. Obnova, odbahňování a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží 45
9. Podpora ze strukturálních fondů EU 45
III. MINISTERSTVO DOPRAVY 47
1. Kombinovaná doprava 47
2. Obnova vozidel povrchové MHD a linkových autobusů 47
3. Podpora výstavby pražského metra 48
4. Státní program na podporu úspor energie 49
IV. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 50
1. Program obnovy venkova 50
2. Program podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury 50
3. Program regenerace panelových sídlišť 52
V. MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU 53
1. Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie 53
2. Operační program průmysl a podnikání 59
3. Útlum hornictví včetně sanace těžby uranu 60
4. Náprava škod na životním prostředí způsobených dobýváním nerostů 61
VI. MINISTERSTVO OBRANY 62
1. Modernizace tepelných zdrojů resortu obrany 62
2. Odstranění ekologických zátěží v opouštěných posádkách Armády České republiky 62
VII. MINISTERSTVO FINANCÍ 63
Technická opatření v PHO 63
VIII. STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST 64
1. Radiační monitorovací síť ČR (RMS) 64
2. Radonový program ČR 65
IX. PROGRAMY ČMZRB, a.s. 66
Programy podpory malého a středního podnikání ČMZRB, a. s. 66
X. FONDY EVROPSKÉ UNIE 67
1. Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU 67
2. Strukturální fondy 68
3. Fond soudržnosti 69
4. Iniciativy Společenství 70
5. Zvláštní podpora rybolovu 70
6. Inovační akce 70
7. Řídicí orgány pro granty EU 71
XI. OSTATNÍ PROGRAMY ZAHRANIČNÍ POMOCI V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 74
1. Programy Phare 74
2. Bilaterální spolupráce 80
3. Spolupráce USA 80
4. Mezinárodní finanční spolupráce 81
XII. adresáře a informační zdroje 87
1. Orgány státní správy 87
2. Odborná podpora státní správy (pracovní název) 94
3. Regionální rozvojové agentury v České republice 96
4. Některé nevládní, neziskové a poradenské organizace 97
5. Významné nadace působící v oblasti životního prostředí 98
6. Zahraniční finanční instituce 99
7. Seznam zkratek 100
Soubory ke staženípodpora2005.pdf (3,896 kBytes)