Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Ediční činnost (CZ) > Podpora ochrany životního prostředí v České republice 2004

   Verze 1.3.3

Ediční činnost (Publikace)

Podpora ochrany životního prostředí v České republice 2004


Název publikacePodpora ochrany životního prostředí v České republice 2004
Rok vydání2004
KategorieDALŠÍ
TémaEkonomika
VydalMinisterstvo životního prostředí
Práva© 2005 Ministerstvo životního prostředí. Všechna práva vyhrazena.
ObsahOBSAH
I. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 5
1. Státní fond životního prostředí České republiky 6
2. Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie 14
3. Program revitalizace říčních systémů 19
4. Program péče o krajinu 24
5. Příspěvek zoologickým zahradám 28
6. Náprava ekologických škod po Sovětské armádě 30
7. Výzkum a vývoj v oblasti životního prostředí 31
8. Fond soudržnosti 32
9. Podpory nestátním neziskovým organizacím 33
10. Program péče o urbanizované prostředí 34
11. program LIFE III 35
II. MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ 37
1. Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku 37
2. Dotace agrokomplexu 1 37
3. Dotace agrokomplexu 2 38
4. Dotace lesnímu hospodářství 39
5. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. 40
6. Pozemkové úpravy 41
7. Vodohospodářské stavby 42
8. Odbahňování rybníků 42
9. Podpora ze strukturálních fondů EU 43
III. MINISTERSTVO DOPRAVY 44
1. Kombinovaná doprava – neinvestiční podpora 44
2. Obnova vozidel městské a regionální dopravy pražského metra 44
3. Podpora výstavby pražského metra 44
IV. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 45
1. Program obnovy venkova 45
2. Program podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury 46
3. Program regenerace panelových sídlišť 49
V. MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU 50
1. Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie 50
2. Sanace a likvidace těžby uranu 56
3. Útlum v hornictví 57
4. Náprava škod na ŽP způsobených dobýváním nerostů a ekologických zátěží 59
VI. MINISTERSTVO OBRANY 61
1. Modernizace tepelných zdrojů resortu obrany 61
2. Odstranění ekologických zátěží v opouštěných posádkách Armády České republiky 61
VII. MINISTERSTVO FINANCÍ 62
VIII. STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST 63
1. Radiační monitorovací síť ČR (RMS) 63
2. Radonový program ČR 64
3. Nakládání s radioaktivními odpady Rao 65
IX. PROGRAMY ČMRZB, a.s. 66
X. Fondy Evropské unie 67
1. Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU 67
2. Strukturální fondy 69
3. Fond soudržnosti 70
4. Iniciativy Společenství 70
5. Zvláštní podpora rybolovu 71
6. Inovační akce 71
7. Řídicí orgány pro granty EU 72
XI. OSTATNÍ PROGRAMY ZAHRANIČNÍ POMOCI V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 75
1. PROGRAMY PHARE 75
2. Bilaterální spolupráce 80
3. Spolupráce USA 80
4. Mezinárodní finanční spolupráce 81
XII. adresáře a informační zdroje 85
1. Orgány státní správy 85
2. Odborná podpora státní správy 89
3. Regionální rozvojové agentury 91
4. Nevládní, neziskové a poradenské organizace 92
5. Významné nadace působící v oblasti životního prostředí 98
6. Zahraniční finanční instituce 99
7. Seznam zkratek 100
Soubory ke staženípodpora_2kor.pdf (952 kBytes)