Přehled příjmů a výdajů investora v tis. Kč

investor:

náklady na výstavbu:

PŘÍJMY

1998

1999

2000

2001

VÝDAJE

1998

1999

2000

2001

Daň z příjmu práv. osob

       

vodní hospodářství - provoz

       

Daň z příjmu fyz. osob

       

zemědělství, lesy

       

Odvody příspěvkových org.

       

Doprava

       

Příjmy rozpočtových org.

       

Obchod

       

Daň z nemovitostí

       

školství

       

Správní poplatky

       

zdravotnictví

       

Místní poplatky

       

kultura

       

Ostatní rozpočtové příjmy

       

vnitřní správa

       
         

práce a soc. věci

       

přijaté úvěry, dluhopisy

       

místní hospodářství

       

tržby z prodeje, nájmu

       

výstavba

       

ostatní příjmy z podnikání

       

z toho vodohosp. Investice

       

ostat. Mimorozpočt. Příjmy

       

mezisoučet

       

dotace ze SR

       

kapitálové výdaje

       

dotace z OkÚ

       

dotace ztrát. org.

       

Výpomoc ze SR na ČOV

       

dluhová služba

       

převod přebytku z min. roku

       

rozpočtový přebytek

       

Příjmy celkem

       

výdaje celkem

       

 

datum:                     zpracoval:                  schválil: