Směrnice Ministerstva životního prostředí pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v roce 2000

(Uveřejněna ve Věstníku MŽP, částka 4, duben 2000)

 

 Ministerstvo životního prostředí

 Č.j.: M/200062/00
 Č.j.: 600/2443/99-OEK/2900/99

Ministerstvo životního prostředí (dále jen “ministerstvo”) vyhlašuje v návaznosti na schválený zákon o státním rozpočtu na rok 2000 dotační titul “Program péče o krajinu” (dále jen “Program”) a v souladu s pravidly pro nakládání s rozpočtovými prostředky vydává tuto směrnici. Program je v souladu s přijatým usnesením vlády České republiky č. 415 ze dne 17. 6. 1998 Státní program ochrany přírody a krajiny České republiky.

ODDÍL I.

Článek 1

Všeobecná ustanovení

1)   V rámci Programu jsou přiznány neinvestiční finanční prostředky (dále jen “finanční prostředky”).

2)   Směrnice stanovuje postup při předkládání žádostí v roce 2000, postup při projednávání žádostí a přiznání finančních prostředků.

3)   Směrnice vymezuje subjekty, které mohou žádat o přiznání finančních prostředků.

4)   Směrnice vymezuje činnosti, na které mohou být finanční prostředky přiznány.

5)   Směrnice vymezuje kontrolní mechanismy, zajišťující účelné využívání finančních prostředků a nástrojů Programu.

6)   Směrnice vymezuje způsob financování (uvolňování) finančních prostředků.

7)   Na přiznání finančních prostředků není právní nárok.

8)   Podrobný postup při předkládání, projednávání, schvalování žádostí a uvolňování finančních prostředků je stanoven metodickým pokynem, vydaným ministerstvem pod čj. OEK/2902/99. Na tento postup se nevztahuje zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2

Žadatel

Žadatelem je fyzická nebo právnická osoba (vlastník, nájemce, podnájemce) s právním vztahem k pozemkům, na nichž je třeba realizovat konkrétní ochranná a krajinotvorná opatření podle jednotlivých předmětů podpory. Z pověření těchto vlastníků či nájemců pozemků může být žadatelem o finanční prostředky i jiná fyzická nebo právnická osoba.

Článek 3

Předmět a výše přiznaných finančních prostředků

1)   Finanční prostředky lze přiznat na vlastní realizaci opatření uvedených u jednotlivých předmětů podpory (článek 12, směrnice).

2)   Opatření, pro něž se žádá o finanční prostředky, nesmí sloužit k podnikatelským záměrům.

3)   V případech, kde je třeba dlouhodobě zajistit a udržovat realizovaná opatření, je smluvní závazek vlastníka o provádění této péče na vlastní náklady podmínkou pro přiznání finančních prostředků.

4)   Vyžaduje-li realizace záměru změnu druhu pozemku, musí být součástí žádosti i souhlas (či jiné opatření) dotčených orgánů státní správy podle zvláštních předpisů (zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 344/1992 Sb., katastrální zákon, ve znění pozdějších předpisů).

5)   Finanční prostředky lze přiznat až do výše 100 % skutečných nákladů (článek 12, směrnice).

Poskytnutí zálohy je možno výjimečně sjednat s příslušným sběrným místem (článek 8, odst. 1, směrnice). Žadatel žádost o poskytnutí zálohy písemně odůvodní. Záloha se poskytuje do maximální výše 30 % ceny realizovaného opatření. Poskytnutí zálohy musí být uvedeno ve smlouvě.

Článek 4

Základní omezující podmínky přiznání finančních prostředků

Finanční prostředky nelze přiznat na realizaci opatření:

a)   která jsou jako běžná údržba či péče zákonnou nebo smluvní povinností vlastníků a nájemců pozemků či správců vodních toků,
b)   jejichž cílem je v prvé řadě vytváření podmínek pro hospodářské využití,
c)   jejichž ekologický či přírodně-krajinářský efekt nebude přiměřený vynaloženým nákladům.

Článek 5

Přiznání finančních prostředků

1)   Finanční prostředky jsou přiznány z rozpočtu ministerstva, ve kterém jsou účelově vázány na zajišťování Programu ve smyslu směrnice.

2)   Finanční prostředky jsou uvolňovány dle ustanovení článku 10, směrnice.

3)   Výše požadovaných finančních prostředků pro jednotlivé, místně příslušným sběrným místem (článek 8, odst. 1, směrnice), doporučené žádosti je potvrzena ředitelem pověřené odborné organizace.

4)   Příjemce finančních prostředků je oprávněn použít finanční prostředky pouze ke stanovenému účelu v rozsahu uvedeném ve smlouvě a povinen je vyúčtovat v souladu s pravidly pro uvolňování a užití finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příjemce podpory, který neoprávněně použil přidělené finanční prostředky nebo nesplnil ustanovení smlouvy o přiznání finančních prostředků, je povinen neprodleně odvést zadržené finanční prostředky včetně penále, vypočteného podle ustanovení zákona č. 576/1990 Sb., o rozpočtových pravidlech republiky, ve znění pozdějších předpisů.

5)   Pokud jsou žadateli přiznány další finanční prostředky ze Státního fondu životního prostředí, z rozpočtu Ministerstva zemědělství, případně jiných zdrojů státního rozpočtu, nesmí dojít k jejich souběhu na totéž opatření. Čestné prohlášení žadatele o této skutečnosti bude uvedeno v příloze žádosti o přiznání finančních prostředků.

6)   Pokud jsou žadateli přiznány či vyplaceny náhrady za znehodnocení majetku v rámci restitucí souvisejících s předmětem žádosti na přiznání finančních prostředků z Programu, nebudou žadateli finanční prostředky z Programu poskytnuty. Čestné prohlášení o skutečnosti, že žadateli nejsou přiznány či vyplaceny restituční náhrady k navrhovanému opatření, bude uvedeno v příloze žádosti o přiznání finančních prostředků.

7)   Přiznané finanční prostředky podléhají regulačním opatřením pro čerpání finančních prostředků státního rozpočtu v roce 2000, pokud o nich rozhodne vláda nebo Ministerstvo financí.

8)   Finanční prostředky na Program lze použít pouze do 31. 12. 2000, resp. do data, které stanoví Ministerstvo financí, Česká národní banka a peněžní ústavy příjemců finančních prostředků pro realizaci plateb (příjmů) z rozpočtu roku 2000.

Článek 6

Žádost

K přiznání finančních prostředků na realizaci opatření v rámci Programu podává žadatel žádost podle přílohy č. 1, směrnice, na místně příslušná sběrná místa (článek 8, odst. 1, směrnice).

Článek 7

Organizační struktura zabezpečování Programu

1)   Program je zabezpečován pověřenými odbornými organizacemi, které zodpovídají za využití finančních prostředků a jejich zúčtování s rozpočtem ministerstva podle platné směrnice.

2)   Organizačním zabezpečením Programu jsou pověřeny tyto odborné organizace (dále jen “pověřená odborná organizace”):
a)  Správa Krkonošského národního parku na území parku včetně ochranného pásma,
b)  Správa Národního parku Podyjí na území parku včetně ochranného pásma,
c)  Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava na území parku a chráněné krajinné oblasti Šumava,
d)  Správa Národního parku České Švýcarsko na území parku,
e)  Správa chráněných krajinných oblastí České republiky na území chráněných krajinných oblastí vyjma CHKO Šumava,
f)  Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky na ostatním území České republiky.

3)   Pověřené odborné organizace a jejich příslušná sběrná místa kontrolují využití přiznaných finančních prostředků u jejich příjemců průběžně během realizace opatření.

4)   Podkladem pro uvolnění finančních prostředků je smlouva o přiznání finančních prostředků (článek 9, odst. 2) a protokol o převzetí realizovaných opatření (podle přílohy č.3, směrnice).

5)   Protokol o převzetí realizovaných opatření svým podpisem odsouhlasí pověřený zástupce příslušného sběrného místa a žadatel o finanční prostředky. V protokolu o převzetí prací je uvedena zejména výše prokázaných vynaložených finančních prostředků a doporučená výše finančních prostředků k proplacení a platné číslo bankovního účtu. Přílohami protokolu o převzetí prací jsou účetní doklad (kalkulace nákladů včetně rozpisu na jednotlivé položky, pracovní deník, účtenka, pokladní blok, výdejka) nebo faktura (jen v případě, že žadatel zadává zakázku jinému subjektu) a návrh platebního příkazu (je-li žadatelem obec nebo organizace zřízená okresním úřadem nebo obcí, tak i adresa a finanční spojení na příslušný finanční referát okresního úřadu). Protokol o převzetí prací včetně příloh je zaslán na odbor ekologie krajiny k finančnímu vypořádání.

6)   V případě, že žadatelem je příspěvková nebo rozpočtová organizace ministerstva či jiného resortu, je podkladem pro uvolnění finančních prostředků do rozpočtu příslušné příspěvkové nebo rozpočtové organizace žádost odboru ekologie krajiny ministerstva o provedení rozpočtového opatření na odbor rozpočtu ministerstva.

Článek 8

Postup při předkládání a schvalování žádosti

1)   Žadatel doručí svoji žádost místně příslušnému sběrnému místu.

Místně příslušným sběrným místem žádostí je:
a)   územně příslušná správa národního parku,
b)   územně příslušná správa chráněné krajinné oblasti,
c)   územně příslušné středisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

2)   Žádost se předkládá nejpozději do 15. května 2000.

3)   Žadatel předkládá řádně vyplněný formulář “Žádost” včetně povinných příloh (příloha č. 1 směrnice) v jednom vyhotovení a na žádost místně příslušného sběrného místa další doklady k projednávané žádosti.

4)   Místně příslušné sběrné místo na základě předložené žádosti:
a)   odmítne žádost o finanční prostředky na opatření neodpovídající předmětu podpory,
b)   vrátí k přepracování žádost o finanční prostředky neodpovídající formálně úplné žádosti,
c)   u věcně i formálně úplných žádostí doporučí výši navrhované podpory.

5)   Žádosti se zpracovávají v pořadí, v jakém byly podány. V této souvislosti je rozhodující datum na razítku převzetí místně příslušným sběrným místem.

6)   Místně příslušné sběrné místo musí žadatele neprodleně písemně vyrozumět o schválení či zamítnutí žádosti, v případě zamítnutí s uvedením důvodů. V případě, že žadatelem o finanční prostředky je obec, místně příslušné sběrné místo (v případě schválení žádosti) rovněž písemně vyrozumí příslušný referát životního prostředí okresního úřadu.

7)   Pro použití přiznaných finančních prostředků platí příslušná ustanovení zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

8)   Na základě doporučení místně příslušného sběrného místa a po projednání seznamu doporučených opatření s odborem ekologie krajiny ministerstva odsouhlasí ředitel pověřené odborné organizace seznam doporučených opatření s konkrétními finančními částkami.

Článek 9

Postup při uzavírání smlouvy

1)   Smlouvu o přiznání finančních prostředků z Programu pro rok 2000 (podle přílohy č. 2, směrnice) uzavře se žadatelem v zastoupení ministerstva ředitel příslušné pověřené odborné organizace (článek 7, odst. 2) nebo jeho statutární zástupce. K tomuto úkonu jsou zmocněni ministrem životního prostředí.

2)   V případě, že žadatelem bude rozpočtová nebo příspěvková organizace jiného resortu, uzavře smlouvu s tímto subjektem za ministerstvo vedoucí oddělení krajinných programů při odboru ekologie krajiny ministerstva.

3)   Smlouvu připraví místně příslušné sběrné místo ve čtyřech exemplářích.

Článek 10

Způsoby uvolňování a vyúčtování finančních prostředků

1)   Finanční prostředky jsou uvolňovány na základě smlouvy v souladu s platnými rozpočtovými pravidly:
a)   rozpočtovým opatřením ministerstva pro žadatele, kterými jsou rozpočtové organizace a příspěvkové organizace resortu ministerstva,
b)   rozpočtovým opatřením pro žadatele, kterými jsou rozpočtové a příspěvkové organizace jiných resortů, prostřednictvím Ministerstva financí,
c)   převodem finančních prostředků z účtu ministerstva 7894–7628001/0710 na účet žadatele u ostatních právnických a fyzických osob po ukončení realizace opatření (vyjma přiznaných záloh), jeho převzetí místně příslušným sběrným místem a předložení protokolu o převzetí spolu s účetními doklady vedení pověřené odborné organizace,
d)   převodem finančních prostředků z účtu ministerstva 5805–7628001/0710 na účet okresního úřadu ve smyslu Pokynu Ministerstva financí ze dne 25. 2. 1997 Čj. 124/10401/97, kterým se stanoví postup správců kapitol Státního rozpočtu při uvolňování neinvestičních a investičních dotací nebo návratných finančních výpomocí okresním úřadům a obcím. Podmínky pro poskytování státních účelových dotací obcím jsou stanoveny usnesením vlády č. 707 ze 12. 11. 1997 (viz. příloha č.5, směrnice).

2)   Pro vyúčtování finančních prostředků platí příslušné pokyny Ministerstva financí pro zúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu za rok 2000.

3)   Příjemce finančních prostředků je povinen řídit se ustanovením zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění.

Článek 11

Kontrola a sankce

1)   Pověřené odborné organizace mají povinnost provádět kontrolu během realizace opatření z Programu.

2)   Pověřené odborné organizace mají povinnost provádět kontrolu i v minulých letech realizovaných opatření z Programu.

3)   Pověřené odborné organizace mají právo, v případě zjištění porušení smluvních podmínek, uložit opatření k nápravě na vlastní náklady žadatele. Příslušný orgán ochrany přírody může uložit smluvní pokutu až do výše poskytnuté finanční podpory. Přidělené finanční prostředky je žadatel povinen vrátit zpět do státního rozpočtu.

4)   Pověřené odborné organizace si mohou kdykoliv během kontroly vyžádat vydání nebo zaslání fotokopií záznamů nebo podkladů žadatele o finanční podporu na jeho náklady.

5)   O výsledku kontroly musí být pořízen písemný záznam.

6)   Žadatel o finanční prostředky je povinen bezpečně a ověřitelně uchovávat všechny záznamy nebo podklady týkající se přiznání finančních prostředků z Programu.

7)   Při zjištění nesouladu je žadatel o finanční prostředky vyloučen ministerstvem z jiných podpůrných programů ministerstva.

ODDÍL II.

Článek 12

Předměty podpory

Finanční prostředky se přiznávají na tato opatření:

A.   Ochrana krajiny proti erozi

Sledovaný cíl:
-  snižování ohroženosti půdního fondu erozí tvorbou protierozních opatření,
-  zvyšování retenční schopnosti povodí.

Předmět podpory:

A 1.   Asanace a stabilizace projevů plošné a rýhové eroze (mimo koryta vodních toků):

-   úpravy terénu (zemní práce, násyp zeminy, přemisťování zeminy, meze, drobné poldry).

Výše přiznaných finančních prostředků bude stanovena až do 100 % dle rozpočtové části příslušné dokumentace.

A 2.   Tvorba biologických protierozních opatření z geneticky a stanovištně odpovídajícího osiva a sadbového materiálu:

-  opatření, která jsou součástí pozemkových úprav nebo na ně navazují,
-  realizace vymezených územních systémů ekologické stability,
-  výsadba dřevin (solitérní výsadba, liniová výsadba, větrolamy, meze, břehové porosty),
-  zakládání trvalého travního porostu - pouze při realizaci opatření, na která se nevztahují dotace Ministerstva zemědělství.

Výše přiznaných finančních prostředků bude stanovena až do 100 % podle rozpočtové části příslušné dokumentace.

O samostatný finanční příspěvek na následnou péči lze žádat do tří let po provedení výsadby dřevin nebo po založení travního porostu (předmět podpory A 2), vyjma následné péče na opatření, která byla realizována v rámci Programu revitalizace říčních systémů.

B. Udržení kulturního stavu krajiny

Sledovaný cíl:
- udržení kulturního stavu, typického krajinného rázu a základních mimoprodukčních funkcí krajiny,
- omezování nežádoucího šíření chorob na dřevinách,
- zavádění ozdravných opatření v intenzívně zemědělsky využívaných oblastech,

Předmět podpory:

B 1.  Vytváření podmínek pro zachování významných biotopů (šetrné kosení travních porostů a rákosin včetně odklízení posečené hmoty v termínu stanoveném orgánem ochrany přírody, obnova skladby lučních společenstev, likvidace náletových dřevin a jiná biotechnická opatření). Pouze na opatření, na něž nebyla uplatněna dotace Ministerstva zemědělství.

Příspěvek se poskytuje na:
-   kosení travního porostu a rákosin lehkou mechanizací do výše 5 tis. Kč/ha (vč. DPH), svoz a odvezení posečené hmoty a následné zpracování podle podmínek stanovených orgánem ochrany přírody,
-   ruční kosení do výše 10 tis. Kč/ha (vč. DPH), následný svoz a odvezení posečené travní hmoty a následné zpracování podle podmínek stanovených orgánem ochrany přírody,
-   likvidace křovinného a dřevinného náletu do výše 20 tis. Kč/ha (vč. DPH), svoz a odvezení náletu a následné zpracování podle podmínek stanovených orgánem ochrany přírody,
-   údržbu trvalých travních porostů šetrnou pastvou. Příspěvek se poskytuje až do výše 10 tis. Kč/ha (vč.DPH). Podmínkou je stanovení maximálního počtu kusů a stanovení režimu pastevního hospodaření sběrným místem. Příspěvek nelze poskytnout na nákup zvířat.

V případě, že místně příslušné sběrné místo uzná, že realizace opatření je ztížena zvlášť náročnými přírodními podmínkami (první kosení u dlouhodobě nekosených luk, příliš hustý dřevinný nálet, silně podmáčené louky apod.) je možné finanční příspěvek navýšit až o 50 %.

V případě, že místně příslušné sběrné místo uzná za vhodné mulčování, je finanční příspěvek snížen o 50 %.

B 2. Ošetření památných a dalších významných stromů

-  ochrana a uchování památných a dalších významných stromů podle doporučení orgánu ochrany přírody.

 

C. Podpora druhové rozmanitosti

Sledovaný cíl:
-   ochrana, uchování a obnova přírodní rozmanitosti,
-   analýza kvantitativních a kvalitativních změn v lokálních populacích ohrožených rostlinných i živočišných druhů a společenstev pro stanovení vhodného managementu,
-   podpora přírodě blízkých forem lesního a zemědělského hospodaření a ochrana genofondu.

Předmět podpory:

C 1.   Podpora obnovy ustupujících populací původních rostlinných i živočišných druhů, jejich přirozených společenstev a stanovišť:

-   předmětem podpory jsou speciální opatření, např. rozrušování drnu, prohlubování a vytváření tůněk a umělých drobných vodních ploch, podpora populací ohrožených rostlinných i živočišných druhů a společenstev,
-   změna druhově chudých lučních porostů na geneticky a stanovištně druhově bohaté do výše 20 tis. Kč/ha (vč. DPH),
-   zvýšení přirozené druhové rozmanitosti vodních ploch.

Výše přiznaných finančních prostředků bude stanovena do 100 % dle rozpočtové části příslušné dokumentace.

C 2.   Zprůchodnění překážek na vodních tocích a liniových stavbách pro volně žijící živočichy a to pouze na stavbách již postavených.

-   opatření na zmírnění bariérového efektu liniových staveb a objektů na vodních tocích, které znemožňují migraci volně žijících živočichů.

Výše přiznaných finančních prostředků bude stanovena až do 100 % podle rozpočtové části příslušné dokumentace. Tento předmět podpory může mít investiční charakter a v tomto případě musí žadatel o finanční příspěvek žádat o změnu charakteru finančních prostředků.

C 3.   Opatření k podpoře přírodě blízkého hospodaření v lesích, zejména zlepšení druhové a prostorové skladby lesa, zjemnění způsobů obnovy lesa, zajištění geneticky a stanovištně odpovídajícího osiva a sadbového:

-   předmětem podpory jsou opatření, vedoucí ke zlepšení stavu lesních porostů a jejich stabilizaci, prováděná ve vymezeném ÚSES nad rámec opatření stanovených zákonem o lesích.

Výše přiznaných finančních prostředků bude stanovena do 100 % podle rozpočtové části příslušné dokumentace.

Vyžaduje-li realizace záměru změnu druhu pozemku, je možno, na základě uznání místně příslušného sběrného místa, požádat o finanční příspěvek na geodetické vytyčení hranic pozemku, jejich označení a stabilizaci hlavních lomových bodů hranic v terénu a dále na vyhotovení geometrického plánu pro oddělení reálných částí parcel za účelem zápisu do katastru nemovitostí.

Výše přiznaných finančních prostředků bude stanovena do 100 % podle rozpočtové části příslušné dokumentace a žádost nesmí být podána samostatně. Toto ustanovení se nevztahuje na realizaci vymezených územních systémů ekologické stability a na opatření, která jsou součástí pozemkových úprav.

ODDÍL III

Samostatnou součástí směrnice jsou Pravidla pro realizaci opatření předmětu podpory “D” v rámci Programu. Organizačně zajišťuje tyto činnosti odbor ochrany přírody ministerstva podle přílohy č. 4 směrnice (čj. OOP/6268/99).

ODDÍL IV

Článek 13

Závěrečná ustanovení

1)   Tato směrnice nabývá účinnosti dnem schválení ministrem životního prostředí a platí pro rok 2000.

2)   Nabytím platnosti a účinnosti této směrnice se zrušují všechny předchozí zásady o poskytování finančních prostředků ministerstva v rámci Programu včetně všech příloh.

 

V Praze dne 14. 2. 2000

 RNDr. Miloš Kužvart v. r.
 ministr životního prostředí

 

Přílohy:

1)   Vzor žádosti o přiznání finančních prostředků
2)   Vzor smlouvy
3)   Vzor předávacího protokolu
4)   Pravidla pro realizaci předmětu podpory skupiny “D”
5)   Výpočet ukazatele dluhové služby

VZOR Příloha č. 2 k čj. M/200062/00 č. smlouvy

S m l o u v A

o poskytnutí, čerpání a užití finančních prostředků
ze státního rozpočtu České republiky
z Programu péče o krajinu (dále jen PPK) pro rok 2000,
uzavřená podle § 269 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění

mezi

Ministerstvem životního prostředí (dále jen MŽP), Vršovická 67, Praha 10,

IČO: 164801

Bankovní spojení: ČNB Praha, č. ú. 7628-001/0710,

zastoupeným

Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen AOPK ČR), Kališnická 4-6, Praha 3-Žižkov

zastoupena ředitelem AOPK ČR …………………

IČO: 62933591

Bankovní spojení: ČNB Praha 1, č. ú. 18228-011/0710,

jako ústředním orgánem poskytujícím finanční prostředky na straně jedné.

Za ústřední orgán je kontrolou plnění ustanovení smlouvy pověřeno sběrné místo Agentury ochrany přírody a krajiny ČR středisko ………………...……………

a

jméno žadatele (fyzické osoby) nebo název organizace a jméno jejího statutárního zástupce

Adresa ........................……………………………….…………

IČO nebo rodné číslo: ........................…………………………

č. ú.: ........................……………………………….……...……

jako příjemce finančních prostředků (dále jen “příjemce podpory”).

I.

Předmět smlouvy

1.   Příjemce podpory získal jako vlastník–nájemce (či jiný vztah) 1) pozemku č............... k. ú..................... obdrží na základě této smlouvy finanční podporu do výše ......... % prokázaných nákladů, nejvýše však ..................  Kč (vč. DPH), a to za provedení níže uvedených činností v zájmu zlepšení přírodního prostředí. Podpora bude poskytnuta z PPK v souladu se Směrnicí pro poskytování finančních prostředků MŽP v rámci PPK v roce 2000.

2.   Příjemce podpory se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést nebo zajistit provedení těchto prací:2)

a to v termínu do.............................................

3.   Příjemce podpory je povinen provést předmětné činnosti ekonomicky optimálním způsobem.

4.   Zadá-li příjemce podpory provedení těchto prací jinému subjektu (zhotoviteli), je zodpovědný za dodržování podmínek, za kterých byla podpora schválena, a podmínek (pokynů), určených sběrným místem AOPK ČR nebo příslušným orgánem ochrany přírody v zastoupení MŽP.

5.   MŽP se zavazuje předávat prostřednictvím sběrného místa příjemci podpory pokyny a informace potřebné k zajištění činnosti podle čl. I. 2. této smlouvy a upozornit na případné možnosti negativního dopadu na přírodní hodnoty při použití jiných než uvedených způsobů provedení.

II.

Podmínky uvolňování a čerpání finančních prostředků

1.   Finanční prostředky budou uvolněny: 3)

-  formou rozpočtového opatření, účelovým zvýšením rozpočtu příjemce podpory,
-  převodem finančních prostředků na účet OkÚ v případě, kdy je žadatelem obec,
-  převodem finančních prostředků na zvláštní účet příjemce podpory po převzetí prací a odsouhlasení způsobu jejich provedení sběrným místem,

2.   U financovaných prací bude – nebude 4) poskytnuta záloha (max. .....…..%) z celkové částky podpory – záloha bude uvolněna způsobem uvedeným v čl.II.1.

3.   Konečné vyúčtování (faktura nebo předložení příslušných dokladů) předloží příjemce podpory do ..............…….. dnů po převzetí a odsouhlasení provedených opatření;

4.   MŽP dá příkaz k úhradě finančních prostředků dle konečného vyúčtování na účet příjemce podpory a to nejpozději do 15. 12. 2000.

III.

Vyúčtování a průkaz oprávněnosti čerpání finančních prostředků

Příjemce finančních prostředků doloží doklady prokazující skutečné náklady vynaložené na realizaci podporovaných opatření. Pověřená odborná organizace předloží platební příkaz ústřednímu orgánu MŽP vždy do 14dnů po převzetí prací, nejpozději do 30. listopadu 2000. V případě, že žadatelem o finanční podporu je obec, je povinnost pověřené odborné organizace předložit platební příkaz ústřednímu orgánu MŽP nejpozději do 15. listopadu 2000.

IV.

Ostatní ustanovení

1.   Příjemce podpory odpovídá za použití finančních prostředků na stanovený účel, za správný způsob účtování, za dodržení termínu čerpání ze státního rozpočtu a správnost vyúčtování finančních prostředků se státním rozpočtem.

2.   Příjemce podpory je povinen neprodleně, nejpozději však při sestavování rozpočtu na příští rok, upozornit MŽP na změnu podmínek vedoucích ke snížení, případně zrušení schválené podpory.

3.   Sběrné místo je oprávněno kontrolovat provádění dohodnutých prací a opatření, zejména z hlediska vlivů na přírodní prostředí a z hlediska použití ekonomicky úsporných způsobů. Zjistí-li, že práce jsou prováděny v rozporu s podmínkami smlouvy nebo obecně platnými předpisy, je oprávněno žádat odstranění vad a provedení řádným způsobem. Jestliže příjemce tak neučiní ve lhůtě k tomu poskytnuté, je MŽP oprávněno od smlouvy odstoupit.

V případě nedodržení termínu provedení opatření podle Programu péče o krajinu může MŽP vyúčtovat smluvní pokutu ve výši .........……..Kč za každý den prodlení. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na případnou náhradu škody.

4.   Příjemce může bez uplatnění sankcí požádat MŽP o změnu výše podpory, a to do doby než mu budou pro čerpání uvolněny finanční prostředky do výše uvedené ve smlouvě.

5.   Změna se může týkat rozhodující části podpory, která je směrována pro realizaci daných opatření, kde příjemce s ohledem na možnost výskytu mimořádných okolností a vázanost na třetí osobu i charakter prací nemůže jednoznačně zabezpečit čerpání předem stanoveného podílu podpory.

6.   V případě zjištění, že příjemce použil prostředky podpory na jiný než stanovený účel může MŽP od smlouvy odstoupit. Odstoupení se oznámí příjemci písemnou formou a je účinné 15. kalendářní den po doručení písemného oznámení o odstoupení. Uvedené odstoupení nemá vliv na uplatnění ustanovení § 30 zák. č. 576/90 Sb.

7.   Poskytování, čerpání a použití podpory podléhá kontrole a revizím hospodaření v rozsahu stanoveném podle zvláštních předpisů.

8.   Účel podpory zakládá příjemci právo použít, v souladu s obsahem této smlouvy, poskytnuté finanční prostředky i k úhradě nákladů, které mu vznikly od 1. 1. 2000 do okamžiku počátku platnosti smlouvy.

9.   MŽP zajistí prostřednictvím sběrného místa převzetí provedených opatření a odsouhlasení jejich řádného provedení v dohodnutém termínu.

10.   Příjemce dotace se zavazuje na vlastní náklady zajistit nezbytnou péči (např. o vysazené dřeviny včetně dosadby uhynulých sazenic) v následujících …... letech od převzetí prací. Zjistí-li sběrné místo v této době, že (např. dosadby) 5) nejsou prováděny, je oprávněno požadovat odstranění vad. Neučiní-li tak příjemce dotace ve lhůtě k tomu poskytnuté, je ministerstvo oprávněno vyúčtovat smluvní pokutu až do výše…….................….. 6).

Případné změny druhového složení při výsadbě i při dosadbách uhynulých sazenic jsou možné pouze s předchozím souhlasem referátu životního prostředí Okresního úřadu …..................................… a sběrného místa.

V.

Přiznané finanční prostředky podléhají regulačním opatřením pro čerpání prostředků státního rozpočtu v roce 2000, pokud o nich rozhodne vláda nebo Ministerstvo financí. Přiznané finanční prostředky lze použít pouze do 31. 12. 2000, resp. do data, které stanoví Ministerstvo financí, Česká národní banka a peněžní ústavy příjemců finančních prostředků pro realizaci plateb (příjmů) z rozpočtu roku 2000.

VI.

Závěrečná ustanovení

Nedílnou součástí této Smlouvy je příloha ”Směrnice pro poskytování finančních prostředků Ministerstva životního prostředí v rámci Programu péče o krajinu v roce 2000”.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu. Ustanovení smlouvy lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky na návrh kterékoliv smluvní strany. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, na kterém se smluvní strany dohodly podle § 262 odstavce 1 a podmínkami, za kterých jsou poskytovány finanční prostředky z PPK. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, dvě podepsané smlouvy obdrží MŽP, jednu žadatel a jednu sběrné místo.

Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně a na důkaz toho připojují své podpisy.

 

V Praze dne................2000
ředitel AOPK ČR                                   

V  .............................dne.....................2000
    vypsané jméno a funkce
    příjemce podpory

Vysvětlivky:

1)  zde vypsat platný vztah k pozemku, ostatní vymazat,

2)  na tomto místě podrobně specifikovat v souladu s návrhem uvedeným v žádosti a v souladu s podmínkami příslušného orgánu ochrany přírody, o jaké činnosti jde, eventuelně doplněno na příloze zákresem v mapce nebo plánku,

3)  ponechat platnou formu převodu finančních prostředků,

4)  vyplnit v případě poskytnutí zálohy, v opačném případě uvést pouze: “Záloha nebude poskytnuta.”,

5)  v případě požadované následné péče upřesnit toto ustanovení podle požadavků sběrného místa nebo odkázat na smlouvu o následné péči, kterou uzavře s žadatelem ředitel AOPK ČR (zastupující MŽP), není-li požadována bod IV. 10. vypustit.

6)  doplnit pevnou částku, která může být až do finanční dotace.

 

VZOR Příloha č. 3 k čj: M/200062/00

Protokol

o převzetí realizovaných opatření z Programu péče o krajinu pro rok 2000,

pro něž byl přiznán finanční příspěvek

 

Rozhodnutím AOPK ČR (MŽP) č. ............................... ze dne ................. byl žadateli

panu - paní (úplná identifikace žadatele, jde-li o instituce název), číslo účtu a název peněžního ústavu ....................................................

přiznán příspěvek ve výši ..................Kč (vč. DPH),
tj............% z celkových nákladu na provedení následujících opatření:

............................................................................................

(stručná charakteristika):

 

Podrobnější popis opatření a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve smlouvě č. ....................

uzavřené mezi žadatelem (příjemcem podpory) a MZP.

Pověření zástupci AOPK ČR konstatují na základě terénní pochůzky uskutečněné na místě dne ..........

ze činnosti a opatření

 Současně byly zkontrolovány předložené účetní doklady a konstatuje se, ze odpovídají - neodpovídají provedené činnosti. Originály těchto účetních dokladu vyúčtování jsou součástí přílohy tohoto protokolu.

Příloha:  Originály účetních dokladu nebo faktur (vypsat jmenovitě)
             Sběrné místo doporučuje uvolnit ............................ Kč finanční podpory.

Žadatel je – není plátce DPH.

Žadatel souhlasí s výše uvedenými údaji a svůj souhlas potvrzuje svým podpisem.

Datum:

podpis žadatele ..............................................

podpis zástupce AOPK ČR   ...........................

 

Příloha č. 4 k čj. M/200062/00

Směrnice Ministerstva životního prostředí pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o  v roce 2000

Čj: OOP/6268/99

Pravidla pro realizaci předmětu podpory skupiny “D/” v rámci Programu péče o krajinu v roce 2000

Část I

Čl. 1

Všeobecná ustanovení

1)   Organizačně zajišťuje realizaci předmětu podpory skupiny “D/” v rámci Programu péče o krajinu v roce 2000 odbor ochrany přírody Ministerstva životního prostředí (dále jen OOP MŽP).

2)   Pravidla pro realizaci předmětu podpory skupiny “D/” v rámci Programu péče o krajinu v roce 2000 (dále jen pravidla) vymezují opatření pro vyhotovení a realizaci plánů péče o zvláště chráněná území a realizaci záchranných programů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v rámci předmětu podpory skupiny “D/”, na které mohou být finanční prostředky poskytovány.

3)   Na vyhotovení plánů péče, realizaci opatření podle schválených plánů péče a realizaci opatření podle schválených záchranných programů (čl. 6) jsou poskytovány finanční prostředky neinvestičního charakteru (dále jen finanční prostředky).

4)   Pravidla vymezují subjekty, kterým mohou být finanční prostředky poskytnuty.

5)   Pravidla stanovují postup při přidělování a uvolňování finančních prostředků.

Čl. 2

Příjemce finančních prostředků

Příjemcem finančních prostředků (dále jen příjemce) podle těchto pravidel jsou:

1)   Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,

2)   Správa chráněných krajinných oblastí České republiky,

3)   Správa Krkonošského národního parku,

4)   Správa Národního parku České Švýcarsko,

5)   Správa Národního parku Podyjí,

6)   Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava.

Čl. 3

Poskytování finančních prostředků

1)   Finanční prostředky lze poskytnout na realizaci činností nebo prací, odpovídajících jednotlivým opatřením podle čl. 6.

2)   Postup podle těchto pravidel platí pro:
a)  vyhotovení plánů péče o národní přírodní rezervace a národní přírodní památky,
b)  realizaci opatření podle schválených plánů péče o národní přírodní rezervace a národní přírodní památky,
c)  realizaci opatření podle schválených záchranných programů zvláště chráněných kriticky ohrožených druhů rostlin a živočichů,
d)  realizaci opatření podle schválených plánů péče o přírodní rezervace a přírodní památky nacházející se na pozemcích určených pro účely obrany státu.

3)   Na území chráněných krajinných oblastí platí postup podle těchto pravidel také pro:
a)  realizaci opatření podle schválených plánů péče o chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervace a přírodní památky, včetně péče o památné stromy, jeskyně a schválené nebo vymezené územní systémy ekologické stability,
b)  realizaci opatření podle schválených záchranných programů zvláště chráněných silně ohrožených a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

4)   Na území národních parků a jejich ochranných pásem platí postup podle těchto pravidel pro:
a)  realizaci opatření podle schválených plánů péče o národní parky, přírodní rezervace a přírodní památky, včetně péče o památné stromy, jeskyně a schválené nebo vymezené územní systémy ekologické stability,
b)  realizaci opatření podle schválených záchranných programů zvláště chráněných silně ohrožených a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

5)   Postup podle těchto pravidel je možno použít jen na vyhotovení plánu péče podle schválené metodiky a na opatření realizovaná na základě schváleného plánu péče nebo schváleného dodatku k plánu péče nebo schváleného záchranného programu.

6)   Opatření, která mají být uskutečněna ve zvláště chráněných územích (dále jen ZCHÚ) a opatření ve prospěch zvláště chráněných rostlin a živočichů musí být projednána s vlastníky a nájemci pozemků, jichž se budou týkat.

Čl. 4

Základní omezující podmínky přidělování finančních prostředků

1)   Finanční prostředky nelze poskytnout na práce a činnosti:
a)  které jsou jako běžná údržba či péče zákonnou nebo smluvní povinností vlastníků a nájemců pozemků či správců vodních toků; toto ustanovení neplatí, je-li správcem či nájemcem pozemku příjemce,
b)  jejichž cílem je vytváření podmínek pro hospodářské využití.

2)   Finanční prostředky nelze poskytnout na práce a činnosti investičního charakteru.

Čl. 5

Způsob uvolňování a vyúčtování finančních prostředků

1)   Finanční prostředky jsou poskytovány z rozpočtu Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP), ve kterém jsou účelově vázány na zajišťování předmětu podpory skupiny “D/” v rámci Programu péče o krajinu v roce 2000 podle těchto pravidel.

2)   Finanční prostředky lze poskytovat na opatření podle čl. 6 přednostně v následujícím pořadí důležitosti:

1. – opatření na území NPR, NPP a I. zóny NP a opatření ve prospěch kriticky ohrožených rostlin a živočichů,

2. – opatření na území PR, PP, I. zóny CHKO a II. zóny NP a opatření ve prospěch silně ohrožených rostlin a živočichů,

3. – opatření na území II. zóny CHKO a III. zóny NP, ve schválených a vymezených územních systémech ekologické stability a opatření ve prospěch památných stromů, jeskyní a ohrožených rostlin a živočichů,

4. – opatření na území IV. zóny CHKO, v ochranném pásmu NP a v ochranných pásmech NPR, PR, NPP a PP.

3)   Příjemce předloží OOP MŽP žádost o přidělení finančních prostředků a seznam plánovaných opatření s uvedením odhadu jejich finanční náročnosti, rozdělených podle pořadí důležitosti (odst. 3), a to do konce února roku 2000.

4)   OOP MŽP schválí seznam plánovaných opatření a celkovou výši přidělených finančních prostředků pro jednotlivé Příjemce a podá žádost o provedení rozpočtového opatření na odbor ekologie krajiny MŽP (dále jen OEK MŽP).

5)   Finanční prostředky budou uvolněny jednotlivým příjemcům rozpočtovým opatřením odboru rozpočtu MŽP na základě žádosti OEK MŽP.

6)   Do konce roku 2000 předloží příjemci na OOP MŽP přehled vyúčtování finančních prostředků spolu s přehledem skutečně realizovaných opatření.

7)   Pokud jsou příjemci poskytovány další finanční prostředky ze Státního fondu životního prostředí, od Ministerstva zemědělství, případně z jiných zdrojů státního rozpočtu, nesmí dojít k jejich souběhu na totéž opatření. Čestné prohlášení příjemce o této skutečnosti je nedílnou přílohou žádosti o poskytnutí finančních prostředků.

8)   Pro vyúčtování finančních prostředků u jednotlivých příjemců platí příslušné pokyny Ministerstva financí pro zúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu České republiky v roce 2000.

Část II.

Čl. 6

Předmět podpory

D. – Péče o zvláště chráněná území a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů

Finanční podporu lze poskytnout na tato opatření:

D.1.  Vyhotovení plánů péče o národní přírodní rezervace a národní přírodní památky:
a)  vyhotovení plánu péče o národní přírodní rezervaci a národní přírodní památku podle schválené metodiky,
b)  vyhotovení jednotlivých kapitol plánu péče o národní přírodní rezervaci a národní přírodní památku podle schválené metodiky,
c)  vyhotovení dodatků k již schválenému plánu péče o národní přírodní rezervaci a národní přírodní památku podle schválené metodiky,
d)  vyhotovení plánu péče o navrhovanou národní přírodní rezervaci a navrhovanou národní přírodní památku nebo jeho jednotlivých kapitol podle schválené metodiky.

D.2.  Údržba a budování technických zařízení nebo objektů sloužících k zajištění státem chráněných zájmů v ZCHÚ:
a)  vyhotovení geometrických plánů pro oddělení reálných částí parcel tam, kde parcela do zvláště chráněného území zasahuje jen částí za účelem zápisu ZCHÚ do katastru nemovitostí,
b)  geodetické vytyčení hranic ZCHÚ, jejich označení a stabilizace hlavních lomových bodů hranic v terénu,
c)  vyhotovení geometrických plánů pro oddělení reálných částí parcel za účelem výkupu pozemků v ZCHÚ nebo jejich převodu do správy příjemce, změny druhu pozemku nebo způsobu jeho využití na části původní parcely,
d)  výroba, instalace nebo údržba tabulí vyznačujících ZCHÚ, informačních tabulí, dále tabulí usměrňujících pohyb veřejnosti a ostatního vybavení neinvestičního charakteru, jehož funkcí je informovat o speciálním režimu daného území a jeho přírodních hodnotách,
e)  údržba nebo oprava komunikací, které jsou v majetkové správě příjemce, a to jen neinvestičního charakteru,
f)  údržba, oprava nebo budování ochranných bariér, zábradlí a jiných zařízení neinvestičního charakteru, usměrňujících nebo zabezpečujících pohyb návštěvníků v ZCHÚ,
g)  údržba, oprava nebo budování bariér (oplocení) neinvestičního charakteru proti introdukovaným nebo přemnoženým živočichům, poškozujícím předmět ochrany ZCHÚ,
h)  údržba, oprava nebo budování drobných vodních ploch jako stanovišť chráněných druhů rostlin nebo živočichů nebo zařízení a objektů sloužících úpravě vodního režimu ve prospěch předmětu ochrany, a to jen neinvestičního charakteru,
i)  údržba, oprava nebo budování umělých hnízdišť nebo zimovišť neinvestičního charakteru pro zvláště chráněné živočichy.

D.3.  Zásahy směřující k odstranění negativních vlivů, působících v ZCHÚ:
a)  odstraňování nepovolených skládek odpadu na pozemcích v majetkové správě příjemce,
b)  odstraňování zbytků nefunkčních technických zařízení, objektů apod.,
c)  obnova vegetačního krytu, zcela nebo částečně odstraněného předcházejícím využíváním pozemků (zakládání trvalých travních porostů, vysazování dřevin apod.),
d)  likvidace nepůvodních rostlin nebo živočichů nebo redukce nepřirozeně přemnožených původních rostlin nebo živočichů, poškozujících předmět ochrany ZCHÚ,
e)  sanační zásahy u útvarů neživé přírody,
f)  opatření zabraňující projevům eroze způsobené lidskou činností, včetně likvidace jejích následků,
g)  opatření k tlumení epidemicky se šířících chorob na dřevinách rostoucích mimo les (tracheomykózy, spála růžovitých apod.).

D.4.  Opatření podporující další existenci předmětu ochrany v ZCHÚ nebo zvláště chráněného druhu:
a)  provádění v současnosti nevýnosných tradičních hospodářských činností na zemědělské půdě nebo jejich simulace, kterými se udržuje žádoucí druhová skladba nebo prostorová struktura chráněných ekosystémů nebo stanovišť zvláště chráněných rostlin či živočichů (kosení luk, extenzívní pastva, úhorové hospodaření apod.),
b)  péče o památné stromy,
c)  činnosti vedoucí k úpravě stanovištních poměrů pro konkurenčně méně schopné zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů (např. rozrušování drnu, pravidelná likvidace nežádoucího náletu dřevin apod.),
d)  přemisťování populací zvláště chráněných druhů rostlin či živočichů z prostorů určených k takovému způsobu využívání, který vylučuje jejich další existenci nebo opatření neinvestičního charakteru ke zmírnění bariérového efektu komunikací a staveb,
e)  zajišťování původního rostlinného nebo živočišného materiálu a praktická záchrana zanikajícího genofondu původních druhů nebo místních ohrožených ekotypů za účelem následné repatriace nebo reintrodukce,
f)  repatriace nebo reintrodukce zvláště chráněných rostlin nebo živočichů včetně následné péče o výsadby rostlin nebo vysazené populace živočichů.

D.5.  Opatření podporující tvorbu a obnovu vyvážených rybničních ekosystémů, zavádění způsobů rybářského hospodaření   nepoškozujících předmět ochrany v ZCHÚ:
a)  letnění rybníků (všechny způsoby) nebo zimnění rybníků,
b)  dočasné záměrné snížení hladiny vody pod úroveň hladiny normálního nadržení, stanoveného platným manipulačním řádem nebo povolením k nakládání s vodami, a s tím související další opatření (např. snížení hustoty rybí obsádky, apod),
c)  změna druhové skladby nebo snížení hustoty rybí obsádky (např. z důvodu přirozeného poklesu hladiny vody, apod),
d)  řízená regulace vodní vegetace pomocí biomelioračních zásahů,
e)  kosení v litorálním nebo příbřežním pásmu, ručně nebo za pomocí lehké mechanizace,
f)  ochrana vodní makrovegetace zamezením přístupu ryb do vymezené části vodní nádrže.

D.6.  Opatření k podpoře přírodě blízkého hospodaření v lese:
a)  realizace obnovních postupů směřujících k přirozené obnově stanovištně vhodných dřevin, podpora opatření na přechod od holosečného k podrostnímu nebo výběrnému způsobu hospodaření, úprava druhové nebo prostorové skladby lesa směrem k přírodě blízkému stavu,
b)  realizace prací (odvětvování, krácení kmenů, odkorňování apod.) nezbytných k bezpečnému ponechávání odumřelého dřeva v lesních porostech NPR, PR a I. zóny NP,
c)  zajištění osiva místního původu a následně sadebního materiálu lesních dřevin pro umělou obnovu lesa v ZCHÚ,
d)  vysazování stanovištně původních melioračních a zpevňujících dřevin nad rámec stanovený vyhláškou č. 83/1996 Sb. a vysazování nebo udržování hospodářsky nevýznamných druhů dřevin přirozené skladby a jedle bělokoré v lesních porostech a následná ochrana provedených výsadeb.

Část III.

Čl. 7

Postup při realizaci zásahů a opatření

1)   Opatření, která by měla být v daném období uskutečněna, musí příjemce vždy projednat s vlastníky a nájemci pozemků, jichž se budou týkat. Nejprve se s nimi projedná možnost, že by určité opatření provedli sami bezúplatně, popř. za úplatu, vyžádá-li si realizace opatření finanční zajištění.

2)   Pokud vlastník nebo nájemce pozemku odmítne opatření provést, příjemce jej informuje, že orgán ochrany přírody je oprávněn podle ustanovení § 68 odst. 3 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, provádět potřebná opatření sám nebo prostřednictvím jiné osoby a seznámí jej se záměrem opatření, která zamýšlí uskutečnit, pokud možno se všemi podrobnostmi včetně jejich časového harmonogramu.

3)   O projednání musí být sepsán protokol (příloha “D” č. 2), který bude obsahovat sjednané podmínky a který potvrdí vlastníci (popř. nájemci) i pověřený zástupce příjemce svými podpisy.

4)   U opatření podle bodu D.1.d) a D.2.a), která se realizují v souvislosti s přípravou nově vyhlašovaného ZCHÚ nebo s přípravou nového vyhlášení již existujícího ZCHÚ je třeba zajistit předchozí souhlas s tímto záměrem od orgánu ochrany přírody příslušného k vyhlášení území.

5)   Protokol o projednání může být nahrazen odkazem na projednaný a schválený plán péče, pokud je navržené opatření součástí plánu péče a pokud byl při jeho projednávání vlastník a nájemce řádně informován. Protokol nebo písemný odkaz na projednaný a schválený plán péče se přikládá k návrhu na uzavření smlouvy o realizaci opatření.

6)   Následně pak příjemce uzavře smlouvu se zhotovitelem o realizaci opatření.

7)   Příjemce provádí průběžně kontrolu plnění uzavřených smluv se zhotoviteli, realizujícími jednotlivá opatření.

Čl. 8

Účastníci právních vztahů

1)   Smluvní stranou – zhotovitelem je fyzická nebo právnická osoba, která provede příslušné dílo. Zhotovitelem by měl být především vlastník nebo nájemce pozemku.

2)   Druhou smluvní stranou - objednatelem je příjemce uvedený v čl. 2, který obdržel od MŽP příslušné účelově vázané finanční prostředky. Smlouvu je oprávněn uzavírat statutární zástupce příjemce, pokud tím nepověří jinou osobu.

Čl. 9

Uzavírání smluvních vztahů

1)   Provedení prací a opatření se zajišťuje smlouvou o dílo. Vzory smluv jsou přílohou těchto pravidel (příloha “D” č. 1). Smlouva o dílo je uzavřena v režimu obchodního zákoníku a platí pro ni ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku nebo v režimu občanského zákoníku a platí pro ni ustanovení § 631 a následujících občanského zákoníku.

2)   V případě, že cena plnění smlouvy je vyšší než 100.000 Kč (bez DPH), je nutné postupovat v souladu s ustanoveními zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

3)   Smlouvy se uzavírají vždy na určitou činnost, popřípadě na opakovanou činnost či na více činností, které musí být podrobně specifikovány včetně určení místa, rozsahu prací v plošných, objemových, či jiných jednotkách a přesného popisu všech pracovních úkonů. Určení místa musí být dáno platným názvem zvláště chráněného území, popisem té jeho části (lokality), na níž má být činnost provedena (na parcelu), a přesným situačním náčrtem. Ve smlouvě musí být stanovena doba, do kdy bude činnost provedena. Tato doba nesmí však překročit konec listopadu roku 2000 (přidělené finanční prostředky jsou zúčtovatelné pouze v daném kalendářním roce).

4)   Vzhledem k nutnosti proplacení realizovaných smluv v řádném termínu je třeba uplatnit nárok na úhradu provedených prací nejpozději do 30. listopadu roku 2000.

Čl. 10

Použití rozpočtových prostředků

V souladu s § 30 odst. 2 vyhlášky MF č. 205/1991 Sb. je příjemce povinen používat přidělené rozpočtové prostředky k danému účelu co nejhospodárnějším způsobem a s maximální efektivností. Přitom tyto prostředky mohou být použity pouze k účelům, pro které byly jmenovitě určeny podle těchto pravidel.

Čl. 11

Oznámení finančnímu úřadu

Příjemce je povinen řídit se ustanovením zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění.

Čl. 12

Evidence, dokumentace, vyhodnocování a další sledování provedených zásahů

1)   Každé provedené opatření musí být příjemcem zdokumentováno a zaevidováno v rezervační knize. Odborná dokumentace popisného charakteru může být, pokud je to účelné, doplněna fotografickou dokumentací (před zásahem a po zásahu).

2)   Opatření musí být příjemcem odborně vyhodnocována a sledována, podle povahy zásahu a typu stanoviště, a to zpravidla v delším časovém úseku. Výjimku tvoří vyhotovení plánů péče, instalace tabulí, geodetických prací, označení hranic a podobná, čistě technická opatření. Způsob a rozsah odborného vyhodnocení a sledování je blíže specifikován v plánu péče nebo v záchranném programu zvláště chráněných druhů.

3)   Odborné vyhodnocení a výsledky sledování musí být uloženy do rezervační knihy a v jednom vyhotovení předány do ústředního seznamu ochrany přírody, který vede ústřední pracoviště AOPK ČR.

Čl. 13

Kontrola, uvolňování a vyúčtování finančních prostředků

1)   Po provedení zásahu je příjemce povinen zkontrolovat, jak byly dodrženy podmínky smlouvy. O provedení kontroly sepíše příjemce se zhotovitelem protokol (příloha “D” č. 4) o převzetí realizovaných opatření.

2)   Protokol o převzetí realizovaných opatření, podepsaný zástupcem příjemce a zhotovitele, je spolu s účetními doklady podkladem k finančnímu vypořádání.

3)   Finanční prostředky jsou uvolňovány na základě smlouvy o dílo, protokolu o převzetí realizovaných opatření a vystavené faktury nebo vyúčtování převodem finančních prostředků z účtu příjemce.

 

V Praze dne

 RNDr. Petr Roth, CSc., v.r.
 ředitel odboru ochrany přírody

 

 

Seznam příloh:
Příloha “D” č. 1a, 1b – vzory smluv o dílo podle obchodního zákoníku a občanského zákoníku.
Příloha “D” č. 2 – vzor protokolu o projednání s vlastníky.
Příloha “D” č. 3 – vzor ohlášení o úhradě fyzické osobě.
Příloha “D” č. 4 – protokol o převzetí realizovaných opatření.

 

Příloha “D” č. 1a  VZOR

 číslo smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 536 a následujících obchodního zákoníku

č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1.1. Zhotovitel:

název organizace (obchodní jméno, sídlo – přesná adresa, IČO, DIČ, oprávnění k jednání a uzavírání smluv)

(dále jen “zhotovitel”)

1.2. Objednatel:

Správa chráněných krajinných oblastí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 01 Praha 4-Chodov, IČO 62933582
(zastoupená panem ...........................,
vedoucím Správy chráněné krajinné oblasti ...................................
nebo: zastoupená ředitelem RNDr. Františkem Pelcem) 1)
(dále jen “objednatel”)

II.

Předmět smlouvy

2.1.  Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení těchto prací:

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Zhotovitel se zavazuje sjednané práce provést v termínu do .................. 2000.

2.2.  Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k zajištění činnosti podle čl. 2.1. této smlouvy a zavazuje se umožnit zhotoviteli přístup do ......... za účelem provedení výše uvedených prací a výsledky činnosti převzít.

2.3.  Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Pokud zhotovitel použije k provedení díla podle čl. 2.1 jiné věci, je jejich kupní cena zahrnuta v ceně za provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

2.4.  Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla v délce 6 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

III.

Cena a platební podmínky

3.1.  Cena je stanovena dohodou podle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí v konečné výši ……..........……,- Kč (slovy ……………..................................…). Zhotovitel není plátcem DPH.

3.2.  Objednatel se zavazuje poukázat na základě zálohové faktury na účet zhotovitele finanční zálohu na dílo specifikované v článku 2. ve výši …...........…….,- Kč.

3.3.  Konečné vyúčtování bude zhotovitelem vystaveno nejpozději do 15. 12. 2000, po předání a převzetí díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu. Od konečné částky bude odečtena již poskytnutá záloha.

 

3.4.  Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bankovní spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy a fakturovanou částku.

3.5.  Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 14 dnů po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.

IV.

Smluvní pokuty

4.1.  V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z ceny předmětu plnění, nebo jeho nesplněné části.

4.2.  V případě dodání vadného díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny plnění, u něhož byly zjištěny vady.

4.3.  V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.

4.4.  Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda.

V.

Ostatní ujednání

5.1.  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace prací, tak i po jejich skončení. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení poskytnutých finančních prostředků v plné výši.

5.2.  Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

5.3.  Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

5.4.  V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

5.5.  Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

č. 1 kopie živnostenského listu zhotovitele, nebo výpis z obchodního rejstříku,

č. 2 kalkulace nákladů.

5.6.  Strany této smlouvy se v souladu s ustanovením § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších změn, výslovně dohodly na tom, že jejich vztah založený touto smlouvou podléhá úpravě zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších změn, tedy úpravě obchodního zákoníku.

5.7.  Tato smlouva se vyhotovuje ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

5.8.  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V ......................  dne .................. V ........................ dne ...................

 Objednatel: ....................... Zhotovitel: .........................
 vypsat jméno a funkci 

 

1)   použijte vyhovující variantu

 

Příloha “D” č. 1b VZOR

 číslo smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 631 a následujících občanského zákoníku

č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1.1. Zhotovitel:

jméno, úplná adresa (trvalé bydliště dle OP), rodné číslo

(dále jen “zhotovitel”)

1.2. Objednatel:

Správa chráněných krajinných oblastí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 01 Praha 4-Chodov, IČO 62933582

(zastoupená panem .............................,
vedoucím Správy chráněné krajinné oblasti ..................................

nebo: zastoupená ředitelem RNDr. Františkem Pelcem) 1)

(dále jen “objednatel”)

II.

Předmět smlouvy

2.1.  Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení těchto prací:

……………………………………………………………………......................

…………………………………………………………………………….............

Zhotovitel se zavazuje sjednané práce provést v termínu do ....................... 2000.

2.2.  Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k zajištění činnosti podle čl. 2.1. této smlouvy a zavazuje se umožnit zhotoviteli přístup do ....... za účelem provedení výše uvedených prací a výsledky činnosti převzít.

2.3.  Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Pokud zhotovitel použije k provedení díla podle čl. 2.1 jiné věci, je jejich kupní cena zahrnuta v ceně za provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

2.4.  Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla v délce 6 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

III.

Cena a platební podmínky

3.1.  Cena je stanovena dohodou podle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí v konečné výši ………...........…,- Kč (slovy ........................................…). Zhotovitel není plátcem DPH.

3.2.  Konečné vyúčtování bude zhotovitelem vystaveno nejpozději do 15. 12. 2000, po předání a převzetí díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu.

3.3.  Vyúčtování bude mít tyto náležitosti: označení vyúčtování a jeho číslo, bankovní spojení, číslo účtu, jméno a adresa zhotovitele, předmět smlouvy a vyúčtovanou částku.

3.4.  Vyúčtování vystavené zhotovitelem bude splatné do 14 dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může vyúčtování vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.

IV.

Smluvní pokuty

4.1.  V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 % z ceny předmětu plnění, nebo jeho nesplněné části.

4.2.  V případě dodání vadného díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny plnění, u něhož byly zjištěny vady.

4.3.  V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

4.4.  Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda.

V.

Ostatní ujednání

5.1.  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace prací, tak i po jejich skončení. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení poskytnutých finančních prostředků v plné výši.

5.2.  Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

5.3.  Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

5.4.  V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

5.5.  Nedílnou součástí smlouvy je kalkulace nákladů.

5.6.  Tato smlouva se vyhotovuje ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

5.7.  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V ..............................  dne ...................... V .............................. dne .......................

 Objednatel: .......................... Zhotovitel: ............................
vypsat jméno a funkci

 

1)   použijte vyhovující variantu

 

Příloha “D” č. 2 VZOR

P r o t o k o l

o výsledcích jednání konaného dne .......................2000 v...........................za účelem zlepšení přírodního a krajinného prostředí ve smyslu § 68 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

 

Účastníci jednání:

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

Předmětem jednání je provedení činností, určených schváleným plánem péče ve zvláště chráněném území

..............................................................................................

jedná se o

..............................................................................................

na parcelách ..........................................................................

jejichž vlastníkem (nájemcem) *) je (jméno, trvalé bydliště)

..............................................................................................

..............................................................................................

.................................................................……………............

Vlastník (nájemce) *) uvedené parcely (části chráněného území) *) prohlašuje, že neprovede zásahy a opatření plánu péče.

Další ujednání:

 

Podpisy účastníků:

 

*) Nehodící se škrtněte

 

Příloha “D” č. 3 VZOR

Správa Chráněných krajinných oblastí ČR

148 01 PRAHA 4-Chodov, KAPLANOVA 1931/1

Adresa místně příslušného

finančního úřadu

 

naše značka:                             vyřizuje:                                     datum:

věc:     Ohlášení o úhradě fyzické osobě

 

Podle zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů, § 34, odst. 5/, Vám oznamujeme úhradu fyzické osobě, u níž nebyla uplatněna srážka z daně.

jméno fyzické osoby:

............................…..............................................................

rodné číslo:

.............................................................................................

bydliště:

...................................................……...................................

vyplacená částka:

.....…….................................................................................

důvod platby:

..……....................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

 

 ........................................

 podpis vedoucího pracoviště

 

Příloha “D” č. 4 VZOR

Protokol

o převzetí opatření realizovaných dle “Pravidel pro realizaci předmětu podpory skupiny “D/” v rámci Programu péče o krajinu v roce 2000”

zhotovitel (jméno, název)

…………………………………….............................................

předává opatření provedené dle smlouvy o dílo č.:

……………………………………………………........................

stručná charakteristika díla:

……………………………………………………........................

 

Podrobnější popis opatření a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve jmenované smlouvě o dílo. uzavřené mezi zhotovitelem a (vypsat odbornou organizaci)

Pověření zástupci konstatují na základě terénní pochůzky uskutečněné na místě dne ...................……2000, že činnosti a opatření
- byly provedeny v rozsahu a termínu určeném smlouvou,
- odpovídají předmětu smlouvy s následujícími výhradami,
- neodpovídají předmětu smlouvy,
- nebyly provedeny.

Současně byly zkontrolovány předložené účetní doklady a konstatuje se, že odpovídají – neodpovídají provedené činnosti. Originály těchto účetních dokladů o vyúčtování jsou součástí přílohy tohoto protokolu.

Příloha: Originály účetních dokladů nebo faktur (vypsat jmenovitě)

Sběrné místo doporučuje uvolnit .......................…………….. Kč finanční podpory

Datum:

podpis žadatele podpis...................................................

zástupce (vypsat odbornou organizaci a jméno pracovníka) .........................................

 

Příloha č. 5 k čj. M/200062/00

 

Výpočet ukazatele dluhové služby

 

Podklady pro realizaci usnesení vlády č. 707/1997 – postup při poskytování účelových dotací obcím a okresním úřadům v roce 2000

Vyplní žadatel o dotaci – obec nebo okresní úřad – podle souhrnných údajů za řídící úřad a podřízené rozpočtové organizace podle výsledků rozpočtového hospodaření za rok 1999. Údaje se vyplňují v tisících Kč na dvě desetinná místa.

 

Název a sídlo vykazující jednotky: ..................................

IČO

               

ukazatele roku 1999

tis. Kč

číslo řádku

název položky

odkaz na rozpočtovou skladbu nebo jiné vymezení ukazatele

stav k 31.12. 1999

1.

daňové příjmy (po konsolidaci)

třída 1

 

2.

nedaňové příjmy (po konsolidaci)

třída 2

 

3.

běžně přijaté dotace (po konsolidaci)

seskupení položek 41

 

4.

běžné příjmy

ř. 1+ ř. 2 + ř. 3

 

5.

úroky

položka 5141+položka 6143

 

6.

splátky jistiny

třída 8, záporné zápisy na položkách 8xx2 a 8xx4, vyjma jednoráz. splátek dluhopisů s dobou splatnosti delší než 1 rok realizovaných v roce 1999

 

 

7.

splátky leasingu

položka 5178

 

8.

splátky směnek emitovaných v minulých letech

část záznamové položky 021

 

9.

poměrná část jednorázové splátky dluhopisů

roční podíl z celkové jednorázové splátky ( např. 1/6 celkové jednoráz. splátky u šestileté emise)*)

 

10.

výdaje na dluhovou službu

řádky 5 + 6 + 7 + 8 + 9

 

11.

  1. UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY

ř. 10 děleno ř. 4 **)

 

 

*) Tento propočet má za cíl zahrnout mezi výdaje dluhové služby úměrnou část případné jednorázově provedené splátky hodnoty dluhopisu věřiteli. V případě, že tedy např. obec emitovala dluhopis s šestiletou splatností splatný jednorázově, zahrne do tohoto řádku hodnotu jedné šestiny dlužné částky (bez ohledu na to, ve kterém roce bude jednorázová splátka provedena).

**) Ukazatel hodnotí úroveň výdajů na dluhovou službu žadatele, přičemž rozhodná míra podílu dluhové služby pro rok 1999 činí 15% v poměru k běžným příjmům žadatele o dotaci.

Zjištění, že žadatel uvedl do tohoto dotazníku nesprávné údaje, je důvodem k nepřiznání požadované účelové dotace. Změny údajů dodatečně zjištěné žadatelem musí být neprodleně oznámeny orgánu, který rozhoduje o přiznání dotace.

 

V .................... dne ....................2000.

sestavil (telefon):............................ podpis: ............................

schválil (telefon): ........................... podpis: ............................

 

 

Adresář sběrných míst

Pro území Národních parků – PPK

Správa KRNAP, zástupce ředitele Ing. Petr Štěpánek, Dobrovského 3, 543 11 Vrchlabí

tel.: 0438/285 300, 285 311, 285 411, fax: 0438/230 95

Správa NP Podyjí, ředitel Ing. Tomáš Rothröckl, Na vyhlídce 5, 669 01 Znojmo

tel.: 0624/226 722,
fax: 0624/221 115

Správa NP a CHKO Šumava, ředitel Ing. Ivan Žlábek, 1. máje 206, 385 01 Vimperk

tel.: 0339/236 00, 230 95,
fax: 0339/230 19, 230 97

Správa NP České Švýcarsko, ředitel RNDr. Zdeněk Patzelt, Pražská 54, 407 46 Krásná Lípa

tel.: 0413/383 222,
fax: 0413/383 308

 

Pro území Chráněných krajinných oblastí – PPK

SCHKO Beskydy, Ing. Milan Škrott,
Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

tel.: 0651/654 293,
fax: 0651/574 07

SCHKO Bílé Karpaty, PhDr. Petr Dolejský, Nádražní 318, 763 26 Luhačovice

tel.: 067/932 807, 932 580, 933 710,
fax: 067/932 580

SCHKO Blaník, RNDr. Lubomír Hanel, CSc.,
257 06 Louňovice pod Blaníkem 8

tel.: 0303/852 654,
fax: 0303/852 654

SCHKO Blanský les, RNDr. Jan Flašar,
Vyšný 59, 381 01 Český Krumlov

tel.: 0337/716 618,
fax: 0337/711 249

SCHKO Broumovsko, RNDr. Jan Piňos,
Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují

tel.: 0447/541 085, 541 084,
fax: 0447/541 084

SCHKO České Středohoří, Ing. Zdeněk Janda, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice

tel.: 0416/732 387,
fax: 0416/732 395

SCHKO Český kras, Mgr. Michael Pondělíček, 267 18, Karlštejn I/85

tel.: 0311/681 713, 681 023,
fax: 0311/681 713

SCHKO Český ráj, Ing. Tomáš Tomsa,
Dvořákova 294, 511 01 Turnov

tel.: 0436/322 292, 321 900,
fax: 0436/321 578

SCHKO Jeseníky, Mgr. Karel Kočí,
Bukovice 93, 791 01 Jeseník

tel.: 0645/402 228,
fax: 0645/403 050

SCHKO Jizerské hory, Ing. Jiří Hušek,
U jezu 10, 460 01 Liberec

tel.: 048/5104 771, 6131 090,
fax: 048/5104 771

SCHKO Kokořínsko, Ing. Ladislav Pořízek,
Česká 149, 276 01 Mělník

tel.: 0206/622 149,
fax: 0206/622 149

SCHKO Křivoklátsko, Ing. Petr Štěpánek,
270 24 Zbečno 5

tel.: 0313/554 834,
fax: 0313/554 810

SCHKO Labské pískovce, Ing. Werner Hentschel, Dlouhá jízda 1257, 405 01 Děčín 1

tel.: 0412/518 202, 518 287, 518 929,
fax: 0412/518 202

SCHKO Litovelské Pomoraví, Ing. Ivo Machar, Lazecká 6, 772 00 Olomouc

tel.: 068/5221 354, 5226 344,
fax: 068/5226344

SCHKO Lužické hory, Ing. Tomáš Besta,
Školní 12, 471 25 Jablonné v Podještědí

tel.: 0424/762 355, 762 356,
fax: 0424/762 355

SCHKO Moravský kras, RNDr. Leoš Štefka,
Sadová 2, 678 01 Blansko

tel.: 0506/410 525, 418 158,
modem: 0506/418 158

SCHKO Orlické hory, Václav Kánský,
Panská 79, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

tel.: 0445/223 37,
fax: 0445/234 14

SCHKO Pálava, RNDr. Jiří Matuška,
Náměstí 32, 692 01 Mikulov

tel.: 0625/510 585,
fax: 0625/511 130

SCHKO Poodří, PhDr. Vladislava Hamplová,
Trocnovská 2, 702 00 Ostrava-Přívoz

tel.: 069/6133 014, 6133 337, 6134 658,
fax: 069/6133 337

SCHKO Slavkovský les, Ing. Jan Schlossar,
Anglická 119/15, 353 01 Mariánské Lázně

tel.: 0165/624 081, 624 424,
fax: 0165/620 081

SCHKO Třeboňsko, Ing. Josef Hlásek,
Valy 121, 379 91 Třeboň

tel.: 0333/721 248, 721 400,
modem: 0333/721 248

SCHKO Žďárské vrchy, RNDr. Pavel Vaněk,
Hutařova 1, 591 02 Žďár nad Sázavou

tel.: 0616/228 86, 630 818, 272 54,
fax: 0616/630 818

SCHKO Železné hory, RNDr. František Bárta,
Náměstí 317, 538 25 Nasavrky

tel.: 0455/677 420, 677 729,
fax: 0455/677 729

 

Agentura ochrany přírody a krajiny – PPK sídlo regionálních poradních sborů

Středisko Brno:
Lidická 25/27, 602 00 Brno
vedoucí: Ing. Stanislav Koukal

tel.: 05/4132 1124,
fax: 05/4221 2019

Středisko Č. Budějovice:
nám. Přem. Otakara II 34, 370 01 Č. Budějovice
vedoucí: RNDr. Josef Albrecht

tel.: 038/7312 811, 6359 387,
fax: 038/ 7312811

Středisko Havlíčkův Brod:
Husova 2112, 580 01 Havlíčkův Brod
vedoucí: Ing. Václav Hlaváč

tel.: 0451/244 94, 2271,
fax: 0451/250 07

Středisko Olomouc:
Lafayettova 13, 772 00 Olomouc
vedoucí: Mgr. Jiří Šafář

tel.: 068/5224 157, 5222 531,
fax: O68/5224 157

Středisko Ostrava:
Trocnovská 2, 702 00 Ostrava-Přívoz
vedoucí: Mgr. Stanislav Hrabovský

tel.: 069/6133 673, 6133 674,
fax: 069/6133 020

Středisko Pardubice:
B. Němcové 2625, 530 02 Pardubice
vedoucí: RNDr. Jiří Veselý

tel.: 040/6310 291,
fax: 040/631 0314

Středisko Plzeň:
Bělohorská 7, 304 01 Plzeň
vedoucí: Mgr. Michaela Braunová

tel.: 019/7539 150, 7539 151,
fax: 019/7539 151

Středisko Praha:
Řetězová 222/3, 110 00 Praha 1
vedoucí: Ing. Pavel Mudra

tel.: 02/2222 0204,
fax: 02/2222 0263

Středisko Ústí n. L.:
Bělehradská 1308/17,
400 11 Ústí n. Labem
vedoucí: Ing. Tomáš Stuchlík

tel.: 047/5220 525,
fax: 047/5220 503