E. Přílohy žádosti - povinné (na samostatných přiložených listech)

1.   Zdůvodnění předmětu žádosti včetně objasnění efektu navrhovaného opatření.

2.   Dokumentace navrhovaného opatření včetně rozpočtu.

(Rozsah dokumentace bude odpovídat charakteru navrhovaného opatření: u jednoduchých činností bude spočívat v popisu činnosti a vymezení objemu prací, u složitějších činností bude vyžadován projekt).

3.   Časový harmonogram postupu prací.

4.   Požadavek na čerpání finančních záloh (návrh platebního kalendáře).

5.   Doložení vlastnických (případně nájemních) vztahů k pozemku, na němž bude opatření provedeno.

Souhlas vlastníka, pokud je žadatelem nájemce pozemku, jde-li opatření nad rámec nájemní smlouvy.

Je-li žadatelem právnická nebo fyzická osoba, pověřená vlastníky či nájemci pozemků, musí toto musí toto pověření doložit.

6.   Vyjádření místně a věcně příslušného orgánu ochrany přírody.

7.   Prohlášení o nečerpání finančních prostředků z jiných zdrojů na toto opatření.

8.   Doklad o právní subjektivitě žadatele (živnostenský list, výpis z obchodního zákoníku, OP aj.).

9.   Protokol o výsledku výběrového řízení nebo čestné prohlášení o realizaci akce vlastními prostředky.

10.   Další podklady dle vyžádání sběrného místa (v případě jejich vyžádání se stávají povinnou přílohou žádosti). Např. v případě nezbytnosti si sběrné místo vyžádá od věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody stanovení podmínek realizace opatření z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny či další podklady.