Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků v rámci Programu revitalizace říčních systémů v roce 2000

(Uveřejněna ve Věstníku MŽP, částka 4, duben 2000)

 

 Čj.: M/200064/00
 Čj.: 600/265/00
 Čj.: OEK/4232/99

S M Ě R N I C E

Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků v rámci Programu revitalizace říčních systémů v roce 2000

Usnesením vlády České republiky ze dne 20. května 1992 č. 373 byl schválen Program revitalizace říčních systémů.

Podle bodu II./1 tohoto usnesení vydává Ministerstvo životního prostředí (dále jen “ministerstvo”) tuto směrnici k zajištění úkolů vyplývajících z Programu revitalizace říčních systémů ve vztahu k poskytování finančních prostředků pro jeho plnění, v souladu se zákonem ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákonem ČNR č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem ČNR č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MF ČR č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Zásadami pro poskytování a čerpání prostředků státního rozpočtu č. j. 113/43850/98 (Finanční zpravodaj 12/98).

ODDÍL I.

Čl. 1

Všeobecná ustanovení

1)   Tato směrnice upravuje postup při uplatňování žádostí o zařazení navrhovaných akcí do Programu revitalizace říčních systémů (dále jen “Program”), způsob projednávání žádostí, přidělování finančních prostředků a jejich čerpání.

2)   Směrnice vymezuje subjekty, které mohou být žadatelem o poskytnutí finančních prostředků z Programu.

3)   Směrnice vymezuje činnosti, na které mohou být finanční prostředky v rámci Programu poskytovány. Program revitalizace říčních systémů je programem obnovy, stabilizace a péče o vodní režim krajiny. Cílem je vytvořit podmínky pro obnovu přírodního prostředí i zdrojů užívaných člověkem. Program revitalizace říčních systémů předpokládá postupné naplňování a realizaci opatření, která povedou k udržení a systematickému zvyšování biologické rozmanitosti, příznivému uspořádání vodních poměrů a takovému uspořádání funkčního využití území, které zajišťuje ochranu přírodních i kulturních hodnot krajiny. Tyto cíle předpokládají, že budou uskutečněna revitalizační opatření na vodních tocích v celkové délce cca 45 000 km. S revitalizačními opatřeními na tocích nezbytně souvisí i obnova niv a břehových porostů. Předpokládané náklady těchto opatření v nejbližších letech jsou cca 113 mld. Kč. Dalším předpokladem uskutečnění výše uvedených cílů jsou revitalizace odstavených ramen vodních toků v délce cca 400 km s předpokládanými náklady cca 1,2 mld. Kč. Součástí revitalizačních opatření jsou dále revitalizace pramenných oblastí, které představují náklady, za předpokladu 1100 ha pramenišť, cca 55,0 mld. Kč. Nevhodně odvodněné pozemky vyžadující revitalizaci tvoří cca 100 tis. ha (předpoklad nákladů 60 tis. Kč na 1 ha pozemku), zakládání a obnova mokřadních ekosystémů vyžadují náklady cca 100 tis. Kč na 1 ha, opatření pro obnovu zásob podzemních vod předpokládají náklady cca 50 tis. Kč na 1 ha a v neposlední řadě obnova retenční schopnosti krajiny předpokládá náklady 50 mld. Kč v období cca 15 let. Další opatření jako rekonstrukce technických prvků a odbahňování produkčních rybníků předpokládá náklady (pouze odbahňování 190 mil. m3 sedimentu) cca 95 mld. Kč. Výčet opatření, která bude nutné uskutečnit pro dosažení cílů Programu není úplný. Z uvedeného přehledu vyplývá, že Program vyžaduje v několika nejbližších letech takové finanční zajištění, které umožní plynulé uskutečňování cílů.

4)   Směrnice vymezuje způsob financování (uvolňování) prostředků na akce Programu revitalizace říčních systémů.

5)   Směrnice vymezuje kontrolní mechanismy, zajišťující účelné využívání prostředků a nástrojů Programu.

Čl. 2

Předmět poskytování prostředků

1)   Finanční prostředky lze poskytnout na realizaci revitalizačních opatření v rámci těchto tématických bloků:

a)   revitalizace přirozené funkce vodních toků:

b)   zakládání a revitalizace prvků systému ekologické stability vázaných na vodní režim:

c)   revitalizace retenční schopnosti krajiny:

d)   rekonstrukce technických prvků a odbahňování produkčních rybníků:

e) výstavba nových kořenových čistíren (dále jen KČOV), zakládání umělých mokřadů:

2)   Cílem navrhovaných opatření musí být vytvoření či revitalizace ekologicky stabilního prvku v krajině spojené se zásahem do vodního režimu krajiny nezbytným pro jeho příznivé ovlivnění (biocentrum, biokoridor, významný krajinný prvek, zvýšení retenční schopnosti, ap.). Realizovaná opatření nesmějí být využívána pouze a především k podnikatelským záměrům, ale musí v prvé řadě splňovat cíle Programu.

3)   Na případy zakládání a revitalizaci prvků systému ekologické stability, které nejsou jednoznačně spojeny s příznivým zásahem do vodního režimu v krajině (např. výsadba porostů podél dopravních komunikací), nebudou prostředky z Programu poskytnuty.

4)   Na zpracovávání projektových dokumentací se z Programu finanční prostředky poskytují pouze v tom případě, kdy je žadatelem o příspěvek organizace zřizovaná Ministerstvem životního prostředí (např. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO ČR, Správa národního parku.). Ostatní žadatelské subjekty mohou uplatnit vlastní vynaložené finanční prostředky na projektovou dokumentaci jako součást vlastního podílu k finančním prostředkům z Programu. Meziresortní komise při ministerstvu může, na podkladě návrhu regionálního poradního sboru, rozhodnout o poskytnutí prostředků i na tyto výdaje.

5)   Nezbytné výkupy pozemků související s investiční výstavbou a ostatní náklady na přípravu a zabezpečení výstavby, které jsou její součástí, budou rozpočtovým a příspěvkovým organizacím, zřízeným ministerstvem, hrazeny v rámci Programu. Ostatní žadatelské subjekty mohou uplatnit vlastní vynaložené prostředky na výkupy jako součást vlastního podílu k finančním prostředkům z Programu. Meziresortní komise při ministerstvu může, na podkladě návrhu regionálního poradního sboru, rozhodnout o poskytnutí finančních prostředků i na tyto výdaje.

Čl. 3

Základní omezující podmínky pro poskytnutí finančních prostředků

1)   Z prostředků na zabezpečení Programu nelze poskytnout finanční prostředky na opatření:

a)  která jsou běžnou údržbou či péčí, tedy zákonnou povinností správců vodních toků a vlastníků pozemků, vlastníka vodohospodářského díla či dotčené nemovitosti (podle zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhl. MLVH ČSR č. 19/1978 Sb., kterou se stanoví povinnosti správců vodních toků a upravují se některé otázky týkající se vodních toků, ve znění pozdějších předpisů),

b)  jejichž cílem je v prvé řadě vytváření podmínek pro jejich hospodářské využití,

c)  jejichž revitalizační efekt zjevně nebude přiměřený vynaloženým nákladům. Posouzení předpokládaného revitalizačního efektu je v kompetenci regionálních poradních sborů,

d)  na případy zakládání a revitalizaci prvků systému ekologické stability, které nejsou jednoznačně spojeny s příznivým zásahem do vodního režimu v krajině (např. výsadba porostů podél dopravních komunikací), nebudou prostředky z Programu poskytnuty.

2)   Při poskytnutí prostředků žadateli na zakládání a revitalizaci prvků systémů ekologické stability z Programu nelze na totéž opatření poskytnout finanční prostředky ze Státního fondu životního prostředí ČR či z jiných státních zdrojů. Skutečnost, že žadatel nežádal o další finanční prostředky, bude uvedena v příloze žádosti o poskytnutí prostředků.

3)   Finanční prostředky je možné poskytnout pouze na činnosti podle čl. 2, Oddílu I.

4)   Postup při poskytování státních účelových dotací obcím a okresním úřadům je stanoven usnesením vlády č. 707 ze dne 12. 11. 1997, v platném znění. V příloze č. 2 této směrnice jsou podmínky specifikovány.

5)   Pokud jsou témuž žadateli současně poskytovány finanční prostředky ze Státního fondu životního prostředí ČR, Ministerstva zemědělství, Programu pozemkových úprav nebo z programů Evropské unie (SAPARD, PHARE apod.), nesmí dojít k jejich souběžnému financování na stejné práce a dodávky. Tato skutečnost bude uvedena v příloze žádosti o poskytnutí prostředků.

6)   Pokud jsou žadateli přiznány či vyplaceny náhrady za znehodnocení majetku v rámci restitucí související s předmětem žádosti na poskytnutí finančních prostředků z Programu, nebudou žadateli prostředky z Programu poskytnuty. Čestné prohlášení o tom, že žadateli nejsou přiznány či vypláceny restituční náhrady k předmětu revitalizace, bude přílohou žádosti o poskytnutí prostředků. Meziresortní komise při ministerstvu, může v případě zvláštního zájmu ochrany přírody, a na podkladě návrhu regionálního poradního sboru, rozhodnout o poskytnutí finančních prostředků.

7)   Na poskytnutí finančních prostředků z Programu na základě žádosti není právní nárok.

8)   Struktura poskytování finančních prostředků je dále upravena v ODDÍLU II. této směrnice.

Čl. 4

Žadatel

1)   Žadatelem o finanční prostředky na realizaci revitalizačních opatření může být:

a)  vlastník pozemků či vodohospodářské stavby, na nichž mají být revitalizační opatření provedena,

b)  správce toku, pokud jde o revitalizaci koryta vodního toku,

c)  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (v případě, že se jedná o pozemky ve Fondu pozemků zvláště chráněných území),

d)  nájemce pozemku, zejména pokud tímto nájemcem je Správa chráněné krajinné oblasti ČR, Správa národního parku nebo Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen Agentura), a to se souhlasem vlastníka,

e)  žadatelem nemůže být zahraniční osoba, a to fyzická ani právnická (§ 21 Obchodního zákoníku),

f)  v případě, že žadatelem je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, nepostupuje se v podání žádosti způsobem dále ve směrnici uváděným. V případě žádosti Agentury je žádost se stanoviskem regionálního poradního sboru postoupena přímo meziresortní komisi, která žádost projedná a rozhodne o výši finančních prostředků.

Čl. 5

Postup při předkládání žádosti

1)   Na akce zahájené v předchozích letech předloží investoři prostřednictvím středisek Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen “Agentura”) aktualizovaný formulář RA 80-82 a doklady o proinvestování finančních prostředků i vlastních zdrojů v předešlých letech (fakturaci a platební příkazy) a plnění podmínek pro čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu (daná “Rozhodnutím”). U fyzických osob bude předložen doklad o tom, že žadatel je schopen finanční spoluúčasti. Rozpočtové a příspěvkové organizace ministerstva předloží regionálnímu poradnímu sboru aktualizovaný RA 80–82. Státní meliorační správy předloží regionálnímu poradnímu sboru aktualizované RA 80–82. Zkontrolované podklady za všechny rozestavěné akce příslušného regionálního poradního sboru předkládá regionální poradní sbor nejpozději:

do 28. 2. následujícího roku

ministerstvu, odboru ekologie krajiny.

Rozpočtové a příspěvkové organizace ministerstva a ústředí meliorační správy souhrnně za všechny regionální kanceláře předloží odboru ekologie krajiny tabulky RZ (dle pokynů MF pro zúčtování se státním rozpočtem) do 15. 2. následujícího roku.

2)   Na akce zahajované v roce 2000 předkládá žadatel žádost včetně uvedených příloh ve dvou vyhotoveních (z nichž jedno vč. projektové dokumentace zůstává uloženo u příslušného regionálního poradního sboru, druhé bez projektové dokumentace, na ústředí Agentury, kde je po uzavření akce po dobu deseti let archivováno):

do 30. 6. 2000

územně příslušnému regionálnímu poradnímu sboru.

Tyto žádosti budou posuzovány přednostně pro financování v roce 2000.

3)   Žádosti, které budou sloužit pro doplnění akcí roku 2000 a zpracování návrhu na rok 2001 budou regionální poradní sbory přijímat v termínu:

30. 6. 2000 do 30. 11. 2000

Akce budou zapsány do Informačního systému financování reprodukce investičního majetku (dále “ISFRIM”) a budou podkladem pro doplnění akcí daného roku a pro jednání o výši rozpočtu následujícího kalendářního roku. Projednávání žádostí meziresortní komisí je průběžné, ale na daný kalendářní rok je financování uzavíráno k 30. 11. daného roku, nestanoví-li pokyny Ministerstva financí jinak.

Přehled středisek Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, při kterých pracují regionální poradní sbory, je uveden v příloze č. 10, územní působnost středisek je v příloze 10 a).

4)   Žádosti předkládané podle bodu 2) budou regionální poradní sbory průběžně předkládat odboru ekologie krajiny ministerstva do 30. 11. 2000.

Čl. 6

Podklady pro předložení žádosti a postup žadatele po projednání a schválení akce

1)   Žadatel:

a)  předloží řádně vyplněný formulář “Žádost”. K žádosti o poskytnutí finančních prostředků na investiční revitalizační akci doloží všechny přílohy uvedené v “části D” formuláře “Žádost”;

b)  předloží řádně vyplněné tabulky Ministerstva financí – formuláře MF RA 80-82. Tyto tabulky jsou součástí formuláře “Žádost”. Plátci DPH uvádějí finanční údaje bez DPH, pokud mohou odečíst DPH na vstupu, neplátci včetně DPH. Změnu této skutečnosti musí investor neprodleně oznámit odboru ekologie krajiny;

c)  v tabulce RA 80-82 v části “Rozhodující projektované parametry” musí být uvedeny základní parametry předmětu žádosti s uvedením jednotek a hodnot (viz Oddíl I, čl. 2). Tedy na ř. 8011, 8012 atd. budou uvedeny jednotky (km, ha, atd.) a ve sloupci měrná jednotka bude uvedena hodnota (délka, plocha atd.);

d)  pokud je žadatelem o příspěvek nájemce nebo správce, předloží souhlas vlastníka nemovitosti, a to dodatkem ke smlouvě o nájmu, smlouvu o podmínkách budoucího užívání stavby vč. povinnosti údržby s tím, že tímto způsobem zhodnocená stavba se stává majetkem vlastníka. Náklady s tímto zhodnocením spojené je třeba řešit úpravou nájemní smlouvy;

e)  je-li žadatelem fyzická osoba, předloží výpis z účtu nebo jiný věrohodný doklad o tom, že je schopen finanční spoluúčasti ve schválené výši. V případě, že akce byla zahájena v letech před podáním žádosti o finanční příspěvek, doloží žadatel rovněž kopiemi faktur a převodních příkazů, případně jinými doklady, výši proinvestovaných prostředků v předchozích letech (v letech před projednáváním žádosti, např. zaplacený projekt, inženýrskou činnost, stavební náklady). Jiná forma spoluúčasti než finanční není povolena;

f)  žadatel musí v žádosti o poskytnutí finančních prostředků na investiční revitalizační opatření uvést náklady na pořízení hmotného investičního majetku v členění (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 9):

 A.  FMF čj. V/20530/1992 – účtová osnova a postup účtování pro rozpočtové organizace, příspěvkové organizace a obce;

 B.  FMF čj. V/20100/1992 – účtová osnova a postup účtování pro podnikatele;

 C.  FMF čj. V/20531/1992 – účtová osnova pro politické strany, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace.

g)  je-li žadatelem obec, předloží zprávu o přezkoumání hospodaření obce (audit) za dva předchozí roky, bilanci hospodaření obce v předchozím roce a roce následujícím (výhled) a podíl dluhové služby pro předchozí rok k běžným příjmům žadatele o finanční prostředky ze státního rozpočtu;

h)  žadatel pro jednání regionálního poradního sboru předloží k žádosti stavební povolení či vodoprávní rozhodnutí; v odůvodněných případech podle charakteru stavby může být předložen žadatelem souhlas příslušného stavebního úřadu s provedením stavby. Regionální poradní sbor může navrhnout, aby meziresortní komise povolila výjimku z tohoto ustanovení, přičemž stanoví příslušné podmínky;

i)  žadatel regionálnímu poradnímu sboru doloží základní dokumentaci o zadání veřejné zakázky (§ 2 písm. j) zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, spolu s aktualizovanými formuláři MF RA 80-82 ihned po ukončení veřejné zakázky. Aktualizované formuláře (po výběrovém řízení) budou zástupcem regionálního poradního sboru podepsány, orazítkovány a uvedeno datum, kdy regionální poradní sbor RA 80-82 projednal;

j)  po projednání regionálním poradním sborem předloží žadatel regionálnímu poradnímu sboru RA 80-82. V tabulce RA 80-82 bude uvedena výše finančních prostředků, která byla navržena k proinvestovaní v příslušném roce, tj. jak prostředky státního rozpočtu, tak i vlastní zdroje. Tento závazek žadatele bude uveden jako příloha k žádosti. Spoluúčastí žadatele se rozumí finanční spoluúčast. Pokud bude žadatel předpokládat jiný způsob spoluúčasti, musí být tato možnost před zahájením realizace akce (před zahájením financování) projednána s regionálním poradním sborem a potvrzena poskytovatelem finančních prostředků v Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků;

k)  v případě, kdy by mělo dojít ke zvýšení požadavku na finanční prostředky ze státního rozpočtu oproti návrhu zpracovaného dle podmínek Ministerstva financí, vydaných dle postupu a Zásad dotační politiky čj. 113/43850/98 (Finanční zpravodaj 12/1998), musí žadatel předložit k projednání v regionálním poradním sboru aktualizované formuláře MF RA 80-82 s odůvodněním změny;

l)  před ukončením akce (rozpracovanost 80 % finančního objemu) investor zpracuje a předloží regionálnímu poradnímu sboru definitivní formulář MF RA 80-82, na jehož základě bude provedeno závěrečné vyhodnocení akce;

m)  investor musí čerpat finanční prostředky jen na nezbytně nutné náklady pro pořízení hmotného investičního majetku a poskytnuté finanční prostředky musí být použity jen k účelu, na který byly přiděleny;

n)  žadatel po obdržení Oznámení limitu výdajů a Rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku zašle kopii tohoto Rozhodnutí územně příslušnému finančnímu úřadu. Kopie Rozhodnutí musí být zaslána před zahájením prací, aby byla finančnímu úřadu umožněna případná kontrola zahajovaných prací;

o)  příjemce finančních prostředků musí poskytnout požadované informace, dokladovat činnost a umožňovat kontrolu pověřeným zaměstnancům Ministerstva životního prostředí, Agentury, případně Ministerstvu financí a územním finančním orgánům;

p)  investor může proplácet jen práce provedené do 31. 12. běžného roku;

q)  investor musí finanční prostředky na akce z Programu vyčerpat do 31. 12. běžného roku. Nevyčerpané prostředky nelze převádět do roku následujícího.

2)   Žádosti o změny v objemu poskytovaných finančních prostředků může žadatel předložit nejpozději do 30. 10. běžného roku. Na pozdější požadavky nemusí být brán zřetel.

3)   Před závěrečným vyhodnocením akce (definitivním přiznáním finančních prostředků) ze strany Ministerstva životního prostředí žadatel o finanční prostředky požádá územně příslušný finanční úřad o kontrolu fakturace provedené akce.

4)   Pro závěrečné hodnocení akce předloží žadatel:

a)  kolaudační rozhodnutí nebo rozhodnutí o uvedení do zkušebního provozu;

b)  vyjádření RŽP příslušného OkÚ (popř. Správy NP či Správy CHKO);

c)  protokol o kontrole provedených prací, potvrzený dvěma zástupci regionálního poradního sboru (příloha č. 5), ve kterém regionální poradní sbor potvrdí splnění revitalizačního účinku;

d)  kontrolu provedenou územně příslušným finančním úřadem (zákon ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů);

e)  v případě, že finanční kontrola není provedena územně příslušným finančním úřadem, bude přiloženo vyjádření finančního úřadu, z jakých důvodů finanční kontrolu neuskutečnil. V tomto případě současně žadatel o závěrečné vyhodnocení akce přiloží kopie faktur a převodních příkazů a výpis financující pobočky banky jako podklad ke kontrole odboru ekologie krajiny;

f)  žadatel rovněž přiloží kopii Rozhodnutí, které bylo vydáno při zahájení akce, v případě změn kopii posledního platného Rozhodnutí.

5)   O závěrečné vyhodnocení akce žadatel požádá odbor ekologie krajiny a přiloží veškeré požadované doklady. Odbor ekologie krajiny po posouzení předložených dokladů v případě správnosti a úplnosti provede závěrečné vyhodnocení akce. Kopie závěrečného vyhodnocení bude postoupena odboru rozpočtu ministerstva.

Čl. 7

Organizační struktura zabezpečování Programu a funkce regionálních poradních sborů

1)   Program je zabezpečován Ministerstvem životního prostředí a jeho řízením je pověřen odbor ekologie krajiny (dále jen “OEK”), při kterém pracuje Poradní sbor ministerstva a meziresortní komise při ministerstvu.

2)   Na regionální úrovni je Program zajišťován činností regionálních poradních sborů, pracujících při střediscích Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Praze (též pro Střední Čechy), Brně, Českých Budějovicích, Havlíčkově Brodě, Olomouci, Ostravě, Pardubicích, Plzni a Ústí nad Labem, a metodicky řízených odborem ekologie krajiny. Seznam pracovišť středisek Agentury je uveden v příloze č. 10. Územní působnost středisek AOPK je v příloze č. 10 a). Koordinaci operativní činnosti regionálních poradních sborů zajišťuje ústřední pracoviště Agentury na základě metodického řízení odboru ekologie krajiny.

3)   Člen regionálního poradního sboru, který se jakýmkoli způsobem na předložené a projednávané akci podílí (např. jako projektant, člen komise výběrového řízení, provádí inženýrskou činnost žadateli nebo je v příbuzenském vztahu k těmto osobám), nesmí být účastníkem projednávání takovéto akce.

4)   Finanční prostředky se poskytují na základě žádosti, kterou regionální poradní sbory posuzují a postupují se svým vyjádřením meziresortní komisi při ministerstvu. O výsledku posouzení sepíše regionální poradní sbor protokol (příloha č. 3). Meziresortní komise rozhoduje o přidělení finančních prostředků a o jejich výši.

5)   Rozhodujícími kritérii při projednávání předložených žádostí v regionálním poradním sboru jsou zejména:

a)  po stránce věcné:

 • pokračování již započatých revitalizačních opatření,

 • naléhavost opatření z hlediska zájmů ochrany přírody a tvorby krajiny,

 • návaznost na usnesení příslušné povodňové komise,

 • návaznost na probíhající pozemkové úpravy,

 • návaznost na územní systém ekologické stability (dále jen “ÚSES”),

 • využití přirozené renaturalizace vodních toků.

  b)  po stránce podkladové (u akcí nově zahajovaných):

 • opatření vyplývající ze zpracované revitalizační studie území,

 • realizace opatření hodnocená regionálním poradním sborem a orgánem ochrany přírody jako prioritní v rámci území (zvýšený zájem ochrany přírody a krajiny, protipovodňová ochrana apod.),

 • odůvodnění priority speciálním zájmem ochrany přírody (zdůvodňuje příslušný orgán ochrany přírody a krajiny).

  6)   V případě kladného stanoviska k žádosti navrhne regionální poradní sbor výši finančního příspěvku a stanoví na základě podmínek okresního úřadu - referátu životního prostředí, Správy národního parku či Správy chráněné krajinné oblasti (příloha “Žádosti”) věcné podmínky pro jeho přidělení. Na základě těchto podmínek bude akce kontrolována, popř. bude vydáno příslušné rozhodnutí, které bude součástí pro naplnění revitalizačního záměru. Podmínky, které budou žadateli stanoveny, regionální poradní sbor souhrnně přiloží k podkladům žádosti (příloha č. 7), které budou předány meziresortní komisi.Výše doporučených finančních prostředků pro žadatele je uvedena v protokolu z jednání regionálního poradního sboru (v procentech z celkových nákladů na akci, s uvedením maximální výše příspěvku). Výše příspěvku je regionálním poradním sborem konkretizována na základě výsledku veřejné soutěže, který žadatel předloží regionálnímu poradnímu sboru. Aktualizovaný formulář RA 80-82 (investiční náklady akce včetně přípravy a zabezpečení jsou zjištěné v souladu se zákonem 199/1994 Sb. ve znění změn) regionální poradní sbor potvrdí (razítko, datum, podpis).

  7)   Kopii protokolu z jednání regionálního poradního sboru a kopii žádosti, včetně příloh (kromě projektové dokumentace), zašle regionální poradní sbor odboru ekologie krajiny vždy v jednom vyhotovení.

  8)   U víceletých akcí hodnotí regionální poradní sbor revitalizační záměr na celou akci; žadatel předkládá každý rok pouze aktualizovaný formulář MF RA 80-82, který je projednáván regionálním poradním sborem a regionálním poradním sborem potvrzen (datum, razítko, podpis).

  9)   V případě, že regionální poradní sbor v protokolu uvede negativní stanovisko k žádosti, musí současně uvést zdůvodnění a návrh opatření a podmínek, za jakých by bylo možno akci eventuelně realizovat. Písemné zdůvodnění, včetně návrhů na řešení, zašle regionální poradní sbor nejpozději do 1 měsíce od projednání žádosti žadateli.

  10)   Žadatel má právo, v případě negativního stanoviska regionálního poradního sboru, požádat meziresortní komisi o projednání akce a vyjádření. K projednání předloží veškeré podklady, které jsou závazně uloženy k předložení projednání žádosti, včetně vyjádření regionálního poradního sboru. Meziresortní komise si může vyžádat nezávislé expertní posouzení žádosti.

  11)   Je-li regionálnímu poradnímu sboru předložena žádost, kterou posoudí jako významnou z celorepublikového hlediska, havarijní nebo vyžadující jiné řešení z ustanovení této směrnice, může regionální poradní sbor navrhnout projednání žádosti v poradním sboru ministerstva. Žádost předloží odboru ekologie krajiny, který ji předloží k projednání poradnímu sboru ministerstva. Po projednání je žádost se stanoviskem poradního sboru ministerstva postoupena meziresortní komisi.

  12)   Žádosti projednané a posouzené regionálním poradním sborem (popř. PS ministerstva) zašle regionální poradní sbor odboru ekologie krajiny v jednom vyhotovení. Před jednáním meziresortní komise je formální úplnost kontrolována oddělením krajinotvorných programů odboru ekologie krajiny. V případě neúplných žádostí jsou regionální poradní sbory a ústřední pracoviště Agentury operativně požádány o zajištění doplnění podkladů.

  13)   Kompletní podklady jsou projednávány a posuzovány meziresortní komisí při ministerstvu. Členy této komise jsou zástupci Ministerstva životního prostředí a Ministerstva financí. Meziresortní komise Programu revitalizace říčních systémů posuzuje a rozhoduje dle přiložených podkladů o procentuální výši přiznání finančních prostředků. Meziresortní komise při ministerstvu je oprávněna požadovat doložení dalších dokladů, jakož i přizvat k jednání žadatele, zástupce regionálního poradního sboru, pracovníka referátu životního prostředí okresního úřadu a další. Meziresortní komise je rovněž oprávněna žádost vyřadit. Takový postup vždy zdůvodní v protokolu o projednání konkrétní žádosti.

  Zápisy z jednání meziresortní komise včetně protokolů z jednání jsou zaslány ústřednímu pracovišti Agentury. O výsledku jednání meziresortní komise jsou regionální poradní sbory informovány prostřednictvím zápisu z jednání meziresortní komise, který včetně příslušných protokolů obdrží prostřednictvím ústředí Agentury. Na základě zápisů a protokolů informují regionální poradní sbory žadatele o výsledku projednání žádosti.

  14)   Po ukončení akce regionální poradní sbor zhotovuje protokol o kontrole provedených prací, který je potvrzen dvěma zástupci regionálního poradního sboru (příloha č. 5).

  ODDÍL II.

  Čl. l

  Finanční prostředky a způsoby jejich uvolňování

  1)   Na základě podaných žádostí, projednaných v regionálních poradních sborech (místně příslušný regionální poradní sbor, ev. poradní sbor při odboru ekologie krajiny), a po rozhodnutí o přidělení finančních prostředků meziresortní komisí na jejich realizaci jsou prostředky uvolňovány z kapitoly 315 – ministerstva.

  2)   V rámci Programu jsou uvolňovány finanční prostředky na ty investiční akce, které jsou rozestavěné a nebo které budou zahájeny v příslušném rozpočtovém roce.

  3)   Závazné údaje a podmínky pro čerpání prostředků jsou stanoveny “Rozhodnutím”.

  4)   Finanční prostředky na investiční akce z Programu mají pro žadatele – investora formu účelově vázaných finančních prostředků státního rozpočtu, realizovaná opatření mají formu hmotného investičního majetku.

  5)   V návaznosti na schválený státní rozpočet pro příslušný rok a v závislosti na typu žadatele se prostředky na akce Programu uvolňují:

  a)  rozpočtovým opatřením (účelovým navýšením investičních výdajů) rozpočtovým a příspěvkovým organizacím (dále “ROPO”), jejichž zřizovatelem je ministerstvo;

  b)  rozpočtovým opatřením (účelovým navýšením investičních výdajů) ostatním ústředním orgánům pro jimi zřízené rozpočtové a příspěvkové organizace, prostřednictvím Ministerstva financí. Opatření provádí ve vlastní působnosti nebo předkládá Ministerstvu financí odbor rozpočtu na základě pokynu odboru ekologie krajiny. Pokyn obsahuje i stanovení podmínek pro čerpání finančních prostředků (Rozhodnutí o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu). O provedeném rozpočtovém opatření odbor rozpočtu písemně informuje odbor ekologie krajiny;

  c)  vystavením “Oznámení limitu” pro čerpání prostředků z účtu Ministerstva financí u České spořitelny a. s. (dále “ČS a.s.”) ve smyslu “Pokynu Ministerstva financí čj. 124/10401/1997 ze dne 25. února 1997, kterým se stanoví postup správcům kapitol státního rozpočtu při uvolňování neinvestičních a investičních dotací nebo návratných finančních výpomocí okresním úřadům a obcím”. Oznámení vystavuje odbor ekologie krajiny, který rovněž informuje žadatele o uvolnění prostředků a zasílá mu podmínky čerpání finančních prostředků v “Rozhodnutí”.

  6)   Podkladem pro převod prostředků z rozpočtu ministerstva na účet u České spořitelny a. s. je platební kalendář, který navrhuje odbor ekologie krajiny. Na základě předloženého platebního kalendáře odbor rozpočtu otevře limity pro čerpání prostředků z příslušných účtů ministerstva u ČNB. Příkaz k převodu prostředků z těchto účtů na účet u ČS a. s. vystaví odbor ekologie krajiny a předá ho odboru rozpočtu k provedení.

  7)   Rozhodující pro určení limitu je nabídková cena vybraného uchazeče, se kterým bude uzavřena smlouva (podle zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).

  8)   Za správnost čerpání a vypořádání poskytnutých finančních prostředků odpovídá u rozpočtových a příspěvkových organizací příslušný ústřední orgán, v ostatních případech investor.

  Vrácení neoprávněně čerpaných či zadržených finančních prostředků v rozporu se stanoveným účelem a podmínkami pro čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu navrhují a podnět dávají orgány zúčastněné v procesu návrhu finačních příspěvků (výdajů). Kontrolu hospodaření s prostředky státního rozpočtu poskytnutých k akcím v rámci Programu provádějí dle § 20, odst. 2 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ve znění pozdějších předpisů, územní finanční orgány, v případě potřeby i Ministerstvo financí, na základě zákona ČNR č. 576/1990 Sb. (rozpočtová pravidla republiky) a vyhlášky MF č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky.

  Čl. 2

  Poskytování procentní výše finančních prostředků

  1)   Finanční prostředky se poskytují účelově z prostředků na zajišťování Programu.

  U dotačních titulů podle Oddílu I., článku 2, odstavce 1, písm. a, b, c, tj. na:

  a)  revitalizaci přirozené funkce vodních toků;

  b)  zakládání a revitalizaci prvků systému ekologické stability vázaných na vodní režim;

  c)  revitalizaci retenční schopnosti krajiny;

  typ žadatele

  procentní výše příspěvku

  rozpočtové a příspěvkové organizace

  až do výše 100 % celkových nákladů

  obce

  až do výše 80 % celkových nákladů

  Ostatní žadatelé

  až do výše 70 % celkových nákladů

  U dotačního titulu podle Oddílu I, článku 2, odstavce 1, písm. d, tj.

  d)  rekonstrukce technických prvků a odbahňování produkčních rybníků;

  typ žadatele

  procentní výše příspěvku

  rozpočtové a příspěvkové organizace

  až do výše 100 % celkových nákladů

  až do výše 60 % celkových nákladů

  ostatní žadatelé

  Meziresortní komise při ministerstvu může, na podkladě stanoviska regionálního poradního sboru, rozhodnout o jiné výši financování.

  U dotačního titulu podle Oddílu I, článku 2, odstavce 1, písm. e, tj.

  e)  na výstavbu nových KČOV, zakládání umělých mokřadů

  typ žadatele

  procentní výše příspěvku

  obce s počtem ekvivalentních obyvatel nad 300

  až do výše 60 % celkových nákladů

  obce s počtem ekvivalentních obyvatel do 300

  až do výše 80 % celkových nákladů

  Meziresortní komise při ministerstvu může, na podkladě stanoviska regionálního poradního sboru, rozhodnout o jiné výši financování.

  Jeden ekvivalentní obyvatel se počítá jako 60 g BSK5 na osobu a den, tj. 21,9 kg za rok nebo 120 g CHSK za den (43,8 kg/rok), stanoveno jako množství BSK5 nebo CHSK v nečištěných odpadních vodách, stanovených jejich rozborem rovnoměrně slévaného 24hod. vzorku.

  Je-li žadatelem zejména obec, může meziresortní komise při ministerstvu, v případě předmětu dotace podle Oddílu I, čl. 2, bodu b, c, d, e, při přechodném nedostatku finančních prostředků žadatele, poskytnout návratnou finanční výpomoc se lhůtou splatnosti podle posouzení meziresortní komise až do 10 let od zahájení akce.

  Čl. 3

  Kontrola průběhu realizace akcí

  Ústřední pracoviště Agentury kontroluje ve spolupráci s příslušným regionálním poradním sborem průběh prací u akcí, u kterých bude v Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v podmínkách čerpání uvedeno, že tyto kontroly mají být uskutečněny. Kontrola těchto akcí musí proběhnout minimálně dvakrát ročně. O průběžné kontrole je proveden zápis, který se předkládá odboru ekologie krajiny. Vzor zápisu je uveden v příloze č. 8.

  Po ukončení akce regionální poradní sbor zhotovuje závěrečný protokol o kontrole provedených prací, který je potvrzen dvěma zástupci regionálního poradního sboru (příloha č. 5 ).

  Zároveň ústředí Agentury zabezpečuje zpracovávání veškerých sumarizačních výstupů a informací o realizaci Programu na základě požadavků odboru ekologie krajiny.

   

  Čl. 4

  Závěrečná ustanovení

  1)   Tato směrnice nabývá účinnosti dnem podpisu ministra životního prostředí.

  2)   Zrušují se všechny směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků v rámci Programu revitalizace říčních systémů, včetně příloh.

  V Praze dne 10. 2. 2000

   RNDr. Miloš Kužvart v. r.
   ministr životního prostředí

   

  Seznam použitých zkratek:

  PRŘS – Program revitalizace říčních systémů
  AOPK ČR – Agentura – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
  SCHKO ČR – Správa chráněných krajinných oblastí ČR
  NP– Národní park
  RPS – regionální poradní sbor
  PS MŽP – Poradní sbor MŽP
  ZCHÚ – zvláště chráněná území
  FP ZCHÚ – Fond pozemků zvláště chráněných území
  RO, PO – rozpočtová organizace, příspěvková organizace
  MF – Ministerstvo financí
  EO – ekvivalentní obyvatel
  OEK – odbor ekologie krajiny

  Seznam příloh:

  č. 1 – žádost
  č. 2 – výpočet ukazatele dluhové služby
  č. 3 – protokol z projednání v regionálním poradním sboru
  č. 4 – protokol z projednání v meziresortní komisi
  č. 5 – závěrečný protokol o kontrole dokončené akce RPS
  č. 6 – tabulka ISFRIM - RA 80 – 81 (registr investic)
  č. 7 – přehled stanovených podmínek pro žadatele
  č. 8 – vzor zápisu z kontroly akce v průběhu výstavby
  č. 9 – bilance příjmů a výdajů žadatele (obce)
  č. 10 – seznam pracovišť - středisek AOPK ČR
  č. 10 a) – územní působnost středisek AOPK ČR
  č. 11 – výklad pojmů

   

  Příloha č. 1

  Příloha č. 2

  Příloha č. 3

   

  Příloha č. 4

  Protokol

  z projednání akce č.

  Přítomni:

  Ministerstvo životního prostředí:

  Ministerstvo financí

  Byla projednána akce:

  Žadatel (adresa, okres)

  Doklady:

   

  Regionální poradní sbor:

  Stavební povolení: čj.: Vydal: OkÚ RŽP

   

  Výběrové řízení: byly hodnoceny nabídky,
  vybrána nejvýhodnější nabídka firmy v ceně včetně DPH

   

  Zhodnocení financování akce:

   

  Navržené % financování akce: % realizace

   

   

  Posouzení registru investic jako přílohy protokolu: Registr upraven a přijat jako příloha protokolu.

   

  V Praze dne: 2000

  podpisy:

   

  Příloha č. 5

  PROTOKOL o kontrole investiční akce Programu revitalizace říčních systémů pro rok 2000


  Rozhodnutím MŽP č. .................... ze dne................byl žadateli

   


  (identifikace žadatele vč. adresy, resp. IČO)

   

  přiznán příspěvek ve výši .....................tis. Kč, t.j...................% z celkových nákladů na realizaci investiční akce v rámci Programu revitalizace říčních systémů:

  (název akce, k.ú. a okres, stručná charakteristika)

   

  Pověření zástupci regionálního poradního sboru, který akci doporučil pod č. protokolu.............
  provedli terénní šetření dne ................................. a konstatují, že způsob provedení investiční akce

   

  Současně se předkládají:  doklady o průběhu a výsledku kolaudačního řízení,

   doklad o kontrole čerpání finančních prostředků příslušným finančním úřadem,

   vyjádření OkÚ RŽP (popř. Správy CHKO nebo NP).

   

  Na základě uvedených skutečností regionální poradní sbor...............................................

  doporučuje – nedoporučuje

  definitivní přiznání příspěvku z Programu revitalizace říčních systémů.

  Datum:

  podpis zástupce investora:                            podpis zástupců RPS:

   

  Příloha č. 6

   

  Příloha č. 7

   

  Přehled stanovených podmínek pro žadatele…………………..

  akce (název)

  1.   Podmínky stanovené RPS:

  2.   Podmínky stanovené OkÚ RŽP:

  3.   Podmínky stanovené SCHKO (NP):

  4.   Podmínky další:

   

   

  Příloha č. 8

  Zápis z kontroly akce v průběhu výstavby

  název:

  žadatel:

  Finanční ukazatelé:

   

  Kontrola byla provedena za účasti:

  člen RPS:

  zástupce AOPK ústřední pracoviště:

  další zúčastnění:

  Kontrolou bylo zjištěno:

   

  Závěr:

   

  V Praze   dne                        2000

  podpisy:

   

  Příloha č. 9

  Přehled příjmů a výdajů investora v tis. Kč

  investor:
  náklady na výstavbu:

  PŘÍJMY

  1998

  1999

  2000

  2001

  VÝDAJE

  1998

  1999

  2000

  2001

  Daň z příjmu práv. osob

         

  vodní hospodářství - provoz

         

  Daň z příjmu fyz. osob

         

  zemědělství, lesy

         

  Odvody příspěvkových org.

         

  Doprava

         

  Příjmy rozpočtových org.

         

  Obchod

         

  Daň z nemovitostí

         

  školství

         

  Správní poplatky

         

  zdravotnictví

         

  Místní poplatky

         

  kultura

         

  Ostatní rozpočtové příjmy

         

  vnitřní správa

         
           

  práce a soc. věci

         

  Přijaté úvěry, dluhopisy

         

  místní hospodářství

         

  Tržby z prodeje, nájmu

         

  výstavba

         

  Ostatní příjmy z podnikání

         

  z toho vodohosp. Investice

         

  ostat. Mimorozpočt. Příjmy

         

  mezisoučet

         

  dotace ze SR

         

  kapitálové výdaje

         

  dotace z OkÚ

         

  dotace ztrát. org.

         

  Výpomoc ze SR na ČOV

         

  dluhová služba

         

  převod přebytku z min. roku

         

  rozpočtový přebytek

         

  Příjmy celkem

         

  výdaje celkem

         

   

  datum:                                         zpracoval:                                           schválil:

   

  Příloha č.10

  Seznam pracovišť středisek AOPK ČR

  Adresa

  Telefon

  Fax

  středisko Brno, Lidická 25/27,657 20 Brno

  05/4132 1124
  05/4121 1230
  0602/205 598

  05/4124 6001
  05/4121 1230
  05/4221 2019

  středisko České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 34, 370 01 České Budějovice

  038/6359 388
  038/6359 750
  038/7312 811
  0602/205 593

  038/6351 008

  středisko Havl. Brod, Husova 2112, 580 01 Havlíčkův Brod

  0451/244 94
  0602/205 590

  0451/250 07

  středisko Olomouc, Lafayettova 13, 772 00 Olomouc

  068/5224 157
  068/5229 873
  0602/205 589

  068/5224 157

  středisko Ostrava, Trocnovská 2, 702 00 Ostrava-Přívoz

  069/6133 673
  069/6133 674
  0602/0794 216

  069/6133 020

  středisko Pardubice, Němcové 2625, 530 02 Pardubice

  040/6310 291
  0602/205 588

  040/6310 314

  středisko Plzeň, Bělohorská 7, 304 01 Plzeň

  019/7539 150
  0602/205 587

  019/7539 151

  středisko Praha, Řetězová 222/3, 110 00 Praha 1

  02/2222 0204
  0602/205 602

  02/2222 0263

  středisko Ústí nad Labem, Bělehradská 1308/17, 400 11 Ústí n. L.

  047/5220 525
  047/5220 589
  0602/205 585

  02/5220 503

   

  Příloha č. 10 a)

  Územní působnost středisek AOPK ČR s účinností od 1. 1. 1999

  středisko Praha

  okresy: Praha hlavní město, Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Mělník, Mladá Boleslav
  (bez CHKO Český ráj), Nymburk, Praha–východ, Praha–západ, Příbram, Rakovník,
  Plzeň–sever (pouze CHKO Křivoklátsko), Rokycany (pouze CHKO Křivoklátsko), Litoměřice (pouze CHKO Kokořínsko), Česká Lípa (pouze CHKO Kokořínsko)

  středisko České Budějovice

  okresy: České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor, Klatovy (pouze CHKO a NP Šumava)

  středisko Plzeň

  okresy: Domažlice, Cheb, Karlovy Vary, Klatovy (bez CHKO a NP Šumava), Plzeň–město, Plzeň–jih, Plzeň–sever, Rokycany (celý okres bez CHKO Křivoklátsko), Sokolov, Tachov

  středisko Ústí nad Labem

  okresy: Česká Lípa (bez CHKO Kokořínsko), Děčín, Chomutov, Jablonec nad Nisou (bez KRNAP), Liberec, Litoměřice (bez CHKO Kokořínsko), Louny, Most, Teplice, Ústí nad Labem, Semily (jen CHKO Jizerské hory)

  středisko Pardubice

  okresy: Hradec Králové, Jičín, Náchod, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Semily (bez CHKO Jizerské hory), Svitavy (bez CHKO Žďárské vrchy), Trutnov, Ústí nad Orlicí (bez NPR Králický Sněžník), Mladá Boleslav (pouze CHKO Český ráj), Jablonec nad Nisou (pouze KRNAP)

  středisko Havlíčkův Brod

  okresy: Havlíčkův Brod, Chrudim, Kutná Hora, Pelhřimov, Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Svitavy (pouze CHKO Žďárské vrchy)

  středisko Brno

  okresy: Blansko, Brno–město, Brno–venkov, Břeclav, Hodonín, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo

  středisko Olomouc

  okresy: Jeseník, Kroměříž, Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk, Bruntál (pouze CHKO Jeseníky), Ústí nad Orlicí (pouze NPR Králický Sněžník)

  středisko Ostrava

  okresy: Bruntál (bez CHKO Jeseníky), Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava,
  Ostrava–město, Vsetín

   

   

  Příloha č. 11

  Výklad pojmů

  PRŘS 
  – Program revitalizace říčních systémů, program ministerstva životního prostředí, mající za cíl zvýšení vodní kapacity v krajině.

  Revitalizace
  – (z lat. znovuoživení) proces, při němž dochází k návratu vybraného krajinného prvku do přirozeného nebo přírodě blízkého stavu. Revitalizace může probíhat buď přirozenou cestou nebo za pomoci technických opatření.

  Niva
  – v přírodních podmínkách různě široký pás krajiny, lemující vodní tok a komunikující s ním podzemní vodou.

  Břehový porost
  – porost vzrostlé zeleně (keře, stromy) a bylinného patra, v přirozené druhové skladbě, lemující vodní tok.

  Meandr 
  – část trasy vodního toku, vytvořená boční erozí, mající tvar oblouku o různém poloměru, vyskytující se v našich podmínkách na dolních tocích řek.

  Odstavené rameno 
  – krajinný prvek v nivě toku (kdysi část meandru), který již přímo nesouvisí s mateřským vodním tokem.

  Mokřad 
  – území s trvale vystupující hladinou podzemní vody až pod povrch, zpravidla na nepropustném geologickém podloží.

  Litorál 
  – příbřežní pásmo rybníka (zpravidla pozvolna se svažující), poskytující životní podmínky příbřežním organismům.

  Prameniště   
  – území, kde je přirozeně narušen oběh podzemní vody a ta vyvěrá po puklinách na povrch.

  Monitoring 
  –  období (zpravidla 2–5 let) v němž se sledují vybrané charakteristiky a ukazatele a jejich vývoj v čase.

  Drenáž  
  – cílené technické řešení, zpravidla určené k odvodnění nadměrně zamokřených pozemků, které bývá soustředěno do odvodňovacích soustav.

  Rybí přechod 
   –  zařízení, umožňující rybám překonávat překážky v toku (např. jezy).

  Retenční schopnost 
   –  schopnost krajiny zadržet vodu, nejen ve vodních nádržích.

  Vodní nádrž 
   –  krajinný prvek, vzniklý působením člověka, mající hráz, bezpečnostní přeliv, výpustní zařízení.

  Polder  
  –  část území (obvykle přiléhající k vodnímu toku) mající za úkol zachycovat povodňové průtoky a splošťovat povodňové kulminace.

  Retenční prostor (objem)  
  –  charakteristika udávající možné množství nadržené vody v rybníku mezi normální a maximální hladinou.

  Sediment 
   –  usazenina nejčastěji splavená do rybníka z okolních pozemků v podobě bahna.

  Kontaminovaný sediment  
  –  v různé míře obohacené rybniční bahno nežádoucími prvky (např. těžké kovy, pesticidy).

  Protierozní opatření 
  –  systém různých opatření technického charakteru, omezující nežádoucí působení vody v krajině ve vztahu k pozemkům.

  Ekosystém  
  –  soubor všech živých nebo neživých složek přírodního prostředí, vzájemně spolu komunikujících přenosem energií, výměny látek a genetických informací.

  Mokřadní ekosystém  
  –  ekosystém vzniklý v podmínkách mokřadu s vyvinutými charakteristickými společenstvy.

  Zaniklý a poškozený retenční prostor  
  –  prostor v krajině, který již nemá schopnost zadržovat vodu nebo jí má omezenou v důsledku nevhodných např. stavebních aktivit, skládkování apod.

  Nový retenční prostor  
  –  prostor v krajině, který má buď přirozené nebo uměle vytvořené podmínky pro zadržení (zpravidla povrchové) vody.

  Hydrologická stabilita území 
  –  dynamicky ustanovená rovnováha mezi všemi složkami vodního režimu v krajině (srážky, výpar z půdy i rostlinstva, odtok povrchový i podzemní).