D.  Přílohy žádosti – p o v i n n é (na samostatných přiložených listech):

1.  Doklady pro identifikaci žadatele: kopie živnostenského listu, výpis z obchodního rejstříku, kopie zřizovací listiny, u nepodnikajících fyzických osob rodné číslo.

2.  Zpracovaná projektová dokumentace (zadávací dokumentace např. k územnímu řízení pouze v případě předběžného projednání), včetně zdůvodnění předmětu žádosti.

3.  Vyplněná tabulka Ministerstva financí ČR – ISFRIM RA 80-82. (příloha č. 6)

4.  Platné stavební povolení u akcí, jejichž charakter to vyžaduje – viz ODDÍL I, Čl. 6, bod g), u drobných investičních akcí souhlas příslušného orgánu státní správy.

5.  Základní dokumentace k zadání, průběhu a výsledkům výběrového řízení na dodavatele stavby (popř. veřejné obchodní soutěže) ve smyslu zákona 199/94 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, t.j. doložení výzvy potřebnému počtu zájemců, protokol z otvírání obálek, protokol o hodnocení nabídek výběrovou komisí a rozhodnutí o vybrané nabídce.

6.  Souhrnné stanovisko Okresního úřadu referátu životního prostředí, ev. Správy NP nebo CHKO, včetně stanovení revitalizačních podmínek.

7.  Stanovisko správce toku.

8.  Doložení vlastnických vztahů k předmětu revitalizace.

9.  Prohlášení o nečerpání finančních náhrad v rámci restitucí k předmětu revitalizace a o nečerpání finančních prostředků z dalších zdrojů (př. Státního fondu životního prostředí, Ministerstva zemědělství apod.).

10.  Obec jako žadatel o příspěvek přikládá zprávu o přezkoumání hospodaření obce (“audit”) za dva předchozí roky, bilanci příjmů a výdajů obce (příloha č. 9) a formulář MF “podíl dluhové služby pro rok 1999 k běžným příjmům žadatele o dotaci”(příloha č. 2)

11.  Pokud je žadatelem o příspěvek z PRŘS nájemce nemovitosti, předloží souhlas vlastníka s realizací stavby tak, jak je projektována, a smlouvu o podmínkách budoucího užívání stavby včetně stanovení výše nájmu a povinností údržby.

12.  Je-li žadatelem fyzická osoba předloží výpis z účtu nebo jiný věrohodný doklad o tom, že je schopen finanční spoluúčasti ve schválené výši. V případě, že akce byla zahájena v letech před podáním žádosti o dotaci, rovněž žadatel doloží kopiemi faktur a převodních příkazů, případně jinými doklady, výši proinvestovaných prostředků v předchozích letech (v letech před projednáváním žádosti, např. zaplacený projekt, inženýrskou činnost, stavební náklady). Jiná forma spoluúčasti než finanční není povolena;

13.  Žadatel předloží návrh na proinvestování prostředků, které byly regionálním poradním sborem projednány a následně meziresortní komisí určeny proinvestovat v příslušném roce, tj. jak prostředky státního rozpočtu, tak i vlastní zdroje.

 

 

Datum                                     Podpis žadatele (razítko)