Výroční zpráva o plnění Úmluvy CITES v České republice v roce 1998

Odbor ochrany přírody Ministerstva životního prostředí vypracoval již sedmou výroční zprávu o plnění závazků z Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES) za rok 1998. Zpráva byla zaslána v říjnu 1999 Sekretariátu CITES do Ženevy, čímž byl splněn jeden z požadavků Úmluvy. Zpráva je v češtině a angličtině a je uložena v knihovně MŽP. Do vyčerpání omezeného množství výtisků můžete zprávu obdržet také na odboru ochrany přírody Ministerstva životního prostředí, anebo si ji stáhnout z web stránek na adrese http://www.env.cz/www/laws/cites2.nsf.

Národním výkonným orgánem Úmluvy bylo Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a vědeckým orgánem byla Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR). Kontrolu dodržování Úmluvy na území ČR zajišťovaly Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), 73 okresních úřadů, magistráty hl. m. Prahy, Brna, Ostravy a Plzně a správy tří národních parků a 24 chráněných krajinných oblastí. ČIŽP provozuje pohotovostní službu s nepřetržitým provozem a centry v Praze a Brně. Pohotovostní služba slouží zejména jako odborná pomoc celním orgánům na hraničních přechodech. V průběhu roku 1998 byla činnost ČIŽP v oblasti agendy CITES zaměřena převážně na (1) kontrolu vývozu a dovozu na hranicích a na celních poštovních úřadech ve spolupráci s celními orgány, (2) fyzickou kontrolu exemplářů CITES podléhajících registraci ve vnitrozemí, (3) monitorování obchodu s neživými exempláři, (4) shromažďování údajů podle vydaných registračních listů a (5) obeznamování příslušných osob s registrační povinností pro exempláře CITES. ČIŽP provedla během roku 1998 v souvislosti s CITES přes 1 000 šetření, jejichž výsledkem bylo uložení 109 pokut a 58 rozhodnutí o odebrání téměř 2 000 exemplářů. Okresní úřady a správy zabezpečovaly kromě kontrolní činnosti i registraci některých exotických exemplářů CITES podle zákona č. 16/1997 Sb.

Celní orgány kontrolovaly zásilky CITES na hranicích. Za tím účelem spolupracovaly s orgány ochrany přírody, a to především s ČIŽP. V říjnu 1998 byla podepsána dohoda mezi MŽP a Generálním ředitelství cel ČR (GŘC) o spolupráci při kontrole dovozu, vývozu a tranzitu chráněných a ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

Provoz záchranných center pro zabavené exempláře CITES byl zajišťován některými organizacemi mimo resort MŽP, a to zejména Českým svazem ochránců přírody (ČSOP), a některými zoologickými a botanickými zahradami. Nadále však přetrvávaly problémy kvůli omezeným finančním prostředkům ze strany MŽP na tyto účely.

Mezinárodní styky

RNDr. Jan Kučera, CSc. (MŽP) se v březnu 1998 zúčastnil v Londýně několika navazujících akcí: (1) semináře o prosazování legislativy o ochraně přírody a CITES v Evropské unii, 1.–2. 3. 1998, (2) prvého evropského regionálního setkání CITES, 2. 3. 1998 a (3) ve dnech 3.–6. 3. 1998 čtyřicátého zasedání Stálého výboru CITES. V rámci služební cesty navštívil dr. Kučera také Světové monitorovací centrum ochrany přírody (WCMC) v Cambridge, kde je vedena celosvětová databáze obchodu s exempláři CITES pro Sekretariát CITES.

Dne 17. března 1998 navštívil MŽP pan Stephen S. Boynton, vicepresident mezinárodní nevládní organizace IWMC – World Conservation Trust. Během dvouhodinové schůzky s pracovníky odboru ochrany přírody MŽP a AOPK ČR byly diskutovány záležitosti CITES a dalších mezinárodních úmluv v ochraně přírody.

Čtrnácté zasedání Výboru pro faunu CITES se uskutečnilo ve dnech 25.–29. května 1998 v Caracasu ve Venezuele. Delegátem za ČR byl RNDr. Petr Švec (MŽP). Dr. Švec byl ustaven vedoucím pracovní skupiny pro radiofrekvenční značení živočichů (mikročipy).

Ve dnech 2.–4. června 1998 se v Praze uskutečnilo 10. zasedání Podskupiny Interpolu pro nezákonnosti v zacházení s divokou přírodou (Wildlife Crime Subgroup of Interpol). Akci zorganizovaly ČIŽP a Česká národní ústředna Interpolu (NCB Praha) ve spolupráci s MŽP a pod záštitou Generálního sekretariátu Interpolu. Reprezentantem Střední a Východní Evropy v Podskupině je RNDr. Ladislav Miko, CSc. (ČIŽP). Pražského zasedání se zúčastnilo celkem 35 specialistů z 25 zemí. Byli přítomni zástupci všech světových regionů, delegáti řady národních ústředen Interpolu, Generální sekretariát Interpolu, Sekretariát CITES a Světová celní organizace. Předmětem zasedání byla výměna informací, koordinace činnosti a spolupráce policie a dalších národních orgánů zodpovědných za prosazování Úmluvy CITES a národních zákonů na ochranu přírody.

Sekretariát Světové celní organizace (WCO) uspořádal ve dnech 8.–10. června 1998 v celní škole na Jílovišti u Prahy regionální seminář pro celní orgány o CITES. Na organizaci semináře se podílely GŘC, ČIŽP a Celní služba Francie. Seminář byl určen pro celníky ze Střední a Východní Evropy. Celkem bylo vyškoleno 16 zahraničních účastníků z Bulharska, Maďarska, Makedonie, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Ukrajiny a 25 celních úředníků z ČR. Školitele poskytla WCO (M. Declunder), celní služba Francie (J. P. Luquet) a ČIŽP (L. Miko). Účelem semináře bylo nejen proškolení celníků, ale i navázání užší spolupráce mezi celními orgány v regionu při prosazování Úmluvy.

Ve dnech 5.–8. října 1998 se konalo v Desné v Jizerských horách 3. evropské zasedání CITES pro rostliny, které uspořádala AOPK ČR za podpory MŽP a Sekretariátu CITES. Akce se konala pod záštitou Magistrátu města Liberce, Botanické zahrady a Zoologické zahrady v Liberci. Konference se zúčastnilo 46 delegátů z 15 evropských zemí, včetně představitele Komise Evropských společenství, a Mexika. Jednání řídili Margarita Clemente Muňoz ze Španělska a Jan de Koning z Nizozemska, oba představitelé evropského regionu ve Výboru pro flóru CITES. Sekretariát CITES reprezentoval Ger van Vliet.

Ve dnech 12.–13. listopadu 1998 se v Praze v hotelu Intercontinental uskutečnil pracovní seminář o problematice CITES v Evropské unii. Seminář uspořádala Evropská komise (TAIEX) ve spolupráci s MŽP a byl určen zástupcům deseti kandidátských zemí na členství v EU ze Střední a Východní Evropy a Kypru. Bylo přítomno více než 50 účastníků.

Legislativní zabezpečení

Dne 19. listopadu 1998 vyšla vyhláška MŽP č. 264/1998 Sb., která novelizovala vyhlášku MŽP č. 82/1997 Sb. Byly tak oficiálně zveřejněny nové seznamy živočichů a rostlin chráněných zákonem č. 16/1997 Sb. podle změn v přílohách I až III k CITES, které vstoupily v platnost po 10. konferenci členských zemích v Harare v roce 1997. Novelizovaná vyhláška dále nově upravila některé podrobnosti v provádění povinné registrace vybraných exemplářů CITES v ČR.

Přehled vývozu a dovozu

V roce 1998 obdrželo Ministerstvo životního prostředí celkem 1375 žádostí o povolení mezinárodního obchodu s chráněnou faunou a flórou podle CITES a podle zákona č. 16/1997 Sb. Kladně bylo vyřízeno 724 povolení na vývoz a 569 povolení dovozu. Celkem bylo vydáno 760 kladných správních rozhodnutí, což představovalo 1293 dokladů CITES. V souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 16/1997 Sb. vydalo MŽP celkem 619 potvrzení pro účely prokázání povoleného dovozu a z toho 42 jako dodatečná potvrzení dovozu zejména pro druhy z přílohy CITES III, kde zákon nevyžaduje dovozní povolení předem. Zamítnuto bylo 8 žádostí o vývoz a 5 žádostí o dovoz. Ostatní nevyřízené žádosti byly staženy žadateli v průběhu řízení anebo bylo řízení přerušeno z důvodu neúplnosti žádosti. Celkem tedy vydalo MŽP 1912 dokladů (tj. dokladů CITES a potvrzení o dovozu) pro vývoz a dovoz podle CITES a podle zákona č. 16/1997 Sb. (tabulka 1).

Z 1293 vydaných dokladů CITES (“permitů”) bylo později 362 (tj. 28 %) vráceno MŽP jako nepoužité doklady. U 224 vydaných dokladů (tj. 17 % z 1293 celkem vydaných) nebylo MŽP informováno, zda se transakce uskutečnila. Ve zprávě je dále uveden podrobný přehled vyvezených a dovezených exemplářů CITES v roce 1998. Základní přehled je v tabulce 2. V roce 1998 vzrostl vývoz oproti předchozímu roku o 150 % a dovoz o více než 300 %. Velká část nárůstu však byla pravděpodobně způsobena zlepšením kontrol exemplářů CITES jako důsledek uplatňování nového zákona č. 16/1997 Sb. Začaly být evidovány i obchody, které dříve unikaly pozornosti MŽP, jako např. dovoz rostlin (kaktusů, sukulentů, orchidejí ap.) ve velkém z pěstíren v cizině. Ze srovnatelných položek došlo k evidentnímu nárůstu ve vývozu plazů o 42 % a ptáků o 23 %. Dovoz plazů vzrostl o 240 %, savců o 40 % a bezobratlých o 450 %. Dovoz ptáků naopak poklesl o 20 %. Struktura obchodu má podobný charakter jako v předchozích letech. Ve vývozu výrazně převažují živočichové a rostliny z produkce českých profesionálních a zájmových chovatelů nebo pěstitelů (původ exemplářů “C”, “F” nebo “A”). Hlavními dovozními zeměmi živočichů vyvezených z ČR byly Německo (32 % vyvezených exemplářů), Španělsko (21 %), Japonsko (12 %), Itálie (8 %), Libanon (4 %), USA (4 %), Francie (4 %), Nizozemsko (3 %), Portugalsko (3 %) a Rusko (3 %). Vývoz rostlin směřoval hlavně do Německa (77 %), USA (10 %), Nizozemska (5 %) a na Maltu (5 %). Naproti tomu většina dovezených exemplářů byla odchycena v přírodě mnoha zejména rozvojových zemí (původ exemplářů “W”), jako např. z Ghany (25 %; plazi, bezobratlí, ptáci a savci), Uzbekistánu (16 %; želvy), Salvadoru (16 %; plazi), Kolumbie (8 %; plazi), Senegalu (7 %; ptáci), Pákistánu (6 %; ptáci a plazi), Indonésie (4 %; mořští koráli, ptáci a plazi), Tanzánie (3 %; plazi), Guayany (2 %; ptáci – papoušci), Konžské demokratické republiky (2 %; ptáci), Nigérie (2 %; ptáci), Alžírska (želvy), Argentiny (ptáci), Beninu (plazi), Guineje (ptáci), Toga (plazi) a Surinamu (ptáci – papoušci).

Znalosti o počtu obchodovaných zvířat a jejich cenách umožnily hrubý odhad celkového obratu obchodu s živou faunou CITES, který představoval cca 84,2 mil. Kč (tabulka 3). Oproti roku 1997 došlo k nárůstu o 60 %. Nejmarkantnější je zvýšení obratu vývozu o téměř 100 %, a to zejména v obchodu s ptáky (o 150 %) a plazy (o 75 %). Obrat v dovozu se zvýšil o 47 %, z toho nejvíce u plazů (o 260 %), bezobratlých (živí mořští koráli o 330 %) a savců (především opice z Ghany - o 630 %). Toto vyhodnocení je založeno na odhadech průměrných tuzemských cen exotických zvířat. Obrat vývozu bude pravděpodobně nejméně dvakrát vyšší vzhledem k vyšším cenám exotické fauny v hlavních dovážejících zemích (Německo, Španělsko, Japonsko, Itálie, Libanon, USA, Francie, Nizozemsko, Portugalsko). Rovněž vzhledem k velké variabilitě tuzemských cen exotických zvířat a také kvůli faktu, že ve statistice nebylo možno zohlednit mortalitu obchodovaných zvířat, je třeba brát výše uvedené údaje jen jako orientační.

Výroční zpráva přináší také dodatečně získané informace o dovozech do České republiky, které nebyly zachyceny v původní výroční zprávě za rok 1996. Většina nových dat pochází od Světového monitorovacího centra ochrany přírody (WCMC) v Cambridge (GB), které nám zaslalo přehled obchodu s ČR na základě souhrnu výročních zpráv členských zemí CITES za rok 1996. Ze srovnání je vidět, že oproti naší výroční zprávě mělo být v roce 1996 dovezeno více o 25 % živočichů (z toho 52 % bezobratlých) a 10 % rostlin. Dále bylo navíc dovezeno relativně velké množství výrobků z plazích kůží (tento údaj je obtížné přepočítat na celé živočichy) a značný počet semen rostlin. Data WCMC je však třeba brát s určitou rezervou především proto, že některé země zpracovávají své výroční zprávy pouze na základě vydaných dokladů CITES a nikoliv podle skutečného vývozu nebo dovozu. Z praxe MŽP přitom vyplývá, že téměř 50 % vydaných dokladů CITES v ČR není nakonec použito a když ano, tak často na menší počet exemplářů. Vysoké procento neregistrovaných dovozů bylo pravděpodobně také odrazem legislativního stavu se zabezpečením CITES v roce 1996, kdy české celní orgány neměly povinnost a zákonné zmocnění ke kontrolám dokladů CITES a ve většině případů neinformovaly MŽP. K tomu došlo až v roce 1997 v souvislosti s přijetím zákona č. 16/1997 Sb. V tomto ohledu bude zajímavé sledovat, zda se kontroly celních orgánů odrazí v poklesu rozdílu mezi údaji MŽP a WCMC po roce 1997.


“Zajistili jsme člověka, který se pokusil
propašovat přes hranice větší množství malých zvířat”!

Radek Machata

 

Případy porušování CITES

Výroční zpráva přináší také chronologický přehled zaznamenaných případů porušení Úmluvy anebo prováděcích zákonů v souvislosti s Českou republikou. Velká část případů dokumentuje nezákonné dovozy živých exotických živočichů a rostlin odebraných z volné přírody cizokrajných zemí pro uspokojení poptávky zájmových chovatelů a pěstitelů:

S tím souvisí i zachycený nelegální tranzit želv z Alžírska do Polska (451). Jeden případ ukazuje na problém nezákonných dovozů evropských dravých ptáků pro sokolnické účely (444). Jiný případ se týkal mylné deklarace dovážených zvířat, takže byl dovezen jiný druh opic než povolený Ghanou (459). Teprve po několika letech vyšel najevo nezákonný dovoz lachtanů z JAR, kdy byly jihoafrické úřady mylně informovány o účelu dovozu do ČR ve snaze získat příslušná povolení (435). Jako méně závažné a ve spolupráci s orgány vývozních zemí byly řešeny dva případy krátkodobých dovozů a opětovných reexportů ochočených papoušků bez náležitých dokladů CITES německými a rakouskými turisty (428, 450). Ve snaze uniknout celním kontrolám bývají zejména rostliny často zasílány poštou (431, 445, 466, 486, 486A). Stále se opakujícím problémem je každoroční pašování svazečků kvetoucích sněženek ze Slovenska na jarní trhy v ČR (441). Spíše administrativním problémem se stal dovoz kaktusů a dalších “supermarketových” rostlin CITES z Nizozemka s nesprávně vyplňovanými doklady (464).

Nezákonně se také dovážejí neživé exempláře a výrobky včetně zakázané slonoviny přímo z Afriky (438, 490). Další případy se týkaly mořských zév a korálů z Filipín (488), módních doplňků a přírodnin z plazích kůží z Thajska (511), kůže šelmy z Nigérie (494) a loveckých trofejí z JAR (493), Namibie (565) a ze Slovenska (535). Někdy bývá v komerčních zásilkách více exemplářů, než kolik udávají doklady CITES (487, 493). Časté jsou případy dovozu různých výrobků (529) a loveckých trofejí (565) s příslušnými doklady CITES ze zemí vývozu, avšak bez náležitých dovozních povolení od MŽP, jak to vyžaduje zákon č. 16/1997 Sb. Pokud jsou takové exempláře řádně deklarovány na české celnici, vydá MŽP po kontrole cizích dokladů dovozní povolení dodatečně a dovozce musí zaplatit poplatky za uložení v celním skladu do vyřízení celé záležitosti.

Až na jeden případ vycpaného káněte (497) se naprostá většina zachycených nelegálních vývozů týkala živých zvířat. Velká část zabavených exemplářů ve vývozu představovaly exotické druhy běžně odchovávané českými chovateli, z nichž většina byla pro svoji hojnost vyřazena z povinné registrace podle zákona č. 16/1997 Sb. Vývoz takových exemplářů by MŽP s největší pravděpodobností povolilo, pokud by o to vývozci předem požádali (viz např. 450, 467, 477, 478, 481). Ukazuje se, že na pověstných víkendových burzách exotických plazů a ptáků v ČR nakupují exempláře CITES i cizinci z okolních států, kteří pak pašují nakoupené exempláře do ciziny. Často jsou však v takových zásilkách běžných druhů, na které má někdy vývozce dokonce náležité doklady CITES, i vzácnější druhy bez dokladů, které byly před tím do ČR nejspíše dovezeny (434 – papoušek šedý a kakadu žlutolící vyvážené do Polska; 455 – papoušek kakadu bílý vyvážený mezi běžnými druhy papoušků do Rumunska). U řady zabavených ptáků, plazů a dalších exotů je však problematické zpětně prokázat, zda pocházeli z dovozů do ČR anebo z produkce českých chovatelů (454, 446, 468, 484). Případ 452 ukazuje na to, že ČR je stále tranzitní zemí pro exempláře CITES z volné přírody do Západní Evropy, zejména pokud jde o živé želvy.

Specifickým je případ vykradeného hnízda sokolů (449), který spolu s výše uvedenými případy 444 a 497 ukazuje na nezákonný obchod s dravými ptáky.

Poměrně velký okruh případů souvisí s neplněním podmínek povinné registrace podle zákona č. 16/1997 Sb. pro některé a zejména živé exempláře CITES držených osobami v ČR, a to pokud jde o plazy (457, 503, 507, 564) a zejména suchozemské želvy (460, 461, 462, 463, 465, 479, 480, 485 489, 491, 495, 500, 501, 503, 505, 506, 533A, 553). Sankce byly uloženy např. za nezaregistrování příslušných exemplářů (457, 462, 463, 465, 489, 495, 500, 503, 505, 506, 507) nebo dokonce za prodej želv s padělanými doklady (485). Poměrně časté byly případy, kdy popis anebo fotografie exempláře na registračním listě neodpovídaly skutečnosti (460, 461, 479, 480, 491, 495, 501, 533A).

Výroční zpráva uvádí podrobnější popis všech zmíněných případů. Zde je možné uvést pouze několik zajímavějších příkladů:

Případ 444 - Fingovaný odchov orla skalního

V roce 1996 požádal jeden sokolník MŽP o udělení výjimky ze zákazu chovu zvláště chráněných živočichů podle zákona č. 114/1992 Sb. na dvouleté mládě orla skalního (Aquila chrysaetos, CITES II, kriticky ohrožený druh). Orel byl údajně odchován v zajetí, avšak sokolník to nebyl schopen prokázat a ani krevní zkoušky nedokázaly příbuznost s údajnými rodiči. Pták byl zabaven ČIŽP v roce 1997. Je pravděpodobné, že orel pochází z volné přírody, nejspíše ze Slovenska.

Případ 453 - Český pašerák plazů uvězněn v Holandsku

V periodiku Traffic Bulletin, sv. 17, č. 2 (1998) na str. 87 byla zveřejněna zpráva o tom, že 12. února 1998 zabavili holandští celníci na letišti Schiphol velké množství živých plazů, které měl ve svém zavazadle jeden český občan cestující z Peru do Prahy. Celkem bylo zabaveno 151 želv, 54 hadů a 43 krokodýlů. Zvířata byla v plastikových krabičkách zabalených v malých plastikových sáčcích. Při inspekci bylo 13 zvířat již mrtvých. Čech byl uvězněn a obviněn z porušování CITES a předpisů na ochranu zvířat a z týrání živočichů.

Na dotaz MŽP holandský výkonný orgán CITES tuto informaci potvrdil.

Případ 434 - Polský pašerák exotického ptactva zadržen českou policií

Dne 9. 3. 1998 zadržela pohraniční policie na přechodu Dolní Lištná u Třince (ČR – Polsko, malý pohraniční styk) jednoho polského občana z Puncówa u Polského Těšína, který se pokusil propašovat z ČR do Polska více než 400 ks živého exotického ptactva. Ptáci byli namačkáni v malých přepravkách, asi polovina ptáků neměla v přepravce vodu; krmení a voda v přepravkách byly znečištěny výkaly. Někteří ptáci v přepravkách byli uhynulí. Přivolaní inspektoři ČIŽP za asistence veterinárního lékaře určili následující druhy ptáků chráněných CITES.

Živí ptáci:

2 ks. Psittacus erithacus / papoušek šedý, CITES II,

1 ks. Cacatua sulphurea / kakadu žlutolící, CITES II,

5 ks. Poicephalus senegalus / papoušek senegalský, CITES II,

10 ks. Psittacula krameri / alexandr malý, CITES III,

1 ks. Platycercus eximius / rosela pestrá, CITES II,

50 ks. Uraeginthus bengalus / motýlek rudouchý, CITES III,

49 ks. Amandava subflava / zlatoprska malá, CITES III,

77 ks. Estrilda caerulescens / modroušek rudoocasý, CITES III,

100 ks. Serinus mozambicus / zvonohlík mozambický, CITES III,

110 ks. Amadina fasciata / amadina obojková, CITES III.

Uhynulí ptáci:

1 ks. Amandava subflava / zlatoprska malá, CITES III,

2 ks. Estrilda caerulescens / modroušek rudoocasý, CITES III,

1 ks. Amadina fasciata / amadina obojková, CITES III.

ČIŽP ptáky zabavila za neprokázání zákonného původu podle zákona č. 114/1992 Sb. Polský občan byl také obviněn policií z trestného činu pašování. Cena pašovaných ptáků byla odhadnuta na 140 000 Kč. Byl informován výkonný orgán CITES Polska.

Případ 433 - Čeští turisté pašovali chráněná zvířata a rostliny z Ekvádoru

Dne 15. 3. 1998 odhalila celní služba na letišti Praha-Ruzyně v zavazadlech šesti českých občanů různé přírodniny i živé exempláře rostlin a živočichů. Skupina se vracela z šestitýdenní cesty do Ekvádoru. K řešení případu byla přivolána pohotovostní služba ČIŽP. U čtyř ze šesti zadržených byly nalezeny exempláře bez jakýchkoli dokladů potřebných podle CITES. ČIŽP část exemplářů na místě odebrala, část byla zajištěna pro pozdější determinaci.

Odebráno bylo:

- 2 živá mláďata tamarínů (pravděpodobně tamarín sedlový - Saguinus fuscicollis, CITES II),

- 5 živých kajmanů Paleosuchus trigonatus (CITES II), z toho jeden ve špatném zdravotním stavu,

- 4 živá mláďata hroznýšů Boa constrictor constrictor (exempláře z volné přírody, čistá rasa, CITES II),

- 1 vydělaná kožešina ocelota velkého (Leopardus (Felis) pardalis, CITES I).

Dále bylo zajištěno:

- 1 vydělaná kůže hroznýšovitého hada (pravděpodobně hroznýšovec duhový - Epicrates cenchria, CITES II),

- 3 balení (punčochy) obsahující několik desítek jedinců tropických rostlin odebraných z přírody, zejména orchidejí (Orchidaceae, CITES I nebo II) a tilandsií (Bromeliaceae, některé tilandise CITES II).

Zvířata byla pašována v cestovních zavazadlech (kufrech), opičky v polystyrenové krabici s průduchy, krokodýlové jednotlivě v nohavicích kalhot, hroznýši v plátěném sáčku. Opičky byly pod narkózou. Kromě druhů chráněných CITES měli turisté u sebe i další nechráněná zvířata, jako živé gekony, žáby, štíry a pavouky sklípkany. Další dvě osoby přivážely pouze sbíraný hmyz (zejména brouky), které nejsou chráněny CITES. Většina zadržených byla v Jižní Americe již poněkolikáté. Odebraná zvířata byla umístěna v karanténě, poněvadž neměla veterinární ani jiné doklady o původu. Provinilci dostali na místě pokutu od celních orgánů. Přestupek byl dále řešen ve správním řízení ČIŽP jako porušení zákona č. 16/1997 Sb. Byl informován výkonný orgán CITES Ekvádoru.

Celková hodnota odebraných zvířat byly odhadnuta na cca 60–80 tis. Kč. Hodnota rostlin neurčena.

Případ 437 - Pašování oplodněných vajec ptáků z Austrálie

Dne 22. 3. 1998 byl celními orgány na letišti Praha-Ruzyně ve spolupráci s ČIŽP zadržen český chovatel exotických ptáků, který se pokusil ilegálně dovézt živá a nasezená ptačí vejce z Austrálie. Kontraband obsahoval celkem 11 vajec různé velikosti a různého stádia vývoje. Podle tvrzení zadrženého se mělo jednat o vejce holubů a vodní drůbeže. Vajíčka byla umístěna ve čtyřech balíčcích, obalena ve vatě a nylonové punčoše. Balíčky byly umístěny přímo na těle zadrženého pod spodním prádlem.

V okamžiku zadržení byla všechna vajíčka znehodnocená (prasklá). Pašerák při svém odhalení zřejmě vajíčka úmyslně rozdrtil. Ve dvou případech vajíčka obsahovala již téměř vyvinutá a opeřená mláďata před vylíhnutím. Podle jejich morfologických znaků zjevně nešlo o holuby ani vodní drůbež, ale o papoušky.

Vajíčka byla celně zajištěna a převzata pracovníky ČIŽP k bližšímu určení. Analýza metodou DNA - testu potvrdila, že se jednalo o vejce vzácných černých kakadu rodu Calyptorhynchus (CITES II). Při determinaci vajec byla využita nabídka spolupráce s akreditovanými laboratořemi v ČR a USA.

Pašování nasezených oplodněných vajec vzácných a cenných exotických ptáků bylo v minulosti odhaleno v řadě členských zemí CITES. Vylíhlá mláďata se potom vydávají za vlastní odchov a jako taková jsou legalizována. V ČR se jednalo o první odhalený případ tohoto typu.

Případ 438 - Slonovina zabavená na letišti Praha-Ruzyně

Dne 1. 4. 1998 našli celníci na letišti Praha-Ruzyně v zavazadle jednoho českého obchodníka dva sloní kly a sošku ze slonoviny (slon africký, Loxodonta africana, CITES I), dvě peněženky a přezůvky vyrobené z kůže krajty (Python ?, CITES II). Obchodník nakoupil předměty při svém pobytu v Nigérii. Slon africký je uveden v příloze I k CITES, tzn. že dovoz slonoviny do ČR je zakázán zákonem č. 16/1997 Sb. Obchodník však neměl žádné doklady CITES ani pro ostatní věci. Nezákonně dovezené předměty byly proto zabaveny ČIŽP. Byl informován Sekretariát CITES.

V této souvislosti je dobré připomenout, že CITES reguluje pouze mezinárodní obchod, takže vnitrostátní prodej slonoviny je v řadě zemí naprosto legální. Na to často doplácejí turisté, kteří si během své exotické dovolené koupí drahý suvenýr ze slonoviny, aniž by si byli vědomi toho, že jim může být posléze zabaven celníky.

Případ 451 - Želvy z Alžírska zabavené v Ruzyni

Dne 2. 6. 1998 zadrželi celníci na letišti Praha-Ruzyně zásilku 167 živých želv žlutohnědých (Testudo graeca, CITES II). Zásilka byla v tranzitu z Alžírska do Polska. Přivolaní inspektoři ČIŽP zjistili, že k zásilce neexistují žádné doklady o původu vyžadované CITES. Zásilka byla zabavena na základě zákona č. 16/1997 Sb. Podle tohoto zákona je možno zabavit všechny chráněné živočichy i rostliny a výrobky z nich, pokud jsou převáženy přes území ČR bez řádných dokladů CITES. Byly také informovány výkonné orgány CITES Alžírska a Polska.

Případ 456 - Polský pašerák želv odhalen

Dne 30. 6. 1998 zadrželi celníci na silničním přechodu Náchod – Kudova Slone (Polsko) jednoho polského občana, který se pokusil propašovat do ČR sto živých želv. Přivolaní inspektoři ČIŽP zjistili, že jde o želvy čtyřprsté (Testudo horsfieldii, CITES II). Želvy byly zabaveny a Polák dostal pokutu 20 000 Kč a povinnost zaplatit správní poplatek 500 Kč za porušení zákona č. 16/1997 Sb. Byl informován výkonný orgán CITES Polska.

Případ 452 - Pašované želvy do Německa odhaleny

Dne 13. 7. 1998 odevzdal řidič autobusu ČSAD Ostrava celníkům na pohraničním přechodu Rozvadov – Waidhaus (Německo) podezřelé zavazadlo. Ve velké igelitové cestovní tašce byly čtyři síťované pytle, ve kterých bylo namačkáno 195 živých želv čtyřprstých (Testudo horsfieldii, CITES II) a jeden pytel se třemi trnorepy (Uromastyx sp., CITES II). Zavazadlo dala do autobusu cestující z Ostravy, která však do autobusu nenastoupila, neboť si údajně zapomněla pas. Autobus jel na pravidelné mezinárodní lince Ostrava – Düsseldorf (Německo). Přivolaní inspektoři ČIŽP zvířata umístili do záchranného centra pro zabavené živočichy. V dalším šetření se nepodařilo zjistit majitelku pašovaných plazů.

Případ 476 - Pašerák vietnamských papoušků odhalen

Dne 11. 8. 1998 objevili celníci na letišti Praha-Ruzyně v jednom zavazadle sedm živých papoušků. Zavazadlo patřilo jistému Pražákovi, který právě přicestoval z Vietnamu. Přivolaní odborníci ČIŽP zjistili, že jde o papoušíky modrobradé (Loriculus vernalis, CITES II). Papoušci byli zabaveni pro porušení zákona č. 16/1997 Sb., neboť dovozce neměl příslušné doklady o původu papoušků podle Úmluvy.

Případ 485 - Prodej želv s padělanými registračními listy

Dne 17. 8. 1998 koupil jeden obchodník se zvířaty z Teplic dvacet želv čtyřprstých (Testudo horsfieldii, CITES II) od firmy KUBEŠ MARTIN z Prahy 2. Při pozdější kontrole se zjistilo, že registrační listy na prodané želvy byly falešné a že firma KUBEŠ MARTIN neexistuje. Želvy byly zabaveny inspektory ČIŽP za porušení zákona č. 16/1997 Sb. Případ padělaných dokumentů byl dále šetřen Policií ČR, avšak byl odložen pro nezjištění padělatele.

Podle zákona č. 16/1997 Sb. a vyhlášky č. 82/1997 Sb. podléhají želvy čtyřprsté povinné registraci na území ČR. Každý, kdo tyto želvy chová, je povinen je přihlásit k registraci na příslušném okresním úřadě. Prodej želv je možné uskutečnit jen s příslušným registračním listem.

Případ 466 - Pašování orchidejí z Indonésie

Dne 24. 8. 1998 zadržela celnice v Praze-Ruzyni zásilku 155 orchidejí z Indonésie. Balíček se vzácnými rostlinami byl přepravován rychlou kurýrní poštou. K zásilce nebyly přiloženy žádné doklady CITES a příjemce tvrdil, že jde o běžně pěstované orchideje CITES II. Inspektoři ČIŽP zásilku zabavili podle zákona č. 16/1997 Sb. a umístili v záchranném centru pro rostliny. Podle vyjádření odborníků šlo o blíže neurčené vzácné orchideje rodu Paphiopedilum (CITES I). Byl informován výkonný orgán CITES Indonésie.

Případ 486, 486A - Sukulenty z JAR zabaveny v České republice

Dne 29. 9. 1998 zadržela celnice v Praze poštovní balík z Jihoafrické republiky se 403 kusy živých rostlin a dvěma balíčky semen. Dne 30. 9. 1998 a 8. 10. 1998 zadržela celnice v Pardubicích další dva poštovní balíky z JAR, které obsahovaly 5,4 kg a 4,4 kg živých sukulentních rostlin. Přivolaní inspektoři ČIŽP za pomoci odborného znalce zjistili, že zásilky obsahovaly kromě jiných rostlin i 86 exemplářů rostlin chráněných Úmluvou.

Balíky odeslal z JAR jeden český občan z Pardubic, který se v září 1998 zúčastnil specializovaného zájezdu organizovaného jedním obchodníkem a sběratelem sukulentních rostlin z Příbrami. Rostliny byly sbírány na různých lokalitách v JAR. Na fytosanitárních certifikátech JAR, které doprovázely zásilky, byla uvedena pouze jména rostlin, které nejsou chráněny CITES. Na celních prohlášeních bylo uvedeno, že zásilky měly obsahovat přírodniny pro vědecké účely, které nejsou určeny ke komerčnímu využití. Při dalším šetření Čech tvrdil, že rostliny byly určeny do soukromé sbírky sukulentních rostlin jeho a jeho přítele z Pardubic.

Rostliny byly zabaveny podle zákona č. 16/1997 Sb. a Čech, který rostliny poslal z JAR, dostal pokutu 10 000 Kč. Byl informován výkonný orgán CITES JAR.

Případ 488 - Mořské zévy a korály pašované z Filipín

Na žádost celních orgánů provedli inspektoři ČIŽP dne 6. 10. 1998 kontrolu zásilky mořských lastur z Filipín pro jednu obchodní firmu v Hradci Králové. Obsahem zásilky byly exempláře chráněné CITES – 150 lastur mořských zév Hippopus hippopus (CITES II). Protože zásilka nebyla doprovázena žádnými doklady CITES, byly všechny exempláře zabaveny za porušení zákona č. 16/1998 Sb. Ve skladu dovozce byly dále zjištěny mořské korály, které byly dovezeny z Filipín již dříve (asi v roce 1996), avšak opět bez náležitých dokladů CITES. Tyto exempláře byly zabaveny ze stejných důvodů. Šlo o tyto exempláře:

11 mrtvých mořských korálů Pocillopora verrucosa (CITES II) a

13 mrtvých blíže neurčených mořských korálů ze skupiny Scleractinia (CITES II).

Byl informován výkonný orgán CITES Filipín.

Případ 490 - Slonovina za 300 000 Kč zabavena v Ruzyni

Dne 24. 11. 1998 dovezl z Guineje jeden občan bývalé Jugoslávie žijící v Praze celkem 116 kusů sošek a řezeb ze slonoviny v celkové hodnotě asi 300 tisíc Kč. Celková váha slonoviny byla 30 kg. Celnice na letišti v Ruzyni zásilku zadržela, neboť mezinárodní obchod se slonovinou je zakázán Úmluvou CITES. ČIŽP slonovinu v dalším řízení zabavila podle zákona č. 16/1997 Sb. Podle celníků měla zásilka dál pokračovat na černé trhy západní Evropy. Byl informován Sekretariát CITES.

Případ 511 - Přírodniny z Thajska zabaveny

Dne 8. 12. 1998 dovezl jeden pražský obchodník kožené zboží z Thajska. V zásilce byly též výrobky z plazů chráněných Úmluvou. Poněvadž obchodník neměl vývozní povolení od příslušného úřadu CITES v Thajsku ani náležité dovozní povolení od MŽP, bylo zboží zabaveno a ČIŽP obchodníka pokutovala částkou 15 000 Kč za porušení zákona č. 16/1997 Sb.

Seznam zabaveného zboží:

19 ks opaskových tobolek z Python molurus bivittatus (krajta tygrovitá tmavá, CITES II);

10 ks opaskových tobolek z Ptyas mucosus (ptyas velkooký, CITES II);

5 ks opasků z Python molurus bivittatus krajta tygrovitá tmavá, CITES II);

14 ks preparovaných Naja naja (N. kaouthia) kobra indická (k. monoklová), CITES II).

Případ 533A - Želvy zabavené na burze v Praze

Dne 19. 12. 1998 provedla ČIŽP kontrolu na burze “Živá exotika” v Praze. Výsledkem bylo zabavení 16 želv jednomu obchodníkovi ze Zlína za neprokázání původu. Obchodník prodával želvy bez registračních listů, anebo s registračními listy, na kterých byly fotografie jiných exemplářů želv.

Zabavené želvy:

1 Testudo hermanni (želva zelenavá, CITES II),

15 Testudo graeca (želva žlutohnědá, CITES II).

Případ 566 - Plazi z JAR pašovaní v poštovní zásilce do ČR

Dne 22. 12. 1998 byla ČIŽP informována Celním úřadem Praha IV o poštovní zásilce z Jihoafrické republiky určené jistému adresátovi v Roztokách u Prahy. Zásilka obsahovala živé plazy chráněné Úmluvou CITES. Zvířata byla natěsnána ve dvou papírových krabicích, bez potravy a bez vody; želvy byly navíc obaleny lepicí páskou, která jim znemožňovala pohyb. Jedna želva byla mrtvá. Adresát se na opakované výzvy nedostavil k projednávání záležitosti a plazi byli nakonec zabaveni podle zákona č. 16/1997 Sb., poněvadž nebyly předloženy požadované doklady CITES.

Zabavená zvířata:

38 ks Psammobates oculiferus /želva/ CITES II,

22 ks Psammobates tentorius /želva/ CITES II,

1 ks Geochelone pardalis /želva leopardí/ CITES II,

13 ks Cordylus sp. /kruhochvost/ CITES II.

Případ 529 - Luxusní předměty z plazích kůží

Při kontrole jednoho pražského butiku s luxusním módním zbožím v březnu 1999 zjistili inspektoři ČIŽP zboží vyrobené z kůží plazů zařazených v příloze CITES II. Zboží bylo dovezeno v letech 1997–1998 z Francie bez příslušných dovozních povolení od MŽP, která byla nutná podle zákona č. 16/1997 Sb. Butik dostal pokutu 100 000 Kč za porušení zákona č. 16/1997 Sb.

RNDr. Jan Kučera, CSc., odbor ochrany přírody

Tabulka 1

Doklady vydané Ministerstvem podle zákona č. 16/1997 Sb. v roce 1998

 

Export

Import

Celkem

1

Obdržené žádosti o doklady CITES (permity)

749

584

1 333

2

Vydané doklady CITES (permity)

724

569

1 293

3

Vydaná správní rozhodnutí celkem*)

**

**

800

4

z toho kladná rozhodnutí

**

**

760

5

zamítavá rozhodnutí

8

5

13

6

přerušená řízení

17

9

26

7

zastavená řízení

 

1

1

8

Vydaná potvrzení o dovozu

 

619

619

9

Z toho retrospektivní potvrzení bez dovozního povolení

 

42

42

10

Celkem obdrženo žádostí (1+9)

749

626

1 375

11

Celkem vydáno dokladů (2+8)

724

1 188

1 912

*) Rozhodnutí o povolení vývozu, nebo dovozu. Součástí kladného rozhodnutí jsou doklady CITES (2).
**) Rozhodnutí často vydána pro více permitů dohromady. Viz (2)

 

Tabulka 2

Celkové počty dovezených a vyvezených exemplářů CITES v roce 1998

Pouze celí živočichové, nebo rostliny (nezahrnuty např. výrobky a semena)

 

import

(re-) export

celkem

SAVCI

204

149

353

PTÁCI

7 167

6 555

13 722

PLAZI

18 300

4 299

22 599

OBOJŽIVELÍCI

30

941

971

RYBY

0

4 100

4 100

BEZOBRATLÍ

5 681

145

5 826

FAUNA celkem

31 382

16 189

47 571

FLORA

41 435

8 448

49 883

 

Tabulka 3

Odhad obratu obchodu s živými zvířaty v roce 1998 v tuzemských maloobchodních cenách

Pouze účel transakce (obchod)
Pouze živé exempláře

 

Export

Import

Celkem

 

počet

počet

počet

SAVCI

65

3 425 000

5

290 000

70

3 715 000

PTÁCI

6 992

37 774 950

6 400

8 636 800

13 392

46 414 750

PLAZI

18 165

19 680 975

4 282

12 198 200

22 447

31 879 175

OBOJŽIVELÍCI

20

15 000

939

672 550

959

687 550

RYBY

0

0

4 100

41 000

4 100

41 000

BEZOBRATLÍ

5 471

1 435 500

133

49 156

5 604

1 484 656

FAUNA celkem

30 713

62 331 425

15 859

21 887 706

46 572

84 219 131