Německá spolková nadace životního prostředí udělovala ceny

Německá spolková nadace životního prostředí udělovala ve Výmaru Ceny za životní prostředí za přítomnosti ministra životního prostředí ČR Miloše Kužvarta. Ceny nadace předal 31. října ve výmarském kongresovém centru prezident SRN Johannes Rau. Slavnostního aktu se dále zúčastnili spolkový ministr životního prostředí Jurgen Trittin, předseda zemské vlády Durynska Bernhard Vogel a další hosté.

V letošním roce byla Cena životního prostředí s celkovou dotací jeden milión marek rozdělena mezi prof. Wilhelma Berthlotta, který ji získal za práci v oblasti technické biologie a bioniky, zejména za vysvětlení samočisticího fenoménu některých povrchů rostlin a Dr. Kleause Stielmanna za snížení zátěže životního prostředí při zpracování textilu.

Jak ministra Miloše Kužvarta při příležitosti předání Ceny za životní prostředí ve Výmaru informoval generální sekretář nadace Fritz Brickwedde, byl 27. října letošního roku schválen a doporučen k realizaci dvouletý projekt Greenway Praha – Dresden. Výše dotace na celý projekt činí 186 000 DM. Nositelem projektu je Spolek pro práci s mládeží a vytváření pracovních příležitostí Dresden, českým partnerem je nadace Oživení.

Jedná se o projekt na ochranu přírodního a kulturního dědictví a podporu regionálního rozvoje prostřednictvím ekologicky šetrné turistiky. Uskutečněním projektu bude iniciováno zapojení různých společenských skupin do přípravy a realizace ekologicky orientovaných lokálních projektů, např. ve školách. Na české straně je prioritou práce se starosty s cílem zpracovat ekologicky orientované plány rozvoje měst a obcí. Souběžně se budou vytyčovat a vyznačovat cyklotrasy, cyklostezky a projednávat změny územních plánů. Na projektu by měl spolupracovat i poradenský česko-německý výbor.

Německá spolková nadace životního prostředí byla založena v roce 1991 zákonem Německého spolkového sněmu s úkolem podporovat nové záměry na ochranu životního prostředí, zejména malé a střední podniky. Základní jmění nadace bylo získáno privatizací Salzgitter AG a činí v současné době více než 3 miliardy marek. Tímto se nadace řadí mezi největší v Evropě. Od svého vzniku podpořila již více než 33 000 inovačních projektů v oblastech výzkumu, vědy a techniky a komunikace v životním prostředí celkovou částkou cca 1,45 miliardy marek. Je vedena generálním sekretářem a 14 člennou správní radou.

Německá spolková nadace životního prostředí podporuje rovněž projekty přeshraničního charakteru. Donedávna byla podpora omezena na pohraniční oblasti, v současné době však není vyloučena možnost podpory modelového inovačního projektu ve vnitrozemí České republiky nebo Polska. Předpokladem projektu mohou být malé a střední soukromé podniky, nevládní organizace, poradenská instituce, státní úřady, vysokoškolská zařízení, výzkumné ústavy apod. Každý předkladatel musí přispět v rámci realizace projektu vlastním podílem ve výši minimálně 25 %, který je možno vykázat i nepeněžní formou. Doposud nadace podpořila mimo projektů v SRN také 22 projektů v ČR a 67 projektů v Polsku. V České republice byly např. podpořeny projekty: Přeshraniční ekologické informační a naváděcí turistické systémy v Národních parcích Šumava a Bavorský les (1993), Přeshraniční modely odpadového hospodářství (1997), Pilotní projekt potřeb malých a středních podniků v procesu zavádění EMAS a ISO 14 000 (1997), Ekologická mateřská školka v česko-německém a česko-polském pohraničí (1998), Vytvoření regionálního systému ekologické výchovy na Mostecku, Chomutovsku a Trutnovsku (1998) a další.

Vyhledávání a koordinaci česko-německých projektů zajišťuje regionální sdružení Euroregion Nisa se sídlem v Liberci.

(ja)