Konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu

Ministr životního prostředí Miloš Kužvart se ve dnech 2.–4. listopadu 1999 zúčastnil 5. konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu v Bonnu. Dalšími členy delegace byl zástupce Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu a vedoucí oddělení klimatické změny Českého hydrometeorologického ústavu – odborný expert odboru globálních vztahů MŽP.

Tato konference proběhla ve dnech 25. října 1999 až 5. listopadu 1999 a její účastníci se zabývali řešením rizik, která vyplývají z negativních dopadů změny klimatu způsobené emisemi skleníkových plynů.

Na 4. konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (v Buenos Aires v roce 1998) byl přijat tzv. Akční plán. Pátou konferenci lze považovat za přípravné jednání pro 6. konferenci (v Haagu v roce 2000), kde by měla být definitivně přijata závazná pravidla pro plnění Kjótského protokolu. Kjótský protokol k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu byl přijat v roce 1997 (ČR jej podepsala 23. 11. 1998) a mj. specifikuje redukční závazky smluvních stran ke snížení emisí skleníkových plynů do atmosféry. Vzhledem k neexistenci výše zmíněných pravidel jej dosud neratifikoval žádný průmyslově rozvinutý stát či země s transformující se ekonomikou.

Česká republika (v souvislosti s plněním povinností, které vyplývají z Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a Kjótského protokolu), předložila v letech 1994 a 1997 První a Druhé sdělení ČR o plnění svých závazků. Tyto materiály mj. obsahovaly národní inventury celkových bilancí skleníkových plynů, projekci vývoje emisí skleníkových plynů v horizontech roků 2000, 2005 a 2010 a přehled přístupů a opatření, která je v ČR v zájmu postupného snižování jejich celkového množství nutno realizovat.

Vláda ČR schválila svým usnesením č. 480 ze dne 17. května 1999 dokument Strategie ochrany klimatického systému Země v České republice, který zařazuje ochranu klimatu mezi prioritní problémy životního prostředí. Dále analyzuje scénáře vývoje emisí a vytyčuje hlavní úkoly, které by měly příslušné resorty splnit pro dosažení kvantitativních cílů Kjótského protokolu.

Průběh zasedání:

Zasedání 5. konference bylo rozděleno na dvě části. Přípravná jednání proběhla na úrovni expertů ve dnech 25. 10.–1. 11. 1999 a projednávaly se na nich zejména:

Hlavní zasedání za účasti vedoucích delegací na ministerské či jiné vysoké úrovni (2.–4. 11. 1999) se věnovalo přímé výměně názorů a diskusi o dosaženém pokroku v jednáních o změně klimatu (zkušenosti a výhled) o podpoře implementace Akčního plánu z Buenos Aires a co nejrychlejším naplnění Kjótského protokolu.

Páté konference se zúčastnilo přibližně 7000 delegátů z více než 150 zemí, z nichž většina byla vedena ministry životního prostředí. Z členských a kandidátských zemí Evropské unie se hlavního zasedání zúčastnili ministři životního prostředí, včetně Satu Hassiové, ministryně životního prostředí momentálně předsedající země Evropské unie – Finska. Dne 3. listopadu se uskutečnilo setkání ministrů členských a kandidátských zemí EU (na pozvání ministryně životního prostředí Finska Satu Hassiové), na němž se projednával průběh právě konané 5. konference a příprava vyjednávacích pozic pro 6. konferenci smluvních stran. Setkání se zúčastnila rovněž nová komisařka Evropské unie pro životní prostředí Margot Wallströmová.

Ministr životního prostředí České republiky Miloš Kužvart vystoupil s příspěvkem na téma “Dosažený pokrok v jednáních o změně klimatu: zkušenosti a výhledy”.

Poprvé v historii předsedal konferenci představitel východoevropské regionální skupiny v OSN – bývalý ministr životního prostředí Polské republiky profesor Jan Szyszko, nyní státní tajemník v úřadu premiéra.

Delegace České republiky na konferenci prezentovala závěry z druhého setkání ministrů životního prostředí Visegrádské skupiny o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí z Českého Krumlova (8.–9. říjen 1999), kde byla problematika klimatické změny označena za jednu z priorit států Visegrádské skupiny v oblasti životního prostředí a bylo dohodnuto, že delegace budou postupovat koordinovaně v průběhu 5. konference a povedou jednání s Evropskou unií v zájmu koordinace postupu přidružených a členských zemí EU.

(ja) s použitím tiskových materálů