Pravidelná zpráva Evropské komise o pokroku v přípravách ČR na přijetí do EU

Evropská komise (EK) vydala 13. října letošního roku novou hodnotící zprávu České republiky před jejím plánovaným vstupem do Evropské unie. Ve zprávě je komplexně hodnocen především pokrok ČR v přípravách na vstup do EU za uplynulý rok. Dokument také vychází z celkového stupně připravenosti.

Kritiku vyvolalo odložení zákona o státní službě až na rok 2002. Tento zákon je v zemích unie chápán jako základ efektivního fungování státu a v ČR se připravuje již několik let, podle EK česká státní správa postrádá systém. Z toho, že Česká republika jen pomalu přebírá legislativu EU v oblasti regionální politiky, následně vyplývají problémy při přijímání prostředků z předvstupních fondů EU. Evropští komisaři kladou především důraz na implementaci, v oblasti norem a zákonů nejde jen o to, zda jsme ty které právní normy EU přejali do právního řádu, ale také zda jsme schopni prosadit jejich dodržování. Zpráva konstatuje, že mezi záměry vlády, jejím legislativním programem a jeho naplňováním jsou rozdíly, přijímání nových zákonů je podle Komise příliš pomalé.

Kapitola Životní prostředí

1. Zpráva Evropské komise (EK) kladně hodnotí to, že v dubnu 1999 vláda vzala na vědomí novou Státní politiku životního prostředí, ve které je příprava na vstup ČR do EU prioritou. Tato politika bere v úvahu jak integraci environmentálních aspektů do jiných politik, tak implementaci zásady udržitelného rozvoje, jež jsou založeny na Pátém akčním programu Komise pro životní prostředí.

2. Co se týče horizontální legislativy, Česká republika podepsala Aarhuskou úmluvu o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí. Zpráva však upozorňuje na potřebu urychlení prací na přijetí nového zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, což Evropská unie klade jako podmínku pro přidělování prostředků ze svých fondů ČR.

3. Zpráva EK kritizuje pomalou a nedostatečnou legislativní aktivitu v oblasti životního prostředí.

a) oblast ochrany vod - V ČR byla zatím přijata legislativa, která slaďuje některé parametry pro měření kvality vod a integruje princip “znečišťovatel platí”. EK nezaznamenala žádný pokrok v přípravě potřebné rámcové legislativy. Příprava zákona o vodách však úzce souvisí s vymezením vlastnických práv a s přijetím koncepčně nové úpravy v Evropské unii.

b) oblast nakládání s odpady - V letošním roce bylo přijato nařízení vlády č. 31/99 Sb., o povinnosti zpětného odběru obalů a výrobků. Původně předpokládaná novela zákona č. 125/97 Sb., o odpadech nebyla nakonec Parlamentu předložena vzhledem k potřebě komplexnějších změn, která vyplynula z detailního porovnání s předpisy ES (bude připraven nový zákon místo novely stávajícího). EK ve své zprávě poukazuje na to, že v oblasti odpadů nepokročilo přijímání potřebné rámcové legislativy, ani legislativy týkající se managementu odpadů a nebezpečných odpadů. Také v oblasti integrované prevence a omezování znečištění chybí administrativní zázemí a potřebné investice.

c) oblast kvality ovzduší - ve zprávě je kladně hodnoceno dosažené snížení hodnot emisí (podařilo se to díky velkému objemu investic). Je zapotřebí vynaložit ještě značné úsilí k formálnímu souladu s acquis v této oblasti a také je zapotřebí transponovat a implementovat legislativu k emisím hluku.

d) sektor chemikálií - tato oblast byla EK pozitivně hodnocena. V ČR byl v uplynulém období přijat kompletní soubor vyhlášek k provedení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích. Evropská legislativa se však zejména v této oblasti rychle vyvíjí, což si v blízké budoucnosti vyžádá novelizaci tohoto zákona i u nás.

e) oblast ochrany přírody - V oblasti ochrany přírody vynakládá ČR velké úsilí. Od r. 1998 je postupně naplňován Státní program ochrany přírody a krajiny. ČR se úspěšně připojuje k mezinárodním úmluvám, jako jsou Bernská úmluva a CITES. V této oblasti však zpráva EK upozorňuje na přetrvávající nedostatky u směrnic o přírodních stanovištích a o ptactvu.

Je třeba konstatovat, že většina právních předpisů, které budou transponovat převážnou část požadavků legislativy ES, je v současné době ve fázi rozpracování (příprava věcného záměru zákona, příprava paragrafovaného znění apod.), a proto nemohly být ve zprávě hodnoceny. Vzhledem ke složitosti a komplexnosti úprav a vzhledem k nutnosti zajistit plnou transpozici příslušných předpisů ES je tato činnost časově i odborně náročná.

Práce na několika návrzích zákonů již probíhají, mnoho návrhů zákonů bude ještě letos předloženo pro jednání vlády ČR. Některé z těchto zákonů předkládá Ministerstvo životního prostředí, u jiných figuruje jako spolupředkladatel. V prvním čtvrtletí roku 2000 bude předloženo do vlády dalších devět návrhů zákonů.

název legislativního úkolu

druh

úkolu*

předkla-

datel

spolupřed-

kladatel

předložení

do vlády

předpoklad

účinnosti

IV. čtvrtletí r. 1999

Zákon o posuzování vlivů na ŽP

NZ

MŽP

 

X.1999

VII.2000

Energetický zákon

NVZZ

MPO

MŽP

XI.1999

 

Zákon o geneticky modifikovaných organismech

NZ

MŽP

MZ

XI.1999

XII.2000

Zákon o ekologických daních

NVZZ

MF

MŽP

XII.1999

 

Zákon o hospodaření s energií

NZ

MPO

MŽP

XII.1999

XII.2000

Zákon o ekologickém zemědělství

NZ

NZE

MŽP

XII.1999

X.2000

Zákon, kterým se mění zákon
č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích

NZ

MŽP

MZ, MPO

MZE

XII.1999

VII.2000

Zákon o odpadech

NVZZ

MŽP

 

XII.1999

I.2002

I. pololetí r. 2000

Zákon o ekologických daních

NZ

MF

MŽP

I.Q.2000

I.2001

Zákon o vodovodech a kanalizacích

NZ

NZE

MŽP, MMR

I.Q.2000

I.2001

Nařízení vlády o umisťování na trh geneticky modifikovaných organismů

NNV

MŽP

I.Q.2000

IX.2000

Zákon o ochraně ovzduší

NVZZ

MŽP

 

I.Q.2000

 

Zákon o vodách

NZ

MŽP

MZE

I.Q.2000

I.2001

Zákon o integrované prevenci

a omezování znečištění

NVZZ

MŽP

II.Q.2000

Zákon o odpadech

NZ

MŽP

 

II.Q.2000

 

Zákon o obalech

NVZZ

MŽP

MPO

II.Q.2000

 

* NZ = návrh zákona, NVZZ = návrh věcného záměru zákona, NNV = návrh nařízení vlády

4. Pro efektivní implementaci acquis je nutné mít odpovídající finanční plán. ČR dosud takový plán nepřipravila, předběžný odhad na příštích pět let je 113 milionů EUR.

5. Velký důraz klade EK na nezbytnost posílení administrativní kapacity centrálních a regionálních orgánů

6. ČR je dále vytýkána nižší míra aktivity při přípravách projektů Phare 2000 a ISPA, zvláště nedostatek konkrétních a kvalitních projektů. Tento problém je však postupně řešen (byl ustaven odbor integrovaného financování pro administraci programu ISPA, proběhl seminář o tomto programu pro veřejnost atd.)


Zhodnocení zprávy Evropské komise

Zpráva Evropské komise je objektivní a realistická. Vedle kritiky nedostatečného legislativního pokroku a nepřijetí finančních plánů kladně hodnotí přijetí Státní politiky životního prostředí. Ve zprávě se neobjevila informace o Aproximační strategii MŽP, o zvýšení počtu pracovníků v MŽP (v souvislosti s přípravou na vstup do EU), ani o vytvoření integračních útvarů na MŽP.

Přes deklarovaný zájem ČR o vstup do EU vyvolalo na straně EK určité rozpaky výrazné snížení finanční částky požadované ze SR na rok 2000 na aproximaci v oblasti ŽP. V návrhu SR pro rok 2000 se na agendu EU v ŽP uvažuje 150 mil. Kč místo plánovaných 500 mil Kč. Toto snížení zřejmě neumožní splnění všech úkolů vyplývajících z Národního programu přípravy ČR na vstup do EU a z Aproximační strategie, a tudíž vyvolá další výtky ze strany EU.

Zpráva Komise nehodnotí celkový stav připravenosti ČR, ale jen vývoj za poslední rok.


Závěr

V současnosti je nutné hledět dopředu, především ke klíčovému datu červen r. 2000, kdy by na schůzce v Lisabonu mělo padnout datum přijetí nových členů EU. Do té doby musíme dokázat EU, že nastal pokrok. Důležité bude především to, abychom v příštím roce nedostali stejně kritické hodnocení jako letos.

Při příštím hodnocení Evropskou komis (v r. 2000) by mohlo být hodnoceno pozitivně mnoho aktivit:

Vstup do Evropské unie a harmonizace právních předpisů si zejména v oblasti životního prostředí vyžádá nemalé náklady. Tento proces však v delším období bude znamenat především trvale udržitelný rozvoj, tj. rozvoj, který je podmíněn ochranou životního prostředí ve všech sektorech ekonomiky. O rozhodování budoucího vývoje však nebude rozhodováno bez nás, ale my sami se po vstupu do EU budeme spolupodílet na vytváření budoucích evropských norem.

Kvalita ovzduší a vod spolu s ochranou přírody a krajiny se bude nepochybně dále zlepšovat, situace v nakládání s odpady se změní po přijetí nových zákonů, které jsou v souladu s evropskou legislativou. Plná implementace zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), nový zákon o integrované prevenci a omezování znečištění, zákon o geneticky modifikovaných organismech, zákon o prevenci velkých průmyslových havárií či zákon o chemických látkách jsou jen některé z mnoha připravovaných legislativních změn, které velkou měrou přispějí ke zlepšení a udržení kvality životního prostředí.

Ochrana životního prostředí včetně strategie trvale udržitelného rozvoje byla zakotvena ve smlouvě o Evropské unii jako hlavní priorita vývoje a budoucí členství v Evropské unii by mělo významnou měrou přispět, aby se tak stalo i v České republice. Princip integrace ochrany životního prostředí do ostatních sektorových politik dále přispěje k většímu zohledňování vlivů na životní prostředí a k celkovému zlepšování jeho kvality.

Urychlený vstup do Evropské unie je pak zárukou dodržování a prosazování těchto právních norem a dalšího zlepšování stávajícího stavu. Celkově je možno říci, že investice do splnění požadavků Evropské unie v oblasti životního prostředí jsou především investicí do zlepšení životního prostředí, které bude právě procesem přibližování k Evropské unii uspíšeno.