Dohoda o spolupráci

Dohodu o spolupráci mezi Ministerstvem životního prostředí ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj podepsal 22. října 1999 ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart, Štěpán Popovič, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR a Miroslav Krejčí, předseda České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj.

Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem životního prostředí, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj

Český průmysl a energetika v posledních deseti letech významně snížily negativní vlivy své činnosti na životní prostředí. V rychlosti snižování emisí oxidu siřičitého se ČR zařadila mezi nejúspěšnější státy OECD. Přetrvává však vysoká energetická a surovinová náročnost jako důsledek pomalé restrukturalizace českého průmyslu. Výzvou pro další období je snížení spotřeby surovin a energie na jednotku přidané hodnoty.

Úspěch této nové etapy udržitelného rozvoje českého průmyslu vyžaduje zásadní zefektivnění komunikace průmyslu s vládou a v environmentální oblasti s Ministerstvem životního prostředí ČR (dále MŽP). MŽP na straně jedné a Svaz průmyslu a dopravy (dále SP ČR) spolu s Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj (dále CzBCSD) na straně druhé se proto rozhodly uzavřít dohodu o spolupráci.

Realizují tak zásadu partnerství a společné zodpovědnosti za stav životního prostředí a udržitelný rozvoj ČR, k němuž se český průmysl přihlásil založením České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj. Uvědomují si, že dosažení těchto cílů není možné bez široké spolupráce s veřejností, včetně nevládních organizací. Uzavíraná dohoda plně odpovídá zásadám 5. akčního programu “Směrem k udržitelnosti” EU a Státní politiky životního prostředí.

I.

Účastníci dohody prohlašují, že budou usilovat o dosažení konsensu při integraci zásad Státní politiky životního prostředí do průmyslové politiky a při její realizaci. Současnou prioritou je transpozice a implementace legislativy EU, ekologická daňová reforma, přijetí zákona o odpovědnosti za škody na životním prostředí a zejména odstraňování starých ekologických zátěží. Zásadní změnou bude přechod na integrovaný systém ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí ES o integrované prevenci a omezování znečištění (dále jenom IPPC).

II.

MŽP a SP ČR spolu s CzBCSD budou za přístupu veřejnosti spolupracovat s cílem:

V oblasti přípravy na přijetí do EU:

Svaz průmyslu a dopravy a Česká podnikatelská rada budou operativně informovat své členy o aktivitách, vyplývajících z “Dohody”.

III.

S cílem plnění uvedených úkolů se strany dohodly, že vytvoří efektivní rámec pro vzájemnou spolupráci.

Strany budou:

Zkratky:

EK - Evropská komise

EP - Evropský parlament

EMS - environmentální systém řízení podniků (v ČR zaváděný dle ISO 14001 nebo dle EMAS)

EMAS - environmentální systém řízení podniků dle vládou schváleného usnesení vlády ČR č. 466 z 1.7.1998 pod názvem “Národní program zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (Program EMAS) - (z anglického Eco-Management and Audit Scheme dle nařízení EK č. 1236/93)

LCA - hodnocení životního cyklu výrobků

EŠV - ekologicky šetrné výrobky, označované dle schválených postupů (usnesením vlády ČR č. 159 z r. 1993 pod názvem “Národní program označování ekologicky šetrných výrobků (EŠV)”