Priority ochrany životního prostředí v místních rozpočtech

Naplňování cílů státní politiky životního prostředí není vázáno pouze na rozhodování na vládní úrovni, ale podstatná je i úloha regionů. Vertikální provázanost společných cílů je společným zájmem centrálních orgánů i jednotlivých obcí. To, do jaké míry se nám daří orientovat jednotlivá opatření ve smyslu priorit státní politiky životního prostředí, lze na úrovni obcí a okresních úřadů sledovat prostřednictvím rozboru výdajů místních rozpočtů.

Místní rozpočty jsou jako součást veřejných rozpočtů jedním z nástrojů politiky životního prostředí. Struktura výdajů těchto rozpočtů odráží mezi jiným i priority v ochraně životního prostředí. V této souvislosti je třeba uvést, že výdaje na ochranu životního prostředí dosáhly v roce 1998 výše 7,7 % z celkových výdajů místních rozpočtů a dlouhodobě tyto výdaje odpovídají průměrným výdajům do ostatních odvětví financovaných z místních rozpočtů.

Údaje o výdajích místních rozpočtů na ochranu životního prostředí byly do roku 1996 postupně upřesňovány a odpovídaly svých charakterem kapitole 702 - Vodní hospodářství a životní prostředí. Ke změně došlo od 1. 1. 1997, kdy byla zavedena nová rozpočtová skladba z důvodu větší průhlednosti výdajů veřejných rozpočtů a srovnatelnosti s údaji ze zahraničí. Její funkční třídění umožňuje systémové zachycení veřejných výdajů na ochranu životního prostředí.

Z níže uvedeného grafu vyplývá, že přes nepřesnosti v metodice vykazování jsou údaje po roce 1997 na stejné úrovni jako do roku 1996. Je z toho zřejmé, že dřívější metodika do značné míry odpovídala současné definici výdajů na ochranu životního prostředí, která koresponduje s metodikou Českého statistického úřadu a Evropského statistického úřadu.

I když výdaje na ochranu životního prostředí z místních rozpočtů dosahují poměrně vysoké úrovně (výdaje státního rozpočtu dosáhly v roce 1998 částky 4,7 mld. Kč a výdaje Státního fondu životního prostředí České republiky částku 2,3 mld. Kč), je třeba vzít v úvahu, že se jedná o hodnoty v běžných cenách. Uvědomíme-li si, že celkové výdaje místních rozpočtů stoupají (mezi rokem 1998 a 1997 o 5,6 %), dochází meziročně k poklesu podílu výdajů na ochranu životního prostředí.

Na základě podrobnější struktury rozpočtové skladby lze výdaje na ochranu životního prostředí členit na jednotlivé paragrafy, které vypovídají o konkrétním zaměření výdajů obcí včetně dobrovolných svazků obcí a částečně i okresních úřadů (podíl okresních úřadů na výdajích místních rozpočtů představoval v roce 1998 hodnotu 0,8 %).

Z celkových výdajů v roce 1998 je zřejmé, že podíl běžných výdajů a kapitálových výdajů je přibližně stejný (běžné výdaje 6 072 mil. Kč a kapitálové výdaje 6 309 mil. Kč). V jednotlivých paragrafech jsou však značné rozdíly.

Z hlediska struktury výdajů je jednoznačnou prioritou ochrana vody, která dosahuje 5325 mil. Kč, t.j. 43,0 % celkových výdajů, z toho činí kapitálové výdaje 4 676 mil. Kč. Převážná část výdajů na ochranu vody přitom souvisí s výstavbou a provozem kanalizací a čistíren odpadních vod (94,8 %).

Výdaje místních rozpočtů na ochranu životního prostředí v roce 1998 v tis. Kč

Poř.č.

Název paragrafu

Paragraf

Skutečnost

Běžné

výdaje

Kapitálové

výdaje

Výdaje

celkem

1

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

2321

523 248

4 524 565

5 047 813

2

Prevence znečišťování vody

2322

1 964

13 765

15 729

3

Odvádění a čištění odpadních vod j.n.

2329

10 118

74 145

84 263

4

Úprava drobných vodních toků

2333

112 767

58 865

171 632

5

Protierozní ochrana

2342

1 287

4 466

5 753

6

Ochrana vody

649 384

4 675 806

5 325 190

7

Programy zateplování a úspor energie

2115

866

11 102

11 968

8

Změny technologií vytápění

3713

72 232

518 344

590 576

9

Monitoring ochrany ovzduší

3716

10 704

2 595

13 299

10

Ostatní činnosti k ochraně ovzduší j.n.

3719

11 126

984

12 110

11

Ochrana ovzduší

94 928

533 025

627 953

12

Sběr a zpracování druhotných surovin

2122

6 640

1 694

8 334

13

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

3721

20 617

6 069

26 686

14

Sběr a svoz komunálních odpadů

3722

1 865 706

176 756

2 042 462

15

Sběr a svoz ostatních odpadů

3723

53 704

2 622

56 326

16

Využívání a zneškodňování

nebezpečných odpadů

3724

11 422

5 532

16 954

17

Využívání a zneškodňování

komunálních odpadů

3725

241 176

91 236

332 412

18

Využívání a zneškodňování

ostatních odpadů

3726

11 552

10

11 562

19

Prevence vzniku odpadů

3727

27 650

3 238

30 888

20

Monitoring nakládání s odpady

3728

5 175

149

5 324

21

Ostatní nakládání s odpady j.n.

3729

137 473

89 447

226 920

22

Nakládání s odpady

2 381 115

376 753

2 757 868

23

Ochrana půdy a podzemní vody proti

znečisťujícím infiltracím

3731

89

0

89

24

Dekontaminace půd a čištění spodní vody

3732

36 824

0

36 824

25

Monitoring půdy a podzemní vody

3733

4 876

0

4 876

26

Ostatní ochrana půdy a spodní vody j.n.

3739

3 994

2 294

6 288

27

Ochrana půdy a podzemní vody

45 783

2 294

48 077

28

Celospolečenské funkce lesů

1037

85 298

121 094

206 392

29

Revitalizace říčních systémů

2334

4 235

44 388

48 623

30

Ochrana druhů a stanovišť

3741

377 620

132 434

510 054

31

Chráněné části přírody

3742

34 433

4 879

39 312

32

Rekultivace půdy v důsledku

těžební a důlní činnosti apod.

3743

51 159

30 503

81 662

33

Protierozní, protilavinová a

protipožární ochrana

3744

19 766

73 963

93 729

34

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3745

2 196 506

250 929

2 447 435

35

Ostatní činnosti k ochraně

přírody a krajiny j.n.

3749

75 390

18 863

94 253

36

Ochrana biodiverzity a krajiny

2 844 407

677 053

3 521 460

37

Konstrukce a uplatnění protihlukové zařízení

3751

12

147

159

38

Protiradonová opatření

3752

33 431

35 343

68 774

39

Monitoring k zjišťování úrovně

fyzikálních faktorů

3753

959

0

959

40

Redukce působení fyzikálních

faktorů

34 402

35 490

69 892

41

Ekologická výchova a osvěta

3792

11 646

332

11 978

42

Ekologické záležitosti a programy j.n.

3799

9 427

3 681

13 108

43

Ostatní činnosti v ekologii

21 073

4 013

25 086

44

Nepojmenované

37xx

1 217

4 522

5 739

45

Výdaje na ochranu životního

prostředí celkem

6 072 309

6 308 956

12 381 265

Zdroj: Ministerstvo financí

Poněkud překvapivé je, že výdaje na ochranu ovzduší dosahují pouze částky 628 mil. Kč, což je 5,1 % celkových výdajů. Pro srovnání podíl celkových investic na ochranu ovzduší na celkových investicích na ochranu životního prostředí v roce 1997 činil 55,1 %. Zde dochází k podstatnému rozdílu mezi prioritami vládními a regionálními. Je to dáno především zákonem na ochranu ovzduší, který je zaměřen na podstatné snížení vypouštěného znečištění u velkých a středních zdrojů znečištění. Na prosazení priority v ochraně ovzduší v regionálním měřítku měl v minulosti značný vliv například Program ochrany ovzduší, který byl vyhlášen Státním fondem životního prostředí České republiky v letech 1994–1997 na základě uvolnění finančních prostředků z Fondu národního majetku. Tuto úvahu potvrzuje zejména fakt, že výdaje Státního fondu životního prostředí České republiky klesly mezi rokem 1998 a 1997 o cca 1 mld. Kč a výdaje místních rozpočtů na ochranu ovzduší klesly v tomto období o 625 mil. Kč. Tedy na polovinu.

Další důležitou oblastí je nakládání s odpady. V roce 1998 činil podíl těchto výdajů na celkových výdajích místních rozpočtů na ochranu životního prostředí 22,3 %. Oproti předcházejícímu roku došlo k poměrně výraznému nárůstu výdajů (zejména běžných výdajů), což lze přisoudit novému zákonu o odpadech (125/1997 Sb.), který nabyl platnosti 1.1.1998. Nové povinnosti, které jsou v tomto zákoně kladeny na obce se promítly do nárůstu výdajů mezi rokem 1998 a 1997 o 21,2 % a v roce 1998 dosáhly 2 758 mil. Kč.

Čtvrtou významnou oblastí, kterou je třeba zmínit, je ochrana biodiverzity a krajiny (28,4 % z celkových výdajů). Ze dvou třetin tyto výdaje naplňuje položka péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň. Jedná se tedy o typickou regionální prioritu, která je plně v kompetenci obecních úřadů.

Z uvedeného stručného hodnocení vyplývá, že státní podpory mají výrazný vliv na formování regionálních priorit, což se projevuje zejména v oblasti ochrany ovzduší, ale i v ochraně vod. Bez úpravy státních podpor se proto nedá očekávat výrazná změna jak ve struktuře, tak i výši výdajů místních rozpočtů.

Státní politika životního prostředí bude v nejbližších letech odrážet zejména aproximační strategii. Znamená to, že bude zaměřena především na priority v oblasti vodního hospodářství, nakládání s odpady a ochranu ovzduší. Současná struktura priorit vyplývající z výdajů místních rozpočtů tomuto zaměření odpovídá. Otázkou zůstává absolutní výše výdajů a tím i časový horizont provedení příslušných opatření k dosažení úrovně ochrany životního prostředí v Evropské unii.

Ing. Miroslav Hájek, Ph.Dr.
ředitel odboru ekonomiky životního prostředí MŽP