Hlasy proti novelizaci zákona č. 114/1992 Sb.

Snaha o novelizaci zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny zůstává i po jejím zamítnutí vládou otevřeným problémem. Ministerstvo proto uvítalo podporu, kterou mu projevuje ochranářská i laická veřejnost.

Vážený pane ministře,

dovolte nám, abychom Vás informovali o výsledcích naší kampaně proti novele zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Byli jsme si vědomi toho, že organizace s obdobným zaměřením práce i nevládní organizace “pro životní prostředí” vyvinou vlastní iniciativu. Obrátili jsme se proto na obce, spadající do území CHKO Poodří. Přes krátkost termínu se podařilo získat podporu sedmi z nich, dále vedoucích odboru ŽP MěÚ Studénka.

Z organizací se postavili proti novele zákona Ostravské muzeum – Vysoká škola báňská, Technická univerzita, Institut enviromentálního inženýrství – Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity – Památkový ústav v Ostravě – Šlechtitelská stanice v Hladkých Životicích – Kontur Ostrava. Zdůrazňujeme podporu Čs. rozhlasu v Ostravě, kde nám vyšli vstříc možností informovat občany a vyzvat je k podpoře platnosti zákona č. 114/92 Sb. Rozhlasová relace byla natočena dne 18. 10. 1999 (Dr. Neuschlová), vysílána ještě téhož dne v odpoledních hodinách a opět dne 19. 10. 1999 dopoledne (2 min).

Na tuto informaci reagovali novináři dotazy na naše pracoviště. Rozhovor s podporou našeho názoru byl zveřejněn ve Dni 20. 10. 1999. Dnešního dne zareagovali na ohlasy v tisku i pracovníci televize Polar Ostrava a natočili rozhovor s naší vedoucí, PhDr. Vladislavou Hamplovou.

Z nevládních organizací jsme získali podporu MS VZS ČČK Ostrava, záchranné služby, dále Slezské ornitologické společnosti v Ostravě a samozřejmou podporu vyslovila také Společnost přátel Poodří v Ostravě.

Kromě toho jsme v průběhu jediného dne získali podporu s podpisy 181 jednotlivých občanů, kteří si velmi dobře – právě v oblasti poškozeného Ostravska – uvědomují nutnost kvalitního zákona, řešícího pro všechny bezbranné (rostliny, živočichy, ale i občany), možnost zdravého života a perspektivy zlepšujících se podmínek i pro budoucí generace.

V této práci vám přejeme jen samé úspěchy

V úctě Vladislava Hamplová,
vedoucí Správy CHKO Poodří

 

Panu prezidentovi Václavu Havlovi,
členům parlamentu ČR,
vládě České republiky-prostřednictvím Dětí Země

Vážený pane prezidente, vážené dámy a pánové,

naše odborné občanské sdružení zaměřené na ochranu památek, kulturní krajiny a přírody, se bez výhrad připojuje k petici z 25. 9. 1999 proti návrhu novely zákona o ochraně přírody a krajiny předložené Václavem Brouskem a další poslanci PS Parlamentu ČR.

Navržené zásahy do platného zákona však považujeme za ještě nebezpečnější, než organizátoři petice uvádějí v doprovodném dopise. Domníváme se, že následky případného přijetí novely by pro naše životní prostředí byly rozsáhlejší, bez nadsázky tragické a neodčinitelné. Kromě těchto fatálních důsledků by takový krok znamenal poškození mezinárodního kreditu České republiky a způsobil by další komplikaci jejího přijetí do Evropské unie.

Návrh novely ve všech svých aspektech směřuje k okleštění účinné ochrany přírody a krajiny, sleduje pouze krátkozraké technokratické zájmy a je otevřeně protidemokratický.

ad § 3 písm. k/

Nesmyslné právní vyčlenění urbanizovaných území z krajiny by mělo nedozírné negativní následky na životní prostředí měst a obcí. Kromě znemožnění ochrany flory a fauny v intravilánech by byla prakticky vyloučena ochrana kulturního a historického charakteru sídel. Tyto hodnoty kromě několika vybraných celků, na které se vztahuje zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, chrání pouze orgány ochrany přírody a krajiny právě podle zákona č.114/1992 Sb. Upozorňujeme, že navrženou změnou § 3 by byla zásadně omezena také účinnost v tomto smyslu stěžejního § 12 o ochraně krajinného rázu, protože velká většina příslušných řízení se naprosto logicky a oprávněně týká právě urbanizovaných lokalit.

ad § 70 odst. 2 a 3

Snaha zabránit veřejnosti získávat včasné informace a účastnit se správních řízení ve věcech veřejného zájmu je flagrantním popřením elementárních demokratických zásad, útokem na proces vytváření občanské společnosti a alarmujícím pokusem o návrat k totalitním poměrům. Návrh novely je navíc v příkrém rozporu se zněním mezinárodní Aarhuské úmluvy, kterou se naše republika zavázala dodržovat.

Cílem legislativních změn v demokratickém právním státě by měl být pravý opak – co nejširší a nejúčinnější účast veřejnosti na rozhodování o věcech veřejných. Právě novelou ohrožený § 70 by se měl naopak stát vzorem pro příští legislativní úpravy dalších zákonů hájících veřejné zájmy. V první řadě by obdobné ustanovení mělo být uplatněno v právě připravovaném novém památkovém zákoně.

Přímá a aktivní účast veřejnosti na rozhodovacích procesech nejen zkvalitňuje výkon státní správy, ale zároveň omezuje jinak ničím neomezené šíření diletantismu a korupce.

ad zrušení odst. 4 § 90

Důsledky navržené změny jsou pro laika sice nezřetelné, ale o to nebezpečnější a zákeřnější. Za zdánlivě nepatrnou úpravou se skrývá dalekosáhlý záměr, který by ve svých důsledcích účinnost celého zákona č. 114 drasticky omezil a z orgánů ochrany přírody učinil pouhé poradní spolky zbytečně placené ze státních prostředků, protože by je nikdo nerespektoval. Nenápadná změna dotyčného ustanovení uzavírá okruh důkladně promyšleného a vzájemně provázaného útoku na celý systém státní ochrany přírody a krajiny a především na samotné životní prostředí nás všech.

Závěrem tedy konstatujeme, že přijetím navržené novely by příroda a krajina v naší republice pozbyla účinné právní ochrany.

Věříme, že jste si vědomi hrozících katastrofálních následků, které by po akceptování navržené novely následovaly, a že jejímu uzákonění zabráníte.

Za Památkářskou obec českokrumlovskou

RNDr. Zbyněk Dočkal, starosta obce