Představujeme ...
Společnost pro trvale udržitelný život


Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ)
je dobrovolná nezisková nevládní organizace (občanské sdružení). Založil ji první ministr životního prostředí tehdejšího Československa Josef Vavroušek v roce 1992. STUŽ je zaměřena na zkoumání a vytváření předpokladů trvale udržitelného života na místní, regionální, národní a globální úrovni.

Jaké máme cíle

Základním cílem Společnosti je hledání cest směřujících k trvale udržitelnému vývoji lidské společnosti, k přibližování se ideálům humanismu a zároveň ideálům harmonie vztahů mezi člověkem a přírodou, s cílem zachovat život ve všech jeho formách a chránit přírodu jako celek, a to s vědomím odpovědnosti vůči dnešním i budoucím generacím. Svou činnost zaměřujeme na zkoumání a vytváření předpokladů trvale udržitelného způsobu života na místní, regionální, národní i globální úrovni. Přechod na trvalou udržitelnost chápeme jako jedinou alternativu k trendům prohlubujícím ekologickou krizi, jež by v místním a posléze i globálním měřítku devastovala biosféru i společnost. Zároveň nezastíráme, že přechod společnosti na trvale udržitelný způsob života si v budoucích několika desetiletích vyžádá zásadní a mnohostranné společenské změny. Jedním z našich cílů je proto i studium společenských aspektů a rizik předpokládaných budoucích změn.

Kdo může být naším členem

V současné době sdružuje STUŽ více než 450 registrovaných členů. V našich řadách aktivně působí nejen ekologové, ale i přírodovědci, ekonomové, technici, lékaři, právníci, sociologové, filosofové, novináři, umělci a v neposlední řadě pak studenti a ostatní lidé, kteří usilují o stejné cíle. V našem čestném předsednictvu jsou známé osobnosti z vědeckého i uměleckého života.

Jak jsme organizováni - pobočky

Nejvyšším orgánem STUŽ je valné shromáždění, které volí předsedu, předsednictvo, revizní komisi a čestné předsednictvo. STUŽ působí na celém území České republiky a je členěna do regionálních poboček, které si volí svůj vlastní výbor. Zástupci regionálních poboček jsou účastni všech zásadních rozhodování. V současné době jsou zaregistrovány tyto pobočky: 
 bělokarpatská (J. Hajdúchová)
 brněnská (J. Pellantová, J. Holan)
 chomutovská (J. Roth)
 východočeská (M. Petr)
 olomoucká (P. Nováček)
 broumovská (J. Piňos)

Jaká je naše činnost

Formou pravidelných diskusí, seminářů a konferencí se STUŽ snaží působit ve smyslu svých výše uvedených cílů na širokou laickou i odbornou veřejnost. STUŽ vydává stanoviska ke klíčovým aktuálním problémům, zejména z oblasti ekologie. STUŽ umožňuje svým členům účast ve výběrovém řízení u grantových agentur a nadací na získání finanční podpory na řešení odborných projektů.

STUŽ pořádá každé první úterý v měsíci v Klubu techniků, Novotného lávka 5, Praha 1 v místnosti č. 217 pravidelné odborné semináře pro své členy i veřejnost. Každý seminář je věnován jednomu aktuálnímu tématu, panelu se účastní odborníci v dané oblasti. Program je stanoven předem na pololetí a je publikován ve Zpravodaji STUŽ, případně k dispozici na telefonu sekretariátu nebo v CETUŽ. Pro členy STUŽ i pro veřejnost je v provozu Centrum Josefa Vavrouška pro trvale udržitelný život

Některé z řešených projektů:

- Právo na informace o chemických látkách
- Pražské přírodní parky
- Modelový projekt regionálního trvale udržitelného rozvoje regionu Uherské Hradiště
- Zvýšené uvědomění veřejnosti a povědomí nevládních organizací o Evropské unii
- Projekt Setkávání v krajině (táborové semináře na českém venkově)

Některé z pořádaných konferencí

- Seminář ke Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiro
- Lidské hodnoty a trvale udržitelný způsob života
- Revitalizace zemědělské krajiny
- Lidské hodnoty a společnost v pohybu
- Mezinárodní konference Perspektivy trvale udržitelného způsobu života v Evropě
- Výtvarné umění, architektura a lidské hodnoty
- Životní prostředí a kvalita života ve střední Evropě
- Mezinárodní konference Perspektivy trvale udržitelného života v Evropě, Japonsku a Severní Americe
- Mezinárodní konference se zaměřením na střední a východní Evropu Perspektivy trvale udržitelného života
- Mezinárodní konference Vstup ČR do EU očima nevládních organizací

Odborné pracovní skupiny STUŽ

sledují aktuální problémy ve své oblasti působení. Vytvářejí podklady pro stanoviska STUŽ, případně je koncipují. Pracují na projektech, poskytují informace a porady.

V současné době máme ustanoveny tyto odborné sekce

- pro pražské problémy (J. Juláková, K. Čapek)
- pro energetiku (M. Miessler)
- EIA sekce (M. Martiš, E. Nováková)
- pro ekologickou výchovu (I. Rynda, J. Kulich)
- pro územní plánování (M. Říha)
- pro práci s veřejností (E. Frýdová)
- studentská: S-Fórum
- pro dopravu (J. Zeman, K. Hála)
- pro vodní hospodářství (M. Kocourek, P. Punčochář)
- pro trvale udržitelná města (M. Petr, M. Říha)
- pro ochranu lesů (I. Míchal, I. Rynda)

Odkud máme finanční podporu

Nadace pro rozvoj občanské společnosti, Regionální environmentální centrum pro střední a východní Evropu, Magistrát hl.města Prahy, Nadace Partnerství, Ministerstvo ŽP ČR, Grantová agentura ČR, DG XI.

Nezanedbatelnou položku činí příspěvky a finanční dary členů a příznivců.

Domeček - Centrum Josefa Vavrouška jsou prostory STUŽ v Praze (U podolského sanatoria 4/3, kousek za vyšehradským tunelem, tel. 02/6122 7975), kde má STUŽ kancelář a poměrně velkou knihovnu, k dispozici pro prezenční studium. Hodiny pro veřejnost: úterý 15-19 hod, středa 15.30-18, čtvrtek 14-18. O prázdninách se předem pro jistotu domluvte na telefonu STUŽ.

Předsednictvo STUŽ zasedá první a třetí úterý v měsíci, zasedání jsou přístupná pro členy, kteří zde mají poradní hlas.

Úřední hodiny předsedy, tajemnice a případně dalších členů předsednictva jsou každé pondělí od 17 do 19, někdy i značně déle v Domečku.

Co plánujeme:

- 7. září v 16.00 hod na Novotného lávce beseda “Aplikace zákona 114 ve velkoplošných chráněných územích”
- 17-19. září V. ročník memoriálu J. a P. Vavrouškových v Západních Tatrách
- 5. října v 16.00 hod na Novotného lávce beseda “Trvale udržitelný rozvoj ČR”
- 2. listopadu v 16.00 hod na Novotného lávce beseda “Zákon o EIA”