“Zdraví a životní prostředí” bylo náplní
třetí ministerské konference


“Životní prostředí a zdraví” byl název 3. ministerské konference, uspořádané v Londýně ve dnech 16. - 18. 6. letošního roku.
Tento proces řešení celoevropských problémů byl zahájen z iniciativy Světové zdravotnické organizace a jejího regionálního úřadu pro Evropu. Cílem je poskytování prostoru pro výměnu technických a vědeckých informací a zkušeností (k tomu bylo založeno Evropské centrum pro životní prostředí a zdraví v Bilthovenu), vytvoření celoevropského koordinačního mechanismu meziresortní spolupráce (proto byl ustaven Evropský výbor životního prostředí a zdraví). V pětiletých intervalech se scházejí společné konference evropských ministrů těchto dvou resortů - první konference se konala v roce 1989 ve Frankfurtu, druhá v roce 1994 v Helsinkách a třetí byla letošní v Londýně. Hlavním mottem poslední konference byla spolupráce, jako klíčový proces, nezbytný pro dosažení cílů vytčených v přijatých dokumentech.

Třetí konference se zaměřila na přípravu konkrétních akcí ke zlepšení životního prostředí a zdraví, připravovaných a realizovaných v rámci mezinárodní spolupráce.

Mezi nejdůležitější závěry konference patří podpis Protokolu o vodě a zdraví k Úmluvě EHK o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer z roku 1992, přijetí Charty o dopravě, ŽP a zdraví, podpis společné deklarace ministrů o principech mezinárodní spolupráce v oblasti ŽP a zdraví pro 21. století.

Protokol o vodě a zdraví podepsalo 35 zemí. Důraz na vztah voda - zdraví je v ČR velmi aktuální, protože 55% pitné vody je připravováno z povrchových zdrojů. Prosazuje se komplexní pohled na ochranu vod v rámci povodí a to i v mezinárodním měřítku.

Další dokumenty by se měly stát součástí národních programů jednotlivých zemí.

Program konference byl rozdělen do čtyř hlavních tématických bloků.

V prvním s názvem Přehled a perspektivy probíhalo hodnocení vývoje ŽP a zdraví v evropském regionu v letech 1989-1999 a prezentovaly se prioritní okruhy pro výzkum v této oblasti.

Ve druhém bloku s názvem Mezinárodní spolupráce probíhaly diskuse k dokumentům navrhovaným k podpisu - Protokolu o vodě a zdraví a k Chartě o dopravě, ŽP a zdraví.

Třetí blok s názvem Partnerství v implementaci probíral Zprávu o implementaci NEHAPs (Národních akčních plánů ŽP a zdraví), včetně vyhodnocení jejich úlohy ve strategickém rozhodování jednotlivých zemí, prezentaci efektivních přístupů a praktických návodů k navrhování a realizaci projektů, řešících problémy zdraví a ŽP na místní úrovni, dále se jednalo o vyhodnocení právního a procedurálního rámce pro zajištění účasti veřejnosti na rozhodování, prezentovaly se mezinárodní zásady a návody pro “dobrou praxi” v řízení podniků, která podporuje aktivní přístup vedení i pracovníků a odborů k ochraně zdraví a ŽP.

Čtvrtý blok s názvem Nové výzvy pro 21. století se zaměřil na rozvoj ekonomických nástrojů a metod, podporujících realizaci “dobré praxe”, na systematizaci a specifikaci mezinárodního výzkumu, sledujícího zdravotní důsledky globálních změn, prezentovaly se výsledky současných znalostí o vlivu ŽP na zdraví dětí.

Proces “Životní prostředí a zdraví” je koordinován s dalšími celoevropskými aktivitami, například s procesem “Životní prostředí pro Evropu”, který je organizován Evropskou hospodářskou komisí OSN a jejím Výborem pro politiku ŽP.

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart vystoupil na diskusním fóru s příspěvkem v bloku “Přístup k informacím, účast veřejnosti na rozhodování a přístup k právní ochraně v záležitostech ŽP a zdraví”. Toto téma bylo zdůrazněno jako základní dimenze všech aktivit v dané oblasti.

Ministr Kužvart také jednal s ministrem životního prostředí, dopravy a regionů Spojeného království Velké Británie a Severního Irska Michaelem Meacherem, především o vzájemné spolupráci při prosazování ekonomických nástrojů v oblasti životního prostředí. Další jednání probíhala s předsedou Agentury ŽP Spojeného království Velké Británie a Severního Irska Lordem De Ramsey, a výkonným ředitelem Regionálního centra ŽP pro střední a východní Evropu Jernejem Stritihem.

Česká republika by se mohla stát zemí, kde bude podrobně rozpracována metodika používání strategické EIA (SEA) - posouzení vlivu koncepcí na životní prostředí. Tento záměr na jednání v Londýně podpořily Polsko, Slovensko, Turkmenistán a Kazachstán.

(ja)