Zlepšit hospodaření s vodou je cílem mezinárodního fóra

Uvádět do praxe základní principy hospodaření s vodními zdroji, formulované především Dublinskou deklarací o vodě a udržitelném rozvoji (Dublin, 1992) a Agendou 21 Konference OSN o životním prostředí a rozvoji (UNCED), je cílem Global Water Partnership.

Podnětem k založení fóra byly zkušenosti z krizových situací s vodou ve velké části rozvojového světa. Z nich vyplynula nutnost sjednotit úsilí při zlepšování mezinárodní spolupráce a zavádění programů pro udržitelné hospodaření s vodou. Iniciativa založit fórum pro spolupráci nazvané Global Water Partnership (GWP), vznikla v roce 1996 z popudu Světové banky, UNDP a Švédské agentury pro rozvoj mezinárodní spolupráce (Swedish International Development Cooperation Agency - Sida).

Iniciativa GWP je od počátku koncipována jako partnerství mezi organizacemi, které se zajímají o rozvoj udržitelného hospodaření s vodními zdroji. Fórum má vytvářet zásady pro udržitelné hospodaření s vodními zdroji, identifikovat slabiny a stimulovat partnery k zajištění kritických potřeb v rámci dostupných prostředků a finančních zdrojů, má podporovat aktivity na úrovni místní, národní, regionální, nebo v rámci povodí, které jsou zaměřeny na zásady udržitelného hospodaření, pomáhat v dosahování rovnováhy mezi potřebami a dostupnými zdroji a upevňovat mechanismy pro výměnu informací a zkušeností.

K dosahování těchto cílů používá GWP dvě cesty: první, využívající tzv. “Asociované programy”, které mají poskytnout pomoc rozvíjejícím se zemím; druhé, podporující vznik regionální spolupráce jako obdobu celkového principu GWP, tj. podpory konceptu Integrovaného hospodaření s vodními zdroji (Integrated Water Resources Management - IWRM). Asociované programy mají fungovat jako “podporované sítě, sestávající z odpovídajících programů a institucí schopných poskytnout mezinárodní služby v potřebném oboru. Tyto programy a instituce se označují jako partneři sítě. Každý asociovaný program bude mít manažera sítě ve funkci koordinátora, GWP poskytne model řízení pro stanovení pracovního programu, bude ustavovat tyto sítě, monitorovat a vyhodnocovat jejich činnost, pomáhat v jejich financování. Činnost GWP je zaměřena globálně na jednotlivé regiony světa (jižní Afrika, jihovýchodní Asie, jižní Amerika, střední a východní Evropa, státy bývalého Sovětského svazu atd.).

Hlavním cílem regionálního jednání středo- a východoevropských zemí v rámci Global Water Partnership, které proběhlo ve dnech 10.–13. 6. 1999 v Budapešti, bylo zavedení principů spolupráce v duchu programu GWP v regionu na příkladu mapování regionálních potřeb, posouzení dostupnosti existujících služeb a formulování vizí, scénářů a činností pro obecný rozvoj integrovaného hospodaření s vodními zdroji v regionu. Jednání bylo koncipováno jako řada diskusí v rámci pracovních skupin, které v obecných kategoriích definovaly regionální potřeby (např. IWRM, potřebu vody pro specifické užívání, konflikty v užívání vody, řešení problematiky hraničních vod atd.) v porovnání s dostupným řešením problémů a definováním chybějících prvků. Po identifikaci nepokrytých potřeb byl formulován žádoucí budoucí stav (vize) s cílem definovat potřebné kroky k jeho dosažení prostřednictvím dostupných nástrojů (např. změny administrativní struktury, ekonomických nástrojů, nástrojů pro efektivní užívání vody, regulačních a právních mechanismů, investičních a finančních nástrojů, technologického a infrastrukturního rozvoje, výchovy a vzdělávání atp.). Jako hlavní potřeby regionu byly identifikovány IWRM, problematika kvality vody a ekosystémů vázaných na vodu a prosazování legislativních opatření.

Na závěr jednání se diskutovalo o pokračování aktivit GWP v regionu a případném ustavení regionální skupiny GWP. Účastníci jednání doporučili rozšiřování těchto aktivit ve středo- a východoevropském regionu.

Ing. Václav Dvořák,
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM

 


“Já ti říkal, že je tu skvělá železitá voda!” Radek Machata