Další krok k Úmluvě
o postupu předchozího souhlasu
v mezinárodním obchodu
s některými nebezpečnými chemickými látkami
a přípravky na ochranu rostlin

Potřeba přijetí právně závazného dokumentu v oblasti mezinárodního obchodu s nebezpečnými chemickými látkami a pesticidy vyplynula z několika rozhodnutí významných mezinárodních jednání. Především se jedná o Agendu 21 přijatou na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v r. 1992, rozhodnutí 18. (1995, č. 12) a 19. (1997, č. 13) zasedání Řídící rady Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) a příslušná rozhodnutí 107. (1994), 111. (1996) zasedání výboru Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) a 29. konference FAO v r. 1997. Přípravou dokumentu se zabýval Mezivládní dohodovací výbor (Intergovernmental Negotiating Committee) na svých pěti zasedáních v období let 1996 - 1998. Poslední zasedání, které se uskutečnilo v březnu 1998 v Bruselu, schválilo text mezinárodní Úmluvy o postupu předchozího souhlasu v mezinárodním obchodu s některými chemickými látkami a přípravky na ochranu rostlin (Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade).

Konferenci pro přijetí a podpis Úmluvy svolal Program OSN pro životní prostředí společně s Organizací OSN pro výživu a zemědělství na 10. a 11. 9. 1998 do Rotterdamu.

Úmluva byla přijata 10.9.1998 a následujícího dne získala 61 podpisů - přítomných států a Evropského společenství. K dalším podpisům u ´jejího depozitáře - generálního tajemníka OSN v New Yorku do 10.9.1999.

Cílem tzv. Rotterdamské úmluvy je ochrana životního prostředí a zdraví člověka před účinkem nebezpečných chemických látek a pesticidů, uvedených v Příloze III. k Úmluvě. Prozatím se vztahuje na 5 průmyslových chemikálií a 22 pesticidů, očekává se však její rozšíření o další látky. Úmluva stanoví postupy spojené s ohlašováním dovozu a vývozu těchto látek a s výměnou potřebných informací, jakož i institucionální požadavky pro její naplňování. Společně s Úmluvou byly při jednáních v Rotterdamu přijaty tři rezoluce, z nichž první stanoví opatření do doby vstupu Úmluvy v platnost, k čemuž dojde 90. den po obdržení dokladu o ratifikaci, schválení či přístupu padesátým státem.

Na základě zmocnění Vlády ČR podepsal dne 22. 6. 1999 stálý představitel České republiky při Organizaci spojených národů JUDr. Vladimír Galuška Úmluvu o postupu předchozího souhlasu v mezinárodním obchodu s některými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky na ochranu rostlin, s výhradou ratifikace. Česká republika se tak stala 62. signatářským státem.

Následné kroky v České republice budou směřovat k ratifikaci Úmluvy, což vyžaduje souhlas Parlamentu ČR.

Ing. Milena Roudná,
odbor globálních vztahů MŽP