Evropská unie zveřejnila výdaje
na ochranu životního prostředí za posledních deset let


Sledování údajů o výdajích na ochranu životního prostředí je nepostradatelné zejména pro hodnocení vlivu regulačních opatření v ochraně životního prostředí. V rámci EU se výdajům na ochranu životního prostředí systematicky již deset let věnuje Evropský statistický úřad (Eurostat).

Prvořadou pozornost věnuje podnikatelskému sektoru. V roce 1997 bylo přijato nařízení EU č. 58/97 ve vztahu ke strukturální podnikatelské statistice zejména ve smyslu zlepšení dostupnosti údajů. Tento předpis významně ovlivňuje i další vývoj v metodice výdajů na ochranu životního prostředí. Evropská komise klade v posledních letech důraz na zlepšení vykazování výdajů zahrnujících zejména integrované technologie a provozní výdaje. Tento požadavek vychází ze zkušeností v USA. Z celkových výdajů na ochranu životního prostředí zde činí investice na koncová opatření 16 %, integrované investice 11 % a provozní výdaje dokonce 73 %.

Je potřebné také zvažovat, že politika životního prostředí zahrnuje realizaci různých opatření k ochraně životního prostředí. Náklady a užitky takovýchto opatření jsou rozdílné zejména ve vztahu na volbu nástrojového mixu použitého k realizaci politiky životního prostředí a také jsou různě kapitálově náročné. To je jeden z důvodů, proč nelze snadno předpovídat vývoj výdajů na ochranu životního prostředí. V této souvislosti je také potřebné poznamenat, že nárůst výdajů na ochranu životního prostředí neznamená, že jednoznačně dochází ke zlepšení životního prostředí. Také podíl veřejných výdajů na ochranu životního prostředí z veřejných rozpočtů není jednoznačným indikátorem o zlepšujícím se stavu životního prostředí a záleží především na politické a správní struktuře v daném státě.

Jako výsledek dlouholeté práce Eurostatu byla v květnu letošního roku vydána první ucelená publikace pod názvem “Výdaje na ochranu životního prostředí v členských státech” (Environmental Protection Expenditure in Member States). Jde o významnou publikaci, která je vlastně výsledkem desetileté činnosti mezinárodní pracovní skupiny při Eurostatu a poskytuje zajímavé informace o výdajích členských států na ochranu životního prostředí.

Publikace je rozdělena do čtyř částí. V první je uveden přehled o celkových výdajích ve státech EU v absolutních i relativních hodnotách zejména ve vztahu ke hrubému domácímu produktu a počtu obyvatel. Druhá část je zaměřena na výdaje z veřejných rozpočtů v jednotlivých státech, třetí část na výdaje v odvětvích průmyslu a čtvrtá část popisuje metodologický přístup. Podle údajů v publikaci dosáhl podíl celkových výdajů (investičních i provozních) na ochranu životního prostředí v EU v roce 1995 1,0 % z hrubého domácího produktu a 186 ECU na obyvatele1. Mezi roky 1992 a 1995 došlo k nárůstu podílu celkových výdajů na ochranu životního prostředí z hrubého domácího produktu o 13 % a na obyvatele o 36 %. Meziroční nárůst výdajů přitom odráží především nárůst výdajů z veřejných rozpočtů (nárůst výdajů z veřejných rozpočtů představoval ve stejném období 34 %, zatímco výdajů v průmyslu pouze 6 %). Největší podíl na celkových výdajích na ochranu životního prostředí v EU přitom vykazovala Spolková republika Německo.

Uvedená publikace je bezesporu přínosem pro ty, kteří se zabývají ekonomickými indikátory o stavu životního prostředí a to nejen po stránce informativní, ale i metodologické. Je třeba kladně hodnotit výsledky činnosti Eurostatu v oblasti sledování výdajů na ochranu životního prostředí. Zvláště důležité je spojování statistických šetření s jinými mezinárodními organizacemi, z nichž nejvýznamnější je OECD, ale i další zdokonalování metodiky a její propojení s jinými existujícími informačními systémy (COFOG, COICOP,NACE, COPP).

Ing. Miroslav Hájek, Ph.D.
ředitel odboru ekonomiky životního prostředí

 1 V České republice dosáhl podíl investičních výdajů na ochranu životního prostředí na hrubém domácím produktu ve stejném období 2,4 % a podíl na obyvatele cca 83 ECU. Je však třeba mít na zřeteli ne zcela totožnou metodiku.