Kurz vzorkování pro pracovníky
vodohospodářských a kontrolních laboratoří

Zákon č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, stanoví v § 5 podrobnosti o rozborech a kontrole znečištění odpadních vod. Další podrobnosti specifikuje prováděcí vyhláška č. 47/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 58/1998 Sb. a která v § 2 vyžaduje, aby osoba odebírající vzorky byla k tomuto účelu odborně způsobilá.

Ministerstvo životního prostředí proto pověřilo Výzkumný ústav vodohospodářský TGM zajištěním potřebné odborné průpravy pro všechny zájemce, kteří se budou v souvislosti s výše citovanými právními předpisy zabývat vzorkováním. Na základě tohoto pověření VÚV TGM připravil

Kurz vzorkování pro pracovníky vodohospodářských a kontrolních laboratoří,

pro účely zákona č. 58/1998 Sb. a prováděcí vyhlášky MŽP č. 47/1999 Sb.

Kurz je určen pro pracovníky vodohospodářských a kontrolních laboratoří, kteří prakticky provádějí nebo řídí odběry vzorků vody a dalších složek vodního prostředí pro účely:

- kontroly jakosti a množství vypouštěných odpadních vod z ČOV pro výpočet náhrad za vypouštění (tj. měření na výtoku z ČOV, popř. v recipientu pod ČOV),
- kontroly jakosti vody v tocích a uživatelských systémech,
- monitoringu životního prostředí.

Kurz je plánován jako třídenní (18 hodin) školení s praktickými ukázkami. Podle došlých přihlášek se uskuteční jednotlivé běhy školení v Praze a v regionálních centrech. Cena kurzu se podle předběžných propočtů bude pohybovat do 5 000 Kč. Kurz bude ukončen prověrkou znalostí a absolventi obdrží certifikát o jeho absolvování. Certifikát bude vyžadován ASLAB jako důkaz kvalifikace personálu pro rozšíření Osvědčení o správné činnosti laboratoře o vzorkovací práce.

Rozsah kurzu je dán následujícím soupisem hlavních témat:

1. Přehled a výklad legislativních předpisů k vypouštění odpadních vod a odpovídající ochraně recipientů: Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových; vyhláška MŽP č. 47/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových; nařízení vlády č. 82/1999 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod.

2. Přehled a výklad norem týkajících se odběru vzorků vody a vodního prostředí a odpadních vod řady ČSN EN, resp. ČSN ISO 25667, a dalších norem a předpisů navazujících na normy ISO.

3. Přehled a výklad předpisů souvisejících s ochranou vodních zdrojů a obecně ochranou životního prostředí, které se mohou týkat práce vzorkařů v terénu (přístup a vjezd do chráněných území, předepsaný způsob chování v těchto oblastech, represivní možnosti).

4. Strategie vzorkování – volba odběrových míst, frekvence, typy vzorkování.

5. Technika a technologie odběru vzorků vody z různých typů systémů: tekoucí, stojaté, podzemní vody, odpadní vody, uživatelské systémy.

6. Technika a technologie odběru vzorků dalších složek vodního prostředí.

7. Péče o vzorky a transport do laboratoří.

8. Řízení a zabezpečení jakosti vzorkovacích procesů.

9. Začlenění vzorkovacích prací do systému jakosti laboratoří.

Odbornou výuku garantuje RNDr. Josef K. Fuksa (tel. 02-20 19 73 30, e-mail josef_fuksa@vuv.cz).

Přijímání přihlášek a organizační stránku zajišťuje Iva Slámová (tel. 02-20 19 74 33, e-mail: iva_slamova@vuv.cz)

Výzkumný ústav vodohospodářský TGM,
Podbabská 30, 160 62, Praha 6