Nezávislý posudek potvrdil zamítnutí
obchvatu Plzně vedoucí přes vrch Val

Ministerstvo životního prostředí získalo další posudek, vypracovaný děkanem Západočeské univerzity, JUDr. Kindlem. Podle této expertízy je platné rozhodnutí ministra životního prostředí z 15. 3. 1995, které vylučuje vedení dálničního obchvatu centrální částí vrchu Val. Toto rozhodnutí nelze změnit či zrušit, protože od jeho vydání uplynuly již více než tři roky a jeho platnost navíc potvrdil Vrchní soud, jehož rozhodnutím jsou správní orgány vázány.

Varianta obchvatu Plzně, označovaná jako SUK2 je tedy z právních důvodů nerealizovatelná a nezbývá než hledat jiná řešení. Ministerstvo životního prostředí si uvědomuje nezbytnost rychlého dokončení obchvatu a je připraveno podílet se na brzkém nalezení právně i věcně přijatelné trasy.

Stavba dálničního obchvatu Plzně je od konce osmdesátých let předmětem řady jednání státních orgánů všech stupňů. Postupně byly hodnoceny trasy typu K (K, KUO, severně od Černic) a typu S (SU, SUK1, SUK2, jižně od Černic). Územní rozhodnutí bylo vydáno na trasu SUK2. Vyvolalo řadu protestů a věc nakonec řešil Vrchní soud.

Na základě rozsudku Vrchního soudu z 25.8.1997 bylo obnoveno a vzápětí přerušeno územní řízení na trasu obchvatu SUK2. Vrchní soud rozhodl, že dokumentace pro územní rozhodnutí mimo jiné neobsahuje všechny náležitosti a vrátil věc k doplnění Ministerstvu pro místní rozvoj. Jednalo se zejména o chybějící stanovisko posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) a souhlas se zásahem do významného krajinného prvku - vrchu Val. Ministerstvo životního prostředí jako příslušný orgán vydalo 14.12. 1998 stanovisko EIA a v něm doporučilo k realizaci kombinaci variant SUK2-KUO-SUK2, která zcela míjí vrch Val. K tomuto závěru vedly především důvody z hlediska zásobování pitnou vodou a ochrany přírody. Proces EIA však nemá závazný charakter a Ministerstvo pro místní rozvoj nemusí jeho výsledky respektovat.

Pro vydání územního rozhodnutí je však klíčový souhlas orgánu ochrany přírody pro zásah do významného krajinného prvku - vrchu Val. Správní spis Ministerstva pro místní rozvoj však toto souhlasné stanovisko orgánu ochrany přírody neobsahuje. Součástí spisu je nesouhlasné stanovisko MŽP ze dne 15.3.1995.

Pro svou složitost se právní průchodnost stavby plzeňského obchvatu v trase SUK2 stala předmětem dalšího rozboru právníků JUDr. Hegenbarta a doc. Mikuleho, kteří jej zpracovávají na základě jednání zástupců tří dotčených ministerstev (MMR, MDS, MŽP) u místopředsedy vlády Rychetského.

Kombinace tras obchvatu SUK2-KUO-SUK2, doporučená procesem EIA, umožňuje rychlé odvedení tranzitní dopravy z centra Plzně. Při její realizaci je možno přednostně vystavět přeložky silnic I/27 (klatovská) a I/20 (nepomucká) s navazujícími úseky dálnice. Pro jejich dočasné propojení lze využít silnici II/180 kolem Štěnovic a Robčic a tak odvést kamiony z centra Plzně. Zastupitelstva uvedených obcí s tímto provizorním řešením souhlasí za předpokladu, že bude realizována trasa SUK2-KUO-SUK2, kterou doporučuje MŽP. Podle realistických odhadů by toto dočasné řešení mohlo být funkční již v roce 2003.

(ja)