Územní plán Prahy se připravuje jako plán obce, nikoli celého regionu

Z pohledu životního prostředí je možné přistupovat k územnímu plánu z několika hledisek. Zda je v souladu s moderními principy životního prostředí, především s principem udržitelného rozvoje, zda zájem Pražanů nebyl při přípravě toho to dokumentu opomenut a konečně zda návrhu dokumentu nelze vytknout prvky, jejichž realizace by přinesla významné problémy v životním prostředí Prahy nebo ji dokonce vzdálila od standardu evropských metropolí.

Prvý problém nastává již v pojmu “území”. Plán hlavního města Prahy byl připravován jako územní plán obce (stejně jako například pro obec s 500 obyvateli) a nikoli jako plán celého pražského regionu, kterému by měla předcházet ucelená koncepční úvaha. Jde o to, že navrhovaný územní plán “obce” Praha není dokumentem povinně posuzovaným z hlediska dopadů na životní prostředí podle zákona č. 244/92 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). V rámci tohoto posouzení se zapojují se svými názory i nejširší vrstvy občanů.

Není pravda, jak proběhlo již několikrát tiskem, že MŽP s územním plánem Hlavního města Prahy vyjádřilo souhlas.

Výhrady, které MŽP k navrhovanému územnímu plánu předkládá, se týkají oblastí řešení dopravy, omezování zeleně, nekoncepční zástavby volných ploch a vztahu dopravy k ovzduší hlavního města. Opakované námitky MŽP, vznášené na všech stupních projednávání územního plánu, nejsou zcela naplňovány a některé z nich nejsou za stavu současné legislativy právně nárokovatelné.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které je odpovědné za zpracování územního plánu vyššího územního celku (VÚC) Pražského regionu přislíbilo, že vyřeší spornou část, týkající se záboru v prostoru JVD právě v tomto dokumentu. Prozatím odstranil Magistrát rozpor vzniklý připomínkou MŽP tím způsobem, že vyňal tento koridor ze závazné části projednávaného územního plánu. Ve skutečnosti vyjádřili zástupci MMR i Magistrátu s úpravou souborného stanoviska z hlediska sporného řešení dopravní a technické infrastruktury a využívání ploch regionálního a nadregionálního charakteru, nesouhlas. Pokud se změnu nepodaří prosadit, územní plán VÚC Pražského regionu pouze potvrdí špatný územní plán Hl.m. Prahy.

Z tiskové zprávy MŽP