DEKLARACE o spolupráci mezi
Národním parkem Podyjí (Česká republika) a
Národním parkem Thayatal (Rakouská republika)

Preambule


Ministr životního prostředí České republiky na straně jedné a spolkový ministr pro životní prostředí, mládež a rodinu Rakouské republiky a zemský hejtman spolkové země Dolní Rakousko na straně druhé, vycházejíce z toho, že již od roku 1991 bylo Podyjí na území České republiky v oblasti mezi Vranovem a Znojmem prohlášeno vzhledem k ojedinělé rozmanitosti tamní přírody prvním národním parkem na Moravě a na podzim roku 1997 byla za účelem ochrany ojedinělé přírodní formace v povodí řeky Dyje na rakouské straně podepsána smlouva o založení národního parku Thayatal mezi Spolkem a zemí Dolní Rakousko, jsouce motivováni přáním co nejlepší ochrany Podyjí na obou stranách hranice a potvrzujíce svůj záměr spolupracovat při ochraně, správě a dalším rozvoji obou národních parků, společně prohlašují, že česká a rakouská strana:

- budou podporovat a zajišťovat rozvoj obou národních parků jako přirozených a z přírodního hlediska vzácných oblastí národního i mezinárodního významu,

- zajistí zachování charakteru krajiny, typického pro tuto oblast, včetně veškeré fauny a flóry a území jejího přirozeného výskytu,

- zajistí možnosti využívání daného území pro účely vědy, vzdělávání a odpočinku,

- přispějí spoluprací mezi správami daných území k lepšímu porozumění problémům sousedního státu a budou vzorem pro spolupráci ve všech oblastech mezi uvedenýmy regiony.

 

I.

Česká a rakouská strana se shodují v tom, že je třeba předkládat k posouzení, koordinovat a provádět opatření především v oblasti péče o přírodní území, směrování a péče o návštěvníky, vědy a výzkumu, dozoru národních parků a práce s veřejností při dodržení příslušných zákonných podmínek dané země takovým způsobem, aby byla zaručena co nejlepší ochrana celého přírodního území Podyjí, stejně tak jako veškeré tamní fauny a flóry a jejího přirozeného životního prostředí.

Účelům koordinace by měly sloužit především společné směrnice a odsouhlasené plány péče, stejně jako vzájemná spolupráce při výměně a přípravě informací a práce s veřejností, která by se měla stát úlohou správ obou národních parků. Představy místního obyvatelstva by přitom měly být plně respektovány, pokud nebudou v rozporu se zásadami národních parků.

Obě strany považují za účelné, aby správy obou národních parků učinily v tomto směru vhodná opatření, jako jsou společné shromažďování informací, pravidelné konzultace, výměna zkušeností a informací, spolupráce v oblasti vědeckého výzkumu, práce s veřejností, především v souvislosti s vypracováním plánů péče a jejich uskutečňováním, a aby uvedené správy uzavřely dohodu o druhu a obsahu spolupráce.

 

II.

Za účelem koordinace prací a hodnocení jejich uskutečňování a uvádění do praxe bude ustavena pracovní skupina, sestávající ze stejného počtu odborníků jak z české, tak z rakouské strany. Tato skupina se bude scházet podle potřeby, nejméně však jednou za rok. Skupina odborníků má možnost vypracovat jednací řád. Z každého zasedání bude zpracován protokol, který se po schválení oběma stranami stane podkladem pro vzájemnou spolupráci v následujícím období.

 

III.

Dáno v jazyce českém a německém, obě znění mají stejnou platnost.

V Hardeggu dne 15. července 1999

Za českou stranu
RNDr. Miloš Kužvart,
ministr životního prostředí České republiky
Za rakouskou stranu
Dr. Martin Bartenstein,
spolkový ministr pro životní prostředí, mládež a rodinu Rakouské republiky
Dr. Erwin Pröll,
zemský hejtman
země Dolní Rakousko