Národní park Podyjí a rakouský Národní park Thayatal


Národní park Podyjí byl zřízen nařízením vlády ČR č. 164/1991 Sb. na ploše 6259 ha s ochranným pásmem, které má rozlohu 2797 ha. Park zahrnuje čtyřicetikilometrový úsek hlubokého říčního údolí meandrující řeky Dyje, která zde částečně tvoří státní hranici s Rakouskem, s přilehlým lesním komplexem mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem. Hlavní přírodní bohatství parku spočívá v jeho geomorfologické unikátnosti a neobyčejně velké pestrosti živočišných a rostlinných druhů, která nemá u v ČR obdoby. Na východě parku se zachovaly teplé stepní a lesostepní lokality, kde dosud rostou např. kosatec nízký, kavyly, divizna fialová, či vstavač kukačka a z živočichů zde žijí např. kudlanka nábožná, tesařík obrovský či dudek chocholatý. V NP je také okolo 100 ha unikátních vřesovišť, jež jsou v současnosti největšími vřesovišti u nás. Směrem na západ začínají převládat společenstva typická pro středoevropskou lesní oblast a u Vranova nad Dyjí má vegetace místy až podhorský charakter. Roste zde např. jedle bělokorá, tis červený, či růže alpská.

Rakouský Národní park Thayatal formálně vznikne na základě smlouvy rakouské spolkové vlády a vlády spolkové země Dolní Rakousko s účinností od 1. ledna 2000 na rozloze téměř 1500 ha. Na strmých skalnatých svazích zde byly již od osmdesátých let chráněny přirozené lesní porosty formou přírodní rezervace Thayatal na rozloze 880 ha.

Podpis deklarace je dalším krokem k prohloubení česko-rakouské spolupráce v oblasti životního prostředí. Rámcová spolupráce je upravena Smlouvou mezi ČSSR a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí ze dne 17. července 1987. Po sukcesi je tato smlouva platná i pro ČR. Spolupráce v oblasti vodního hospodářství je vymezena Smlouvou mezi ČSSR a Rakouskou republikou o úpravě vodohospodářských otázek na hraničních vodách ze dne 7. prosince 1967. Po sukcesi je tato smlouva platná i pro ČR.

Úspěšná spolupráce s Rakouskem v oblasti životního prostředí probíhá především ve formě neinvestičních projektů financovaných rakouskou stranou. Doposud byly podpořeny projekty ve výši téměř 1,15 mld. Kč, zejména studie proveditelnosti, plány nakládání s odpady, projektové dokumentace k připravovaným stavbám v příhraničních oblastech a pod. Projekty k realizaci připravuje Osterreichische Kommunalkredit A.G., která vybírá projekty vhodné k podpoře, zadává zakázky výhradně rakouským firmám a provádí finanční úhradu za vykonanou práci. V současné době se připravuje k realizaci první investiční projekt na vytápění biomasou v obcích Dešná a Roštín. Další formou projektové spolupráce je program přeshraniční spolupráce v rámci PHARE. V pohraničním území v sousedství s Rakouskem bylo zatím realizováno čtrnáct investičních projektů v oblasti vodního hospodářství za více 386 mil. Kč.

JUDr. Jiří Hlaváček,
ředitel sekce zahraničních vazeb MŽP