Vzor smlouvy

SMLOUVA
o poskytnutí, čerpání a užití finančních prostředků ze státního rozpočtu České republiky z Programu stabilizace lesa v Jizerských horách pro rok 2000 (dále PSLJH), uzavřená podle ust. § 269 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění

mezi
Ministerstvem životního prostředí (dále jen MŽP), IČO: 164801, zastoupené ředitelem odboru ochrany přírody,
Bankovní spojení: ČNB Praha, č. ú. 4802-7628001/0710 pro OkÚ a obce, 895-7628001/0710 pro ostatní příjemce,
jako ústředním orgánem poskytujícím finanční prostředky na straně jedné;
za ústřední orgán je kontrolou plnění ustanovení smlouvy pověřena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen AOPK ČR) a Správa chráněných krajinných oblastí ČR (dále jen S CHKO ČR),

a
jméno žadatele (fyzické osoby) nebo typ a název organizace a jméno jejího statutárního zástupce:
Adresa:
IČO nebo rodné číslo:
č.ú. a název bankovního ústavu:
jako příjemcem finančních prostředků (dále jen “příjemce”) na straně druhé.

 

I.
Předmět smlouvy

1. Příjemce  prostředků  získal  jako vlastník/nájemce  pozemku  č........................... k. ú.................................. v souladu s Usnesením vlády ČR č. 247/1997 a Metodickým pokynem MŽP č.j......................... ze dne........................ nárok na finanční podporu do výše ...........% prokázaných nákladů, nejvýše však ...............................Kč, a to za provedení činností, uvedených v čl. I.2, v zájmu zlepšení přírodního prostředí ve vymezeném území CHKO Jizerské hory a oblasti Ještědu. Podpora bude poskytnuta z PSLJH v souladu s Metodickým pokynem pro poskytování finančních prostředků MŽP v rámci PSLJH v roce 2000.

2. Příjemce podpory se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést nebo zajistit provedení těchto prací:

" Na tomto místě bude podrobně specifikováno v souladu s návrhem uvedeným v žádosti a v souladu s podmínkami příslušného orgánu ochrany přírody, o jaké činnosti jde a nebo bude učiněn odkaz na příslušnou dílčí projektovou dokumentaci opatření, eventuálně doplněno na příloze zákresem v mapce nebo plánku.

 a to v termínu od .................................. do ...............................

3. Příjemce prostředků je povinen provést předmětné činnosti ekonomicky optimálním způsobem.

4.  Zadá-li příjemce prostředků provedení těchto prací jinému subjektu (zhotoviteli), je zodpovědný za dodržování podmínek, za kterých byla podpora schválena, a podmínek (pokynů), určených sběrným místem nebo příslušným orgánem ochrany přírody v zastoupení MŽP.

5. MŽP se zavazuje předávat prostřednictvím sběrného místa příjemci prostředků pokyny a informace potřebné k zajištění činnosti podle čl. I. 2. této smlouvy a upozornit na případné možnosti negativního dopadu na přírodní hodnoty při použití jiných než uvedených způsobů provedení.

 

II.
Podmínky uvolňování a čerpání finančních prostředků

1. Finanční prostředky budou uvolněny:

a)  formou rozpočtového opatření účelovým zvýšením rozpočtu příjemce podpory pro Správu CHKO ČR nebo AOPK ČR2
2) bude uvedeno ve smlouvě rozpočtové organizace a příspěvkové organizace

b)  převodem finančních prostředků na zvláštní účet příjemce podpory po převzetí prací a odsouhlasení způsobu jejich provedení sběrným místem3).
3) bude uvedeno ve smlouvě s ostatními právnickými a fyzickými osobami

c)  převodem finančních prostředků na účet OkÚ v případě, kdy je žadatelem obec.

2. U financovaných prací bude poskytnuta záloha za splnění těchto podmínek:

-  první záloha (max. 30 %) z celkové částky podpory bude uvolněna bezhotovostním převodem na účet příjemce do 30 dnů po podpisu smlouvy MŽP;

-  další zálohy (jen ve zcela výjimečných případech):

-  konečné vyúčtování (faktura nebo předložení příslušných dokladů) předloží příjemce podpory do ................ dnů po převzetí a odsouhlasení provedených prací;

3.  MŽP převede finanční prostředky dle konečného vyúčtování na účet příjemce nejpozději do 20. 12. 2000.

 

III.
Vyúčtování a průkaz oprávněnosti čerpání finančních prostředků

Oprávněnost užití a čerpání prostředků doloží příjemce doklady, prokazujícími skutečné náklady vynaložené na realizaci daných opatření. Vyúčtování bude předloženo ústřednímu orgánu MŽP v době 15 dnů před termínem zúčtování se státním rozpočtem.

 

IV.
Ostatní ustanovení

1. Příjemce odpovídá za použití finančních prostředků ke stanovenému účelu, za správný způsob účtování, za dodržení termínu čerpání ze státního rozpočtu a správnost vyúčtování finančních prostředků se státním rozpočtem.

2.  Příjemce je povinen neprodleně upozornit MŽP na změnu podmínek vedoucích ke snížení, případně zrušení schválené podpory.

3. Sběrné místo je oprávněno kontrolovat provádění dohodnutých prací a opatření, zejména z hlediska vlivů na přírodní prostředí a z hlediska použití ekonomicky úsporných způsobů. Zjistí-li, že práce jsou prováděny v rozporu s podmínkami smlouvy nebo obecně platnými předpisy, je oprávněno žádat odstranění vad a provedení řádným způsobem.
Jestliže příjemce tak neučiní ve lhůtě k tomu poskytnuté, je MŽP oprávněno od smlouvy odstoupit.
V případě nedodržení termínu provedení opatření podle PSLJH může MŽP vyúčtovat příjemci smluvní pokutu ve výši .......................Kč za každý den prodlení. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na případnou náhradu škody.

4.  Příjemce může bez uplatnění sankcí požádat MŽP o změnu výše podpory, a to do doby, než mu bude pro čerpání uvolněna poslední částka. Příjemce je oprávněn přede dnem, do kterého má poskytovateli předložit vyúčtování, prohlásit, že smlouvě nedostojí, což má za následek zrušení povinností, vyplývajících pro něj ze smlouvy od počátku a vznik povinnosti vrátit neprodleně finanční prostředky, které přijal, a zaplatit z nich úrok ve výši dvojnásobku diskontní sazby, stanovené Českou národní bankou a platné v den příjemcova prohlášení za dobu ode dne, kdy finanční prostředky obdržel, do dne, kdy je poukázal zpět MŽP.

5.  Změna se může týkat rozhodující části podpory, která je směrována pro realizaci daných opatření, kde příjemce s ohledem na možnost výskytu mimořádných okolností a vázanost na třetí osobu i charakter prací nemůže jednoznačně zabezpečit čerpání předem stanoveného podílu podpory.

6.  V případě zjištění, že příjemce použil prostředky podpory k jinému než stanovenému účelu, může MŽP od smlouvy odstoupit. Odstoupení se oznámí příjemci písemnou formou a je účinné 15. kalendářní den po doručení písemného oznámení o odstoupení. Uvedené odstoupení  nemá  vliv na uplatnění ustanovení § 30 zák. č. 576/1990 Sb.

7.  Poskytování, čerpání a použití prostředků podléhá kontrole a revizím hospodaření v rozsahu stanoveném podle zvláštních předpisů.

8.  Účel podpory zakládá příjemci právo použít, v souladu s obsahem této smlouvy, poskytnuté finanční prostředky i k úhradě nákladů, které mu vznikly od 1. 1. 2000 do okamžiku počátku platnosti smlouvy.

9.  MŽP zajistí prostřednictvím sběrného místa převzetí provedených prací a odsouhlasení jejich řádného provedení v dohodnutém termínu.

10. V případě, že realizace opatření vyžaduje provedení veřejné zakázky dle zák.č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je jakékoliv vypořádání fakturace za provedení díla podmíněno přiložením veškerých dokumentů dokládajících uskutečnění řádného vyhodnocení veřejné zakázky.
Přiznané prostředky podléhají regulačním opatřením pro čerpání prostředků státního rozpočtu v roce 2000, pokud o nich rozhodne vláda nebo MF.

 

V.
Závěrečná ustanovení

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha “Metodický pokyn pro poskytování finančních prostředků Ministerstva životního prostředí v rámci Programu stabilizace lesa v Jizerských horách” pro rok 2000.

Ustanovení smlouvy lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky na návrh kterékoliv smluvní strany. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, na kterém se smluvní strany dohodly podle ust. § 262 odst. 1, a podmínkami, za kterých jsou poskytovány finanční prostředky z PSLJH. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž po jednom obdrží žadatel, MŽP, sběrné místo a ústředí SCHKO ČR nebo AOPK ČR.

Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V................... dne...........         V............... dne.............

.....................................             ................................
 ředitel odboru ochrany přírody         příjemce podpory