Program stabilizace lesa Jizerských hor

Žádost ve formátu GIF

 Číslo akce :

Ž Á D O S T
o poskytnutí finančních prostředků v rámci Programu stabilizace lesa
Jizerských hor pro rok 2000

A. Žadatel:

Úplný úřední název právnické osoby (Jméno a příjmení žadatele (je-li žadatel fyz.os.)):

Adresa:                                       PSČ:

Bankovní ústav:                          Číslo účtu:
IČO:                                            Rodné číslo:

DIČ:

Typ subjektu: *)
práv. osoba           rozpoč.org.              příspěv.org.          obec ostatní           fyz. osoba

Statutární zástupce práv.osoby (Jméno,příjmení, funkce)
 Telefon:                   Fax:

Pracovník pověř. jednáním o finančním příspěvku (Jméno,příjmení, funkce):
 Telefon:                   Fax:

Žadatel je není plátcem DPH **)

Předmět činnosti žadatelského subjektu (dle obch. rejst.nebo živnost. listu atp.)

 

B. Předmět žádosti:

Název akce:    Dotační titul:
(v pořadí dle objemu prací)
  Kat.úz.:
Ještěd
CHKO Jizerské hory   
Pozemky (p.p.č.):
Obec:..................................  Porostní odd: LHC:

*) křížkem označte typ subjektu a
    zájmový prostor
**) nevyhovující škrtněte

 

 

C. Popis a zdůvodnění opatření:

 

 

 

D. Výše požadovaných finančních prostředků:

 

Celkem (tis. Kč)

z toho v r. 2000 (tis. Kč)

Celkové náklady akce

   

Vlastní prostředky žadatele

   

Požadovaný přísp. z prostř. MŽP

   

V ...................................... dne .............. 2000:

Razítko a podpis žadatele:

Přílohy žádosti – povinné (na samostatných přiložených listech)

1. Zdůvodnění předmětu žádosti včetně objasnění efektu navrhovaného opatření

2. Dokumentace navrhovaného opatření včetně rozpočtu

(Rozsah dokumentace bude odpovídat charakteru navrhovaného opatření: u jednoduchých činností bude spočívat v popisu činnosti a vymezení objemu prací, u složitějších činností bude vyžadován projekt)

3. Časový harmonogram postupu prací

4. Požadavek na čerpání finančních záloh (návrh platebního kalendáře)

5. Doložení vlastnických (případně nájemních) vztahů k pozemku, na němž bude opatření provedeno

6. Souhlas vlastníka, pokud je žadatelem nájemce pozemku nebo S CHKO ČR a AOPK ČR

7. Vyjádření Správy CHKO Jizerské hory či AOPK ČR

8. Prohlášení o nečerpání finančních prostředků z jiných zdrojů na toto opatření

9. Další podklady dle vyžádání sběrného místa (v případě jejich vyžádání se stávají povinnou přílohou žádosti). V případě nezbytnosti si sběrné místo vyžádá stanovisko věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody, případně stanovení podmínek realizace opatření z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny či další podklady.