Program kompenzačních opatření a stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu

Předmět podpory

Program kompenzačních opatření a stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu je umístěn do prostoru CHKO Jizerské hory a Ještědského hřebene vymezení v příloze 1.

Prostředky ze státního rozpočtu se mohou poskytnout pouze na ta opatření, jejichž cílem je stabilizovat dotčené imisně zatížené lesní porosty v zájmových prostorech souvisejících s uvažovanou přípravou mistrovství světa v klasickém lyžování zvýšením druhové a prostorové rozrůzněnosti lesa pro trvalou provozuschopnost sportovišť a řešit další nezbytná kompenzační opatření i v navazující mimolesní krajině.

Výše poskytovaných prostředků bude stanovena až do 100% dle příslušné rozpočtové části dokumentace.

Podporovaná opatření k dosažení cíle:

A. Stabilizace lesních porostů

A.1.  zvýšení podílů přirozeného zastoupení melioračně-stabilizačních dřevin (bk, kl, jř, bř, jd) v lesích nad hospodářskými soubory předepsaná minima v obnovovaných porostech ve směru přirozené dřevinné skladby,

A.2.  zvýšení podílů přirozeného zastoupení melioračních a stabilizačních dřevin v kulturách sm cílenou výchovou sm a vnášením bk, kl, jř, bř, jd,

A.3.  systematické zavádění geneticky cenných a původních populací smrku a borovice kleče do obnovovaných a stabilizovaných porostů,

A.4.  zjemnění způsobu obnovy oproti platnému lesnímu hospodářskému plánu a rámcových hospodářských směrnic, zejména nahrazení maloplošných holých sečí maloplošnou podrostní obnovou postupně diferencující porosty plošně, interiérově i druhově,

A.5.  používání mechanických individuálních, skupinových, plošných ochran pro eliminaci škod zvěří melioračních a stabilizačních dřevin přirozené dřevinné skladby, zejména bk,jd,kl, jř a bř,

A.6.  biologické formy ochrany kultur,

A.7.  záchrana a reprodukce genofondu původních populací dřevin pro stabilizaci lesa v zájmovém prostoru,

A.8.  údržba přibližovacích linií a svážnic, používaných v souvislosti s realizací opatření A.1. - A.4.

B. Kompenzační opatření v krajině mimo les

Podporovaná opatření v krajině mimo les budou v souvislosti s vyvolanými aktivitami uvažovaného mistrovství světa v klasickém lyžování. Týkají se:

B.1:  péče o stávající mimolesní zeleň,

B.2:  náhradní a doplňkové výsadby místně původní mimolesní zeleně a následné péče o ně,

B.3:  údržby luk a pastvin v okolí sportovišť,

B.4:  ostatních krajinářských kompenzačních opatření, vyvolaných předpokládanými stavebními a terénními činnostmi v území

C. Protierozní opatření

C.1:  Protierozní opatření v lesní a nelesní krajině zvyšující přirozenou retenční schopnost území neinvestičního charakteru.

D. Tvorba nezbytných prováděcích projektů

Pro realizaci racionálních opatření uvedených ve skupinách A a C rozpracovávajících a upravujících lesní hospodářský plán, plány územních systémů ekologické stability a plán péče chráněné krajinné oblasti je nezbytné předložit projektovou dokumentaci.

Územní priority v řešeném zájmovém prostoru jsou