Příloha č. I.8

PROGRAM NA ZAJIŠTĚNÍ NEBO LIKVIDACI STARÝCH DŮLNÍCH DĚL S VÝSTUPY METANU

Článek I
Specifikace Zásad pro poskytování finanční podpory

Finanční podpora na realizaci opatření podle programu 3.2. právnickým osobám, které mohou provádět důlní činnost. Pro účely tohoto programu, odkud jsou žadateli poskytnuty finanční prostředky ze státního rozpočtu nesmí podat žádost o poskytnutí podpory z Fondu na totéž opatření.

 

Článek II
Postup při předkládání žádosti o podporu

Žádost o poskytnutí podpory z Fondu podává žadatel na formuláři podle přílohy č. I.4 Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR s tím, že bude vyplněn:

celý oddíl A formuláře,

celý oddíl B formuláře,

oddíl C.1 formuláře,

oddíl C.2.V formuláře,

oddíly D.1.b, D.1.c, D.2 a tabulka D.3.a formuláře.

Nezbytné doklady, které jsou požadovány od žadatele jako příloha k žádosti o podporu z Fondu

-  Odborný posudek, ve kterém je doporučena realizace akce s podporou Fondu. Odborný posudek vydává odbor geologie MŽP, ve smyslu článku 3, odst. 2 Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR - jeho obsah je pro opatření v rámci tohoto programu stanoven v článku III této přílohy Směrnice,

-  Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele (aktuální výpis z obchodního rejstříku, apod.), kterým doloží uvedené identifikační údaje,

-  Dokumentace v takovém stupni přípravy, která umožní posouzení možnosti podpory z technického, ekonomického a ekologického hlediska,

-  Prohlášení subjektu, zda je či není plátcem DPH,

-  Prohlášení subjektu o finančním zajištění celkového předmětu podpory po celou dobu realizace,

-  Stanovisko okresního úřadu z hlediska potřeb životního prostředí a územního rozvoje k poskytnutí podpory z Fondu, vydává okresní úřad referát životního prostředí a referát regionálního rozvoje,

-  Doklady o ekonomické a důchodové situaci žadatele

-  Podnikatelské subjekty vyplňují ve Formuláři žádosti část E. Současná a výhledová ekonomická situace žadatele a dále předkládají rozvahu a výkaz zisků a ztrát za minulý rok a za poslední vykazované období (u nově vznikajících podniků se předkládají základní údaje o jmění a závazcích podniku), podnikatelský záměr firmy, ekonomický komentář k údajům vyplněným ve formuláři žádosti (v tabulce E1 a E2 přílohy č. I.4 “Směrnice”, kopii daňového přiznání za minulý rok potvrzenou příslušným finančním úřadem, potvrzení finančního úřadu o daňové disciplíně, zprávu auditora (u subjektů s povinností provádět audit).

Doklady pro uzavření smlouvy o podpoře

Pokud bude vydáno Rozhodnutí o podpoře ze SFŽP budou doklady dále doplněny o:

-   Dokumentaci v takovém stupni, která umožní průběžnou i závěrečnou kontrolu podporovaného opatření z technického, ekonomického a ekologického hlediska,

-  Závěr výběrového řízení v dodavatelském zajištění ve smyslu zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění v případech, kdy se bude realizovat opatření nebo jeho část dodavatelsky,

-  Smlouvu o dílo (v případě dodavatelského zajištění),

-  Výpis z katastru nemovitostí, z evidence nemovitostí a snímek katastrální mapy,

-  Souhlas vlastníka pozemku s realizací opatření,

-  Rozhodnutí orgánů státní správy, vydává Obvodní báňský úřad.

 

Článek III
Odborný posudek

Odborný posudek, který zpracovává odbor geologie MŽP, bude vycházet z této osnovy:

a)  Obecné údaje,
b)  Identifikace předkladatele žádosti,
c)  Adresát a účel posudku,
d)  Základní charakteristika opatření, náklady na realizaci, období realizace, požadavek na Fond,
e)  Posouzení potřebnosti opatření a účelnosti navrženého řešení z hlediska ochrany životního prostředí a úměrnosti předpokládaných nákladů k dosaženým efektům,
f)  Hodnocení jednotlivých variant v případě variantního řešení,
g)  Jednoznačné stanovisko, zda opatření odpovídá podmínkám programu a doporučuje se realizovat v předloženém rozsahu a časovém období s finanční podporou z Fondu.

 

Článek IV
Závěrečná ustanovení

Fond je oprávněn na základě zjištění odborných orgánů nebo na základě výsledků vlastní kontrolní činnosti uplatnit postih vůči příjemci podpory při nedodržení podmínek stanovených uzavřenou smlouvou o poskytnutí podpory, zejména při realizaci dohodnutých opatření nevhodným způsobem s negativním vlivem na stav životního prostředí v lokalitě, při finančně neúměrně náročné realizaci opatření, přičemž je možno použít jiné vhodné, ale ekonomicky méně náročné způsoby a pod.

Postih vůči jednotlivým žadatelům může mít formu odejmutí části nebo celé přiznané podpory. Postih je možno uplatnit do 3 měsíců po zjištění nedostatků, nejpozději však do 2 let po ukončení realizace opatření s finanční podporou z Fondu.

Pro poskytování podpory ze SFŽP ČR na realizaci opatření v rámci Programu na zajištění nebo likvidaci starých důlních děl s výstupy metanu platí v plném rozsahu ustanovení Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR a jejích příloh na dané období, pokud nejsou upravena touto přílohou Směrnice.