Příloha č. I. 7

PROGRAM PÉČE O PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ

Článek I
Základní kritéria pro výběr akcí

Základní kritéria pro výběr akcí k poskytnutí podpory jsou stanovena v dílčích programech takto:

 

1. Dílčí program 3.1.1
Zakládání prvků územních systémů ekologické stability (ÚSES)
Předmětem podpory je založení vhodných prvků ÚSES - vhodných porostů (zatravnění, zalesnění včetně výsadeb keřů - dřevin rostoucích mimo les), odstranění nežádoucích druhů dřevin a likvidace kalamitních výskytů organismů na plochách, jež náleží do územního systému ekologické stability. Nevztahuje se na opatření k běžné pravidelné údržbě ploch a porostů.

2. Dílčí program 3.1.2.
Regenerace významných krajinných prvků, ochrana památných stromů, regenerace významných a památkově chráněných parků a zahrad

Předmětem podpory je úhrada nákladů spojených s mimořádnými opatřeními k:

a)  zachování a obnova vhodných zamokřených ploch, zejména mokřadů, pramenišť, rašelinišť a vlhkých luk, včetně odbahňování a oprav rybníků v zájmu ochrany přírody a krajiny (podpora rozvoje významných biotopů, zvýšení biodiverzity),

b)  obnově rozptýlené zeleně, alejí, větrolamů, památných stromů, historických parků a zahrad a uchování památných a starých stromů, a to obnovou výsadeb za odumřelé dřeviny, odstraňováním náletových dřevin (nevztahuje se na kácení dřevin) a ošetřováním a konzervací cenných stromů,

c)  ochraně a zlepšení biotopních struktur vodních toků (např. rybochodů).

3. Dílčí program 3.1.3.
K přírodě šetrné hospodaření v lesích

Předmětem podpory je úhrada nákladů spojených:

a)  s podporou technických opatření sloužících k zabezpečení mimoprodukčních funkcí lesa, tj. hrazení bystřin, péče o neupravené lesní drobné toky a související retenční nádrže včetně jejich břehových porostů, protierozní a protilavinová opatření včetně asanace svážných území a strží, výstavba a rekonstrukce lesních cest a chodníků,

b)  a aplikací ekologických a k přírodě šetrných technologií při hospodaření v lese,

c)  s použitím biologických metod ochrany lesa (feromony, bioagens),

d)  s opatřeními k zachování a celkovému zlepšení přírodních poměrů v lesích ve zvláště chráněných územích, a to v dosažení druhové a porostové skladby porostů, odpovídající přírodním podmínkám, včetně přípravy nové metodiky hospodářské úpravy lesů v těchto územích,

e)  s opatřeními k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů na hřebenech Krušných hor, a to v dosažení druhové a porostové skladby porostů, odpovídajících přírodním podmínkám, včetně opatření, týkajících se sanace degradovaných lesních půd vlivem okyselení v minulých obdobích.

4. Dílčí program 3.1.4

Péče o porosty a plochy v národních parcích, jejich ochranných pásmech a chráněných krajinných oblastech

Předmětem podpory v NP a CHKO je úhrada nákladů spojených s opatřeními v zájmu ochrany a přírody, rozlišenými podle jednotlivých zón ochrany přírody:

-  v I. zóně realizace opatření plánu péče, likvidace nepůvodních rostlin nebo živočichů nebo redukce nepřirozeně přemnožených původních rostlin nebo živočichů, poškozujících předmět ochrany ZCHÚ, obnova vegetačního krytu,

-  ve II. zóně budování nebo udržování současných protierozních opatření, provádění obnovy a údržby současných povrchových stružek, zatravňování pozemků, likvidace náletových dřevin a nepůvodních druhů organismů ekologicky šetrnými prostředky a technologiemi,

-  ve III. a IV. zóně ve specifických případech likvidace kalamitních výskytů nepůvodních druhů organismů, které výrazně narušují přírodní a přírodě blízké biocenózy v krajině.

5. Dílčí program 3.1.5.
Realizace plánů péče o zvláště chráněné území v kategorii NPR, NPP, PR a PP.

Předmětem podpory jsou opatření k realizaci plánů péče o zvláště chráněné území v kategorii NPR, NPP, PR a PP.

6. Dílčí program 3.1.6.
Výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích
Předmětem podpory jsou výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích podle § 61 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

7. Dílčí program 3.1.7.
Záchranné programy zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
Předmětem podpory jsou opatření k realizaci záchranných programů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (podle § 52 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny).

8. Dílčí program 3.1.8.
Příspěvky na úhradu prokázané újmy na pozemcích lesnicky a zemědělsky obhospodařovaných podle zákona č. 114/1992 Sb., zákona č. 334/1992 Sb., zákona č. 289/1995Sb.

Předmětem podpory jsou:

a)  příspěvek na úhradu prokázaných nákladů vlastníkům nebo nájemcům pozemků, na kterých v zájmu ochrany přírody a zlepšení přírodního prostředí provedou dohodnuté práce nebo se zdrží určité činnosti, příspěvek lze poskytnout na úhradu účetně či jinak prokázané újmy na pozemcích zemědělsky či lesnicky obhospodařovaných, věcných, materiálových a osobních výdajů spojených s výkonem prací v zájmu ochrany přírody (§ 69 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny),

b)  příspěvek orgánu ochrany zemědělského půdního fondu na úhradu prokázaných nákladů vzniklých vlastníkovi pozemků realizací změny kultury uložené tímto orgánem podle § 2 a §3 zákona č. 334 /1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,

c)  úhrady prokázaných zvýšených nákladů v lesích zvláštního určení, které vznikly v důsledku existence ÚSES a prokazatelně omezily způsoby hospodaření (§ 36 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích),

d)  úhrady prokázaných zvýšených nákladů v lesích ochranných za hospodaření podle přikázaných režimů hospodaření (§36 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích).

 

Článek II
specifikace Zásad pro poskytování finanční podpory

1. Finanční podpora na realizaci opatření podle dílčích programů 3.1.1. až 3.1.7. se poskytuje fyzickým a právnickým osobám, které vlastní , či mají v nájmu pozemky, na nichž je třeba realizovat konkrétní ochranná a krajinotvorná opatření. Na realizaci opatření je možno poskytnout podporu rovněž orgánu ochrany přírody podle § 68 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nezbytnou přílohou žádosti je v takovém případě prohlášení orgánu ochrany přírody, že realizace opatření byla projednána s vlastníky a nájemci pozemků při schvalování plánu péče a že tito vlastníci a nájemci neprojevili zájem realizovat předmětná opatření. U dílčího programu 3.1.8. se podpora poskytuje orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.

2. Pokud jsou žadateli poskytnuty finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci vyhlášených programů MŽP, MZe, MMR nesmí podat žádost o poskytnutí podpory z Fondu na totéž opatření.

 

Článek III
Postup při předkládání žádosti o podporu

1. Žádost o poskytnutí podpory z Fondu podává žadatel na formuláři podle přílohy č.4 Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR s tím, že bude vyplněn:
a)  celý oddíl A formuláře,
b)  celý oddíl B formuláře,
c)  oddíl C.1 formuláře,
d)  oddíl C.2.V formuláře,
e)  oddíly D.1.b, D.1.c, D.2 a tabulka D.3.a formuláře.

2. Údaje ke každému jednotlivému opatření zahrnutému do žádosti budou doloženy a rozvedeny v “Listu žadatele”, který bude obsahovat:
a)  úplné identifikační údaje žadatele podle oddílu A formuláře žádosti (příloha č.4 Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR),
b)  údaje o pozemku, na němž bude opatření realizováno:

-  okres realizace,
-  katastrální území realizace,
-  číslo parcely,
-  výměra, na níž bude opatření realizováno,
-  popis charakteru pozemku,
-  popis charakteru území s ohledem na stupeň ochrany a význam pro ekologickou stabilitu území,
-  kategorie, příp. subkategorie lesa (pouze u dílčího programu 3.1.3),
-  jednotka rozdělení lesa (pouze u dílčího programu 3.1.3.);

c)  identifikační údaje vlastníka pozemku,
d)  právní vztah žadatele k pozemku (vlastnictví, nájem, orgán ochrany přírody, orgán ochrany zemědělského půdního fondu),
e)  popis opatření, prováděných prací k jeho realizaci a významu opatření pro ochranu a tvorbu krajiny, přírody a životního prostředí,
f)  podrobný výpočet a zdůvodnění finančního příspěvku,
g)  čestné prohlášení žadatele o správnosti a úplnosti údajů uvedených v Listu žadatele s datem, razítkem a vlastnoručním podpisem.

3. Nezbytné doklady, které jsou požadovány od žadatele jako příloha k žádosti o podporu ze SFŽP ČR (upřesnění přílohy č. I.5 Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR pro opatření v rámci Programu péče o přírodní prostředí).

Vyjádření příslušného orgánu státní správy podle § 75 zákona č. 114/1992 Sb.

Odborný posudek, Odborný posudek, ve kterém je doporučena realizace akce s podporou Fondu. Odborný posudek vydává místně příslušné odborné pracoviště ochrany přírody, u dílčích programů 3.1.3. a 3.1.8. místně příslušný územní odbor MŽP, u dílčích programů 3.1.6. a 3.1.7. odbor ochrany přírody MŽP a u programu 3.1.9 odbor geologie ve smyslu článku 3, odst. 2 Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR - jeho obsah je pro opatření v rámci Programu péče o přírodní prostředí stanoven v článku IV této přílohy Směrnice.

“List žadatele” s vyplněnými údaji podle článku III, bod 2 této přílohy,

Doklad, ze kterého je patrna právní subjektivita žadatele (aktuální výpis z obchodního rejstříku, z evidence samostatně hospodařících rolníků či jiného registru, zřizovací listina u příspěvkových a rozpočtových organizací a pod.), kterým doloží uvedené identifikační údaje,

Výpis z katastru nemovitostí, z evidence nemovitostí a snímek katastrální mapy. Pokud není žadatel vlastníkem, doloží ještě nájemní smlouvu nebo prohlášení orgánu ochrany přírody (viz. článek II).

Souhlas vlastníka pozemku se změnou kultury u opatření, která mají charakter změny,

Dokumentace v takovém stupni přípravy, která umožní posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí podpory z Fondu na jeho realizaci, průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického a ekologického hlediska.

Rozhodnutí orgánů státní správy, požadovaná pro daný druh opatření příslušnými legislativními předpisy (např. územní rozhodnutí, rozhodnutí o nakládání s vodami, souhlas orgánů památkové ochrany apod.),

Prohlášení subjektu, zda je či není plátcem DPH,

Prohlášení subjektu o finančním zajištění celkového předmětu podpory po celou dobu realizace.

Stanovisko okresního úřadu z hlediska potřeb životního prostředí a územního rozvoje k poskytnutí podpory z Fondu. Vydává okresní úřad, referát životního prostředí a případně referát regionálního rozvoje.

Vybrané ukazatele plnění rozpočtu obcí a okresních úřadů

4. Nezbytné doklady, které jsou požadovány od žadatele pro uzavření písemné smlouvy o poskytnutí podpory.

Závěr výběrového řízení v dodavatelském zajištění ve smyslu zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění v případech, kdy vlastník nebo uživatel pozemku bude realizovat opatření nebo jeho část dodavatelsky.

Smlouva o dílo v případě dodavatelského zajištění.

 

Článek IV
Odborný posudek

1. Odborný posudek, který pro opatření v rámci Programu péče o přírodní prostředí zpracovává místně příslušné odborné pracoviště ochrany přírody, tj. správa NP, správa CHKO nebo středisko Agentury ochrany přírody a krajiny, u dílčích programů 3.1.3. a 3.1.8. místně příslušný územní odbor MŽP, u dílčích programů 3.1.6. a 3.1.7. odbor ochrany přírody MŽP a u programu 3.1.9 odbor geologie, bude vycházet z této osnovy:
a)  Obecné údaje,
b)  Identifikace předkladatele žádosti,
c)  Adresát a účel posudku,
d)  Základní charakteristika opatření, náklady na realizaci, období realizace, požadavek na Fond,
e)  Posouzení potřebnosti opatření a účelnosti navrženého řešení z hlediska ochrany životního prostředí a úměrnosti předpokládaných nákladů k dosaženým efektům,
f)  Hodnocení jednotlivých variant v případě variantního řešení,
g)  Jednoznačné stanovisko, zda opatření odpovídá podmínkám Programu péče o přírodní prostředí a doporučuje se realizovat v předloženém rozsahu a časovém období s finanční podporou z Fondu. V případě ZCHÚ rovněž stanovisko, že opatření je součástí schváleného plánu péče o ZCHÚ.

 

Článek V
Závěrečná ustanovení

1. Fond je oprávněn na základě zjištění odborných orgánů ochrany přírody nebo na základě výsledků vlastní kontrolní činnosti uplatnit postih vůči příjemci podpory při nedodržení podmínek stanovených uzavřenou smlouvou o poskytnutí podpory, zejména při realizaci dohodnutých opatření nevhodným způsobem s negativním vlivem na stav životního prostředí v lokalitě, při finančně neúměrně náročné realizaci opatření, přičemž je možno použít jiné vhodné, ale ekonomicky méně náročné způsoby a pod.

2. Postih vůči jednotlivým žadatelům může mít formu odejmutí části nebo celé přiznané podpory. Postih je možno uplatnit do 3 měsíců po zjištění nedostatků, nejpozději však do 2 let po ukončení realizace opatření s finanční podporou z Fondu.

3. Pro poskytování podpory ze SFŽP ČR na realizaci opatření v rámci Programu péče o přírodní prostředí platí v plném rozsahu ustanovení Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR a jejích příloh na dané období, pokud nejsou upravena touto přílohou Směrnice.