Příloha č. I.5

POSTUP A NEZBYTNÉ DOKLADY, KTERÉ JSOU PŘEDKLÁDÁNY JAKO PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI O PODPORU ZE SFŽP ČR

Postup a nezbytné doklady k žádosti o podporu ze SFŽP ČR jsou uvedeny v přehledu (postup a nezbytné doklady k žádostem v oblasti ochrany přírody, krajiny, ochrany půdy jsou uvedeny v samostatné příloze I.7, pro oblast starých důlních děl v příloze I.8, pro programy 6.1. až 6.5 jsou uvedeny v samostatné příloze I.9).

Žadatel vyplní žádost o podporu z Fondu a předloží ji Kanceláři Fondu.

Pokud je vydáno kladné Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí podpory, předloží žadatel o podporu další podklady k přípravě smlouvy o poskytnutí podpory.

 

Nezbytné doklady, které jsou požadovány jako příloha k Formuláři žádosti pro vyhodnocení žádosti, jsou následující:

Stanovisko okresního úřadu z hlediska potřeb životního prostředí a územního rozvoje

Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele

Dokumentace v takovém stupni přípravy, která umožní posouzení možnosti podpory z technického, ekonomického a ekologického hlediska

Stanovisko inspekčního orgánu ŽP

Souhlasné vyjádření provozovatele ČOV k možnosti připojení budované kanalizace a splnění podmínek nařízení vlády č. 82/1999 Sb. u akcí z oblasti ochrany vod

Údaje o zdrojích financování - doklady ověřující celkového financování předmětu podpory po celou dobu výstavby, v případě úvěru předběžné potvrzení subjektu, který úvěr poskytne, o uvažované výši a podmínkách úvěru

Doklady o ekonomické a důchodové situaci žadatele

Předběžný návrh na zástavu či jinou formu zajištění půjčky

Územní rozhodnutí - pokud realizace opatření podléhá územnímu a stavebnímu řízení

Prohlášení žadatele, zda je či není plátcem DPH

Výpočet ukazatele dluhové služby – vybrané ukazatele plnění rozpočtu obcí a okresního úřadu dle usnesení vlády ČR č. 707/1997 vydaný MF

Prohlášení mezinárodní spolupracující instituce o udělení grantu, resp. výhodné půjčky a o podmínkách využívání těchto prostředků v případě obdržení zahraniční grantové podpory či podpory formou výhodné půjčky poskytované EBRD, EIB, WB, popř. jinou významnou mezinárodní finanční institucí.

U jednotlivých programů je Fond oprávněn stanovit další požadavky na doložení údajů uvedených v žádosti specifickými doklady (program 4.1. - riziková analýza, program 4.2. - marketingová studie, program 5.1. - stanovisko Českého centra čistší produkce)

Žádost o podporu bude odborně posouzena a předložena se stanoviskem Fondu k projednání Radě Fondu. O druhu a výši podpory rozhodne ministr životního prostředí ČR.

Žadatel v případě vydání kladného “Rozhodnutí” ministra předloží Kanceláři Státního fondu životního prostředí ČR podklady pro uzavření písemné smlouvy o podpoře .

Doklady, které jsou požadovány pro uzavření písemné smlouvy o poskytnutí podpory:

Dokumentace v takovém stupni, která umožní průběžnou i závěrečnou kontrolu podporovaného opatření z technického, ekonomického a ekologického hlediska

Stavební povolení a vodohospodářské rozhodnutí

Odborný posudek (V případě, že je opatření realizováno u školy, mateřské školy, zdravotnického zařízení, domova důchodců, ústavu mentálně a tělesně postižených osob a dalších zařízení s charitativní činností, nahrazuje odborný posudek stanovisko inspekčního orgánu životního prostředí. Dále je nutné předložit potvrzení zřizovatele o dalším působení tohoto zařízení.)

Údaje o zdrojích financování: v případě úvěru potvrzení subjektu, který úvěr poskytl

Návrh na zástavu či jinou formu zajištění půjčky

Vyjádření příslušného dodavatele energie k dodávce energie a k technicko ekonomickému řešení předmětného opatření v roce dokončení stavby v případě realizace opatření vyžadujícího napojení na stávající veřejné energetické (elektrické, plynovodní, CZT) sítě.

Doklady prokazující dodržení zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění a kopie dodavatelských smluv.

Upřesnění jednotlivých dokladů

Stanovisko okresního úřadu z hlediska potřeb životního prostředí a územního rozvoje V tomto stanovisku uvede okresní úřad (referát životního prostředí a referát regionálního rozvoje), zda je navrhované patření v souladu se schváleným územním plánem (nebo s jeho připravovaným dosud neschváleným návrhem), dále svůj názor k poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na základě širších územních vztahů z hlediska životního prostředí v rámci okresu a časového horizontu naléhavosti požadovaného opatření a ekologického významu opatření.

Odborný posudek ve smyslu článku 6, odst. 2 Směrnice MŽP ČR o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR - jeho obsah je určen přílohou č. 7. U staveb, činností a technologií podléhajících posouzení podle zákona č. 244/1992 Sb. bude předložen posudek podle § 9 a stanovisko podle § 11 citovaného zákona.

Stanovisko inspekčního orgánu ŽP - toto stanovisko vydává oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí (příslušný místu realizace opatření). Adresář příslušných inspekčních orgánů je uveden v příloze č. 9.

Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele - (aktuální výpis z obchodního rejstříku či jiného registru, zřizovací listina u příspěvkových a rozpočtových organizací apod.).

Doklady o ekonomické a důchodové situaci žadatele

Obce předkládají:
Výkaz o plnění rozpočtu obcí a okresních úřadů ( Fin RO 2 - 12), rozvahu (příp. výkaz aktiv a pasiv) za minulý rok a poslední vykazované období, schválený rozpočet na daný rok a návrh rozpočtu na následující rok, ekonomický komentář k údajům vyplněným ve formuláři žádosti (v tabulce E. 1. přílohy č. 4 “Směrnice” - zdůvodnění případných výkyvů příjmů a výdajů v jednotlivých letech, uvedení dalších investičních záměrů, apod.), prohlášení o zajištění vlastních zdrojů na realizaci akce.

Sdružení předkládají:
Všechny výše uvedené podklady za jednotlivé obce, dále souhrnné cash-flow za sdružení, zakladatelskou smlouvu sdružení, stanovy sdružení a tabulky v rozdělení dle jednotlivých obcí a let:
- zdroje příjmů sdružení (z rozpočtu obce, dotace, půjčka, příp. jiné),
- přehled o průběhu financování stavby, splácení úvěrů a úroků.

Podnikatelské subjekty předkládají:
Podnikatelské subjekty vyplňují ve Formuláři žádosti část E. Současná a výhledová ekonomická situace žadatele a dále předkládají rozvahu a výkaz zisků a ztrát za minulý rok a za poslední vykazované období (u nově vznikajících podniků se předkládají základní údaje o jmění a závazcích podniku), podnikatelský záměr firmy, ekonomický komentář k údajům vyplněným ve formuláři žádosti (v tabulce E1 a E2 přílohy č. 4 “Směrnice”, kopii daňového přiznání za minulý rok potvrzenou příslušným finančním úřadem, potvrzení finančního úřadu o daňové disciplíně, zprávu auditora (u subjektů s povinností provádět audit).

V případě žádosti o příspěvek na částečnou úhradu úroků z úvěru je nutno u všech typů subjektů přeložit i úvěrovou smlouvu s financující bankou a splátkový kalendář.

Pro projekty generující příjmy bude zvláštní samostatnou přílohou tabulka “Toky hotovosti pro výpočet čisté současné hodnoty akciového kapitálu k hodnocení podnikatelských projektů, které generují příjmy”. Tu je žadatel povinen vyplnit v případě, že projekt bude “hradit” splátky z úvěrů a úroků (nikoliv tedy z výsledku hospodaření žadatele).

 

Návrh na zástavu či jinou formu zajištění půjčky viz. příloha č.2, čl.II, bod 3 a 4.

Stanovisko příslušného útvaru MŽP ČR nebo jiného k tomu příslušného orgánu ochrany přírody u akcí souvisejících s programem komplexní péče ve zvláště chráněných územích.

Analýza rizika vypracovaná dle “Metodického pokynu MŽP ČR k zabezpečení skládek, které byly provozovány na základě zvláštních podmínek podle § 15, odst. 1, písm. b) zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 300/1995 Sb., a § 14, písm. b) zákona ČNR č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, ve znění zákona č 466/1992 Sb. a zákona č. 300/1995 Sb.” u žádostí o podporu v rámci programu 4.1., vyžadovaná v odůvodněných případech.

Stanovisko Českého centra čistší produkce u žádostí o podporu v rámci programu 5.1. Obsah stanoviska je uveden v poznámce následující přílohy č. I.6.
U opatření, která nemají charakter stavby, stanoví rozsah nezbytných dokladů SFŽP ČR