Příloha č. I. 2

Zásady pro poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR

Článek I

1. Podpory se poskytují na základě “Rozhodnutí ministra životního prostředí ČR o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR” (dále jen “Rozhodnutí”) a řádně uzavřených smluv mezi Fondem a příjemcem podpory.

2. “Rozhodnutí” s bližšími pokyny k uzavření smlouvy zašle Fond příjemci podpory do 15 dnů od jeho obdržení z MŽP ČR.

3. Obvyklou formou zajištění bude zástava nemovitostí a ručení třetím subjektem, vyloučeny však nejsou ani jiné formy zajištění, včetně jejich kombinací (a to i kombinace zástavy nemovitostí a ručení budoucími příjmy – obce, města).

4. Předběžně bude zajištění pohledávky Fondu projednáno ještě před vydáním “Rozhodnutí”. Součástí dokladů pro vyhodnocení žádosti o podporu je i předběžný návrh na zástavu či jinou formu zajištění půjčky.

5. Podpora bude poskytnuta až po kompletním vyřešení zajištění půjčky. U zajištění zastavením nemovitosti to znamená, že finanční prostředky budou uvolněny kromě jiných náležitostí až po předložení výpisu z katastru nemovitostí, ve kterém bude zaznamenán vklad zástavního práva.

6. V případě každého uplatnění požadavku na restrukturalizaci splátek, na odklad splátek na změny podmínek ručení půjčky ze strany příjemce půjčky Fond požaduje úhradu částky ve výši 1 % z celkové jistiny půjčky, splatnou do 15 dnů po podání žádosti. Úhrada je nezbytným předpokladem pro zahájení řízení o žádosti. Předmětná částka bude Fondem započtena jako záloha na úhradu poslední splátky půjčky.

7. Usnesením vlády ČR jsou schváleny Zásady postupu při poskytování státních účelových dotací obcím a okresním úřadům (dále jen Zásady MF). Na základě předmětného usnesení vlády bude SFŽP ČR při poskytování účelových podpor obcím přihlížet ke kritériu podílu dluhové služby.

8. Pro účely Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR a těchto jejích Příloh platných od 1. 6. 2000 se za den zahájení realizace stavby považuje den, kdy je objednatelem předáno dodavateli staveniště se zpracováním zápisu (protokolu) o předání staveniště. Za den ukončení stavby se považuje den, kdy je na stavbu vydáno rozhodnutí o kolaudaci podle příslušných ustanovení stavebního zákona v aktuálním znění.

9. Typy žadatelů o podporu

-   obecně prospěšné organizace (zákon 248/1995 Sb. v platném znění, o obecně prospěšných organizacích) a sdružení obcí,

-   nadace a nadační fondy (zákon 227/1997 Sb.v platném znění, o nadacích a nadačních fondech),
-   rozpočtové organizace a příspěvkové organizace,
-   obce,
-   sdružení obcí,
-   občanská sdružení a církve,
-   organizace, které budou postaveny na stejnou úroveň obecně závazným předpisem (neziskové organizace);

P  -   podnikatelské subjekty, bytová družstva a fyzické osoby – podnikatelé;

E  -   obyvatelstvo (fyzické osoby nepodnikající).

 

Článek II

1. Přímé finanční podpory
Přímá finanční podpora na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout maximální hranice celkové podpo-ry/maximální hranice dotace v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory uvedené v následující tabulce podle vyhlášených programů:

1.A. Přímé finanční podpory

Číslo programu

Název programu

Typ žadatele

max. limit %
podpory/dotace,
ze základu pro výpočet odpory

1.1.

Program - Střední zdroje

A


P

80/60
max. 30 mil. Kč *
80/0
nad 30 mil. Kč *
80/0

1.2.

Program - Ochrana povrch. nebo podzem.vod určených pro zásobování pitnou vodou

A


P

80/60
max. 30 mil. Kč *
80/0
nad 30 mil. Kč *
80/0

1.3.

Program - Průmyslové zdroje

P

60/0

1.4.

Program - Rozšíření a intenzifikace stávajících obecních ČOV

A
P

80/0
80/0

1.5.

Program - Rozšíření kanalizačních systémů

A

P

60/30
max. 15 mil. Kč *
60/0
nad 15 mil. Kč *

1.6.

Program – zajištění likvidace komunálních odpadních vod využitím již vybudovaných ČOV

A

80/0
max. 60 mil. Kč *

2.1.

Program snižování emisí u malých a středních zdrojů provozovaných za účelem veřejně prospěšných činností

A
P

80/50
60/0

2.2.

Program snižování emisí látek znečišťujících ovzduší u zdrojů znečišťování ovzduší

A
P

60/30
60/0

2.3.

Program využívání kogeneračních jednotek

A
P

60/30
60/0

2.4.

Program rozvoje infrastruktury malých obcí

A

50/50

2.5.

Program snížení emisí těkavých organických látek

P

50/0

2.6.

Program ochrany ozónové vrstvy Země

A

100/100 2)

2.7.1.

Program na zpracování konceptů snižování imisí a emisí znečišťujících látek

A, P

60/60

2.7.2.

Program realizace konceptů snižování imisí a emisí znečišťujících látek

A
P

60/30
60/0

3.1.

Program péče o přírodní prostředí

A až E

80/801)

3.2.

Program na zajištění nebo likvidaci starých důlních děl s výstupy methanu

P

100/100

4.1.

Program podpory uzavírání starých skládek

A

80/60

4.2.

Program na podporu využití a zneškodňování odpadů

A
P

80/40
80/0

4.3.

Program na zpracování koncepcí nakládání s odpady

A

80/80

5.1.

Program nejlepších dostupných technik (BAT)

P

80/0
max. 30 mil. Kč *

5.2.

Program zavádění systému řízení podniků a auditů z hlediska ŽP (program EMAS)

P

50/50

5.3.

Program na podporu vybudování infrastruktury ekologizované MHD

A


P

60/20
max. do 30 mil. Kč *
80/0
od 30 mil. Kč do 100 mil. Kč **
60/0

6.

Programy podpor vybraných pánevních okresů severozápadních Čech postižených předchozí těžbou uhlí

A

100/100
max. 1 mil. Kč

*)   max. částka uvedená v mil. Kč = rozumí se součet půjčky a dotace
**) max. částka uvedená v mil. Kč = rozumí se rozpočtové náklady

1) U programu 3.1.6. je poskytována podpora ve výši 100 % ze základu výpočtu podpory, u programů péče o přírodní prostředí (3.1.4., 3.1.5, 3.1.7 a 3.1.8) lze poskytnout podporu ve výši 100 % ze základu výpočtu podpory udělením výjimky ministrem životního prostředí na základě doporučení příslušných odborů MŽP.
2) Maximální výše podpory bude limitována výtěžností separovaných chladiv na jeden recyklovaný výrobek domácího chlazení.

1.1. Podpora formou dotace
Dotace na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout maximální hranice dotace v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory uvedené v předcházejících tabulkách podle vyhlášených programů.
Maximální výši dotace je stanovena u jednotlivých programů 5.2.1. až 5.2.9. nejen procentem, ale současně je limitována i pevnou maximální částkou podle předcházející tabulky.
Fond má právo změny požadovaného % poměru a finančního objemu dotace v rámci podmínek daného programu podpor. Změna požadovaného poměru a výše dotace vychází vždy i z finanční analýzy a zejména dluhové služby žadatele a technicko ekonomické analýzy předloženého opatření. O případnou změnu bude upravena i výše vlastních zdrojů.
Dotace se uvolňují procentním podílem až do výše 90% celkově přiznané výše dotace, zbytek finančních prostředků do výše 10 % celkové dotace uhradí Fond po konečném přiznání dotace v rámci závěrečného vyhodnocení, které žadatel předkládá v termínu podle smlouvy.

1.2. Podpora formou půjčky
Fond má právo změny požadovaného % poměru a finančního objemu půjčky v rámci podmínek daného programu podpor. Změna požadovaného poměru a výše půjčky vychází vždy i z finanční analýzy a zejména dluhové služby žadatele a technicko ekonomické analýzy předloženého opatření. O případnou změnu bude upravena i výše vlastních zdrojů.
Doba splatnosti půjčky se řídí jednotlivými programy, přičemž tato lhůta nabíhá rokem následujícím po posledním roce zaslání finančních prostředků příjemci půjčky.
Odklad splatnosti se řídí podmínkami stanovenými pro jednotlivé programy a započítává se do celkové doby splatnosti.
Na základě žádosti příjemce půjčky může Fond odsouhlasit restrukturalizaci splátek půjčky, tj. úpravu režimu splácení v rámci celkové doby splatnosti bez odkladu splátek.
Půjčka na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout nejvýše maximální hranice v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory, případně maximální částky v Kč stanovené podle jednotlivých programů.
Maximální hranice půjčky v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory a maximální částka v Kč jsou uvedeny v následujících tabulkách. V případě jiných než podnikatelských subjektů činí maximální výše úroku 30 % základní úrokové sazby, stanovené jako PRIBOR 6M, v případě podnikatelských subjektů pak 90 % základní úrokové sazby. Fixní úroková míra může být měněna podle vývoje úrokových sazeb na mezibankovním trhu depozit po projednání v Radě Fondu.
V tabulkách jsou dále uvedeny: maximální doba splatnosti a nejvyšší doba odkladu splatnosti stanovené podle jednotlivých programů.

1.2.1. Nepodnikatelské subjekty, obce a města

Číslo programu

Název programu

Výše půjčky
v% ze zákl. podpory 1)
-max. Kč

Úrok úvěru v % 2)
p. a.

Doba splatosti v letech

Odklad půjčky v letech

1.1.

Program - Střední zdroje

20

do 30 mil. Kč

80

nad 30 mil. Kč

2

 

 

2

5

 

 

12

2

 

 

2

1.2.

Program - Ochrana povrch. nebo podz. vod určených pro zásob. pitnou vodou

20

do 30 mil. Kč

80

nad 30 mil. Kč

2

 

 

2

5

 

 

12

2

 

 

2

1.3.

Program - Průmyslové zdroje

0

-

-

-

1.4.

Program - Rozšíření a intenzifikace stávajících obecních ČOV

80

neomezena

2

12

1

1.5.

Program - Rozšíření kanalizačních systémů

30

do 15 mil. Kč

2

 

 

 

2

5

 

 

 

12

2

 

 

 

2

60

nad 15 mil. Kč

1.6.

Program – zajištění likvidace komunálních odpadních vod využitím již vybudovaných ČOV

80

do 60 mil. Kč

2

12

2

2.1.

Program sniž. emisí u malých a stř. zdrojů provoz. za účelem veř. prosp. činností

30

neomezena

2

8

2

2.2.

Program sniž. emisí látek znečišťujících ovzduší u zdrojů znečišťování ovzduší

30

neomezena

2

7

2

2.3.

Program využívání kogeneračních jednotek

30

neomezena

2

5

1

2.4.

Program rozvoje infrastruktury malých obcí

50

neomezena

2

5

1

2.5.

Program snížení emisí těkavých organických látek

0

-

-

-

-

2.6.

Program ochrany ozónové vrstvy Země

20

neomezena

2

5

1

2.7.1.

Program na zpracování konceptů sniž. imisí a emisí znečišťujících látek

60

neomezena

2

5

1

2.7.2.

Program realizace konceptů sniž. imisí a emisí znečišťujících látek

30

neomezena

2

5

1

3.1.

Program péče o přírodní prostředí

0

-

-

-

3.2.

Program na zajištění starých důlních děl s výstupy methanu

0

-

-

-

4.1.

Program podpory uzavírání starých skládek

20

neomezena

2

7

2

4.2.

Program na podporu využití a zneškodňování odpadů

40

neomezena

2

7

2

4.3.

Program na zpracování koncepcí nakládání s odpady

0

-

-

-

5.1.

Program nejlepších dostupných technik (BAT)

0

-

-

-

5.2.

Progr. zavádění systému řízení podniků a auditů z hlediska ŽP (prg. EMAS)

0

-

-

-

5.3

Program na podporu vybudování infrastruktury ekologizované MHD

40

max. 30 mil. Kč

80

od 30 mil. Kč do 100 mil. Kč

2

 

 

2

7

 

 

10

2

 

 

2

6.

Programy podpor vybraných pánevních okresů severozápadních Čech postižených předchozí těžbou uhlí

0

-

-

-

1) V případě kombinované podpory podle čl. II, odst. 1.3, kdy je využita možnost náhrady dotace nebo její části půjčkou, je možno výši půjčky upravit tak, aby celková podpora nepřesáhla maximální limit podpory pro daný program podle tabulky 1.A.

2) Fixní úroková míra může být měněna podle vývoje úrokových sazeb na mezibankovním trhu depozit.

3) Výše půjčky se řídí článkem II tabulkou 1.A

1.2.2. Podnikatelské subjekty

Číslo programu

Název programu

Výše půjčky
v% ze zákl. podpory 1)
-max. Kč

Úrok úvěru v
% 2)
p. a.

Doba splatnosti v letech

Odklad půjčky v letech

1.1.

Program - Střední zdroje

80
neomezena

5

7

2

1.2.

Program - Ochrana povrch. nebo podz. vod určených pro zásob. pitnou vodou

80
neomezena

5

7

2

1.3.

Program - Průmyslové zdroje

60
neomezena

5

7

2

1.4.

Program - Rozšíření a intenzifikace stávajících obecních ČOV

80
neomezena

5

8

2

1.5.

Program - Rozšíření kanalizačních systémů

60
neomezena

5

7

2

1.6.

Program – zajištění likvidace komunálních odpadních vod využitím již vybudovaných ČOV

0

-

-

-

2.1.

Program sniž. emisí u malých a stř. zdrojů provoz. za účelem veř. prosp. činností

60
neomezena

5

7

2

2.2.

Program sniž. emisí látek znečišťujících ovzduší u zdrojů znečišťování ovzduší

60
neomezena

5

7

2

2.3.

Program využívání kogeneračních jednotek

60
neomezena

5

6

1

2.4.

Program rozvoje infrastruktury malých obcí

0

-

-

-

2.5.

Program snížení emisí těkavých organických látek

50
neomezena

5

5

1

2.6.

Program ochrany ozónové vrstvy Země

0

-

-

-

2.7.1.

Program na zpracování konceptů sniž. imisí a emisí znečišťujících látek

60
neomezena

5

5

1

2.7.2.

Program realizace konceptů sniž. imisí a emisí znečišťujících látek

60
neomezena

5

5

1

3.1.

Program péče o přírodní prostředí

0

-

-

-

3.2.

Program na zajištění starých důlních děl s výstupy methanu

0

-

-

-

4.1.

Program podpory uzavírání starých skládek

0

-

-

-

4.2.

Program na podporu využití a zneškodňování odpadů

80
neomezena

5

8

2

4.3.

Program na zpracování koncepcí nakládání s odpady

0

-

-

-

5.1.

Program nejlepších dostupných technik (BAT)

80
30 mil. Kč

5

8

2

5.2.

Progr. zavádění systému řízení podniků a auditů z hlediska ŽP (prg. EMAS)

50
neomezena

5

7

2

5.3.

Program na podporu vybudování infrastruktury ekologizované MHD

60
neomezena

5

7

2

6.

Programy podpor vybraných pánevních okresů severozápadních Čech postižených předchozí těžbou uhlí

0

-

-

-

1) V případě kombinované podpory podle čl. II, odst. 1.3, kdy je využita možnost náhrady dotace nebo její části půjčkou, je možno výši půjčky upravit tak, aby celková podpora nepřesáhla maximální limit podpory pro daný program podle tabulky 1.A.
2) Fixní úroková míra může být měněna podle vývoje úrokových sazeb na mezibankovním trhu depozit.
3) Výše půjčky se řídí článkem II tabulkou 1.A.

1.3. Podpora ve formě kombinované dotace a půjčky
V případě kombinované podpory je možno nahradit dotaci nebo její část půjčkou nebo navýšením půjčky s podmínkou, že nebude překročena maximální výše celkové podpory, stanovená pro daný program.
Fond má právo změny požadovaného % poměru a finančního objemu dotace a půjčky v rámci podmínek daného programu podpor. Změna požadovaného poměru a výše dotace a půjčky vychází vždy i z finanční analýzy, zejména dluhové služby žadatele. O případnou změnu bude upravena i výše vlastních zdrojů.

2. Nepřímé finanční podpory

2.1. Příspěvek na částečnou úhradu úroků z úvěru
Příspěvky na částečnou úhradu úroků z tuzemského investičního úvěru budou poskytovány pouze na základě Fondem odsouhlasené úvěrové smlouvy až do výše 5% p.a, a to po dobu maximálně 5 let počínaje rokem, kdy byl příspěvek na částečnou úhradu úroků žadateli přiznán, do data splatnosti úvěru podle Fondem odsouhlasené úvěrové smlouvy. Příspěvek na úroky se zásadně poskytuje na úvěr v Kč. Výše příspěvku je omezena pevnou částkou 50 mil.Kč. Fond vyplatí v daném roce příspěvek na úhradu úroků odpovídající skutečně zaplaceným úrokům, a to maximálně do výše 5% p.a.

3. Změny podmínek
V případě, že dojde v průběhu realizace opatření s podporou Fondu do doby závěrečného technicko-ekonomického vyhodnocení a definitivního přiznání podpory ke změně platnosti obecně platných zákonů nebo ke změně vlastnických vztahů, vyhrazuje si Fond právo přehodnotit přístup v jednotlivých případech, příp. odstoupit od smlouvy na poskytnutí podpory.

4. Souběh podpory z Fondu a jiných centrálních zdrojů
Podpora z Fondu nebude poskytována na opatření individuálnědotovaná ze státního rozpočtu v případech, kdy celková výše podpory se SR, SFŽP ČR a eventuelních zahraničních zdrojů převýší 80 % základu pro stanovení podpory.