Příloha č. I. 10

Příloha k 2.7.1. Program na zpracování konceptů snižování emisí a imisí znečišťujících látek

Koncepty snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší
Požadavky SFŽP ČR na cíle, obsah řešení a výstupy

1.  Cíl
Cílem konceptu je zpracovat akční plány ochrany životního prostředí v oblasti ochrany ovzduší a usnadnit tak příslušnému území přibližování EU. Koncept bude vycházet z analýzy stavu životního prostředí a energetické infrastruktury, s vytvořením otevřeného modelového systému, který umožní dosáhnout požadované úrovně kvality ovzduší ve vztahu k požadavkům EU, a to s nejnižšími náklady, při současné optimalizaci zásobování energiemi. Součástí tohoto modelového systému bude i identifikace prioritních investičních projektů rozhodujících k dosažení cílového stavu kvality ovzduší pro financování z existujících domácích a zahraničních zdrojů.

2.  Obsah řešení
2.1  Energetika

Koncept bude vycházet z analýzy současného stavu životního prostředí a energetické infrastruktury, rozvoje dané oblasti a očekávané poptávky po energii. Při tvorbě návrhů způsobu zásobování energiemi budou uplatněny principy určené následujícími okruhy:

I. Kvalita ovzduší v souladu s tzv. rámcovou směrnicí EU o ovzduší
II. Ochrana klimatu v souvislosti se závazky přijatými v r. 1997 na konferenci v Kjótu
III. Úspory energie
IV. Potenciál pro využití obnovitelných zdrojů energie

Cílem konceptu je v zájmovém území podpořit systematický přístup ke generování programů (souboru investičních i neinvestičních opatření a projektů) řešících ekonomicky efektivním způsobem (least cost) výše uvedené problémové okruhy.

Metoda řešení bude obsahovat:

a) energetickou statistiku,
b) energetické modelování,
c) podporu energetického managementu.

Energetická statistika bude obsahovat:

* analýzu stávající spotřeby paliv a energie,
* stručný popis demografického a ekonomického vývoje,
* stručný popis celkového stavu životního prostředí,
* analýzu potenciálu energetických úspor,
* analýzu potenciálu místních energetických zdrojů s důrazem na obnovitelné zdroje.

Smyslem energetického modelování je, na základě vyhodnocení stávajícího stavu v zásobování zájmového území energií, vytvořit a aplikovat otevřený modelový systém, umožňující optimalizovat způsob zásobování dané oblasti energiemi k dosažení cílů konceptu. V návaznosti na energetickou statistiku a s ohledem na možná omezení definovaná klíčovými účastníky rozhodovacích procesů v zájmovém území, může být řešení zpracováno ve variantách. Posouzení rentability investic bude vycházet zejména z předpokládaného způsobu financování a rozlišení krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého horizontu.

Podporu energetického managementu chápeme vždy v kontextu cílů I. až IV. v části I. Pro potřeby konceptu ji definujeme jako zpracování vhodných informačních podkladů a podporu komunikace mezi jednotlivými účastníky rozhodovacích procesů.

2.2.  Životní prostředí
Vzhledem k závažnému vlivu energetiky na kvalitu ovzduší a požadavkům Příloh I. Směrnice MŽP ČR o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR platných od 1.1.1999 je nutné, aby řešení konceptu obsahovalo výstupy, které vyplývají z potřeb probíhající aproximace legislativy ČR a EU v oblasti životního prostředí:

2.2.1. Rámcová směrnice EU 96/62/EC o ochraně ovzduší
V souladu s dosud schválenými či připravenými tzv. dceřinnými směrnicemi budou cílovými znečišťujícími látkami:

Podle požadavků rámcové směrnice bude pro dané zájmové území zpracován tzv. akční program, obsahující zejména:

Pokud bude pro vztah mezi emisemi a kvalitou ovzduší použito modelování, bude toto modelování buď založeno na modelu SYMOS97 nebo bude zdůvodněno a pracovníky odboru ochrany ovzduší MŽP ČR, případně ČHMÚ odsouhlaseno použití jiné modelovací techniky.

Při výběru prioritních opatření a návrhu prioritních projektů budou vedle ekonomické efektivnosti těchto řešení zvažovány i místní priority. Tyto priority budou v souladu s rámcovou směrnicí založeny i na procesu komunikace se všemi zájmovými skupinami v daném území, včetně privátní sféry a neziskových organizací. Jednou z klíčových priorit pro výběr projektů bude jejich financovatelnost z existujících tuzemských i zahraničních programů finanční pomoci.

2.2.2. Ochrana klimatu
V souladu se závazky přijatými Českou republikou na 3. zasedání “Konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu” ke snižování emisí tzv. skleníkových plynů bude cílovou látkou:

Výpočet/odhad emisí bude proveden pro celé zájmové území v kategorizaci na hlavní kategorie původců z pohledu sektorového, technologického a geografického (po obcích). Metodicky se bude vycházet z metodiky IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).

Dále budou uvedeny prioritní typy opatření/projekty z pohledu nákladovosti. Při výběru prioritních opatření a projektů budou vedle ekonomické efektivnosti těchto řešení zvažovány i místní priority. Tyto priority budou v souladu s rámcovou směrnicí založeny i na procesu komunikace se všemi zájmovými skupinami v daném území, včetně privátní sféry a neziskových organizací. Jednou z klíčových priorit pro výběr projektů bude jejich financovatelnost z existujících tuzemských i zahraničních programů finanční pomoci. Zvláštní pozornost bude věnována tzv. společné implementaci (UN Framework Convention on Climate Change) a Státnímu programu využívání úspor a obnovitelných zdrojů energie.

2.2.3. Úspory energie
Na základě statistických šetření, analýzy dostupných dat, analýzy současného stavu užití energie a s ohledem na předpokládaný vývoj poptávky po energiích budou identifikována možná opatření na zvýšení účinnosti užití i výroby energie a identifikovány případné projekty pro dosažení co největších úspor energie v zájmovém území.

Při výběru prioritních opatření a projektů budou vedle ekonomické efektivnosti těchto řešení zvažovány i místní priority. Tyto priority budou v souladu s rámcovou směrnicí založeny i na procesu komunikace se všemi zájmovými skupinami v daném území, včetně privátní sféry a neziskových organizací. Jednou z klíčových priorit pro výběr projektů bude jejich financovatelnost z existujících tuzemských i zahraničních programů finanční pomoci.

2.2.4. Potenciál pro využití obnovitelných zdrojů energie
V této části bude proveden odhad následujících potenciálů pro využití obnovitelných zdrojů energie:

Na základě výše uvedeného potenciálu pak budou identifikována možná opatření a navrženy případné projekty pro co nejširší využití obnovitelných zdrojů energie.

Při výběru prioritních opatření a projektů budou vedle ekonomické efektivnosti těchto řešení zvažovány i místní priority. Tyto priority budou v souladu s rámcovou směrnicí založeny i na procesu komunikace se všemi zájmovými skupinami v daném území, včetně privátní sféry a neziskových organizací. Jednou z klíčových priorit pro výběr projektů bude jejich financovatelnost z existujících tuzemských i zahraničních programů finanční pomoci, včetně Státního programu využívání úspor a obnovitelných zdrojů energie.

2.2.5. Syntéza a směřování výstupů
Na závěr bude provedena syntéza, identifikující případné sektory, typy technologií, geografické oblasti, typy opatření či konkrétní projekty, které řeší více výše uvedených problémových okruhů zároveň.

Konkrétní výstupy budou směřovány do následujících okruhů:

Pokud jde o výstupy v prostředí GIS, budou takto zpracovány pouze prioritní projekty a opatření, v případě obnovitelných zdrojů energie i potenciály pro její využití.

3.  Formální požadavky na výstupy
3.1.  Obecná pravidla
a) Všechna použitá data (s výjimkou dat ze soukromých zdrojů, která bude poskytovatel považovat za důvěrná a vymíní si jejich nepředání třetí straně) a digitální výstupy budou předány na nosiči CD ROM.
b) V kořenovém adresáři budou soubory index.doc a index.htm obsahující popis souborů a dat na CD ve formátech word a html.
c) Ke každé tabulce nebo databázi bude v souborech index.* uvedeno:

d) Součástí výstupů bude i samospouštěcí prezentace ve formátu HTML pro Internet začínající v kořenovém adresáři CD a se jménem prezent.htm
e) CD ROM bude obsahovat instalační verze volně šířitelných programů:

f) Podkladová data, která bude zajišťovat SFŽP budou zpracovatelům zapůjčena.

3.2.  Datové formáty

Texty Microsoft Word - verze 6
Tabulky Microsoft Excel - verze 5
Databáze Microsoft Access
Grafika GIF (rastry) a CDR (vektory)

3.3.  Geografické informační systémy – GIS

a) Výstupy pro GIS budou zpracovány v prostředí ARCEXPLORER
b) Podkladové rastrové mapy jako referenční podklad pro výstupy GIS zajistí SFŽP

rastrová data: Erdas nebo TIFF (včetně referenčních souborů TFW)
vektorové vrstvy: PC Arcinfo Coverage a Arcinfo Export (E00) File
souřadný systém: S-JSTK (Křovák)
měřítko podkladových rastrů: 1:50 000 nebo 1:100 000

3.4.  Další požadavky

Kódování češtiny: Windows 1250
Fonty: Times New Roman, Arial

3.5.  Referenční identifikátory

Zdroje znečišťování ovzduší: kódy ICZ dle REZZO1 a REZZO2
Územní jednotky: Územní identifikační registr

a) Aktuální data REZZO1 a REZZO2 zajistí SFŽP
b) Územně identifikační registr zajistí SFŽP

4. Výstupy

a) Průběžné zprávy popisující a dokladující jednotlivé etapy řešení včetně průběhu financování vztaženého k jednotlivým etapám.
b) Stručné shrnutí prezentující ve zkrácené podobě dosažené výsledky.
c) Závěrečná zpráva popisující a dokladující naplnění předmětu, cíle a obsahu konceptu snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší.
d) Datový model řešeného území v textové i digitální podobě, obsahující:

e) CD ROM obsahující texty zpráv a datový model (blíže viz část 4.).