Příloha č. I.1

SPECIFIKACE OPATŘENÍ, NA KTERÁ BUDE SFŽP ČR PŘIJÍMAT ŽÁDOSTI

Podpora z Fondu bude poskytována v rámci jednotlivých vyhlášených programů. V každém z programů bude proveden samostatný výběr a hodnocení akcí. Jednotlivé programy jsou vymezeny technickými a ekologickými podmínkami, rozdílně jsou vymezeny pro jednotlivé programy i možnosti poskytnutí podpory z Fondu. Při realizaci opatření s podporou Fondu se doporučuje využívat především ekologicky šetrné výrobky.

1. oblast ochrany vod:
Na Fond lze podat žádost o podporu na realizaci opatření v rámci následujících programů:

1.1. Program – Střední zdroje
Opatření u zdrojů znečištění velikosti 2000 až 10 000 ekvivalentních obyvatel, u nichž dosud není vybudována čistírna odpadních vod, nebo kde bude stávající čistírna odpadních vod rozšířena na kapacitu uvedené velikosti (vztahuje se i na vybudování veřejné části kanalizace).

1.2. Program – Ochrana zdrojů pitné vody
Opatření u komunálních zdrojů znečištění do 2000 ekvivalentních obyvatel, které leží v ochranných pásmech zdrojů pitné vody.

1.3. Program – Průmyslové zdroje
Opatření u průmyslových zdrojů znečištění, která sníží množství organických látek, těžkých kovů, dusíkatých látek a fosforu ve vypouštěných odpadních vodách.

1.4. Program – Rozšíření nebo intenzifikace stávajících obecních čistíren odpadních vod
Opatření u obecních čistíren odpadních vod formou rozšíření kapacity nebo intenzifikace čistírenského provozu na kapacitu velikosti 10 000 až 50 000 ekvivalentních obyvatel. Stanovená výše ekvivalentních obyvatel představuje přiváděné znečištění splaškovými odpadními vodami.

1.5. Program – Rozšíření kanalizačních systémů
Opatření u zdrojů znečištění, kde se na vybudovanou kanalizaci, jejíž součástí je kapacitně vyhovující čistírna odpadních vod, připojuje další zdroj znečištění v rozsahu od 300 do 10 000 ekvivalentních obyvatel.
Fond neposkytne podporu na opatření těm žadatelům, kteří u jiné podporované akce v oblasti ochrany vod nemají Rozhodnutí o definitivním přiznání podpory.

1.6. Program – Zajištění likvidace komunálních odpadních vod využitím již vybudovaných ČOV
Opatření k zajištění likvidace odpadních vod u komunálních zdrojů znečištění v případech zániku (konkursního řízení) průmyslového podniku či jiného dosavadního vlastníka stávající ČOV, na kterou byly dosud přiváděny odpadní vody jak z průmyslových, tak i z komunálních zdrojů znečištění. Podpora bude poskytována formou půjčky obci (městu) na odkoupení již vybudované ČOV.
Podmínkou zařazení do programu je existence stávající veřejné kanalizace napojené na kapacitně vyhovující ČOV. Jedním z nezbytných dokladů, které jsou předkládány jako příloha k žádosti o podporu z Fondu, je mj. i odborný posudek dokládající, že snížením množství odpadních vod přiváděných na ČOV ani změnou jejich složení (charakteru OV) nebude narušena řádná funkce ČOV.

Kriteria pro výběr akcí k podpoře v rámci programů v oblasti ochrany vod jsou stanovena takto:

a)  měrná finanční náročnost vypočítaná z nákladů na realizaci opatření, požadované celkové podpory z Fondu a podpory požadované formou dotace, vztažená na jednotku odstraněného přepočteného znečištění, které se stanoví z hodnot odstraněného znečištění BSK5, CHSK- Cr, NL, N, P, v případě opatření ke snížení chlorovaných látek z průmyslových zdrojů, bude zvolen zvláštní režim podle výsledného ekologického přínosu,

b)  vyhodnocení ekonomických parametrů příjemce podpory, zejména ekonomické způsobilosti, dále zajištění celkového financování předmětu podpory po celou dobu výstavby (vč. obdržení zahraniční grantové podpory či podpory formou výhodné půjčky poskytované EBRD, EIB, WB, popřípadě jinou mezinárodní finanční institucí a pod., pokud nejsou řešeny podle jiné směrnice), ekonomika předmětu podpory,

c)  priority regionálních politik ochrany životního prostředí územních odborů Ministerstva životního prostředí a okresních úřadů

d)  ekologická naléhavost ochrany území z hlediska ochrany vod, v němž je akce realizována (t.j. zejména ochrana zdrojů pitné vody s přihlédnutím k významu vodního zdroje, chráněných oblastí přirozené akumulace vod, národních parků, chráněných krajinných oblastí),

e)  úroveň technického řešení,

f)  zajištění vyššího využití již vybudovaných kapacit a kompletace systému likvidace odpadních vod.

2. Oblast ochrany ovzduší:
Na Fond lze podat žádost o podporu na realizaci opatření v rámci těchto programů:

PROGRAM SNIŽOVÁNÍ HLAVNÍCH ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK a oCHRANY KLIMATU ZEMĚ S DŮRAZEM NA ENERGETICKY ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ
Cílem programu je snížení emisí látek a CO2 u zdrojů znečišťování ovzduší s důrazem na energeticky úsporné řešení včetně vytváření předpokladů k rekonstrukci zdrojů znečišťování ovzduší rozvojem infrastruktury v obcích.

2.1.  Program snižování emisí látek znečišťujících ovzduší u malých a středních zdrojů znečišťování ovzduší
provozovaných za účelem veřejně prospěšných činností
Program je určen pro provozovatele malých a středních zdrojů znečišťování ovzduší definovaných v § 3 odst. 2 písm. b), c) zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, v platném znění v případech, kdy je zdroj provozován za účelem dodávky tepla pro vytápění a TUV pro školy, mateřské školy, zdravotnická zařízení, domovy důchodců, ústavy mentálně a tělesně postižených osob a další zařízení s charitativní činností. Podmínkou zařazení do programu je energeticky úsporné řešení s úsporou ve spotřebě paliv minimálně 20 % při přechodu na jiné palivo nebo způsob spalování.

2.2.  Program snižování emisí látek znečišťujících ovzduší u zdrojů znečišťování ovzduší
Cílem programu je snížení emisí látek znečišťujících ovzduší u středních a velkých zdrojů znečišťování ovzduší definovaných v § 3 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, v platném znění. Velké zdroje znečišťování lze zahrnout do tohoto programu, pokud jsou zařazeny v kategorii 1. Palivoenergetický průmysl, příloha č.2 vyhlášky MŽP č. 117/1997 Sb., a jejich celkový instalovaný výkon nepřevýší po rekonstrukci hranici 10 MW. Podmínkou zařazení do programu je energeticky úsporné řešení s úsporou ve spotřebě paliv minimálně 20 % při přechodu na jiné palivo nebo způsob spalování. Úspora ve spotřebě paliv bude doložena energetickým auditem.
Pro realizaci opatření bude hodnocena i míra snížení emisních parametrů pro dominantní znečišťující látky pod daný limit, které stanovuje vyhláška MŽP č. 117/1997 Sb., ze dne 29. května 1997, kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší. Výrazné snížení emisních limitů stanovených vyhláškou MŽP č. 117/1997 Sb. pro danou kategorii zdrojů bude posuzováno v souladu s § 6 odst. 5 zákona č. 309/1991 Sb., v platném znění.

2.3. Program využívání kogeneračních jednotek
Cílem programu je rekonstrukce malých a středních zdrojů znečišťování ovzduší definovaných v § 3 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, v platném znění, s využitím kombinované výroby tepla a elektrické energie pro efektivní a ekologické využití primární energie. Podmínkou zařazení do programu je energeticky úsporné řešení s úsporou ve spotřebě paliv minimálně 20 % při přechodu na jiné palivo nebo způsob spalování. Kogenerační jednotka bude dosahovat minimálně 80 % účinnosti. Úspora ve spotřebě paliv bude doložena energetickým auditem.

2.4. Program rozvoje infrastruktury malých obcí
Program je určen pro obce do 1000 obyvatel a části obcí do 1000 obyvatel, pokud jsou součástí větších obcí a základní sídelní jednotky těchto částí (urbanistické obvody a sídelní lokality) jsou od okolní zástavby odděleny nezastavěnými plochami (nikoliv pouze hranicemi katastrálních území) ve smyslu vyhlášky č. 120/1979 Sb. v platném znění.
Jedná se zejména o tato opatření:

Podmínkou zařazení do programu jsou prokazatelné úspory energie, včetně navazujících úsporných opatření spojených s realizací akce, minimálně o 25 %. Úspory energie budou doloženy energetickým auditem.

 

Program k plnění protokolu k úmluvě ehk osn o snížení těkavých organických látek

2.5. Program snížení emisí těkavých organických látek
Cílem programu je snížení znečišťování ovzduší organickými látkami u zařízení technologických procesů u malých a středních zdrojů znečišťování ovzduší definovaných v § 3 odst. 2 písm. b), c) zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, v platném znění.
Jedná se např. o opatření u těchto technologií:

Program k plnění montreálského protokolu o látkách poškozujících ozónovou vrstvu země.

2.6.  Program ochrany ozónové vrstvy Země
Program nahrazuje časově omezené operativní opatření. Cílem programu je komplexní zabezpečení zneškodnění a recyklace odpadů obsahujících regulované látky poškozující nebo ohrožující ozónovou vrstvu Země. Jedná se o látky uvedené v příloze zákona č. 86/1995 Sb., o ochraně ozónové vrstvy Země.
Program je určen pro obce, sdružení obcí a pro další rozpočtové nebo příspěvkové organizace. Příjemce podpory může realizovat opatření sám nebo prostřednictvím organizace v souladu se zákonem č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
Předmětem podpory je komplexní zajištění recyklace nebo zneškodnění odpadů obsahující regulované látky poškozující nebo ohrožující ozónovou vrstvu Země, tj.:
 1. domácích chladících a klimatizačních zařízení,
 2. hasících přístrojů,
 3. dalších odpadů obsahujících regulované látky poškozující nebo ohrožující ozónovou vrstvu Země.

  Pojem komplexní zajištění obsahuje:
 1. svoz odpadů obsahujících regulované látky poškozující nebo ohrožující ozónovou vrstvu Země do sběrného místa (sběrné dvory, plochy, budovy, kontejnery zabezpečené proti zneužití),
 2. roztřídění a skladování odpadů obsahujících regulované látky poškozující nebo ohrožující ozónovou vrstvu Země,
 3. odsátí regulovaných látek z chladících systémů,
 4. odvoz corpusů odpadů neobsahující regulované látky, ke sešrotování,
 5. ekologická recyklace nebo zneškodnění látek a odpadů obsahujících regulované látky poškozující nebo ohrožující ozónovou vrstvu Země.

Kritéria pro výběr akcí k podpoře v rámci programu ochrany ozónové vrstvy Země jsou stanovena takto:

1. Celkové vyřešení recyklace nebo zneškodnění odpadů obsahujících regulované látky poškozující nebo ohrožující ozónovou vrstvu Země, tj.

    -  sběr a svoz odpadů obsahujících regulované látky,
    -  sběr regulovaných látek,
    -  recyklace nebo zneškodňování regulovaných látek.

2.  Technické řešení z hlediska ochrany ovzduší a ochrany ozónové vrstvy Země.
3.  Množství recyklovaných a zneškodněných látek a odpadů obsahujících regulované látky.
4. Finanční náročnost vypočítaná z celkových nákladů a požadované podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR.
5. Splnění kvalifikačních požadavků pro sběr regulovaných látek a odpadů a jejich zneškodnění.

Žadatelé o podporu musí před uzavřením smlouvy se Státním fondem životního prostředí ČR doložit počet odpadů, obsahujících regulované látky poškozující nebo ohrožující ozónovou vrstvu Země určených k zneškodnění. Technické a organizační zabezpečení bude provedeno v souladu se zákonem č. 86/1995 Sb., zákonem č. 125/1997 Sb., o odpadech, zákonem č. 309/1991 Sb. a č. 389/1991 Sb., o ovzduší a případně s právní úpravou platnou v členských zemích Evropské unie.

Podpora v rámci programu ochrany ozónové vrstvy Země je poskytována formou:
1. dotace na úhradu nákladů spojenou s komplexním řešením recyklace nebo zneškodnění odpadů obsahující regulované látky poškozující nebo ohrožující ozónovou vrstvu Země,
2. dotace, půjčky s výhodným úrokem nebo příspěvkem na částečnou úhradu úroků z úvěru, na technické řešení pro komplexní zajištění recyklace nebo zneškodnění odpadů obsahujících regulované látky poškozující nebo ohrožující ozónovou vrstvu Země.

Postup vyřizování žádostí je v rámci tohoto programu upraven vnitřním předpisem Fondu. Žádosti registrované před nabytím účinnosti těchto Příloh I Směrnice, tj. do (31.5.2000), budou posuzovány, vyhodnocovány a vyřízeny včetně vydání “Rozhodnutí” ministra o poskytnutí podpory a uzavření smlouvy o podpoře podle znění Dodatku č. 7 Příloh I Směrnice, platného v době zaregistrování žádosti.

Žádosti o podporu podané ve formě Dotazníku do 1. kola hodnocení v programu 2.6.1. s následně podanou žádostí podle Dodatku č. 7 Příloh I Směrnice MŽP platných od 1.1.1999, budou vyřízeny v souladu se zněním tohoto Dodatku.

program k dosažení kvality ovzduší ve vztahu k požadavkům evropské unie
Cílem programu je na základě stanovené kvality ovzduší se zřetelem k lidskému zdraví a životnímu prostředí připravit akční plány ochrany životního prostředí v oblasti ochrany ovzduší a jejich postupnou realizaci. Toho má být dosaženo použitím společných metod a kriterií, získáváním a dostupností informací o ovzduší a udržováním kvality ovzduší v místech s přijatelným znečištěním a zlepšování kvality ovzduší všude tam, kde je nadměrně znečištěné.

2.7. Program snižování emisní a imisní zátěže území
Program bude realizován ve dvou na sebe navazujících programech:

2.7.1. Program na zpracování konceptů snižování emisí a imisí znečišťujících látek
Cílem programu je na území ČR, minimálně o velikosti okresů nebo měst nad 30  000 obyvatel, s vyšší úrovní imisních koncentrací, zpracovat akční plány ochrany životního prostředí v oblasti ochrany ovzduší a usnadnit tak těmto územím přibližování k EU. Tyto koncepty budou vycházet z analýzy stavu životního prostředí a energetické infrastruktury, s vytvořením otevřeného modelového systému, který umožní dosáhnout požadované úrovně kvality ovzduší ve vztahu k požadavkům EU, a to s nejnižšími náklady, při současné optimalizaci zásobování energiemi. Součástí tohoto modelového systému bude i identifikace prioritních investičních projektů rozhodujících k dosažení cílového stavu kvality ovzduší pro financování z existujících domácích a zahraničních zdrojů.
Program na zpracování konceptů snižování emisní a imisní zátěže území bude realizován prostřednictvím veřejných obchodních soutěží vyhlašovaných Fondem ve spolupráci s příslušnými orgány, institucemi a obecně prospěšnými organizacemi.
Požadavky SFŽP na cíle, obsah řešení a výstupy jsou součástí Přílohy č. I.10.

2.7.2 Program realizace konceptů snižování emisí a imisí znečišťujících látek
Cílem programu je realizace opatření, vedoucích ke snížení imisí a emisí znečišťujících látek, vypouštěných do ovzduší z těch místních zdrojů, které kvalitu ovzduší v regionu významně ovlivňují.

Program bude realizován na základě zpracovaných konceptů snižování emisní a imisní zátěže dle jednotné metodiky Fondu ve spolupráci s místně příslušnými orgány, institucemi a obecně prospěšnými organizacemi prostřednictvím veřejných obchodních soutěží.

Kritéria pro výběr akcí k podpoře v rámci programů v oblasti ochrany ovzduší jsou stanovena takto:
a) úroveň koncentrací hlavních znečišťujících látek v dané lokalitě,
b) vyhodnocení ekonomických parametrů příjemce podpory, zejména ekonomické způsobilosti, dále zajištěnícelkového financování předmětu podpory po celou dobu výstavby (vč. obdržení zahraniční grantové podpory či formou výhodné půjčky poskytované EBRD, EIB, WB, popřípadě jinou mezinárodní finanční institucí pod., pokud nejsou řešeny podle jiné směrnice), ekonomika předmětu podpory,
c) vazba na využití současných kapacit a regionální politiky,
d) preference opatření, která zabezpečí trvalé snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší na nižší úroveň, než odpovídá emisním limitům pro nové zdroje podle vyhlášky MŽP č. 117/1997 Sb. ze dne 29. května 1997, kterou stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší provozovatel (investor) se zaváže v rámci dobrovolné dohody k plnění těchto přísnějších limitů,
e) měrná finanční náročnost vypočítaná z nákladů na realizaci opatření i požadované, případně navrhované podpory z Fondu, vztažená na jednotku odstraněného znečištění,
f) zohlednění potřeb oblastí se zhoršenou kvalitou životního prostředí v rámci ČR i v rámci územní působnosti územních odborů MŽP,
g) energeticky úsporné řešení a optimální úspora paliv a energie.

3. Program péče o přírodní prostředí, ochrana a využívání přírodních zdrojů:
Na Fond lze podat žádost o podporu na realizaci opatření v rámci následujícího programu:

3.1.  Program péče o přírodní prostředí
Cílem programu je podpora opatření k ochraně přírody a krajiny ve zvláště chráněných územích a ve volné krajině prováděná nad běžný rámec povinností vymezených zákonem č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, lesním zákonem č. 289/95 Sb a zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Přednostně budou podporována opatření v národních parcích (NP), v prvních a druhých zónách chráněných krajinných oblastí (CHKO) a v maloplošných chráněných územích, významné krajinné prvky. Opatření jsou podle charakteru zařazena do dílčích programů:

3.1.1.  Zakládání prvků územních systémů ekologické stability krajiny
3.1.2. Regenerace významných krajinných prvků, ochrana památných stromů, regenerace významných a památkově chráněných parků a zahrad
3.1.3.  K přírodě šetrné hospodaření v lesích
3.1.4. Péče o porosty a plochy v národních parcích, jejich ochranných pásmech a chráněných krajinných oblastech
3.1.5.  Pořizování a realizace plánů péče o zvláště chráněné území v kategorii NPR, NPP, PR a PP
3.1.6.  Výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích
3.1.7.  Záchranné programy zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
3.1.8. Příspěvky na úhradu prokázané újmy na pozemcích zemědělsky a lesnicky obhospodařovaných podle zákona č. 114/1992 Sb., zákona č. 334/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb.

Kriteria pro výběr akcí k podpoře v rámci programu péče o přírodní prostředí jsou stanovena takto:

a) národní přírodní rezervace (NPR), národní přírodní památky (NPP), I. zóna CHKO, I. a II. zóna NP, zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů v kategorii kriticky a silně ohrožené,
b)  přírodní rezervace (PR). Přírodní památky (PP), ostatní území CHKO a NP, ochranná pásma NP, NPR, PR, NPP a PP, územní systémy ekologické stability, významné krajinné prvky, zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů v kategorii ohrožené a památné stromy,
c)  volná krajina a příroda,
d)  priority akce v rámci okresu a územního regionu.

Bližší specifikace tohoto programu, odchylky v postupu podávání žádostí a v požadavcích na doložení údajů, uvedených v žádosti jsou uvedeny v příloze č. I.7.

3.2.  Program na zajištění nebo likvidaci starých důlních děl s výstupy methanu
Předmětem podpory je zajištění nebo likvidace starých důlních děl s výstupy methanu s vymezením lokality na Ostravsko – Karvinský revír. Starým důlním dílem se podle Horního zákona č. 44/1988 Sb., se rozumí dílo v podzemí, které je opuštěno a jehož původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo není znám. Finanční podpora ze strany Fondu bude poskytována ve formě dotace až do výše 100 % ze základu pro výpočet podpory. Do základu pro výpočet podpory (čl. 5, odst. 2 Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků z Fondu) se výjimečně započítávají celkové náklady na realizaci opatření včetně nákladů na průzkum, monitoring, přípravnou a projektovou dokumentaci a nákladů na stroje a zařízení nezabudované do stavby.
Pro tento dílčí program zpracovává odborný posudek odbor geologie MŽP a rozhodnutí orgánu státní správy vydává Obvodní báňský úřad.
Kritéria pro výběr akcí k podpoře jsou dána prioritami odboru geologie MŽP, zejména se však jedná o akutní, dosud neřešené případy zabezpečení starých důlních děl a havarijní případy ohrožující zákonem chráněný obecný zájem (ohrožení zdraví a životů místního obyvatelstva).
Bližší specifikace zásad pro poskytování finanční podpory, postupu při předkládání žádosti o podporu, nezbytných dokladů a požadavků na doložení údajů v žádosti jsou uvedeny v Příloze č. I. 8.

4. nakládání s odpady:
Na SFŽP ČR lze podat žádost o podporu na realizaci opatření v rámci následujících programů:

4.1.  Program podpory sanací a rekultivací starých skládek
Cílem programu jsou sanace a rekultivace starých skládek KO, zejména těch, které byly provozovány na základě zvláštních podmínek podle § 15 odst. 1 písm. b) zrušeného zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 300/1995 Sb., zpoplatněných dle § 2 zákona č. 62/1992 Sb. a následně dle zákona č. 41/1995 Sb. Technické zabezpečení těchto skládek musí minimalizovat jejich rizikovost pro životní prostředí. Ve výjimečných případech mohou být likvidovány i černé skládky zejména v NP a v CHKO. Program je určen pro obce a města, příspěvkové a rozpočtové organizace.

4.2. Program na podporu využití a zneškodnění odpadů
Cílem programu je podpořit komplexnost řešení problematiky nakládání s odpady v regionu podporou technologických linek, které přispívají k podstatnému využití odpadů a tím ke snížení celkové zátěže životního prostředí. Program je určen pro právnické i fyzické osoby oprávněné k podnikání v daném oboru, rozpočtové a příspěvkové organizace, obce a města. Základní typy opatření, která budou podporována:
-  technologické linky na dotřiďování odpadů a výstavba (zřizování) sběrných dvorů,
-  technologické linky na recyklaci odpadů,
-  zařízení na využití odpadů,
-  zařízení na energetické využití odpadů,
-  zařízení na využití čistírenských kalů.

4.3. Program na zpracování koncepcí nakládání s odpady
Cílem programu je zpracování koncepcí nakládání s odpady v jednotlivých krajích dle nově vzniklého členění ČR platného od 1. 1. 2000. Koncepce budou zpracovány na dobu nejméně 5 let dle metodiky vydané MŽP a musí být v souladu se Státní politikou životního prostředí

Kriteria pro výběr akcí k podpoře v rámci programů v oblasti nakládání s odpady jsou stanovena takto:

a)  měrná finanční náročnost z celkových nákladů na realizaci akce (v Kč/1m3 uložených odpadů a v Kč/1m2 sanované plochy pro program 4.1., nebo v Kč/1t odpadu/rok pro program 4.2. a efektivitou zneškodňování odpadů pro program 4.2),
b)  vyhodnocení ekonomických parametrů příjemce podpory, zejména ekonomické způsobilosti, dále zajištění celkového financování předmětu podpory po celou dobu výstavby (vč. obdržení zahraniční grantové podpory či podpory formou výhodné půjčky poskytované EBRD, EIB, WB, popřípadě jinou mezinárodní finanční institucí a pod., pokud nejsou řešeny podle jiné směrnice), ekonomika předmětu podpory,
c)  podíl nenávratné a návratné podpory na celkových nákladech akce(%),
d)  priority akce v rámci okresu a územního regionu,
e)  úroveň technologického řešení,
f)  stupeň rizikovosti skládky pro program 4.1., rizikovosti odpadu pro program 4.2.,
g) pro program 4.3. předcházení a omezení produkce odpadů v území, zefektivnění systému nakládání s odpady, dopad na sektory a oblasti (průmysl, zemědělství, doprava, zdraví obyvatel), lokalizace zařízení zpracovávajících odpady, veřejné projednání koncepce, kompatibilita s předpisy a strategií EU v oblasti nakládání s odpady.

5. technologiE a výroba
Na Fond lze podat žádost o podporu na realizaci opatření v rámci následujících programů:

5.1.  Program nejlepších dostupných technik (BAT)
Cílem programu je podpora a stimulace zavádění nejlepších dostupných technik v českém průmyslu. Tento program navazuje na Program čistší produkce a představuje podporu strategie prevence a integrovaných řešení.
Označení “nejlepší dostupná technika” (BAT – Best Available Technique) je definováno Směrnicí rady (ES) 96/61/EC z 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control) následně:

Směrnice IPPC definuje podle průmyslových sektorů a kapacity procesů (případně dalších parametrů), které činnosti pod Směrnici IPPC spadají.
Indikátory BAT jsou uvedeny v referenčních dokumentech (BREF – BAT Reference Document), které vznikají na úrovni Evropské komise a jednotlivých členských států.
Indikátory BAT jsou měrné veličiny, vztažené nejčastěji na jednotku produkce. Indikátory mohou charakterizovat znečištění (produkce jednotlivých složek emisí, znečištění vod a odpadů na jednotku produkce) a efektivnost využívání zdrojů (spotřeba hlavních surovin, vody a energie na jednotku produkce). Při stanovení indikátorů znečištění se vychází z parametrů samotné technologie, a nikoliv z parametrů případně použité koncové technologie.
Z tohoto programu bude podporováno:

Kriteria pro výběr akcí k podpoře v rámci programu nejlepších dostupných technik jsou stanovena takto:

a) porovnání hodnot všech indikátorů předmětné technologie s hodnotami indikátorů BAT (základní kriterium pro další posuzování žádosti),
b) úroveň technologie – hodnotí se jako vztah k indikátorům BAT (vážený součet poměrů všech indikátorů charakterizujících předmětnou technologii a BAT),
c) čistý přínos pro životní prostředí vztažený k jednotce rozpočtových nákladů investice (čistý přínos pro životní je vyjádřen v peněžních jednotkách jako rozdíl výše ročních poplatků za znečišťování životního prostředí mezi BAT a předmětnou technologií – počítá se na základě indikátorů),
d) ekonomický přínos vztažený k rozpočtovým nákladům investice (čistý ekonomický přínos je vyjádřen jako čistá roční úspora na provozních nákladech vzniklých realizací daného opatření),
e) podíl podpory SFŽP ČR na rozpočtových nákladech investice,
f) stupeň zavedení EMS - hodnotí se stupeň zavedení environmentálního managementu,

5.2. Program zavádění systému řízení podniků a auditů z hlediska životního prostředí (program EMAS)
Cílem programu je podpora zavádění Programu EMAS ve smyslu usnesení vlády ČR č. 466/1998 především v malých a středních podnicích a dále ve zdravotnictví a službách. Podpora je určena jako příspěvek na náklady spojené s projektem aplikace EMAS včetně vzdělávání až do fáze ověření prohlášení o stavu životního prostředí.
Podmínkou pro poskytnutí podpory je splnění jedné z následujících podmínek:

Certifikace musí být vydána certifikačním orgánem akreditovaným signatářem Evropské mnohostranné dohody o akreditaci (MLA EA).

Kriteria pro výběr akcí k podpoře v rámci Programu EMAS jsou stanovena takto:

a) měrné investiční náklady na zavedení systému EMAS vztažené na jednotku znečištění (ekologický přínos je vyjádřen v peněžních jednotkách jako míra odvrácených poplatků za znečištění životního prostředí),
b) velikost podniku s prioritou podniků o velikosti a) 25 - 500 zaměstnanců, b) 0 - 25 zaměstnanců,
c) regionální priority ochrany životního prostředí.

5.3. Program na podporu vybudování infrastruktury ekologizované MHD
Cílem programu je podpora rozšíření MHD provozované na zemní plyn nebo s elektrickým pohonem, a to vybudováním nebo rozšířením technického zázemí, tj. výstavbou plnících nebo dobíjecích stanic a pod.
Podmínkou pro poskytnutí podpory je soulad navrhovaného opatření s územním plánem dotčeného území, resp. s dopravní koncepcí. Program je prioritně zaměřen na území měst a okresů vyžadujících zvláštní ochranu ovzduší (Příloha č.1 Vyhlášky č.41/1992 Sb. v platném znění).

6.  Podpora vybraných pánevních okresů severozápadních Čech postižených předchozí těžbou uhlí
Na Fond lze podat žádost o podporu na realizaci opatření v rámci následujících programů:

6.1.  Likvidace černých skládek na území katastru obce

6.2.  Vybudování sběrných dvorů odpadů a technologických linek na třídění a recyklaci odpadů

6.3.  Čištění vodních toků, úprava a zpevnění břehů

6.4.  Péče o zeleň

6.5.  Výsadba a ochrana dřevin v lesích ve vlastnictví obcí
Bližší specifikace jednotlivých dílčích programů, zásad pro poskytování finanční podpory, postupu předkládání žádosti o podporu a nezbytných dokladů, požadovaných od žadatele jsou uvedeny v Příloze č. I.9.