Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí,

uveřejněné ve Věstníku MŽP č. 2/1999, o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie platné od 1. 6. 2000

Státní fond životního prostředí (dále jen “Fond”) byl zřízen zákonem ČNR č. 388 ze dne 10. září 1991, o Státním fondu životního prostředí a jako významný finanční zdroj na podporu ochrany a zlepšování životního prostředí je jedním ze základních ekonomických nástrojů státní politiky životního prostředí.
Základní přístupy k poskytování finančních prostředků z Fondu jsou definovány Směrnicí Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky.
Formu a zaměření podpory stanoví podle vnějších a vnitřních ekonomických podmínek Přílohy ke Směrnici o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen “Přílohy”).

Postup Fondu při výběru akcí k podpoře:
Žádosti s úplnými údaji, doložené požadovanými doklady podle přílohy č. I.5, na opatření splňující podmínky pro zařazení do některého z vyhlášených programů, podané před termínem zahájení realizace opatření, budou registrovány. Po termínu zahájení realizace může Fond zaregistrovat žádost pouze v odůvodněných případech, odsouhlasených správcem Fondu.
Pro účely Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků z Fondu a těchto jejích Příloh I se za termín zahájení realizace stavby považuje den, kdy je objednavatelem předáno dodavateli staveniště se zpracováním zápisu (protokolu) o předání staveniště. Za termín ukončení stavby se považuje den, kdy je na stavbu vydáno rozhodnutí o kolaudaci podle příslušných ustanovení stavebního zákona v aktuálním znění.
Registrované žádosti Fond vyhodnotí na základě ekologických a ekonomických ukazatelů, podle regionálního vyjádření a technické úrovně řešení, a to v každé složce životního prostředí dle upřesněných kriterií uvedených v Příloze č. I.1. Regionální vyjádření přihlédne mj. i k otázce nezaměstnanosti v dané oblasti.
Všechny takto vyhodnocené žádosti budou v závislosti na objemu disponibilních prostředků Fondu předloženy Radě Fondu k projednání s návrhy na kladné nebo záporné Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí finančních prostředků z Fondu (dále jen “Rozhodnutí”). Žádosti, které na základě vyhodnocení nebudou navrženy ke kladnému nebo zápornému řešení, mohou nadále zůstat v evidenci Fondu, nejdéle však po dobu 6 měsíců.
Fond si vyhrazuje právo vyžádat si i další podklady pro upřesnění žádosti, zejména podklady týkající se předmětu podpory, finančního základu pro výpočet podpory, stanovení úvěrové způsobilosti žadatele, jakož i výše a formy podpory.
Podle těchto příloh se poskytují podpory z Fondu k žádostem registrovaným od 1. 6. 2000. Žádosti registrované před nabytím účinnosti těchto Příloh I Směrnice, tj. do (31. 5. 2000), budou posouzeny, vyhodnoceny a vyřízeny včetně vydání “Rozhodnutí” ministra o poskytnutí podpory a uzavření smlouvy o podpoře podle ustanovení Příloh I Směrnice, platných v době zaregistrování žádosti.

Přílohy:
Příloha č. I.1:
Specifikace opatření, na která bude Fond přijímat žádosti po 1. 3. 2000
Příloha č. I.2: Zásady pro poskytování finančních prostředků z Fondu pro období po 1. 3. 2000
Příloha č. I.3: Formulář žádosti o podporu z Fondu
Příloha č. I.4: Výpočet ukazatele dluhové služby
Příloha č. I.5: Postup a nezbytné doklady, které jsou předkládány jako příloha k žádosti o podporu z Fondu
Příloha č. I.6: Odborný posudek
Příloha č. I.7: Program péče o přírodní prostředí
Příloha č. I.8: Program na zajištění nebo likvidaci starých důlních děl s výstupy metanu
Příloha č. I.9: Podpora vybraných pánevních okresů severozápadních Čech postižených předchozí těžbou uhlí
Příloha č. I.10: Příloha k Programu 2. 7. 1. na zpracování konceptů snižování emisí a imisí znečišťujících látek
Příloha č. I.11: Adresář
 

 RNDr. Miloš Kužvart, v.r.,
 ministr životního prostředí