Věstník MŽP 09/00


SDĚLENÍ

20. Sdělení odboru odboru legislativního Ministerstva životního prostředí k pojmu "místně příslušný orgán ochrany přírody" v § 8 odst. 1 a § 10 odst. 1 zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

21. Sdělení odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí o vydání technické normy vodního hospodářství: TNV 75 7231 Jakost vod - Metoda stanovení toxického rizika povrchových vod