21. SDĚLENÍ

odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí o vydání technické normy vodního hospodářství:
TNV 75 7231 Jakost vod – Metoda stanovení toxického rizika povrchových vod

 

Tato norma specifikuje metodu, která doplňuje postupy stanovení a hodnocení ukazatelů jakosti povrchových vod. Metodou je stanovován biologický ukazatel zachycující možné toxické působení komplexu látek obsažených v povrchové vodě.

Ing. Jaroslav Kinkor, v. r.
ředitel odboru ochrany vod

 

Vydává Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10-Vršovice, telefon (02) 6712 1111 l Vedoucí redaktor JUDr. Jan Přibyl l Lektoruje: PhDr. Petr Galuška l Administrace a objednávky: Vydavatelství a nakladatelství Práce, s. r. o., PP 607, Výstaviště, 170 05 Praha 7, tel. 02/3337 4780, fax 809 835 l Roční předplatné Věstník&Zpravodaj MŽP s přílohou EIA 350,- Kč l Roční předplatné samostatného Věstníku MŽP 300,- Kč l Sazba: Bohuslav Křeček, polygrafická činnost l Vytiskla tiskárna PB tisk Příbram l Vychází 12x ročně l Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, státní podnik, odštěpný závod Praha č.j. 6515/99 - P ze dne 24. 9. 1999 l Hlavní distributor: ALQ plus, s. r. o.

ISSN 0862-9013