20. SDĚLENÍ

odboru legislativního Ministerstva životního prostředí k pojmu “místně příslušný orgán ochrany přírody” v § 8 odst. 1 a § 10 odst. 1 zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

 

Věcně příslušným správním orgánem – orgánem ochrany přírody – dle ustanovení § 8 odst. 1 a § 10 odst. 1 zákona č. 115/2000 Sb. je okresní úřad a na území národních parků, chráněných krajinných oblastí a jejich ochranných pásem správy národních parků a chráněných krajinných oblastí.

Místně příslušným správním orgánem – orgánem ochrany přírody – je věcně příslušný správní orgán, v jehož územní působnosti ke škodě došlo.

Odůvodnění:
Zákon č. 115/2000 Sb. v ustanovení § 8 odst. 1 a § 10 odst. 1 odkazuje na zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon upravuje působnost v ochraně přírody v § 76 až 80.

Věcná příslušnost okresních úřadů je dána ustanovením § 77 odst. 1 cit. zákona, které stanoví: “Okresní úřady zpracovávají koncepci ochrany přírody a krajiny v okrese a vykonávají státní správu v ochraně přírody ve svém územním obvodu, není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody (§§ 76, 79 a 80 a nejde-li o území národního parku, nebo chráněné krajinné oblasti § 78.”

Věcná příslušnost správ národních parků a chráněných krajinných oblastí vyplývá z ustanovení § 78 odst. 1: “Na území národních parků a chráněných krajinných oblastí a jejich ochranných pásem vykonávají státní správu v ochraně přírody a krajiny správy národních parků a chráněných krajinných oblastí (dále jen “správa”), není-li podle tohoto zákona příslušná obec, ministerstvo životního prostředí nebo Česká inspekce životního prostředí. Přehled správ na území České republiky a jejich sídla jsou uvedeny v příloze tohoto zákona. Správa národního parku Šumava vykonává též působnost Správy chráněné krajinné oblasti Šumava.”

Místní příslušnost správního orgánu (jak okresních úřadů, tak správ národních parků a chráněných krajinných oblastí) je zákonem č. 115/2000 Sb. dána přímo, nikoliv odkazem. Řídí se místem, kde ke škodě došlo.

Mgr. Petr Petržílek, v. r.
ředitel odboru legislativního