PŘEHLED HLAVNÍCH ZKRATEK

LIST OF ABBREVIATIONS


AIM

Automatizovaný imisní monitoring
Automatic Air Pollution Monitoring

AOPK ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the CR

AOX

absorbovatelné organicky vázané halogeny
absorbable organically bounded halogens

AV ČR

Akademie věd ČR
Academy of Sciences of CR

BČOV

biologická čistírna odpadních vod
biological water treatment plant

BOD5

biological five-day oxygen demand
viz BSK5

BSK5

biologická pětidenní spotřeba kyslíku
see BOD5

CBD

Úmluva o biologické rozmanitosti
Convention on Biological Diversity

CDV

Centrum dopravního výzkumu
Transportation Research Centre

CE

viz RE
see RE

CeHO

Centrum hospodaření s odpady
Waste Management Centre

CEI

viz SEI
see SEI

CEMC

The Czech Environmental Management Center
České ekologické manažerské centrum

CEV

centrum ekologické výchovy
Center of Environmental Enlightenment

CLRTAP

Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution
Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států

CODCr/Mn

chemical oxygen demand (chromium/manganese)
viz CHSKCr/Mn

COICOP

Clasificationof Individual Consumption by Purpose
Klasifikace individuální spotřeby podle účelu

CR

Czech Republic
see ČR

CSD

United Nations Commission for Sustainable Development
Komise OSN pro trvale udržitelný rozvoj

CSK

Czechoslovak Crown
československá koruna (Kčs)

CVVM SoÚ AV ČR

Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd České republiky
Centre of Public Opinion Surveys of the Institute of Sociology of the Academy of Sciences of Czech Republic

CZK

Czech Crown
česká koruna (Kč)

ČAPPO

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu
Czech Association of Petroleum Industry and Trade

ČBÚ

Český báňský úřad
Czech Mining Office

ČD

České dráhy
Czech railways

ČEÚ

Český ekologický ústav
Czech Environmental Institute

ČGS

Česká geologická služba
Czech Geological Survey

ČGÚ

Český geologický ústav /úřad/
Czech Geological Institute /Office/

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav
Czech Hydrometeorological Institute

ČIŽP

Česká inspekce životního prostředí
Czech Environment Inspection

ČIŽP – DOV

Česká inspekce životního prostředí – divize ochrany vod
Czech Environment Inspection – Water Protection Division

ČNR

Česká národní rada
Czech National Assembly

ČOV

čistírna odpadních vod
effluent (waste-water) treatment plant

ČR

Česká republika
Czech Republic

ČSFR

Česká a Slovenská Federativní Republika
Czech and Slovak Federative Republic

ČSN

Česká (Československá) státní norma
Czech (Czechoslovak) State Standard

ČSOP

Český svaz ochránců přírody
Czech Union of Nature Conservation

ČSR

Československá republika/Česká socialistická republika
Czechoslovakia/Czech Socialistic Republic

ČSSD

Česká strana sociálně demokratická
Czech Social Democratic Party

ČSSR

Československá socialistická republika
Czechoslovak Socialistic Republic

ČSÚ

Český statistický úřad
Czech Statistical Office

ČÚZK

Český ústav zeměměřičský a katastrální
Czech Surveying and Cadastral Institute

dB

decibel

DDT

dichlordifenyltrichloretan
dichlorodiphenyl trichlorethane

DDM

Dům dětí a mládeže
House of Children and Youth

DEEEA

Department of Environmental Education, Enlightement and Public Awareness
oddělení environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

EC

European Commission
viz EK

ECE

Economic Commission for Europe
viz EHK

EECONET

European Ecological Network
Evropská ekologická síť

EHK

Evropská hospodářská komise
see ECE

EHS

Evropské hospodářské společenství
the European Economic Communities

EIA

Environmental Impact Assessment
posuzování vlivů na životní prostředí

EK

Evropská komise
see EC

EMAS

Environmentálně orientované řízení
Eco-Management and Audit Scheme

EMEP

European Monitoring and Evaluation Programme
Evropský program monitorování a hodnocení

ES

Evropské společenství
European Community

ESA 95

European System of Account 95
Evropský systém účetnictví 95

EU

Evropská unie
European Union

FAO

Food and Agriculture Organization of the United Nations
Organizace OSN pro výživu a zemědělství

FISIM

Financial Institution Services Indirectly Measured
Zprostředkovatelské služby finančních institucí měřené nepřímo

FMZV

Federální ministerstvo zahraničních věcí
Federal Ministry of Foreign Affairs

FNM

Fond národního majetku
National Property Fund

FSÚ

Federální statistický úřad
Federal Statistical Office

FVŽP

Federální výbor pro životní prostředí
Federal Committee for the Environment

GDP

gross domestic product
viz HDP

GIS

geografický informační systém
Geographical information systém

GEF

Globální fond pro životní prostředí
Global Environmental Facility

HCFC

hydrochlorofluorované uhlovodíky
hydrochlorofluorocarbons

HDP

hrubý domácí produkt
see GDP

HS

hygienická služba
Hygienic Service (Public Health Service)

HZS MV ČR

Hasičský záchranný sbor MV ČR
Fire Protection Department of MV ČR

CHČOV

chemická čistírna odpadních vod
chemical water treatment plant

CHKO

Chráněná krajinná oblast
Protected Landscape Area

CHOPAV

Chráněná oblast přirozené akumulace vod
Protected Area of Natural Water Accumulation

CHSKCr/Mn

chemická spotřeba kyslíku (chromová/manganová)
see CODCr/Mn

ICP

International Cooperative Program
Mezinárodní program spolupráce

IMIP

Institut městské informatiky Praha
Institute of Municipal Informatics of Capital City of Prague

IPCC

International Panel of Climatic Change
Mezinárodní panel o změnách klimatu

IPPC

Integrated Pollution Prevention Control
Integrovaná prevence a omezování znečištění

ISIC

International Standard Industrial Classification
mezinárodní typová odvětvová klasifikace průmyslových činností

ISKO

Informační systém kvality ovzduší
Air Quality Information System

ISPA

Instruments for Structural Policies for Pre-Accession
Nástroj předvstupních strukturálních politik

IUCN

International Union for Conservation of Nature and Natural
Resources Mezinárodní unie pro ochranu přírody

JE

jaderná elektrárna
see NPP

JN

jinde nezařazené
nowhere else classified

KČT

Klub českých turistů
Czech tourists club

KF

Kancelář fondu
Fund Office

KRNAP

Krkonošský národní park
Krkonoše National Park

KSČM

Komunistická strana Čech a Moravy
Communist Party of Bohemia and Moravia

Krajský úřad
Region Authority

KZAM

Klasifikace zaměstnání
Employment Classification

LA 21

Local Agenda 21
Místní Agenda 21

LČR, s.p.

Lesy České republiky, státní podnik
Forests of the Czech Republic, state enterprise

LPG

liquied petroleum gases
zkapalněné plyny

LRKO

Laboratoř radiační kontroly
Radiation Control Laboratory

MA 21

Místní Agenda 21
Local Agenda 21

MDS ČR

Ministerstvo dopravy a spojů ČR
Ministry of Transport and Communications of CR

MF ČR

Ministerstvo financí ČR
Ministry of Finance of CR

MH ČR

Ministerstvo hospodářství ČR
Ministry of the Economy of CR

MHD

městská hromadná doprava
municipal mass transportation

MHPR ČR

Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR
Ministry for Economic Policy and Development of CR

MK ČR/ČSR

Ministerstvo kultury ČR/ČSR
Ministry of Culture of CR/CSR

MKI ČSR

Ministerstvo kultury a informací ČSR
Ministry of Culture and Information of CSR

MLVH ČSR

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství ČSR
Ministry of Forestry and Water Management of CSR

MLVHD ČSR

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu ČSR
Ministry of Forestry and Water Management and Wood-working Industry of CSR

MMR ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ministry for Regional Development of CR

MO ČR

Ministerstvo obrany ČR
Ministry of Defence of CR

MPO ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Ministry of Industry and Trade of CR

MPSV ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministry of Labour and Social Affairs of CR

MŠ ČR/ČSR

Ministerstvo školství ČR/ČSR
Ministry of Schools of CR/CSR

MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministry of Schools, Youth and Physical Education of CR

Městský/místní úřad
Municipal/Local Authority

MV ČR

Ministerstvo vnitra ČR
Ministry of Interior of CR

MZ ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministry of Health of CR

MZe ČR

Ministerstvo zemědělství ČR
Ministry of Agriculture of CR

MZV ČR

Ministerstvo zahraničí ČR
Ministry of Foreign Affairs of CR

MŽP ČR

Ministerstvo životního prostředí ČR
Ministry of the Environment of CR

MŽP ČR – OEKL

odbor ekologie krajiny a lesa MŽP ČR
Department of Ecology of the Landscape and Forest of MŽP ČR

MŽP ČR – OER

odbor environmentálních rizik MŽP ČR
Environmental Risks Department of MŽP ČR

MŽP ČR – OEU

odbor Evropské unie MŽP ČR
Department of European Union of MŽP ČR

MŽP ČR – OEŽP

odbor ekonomiky životního prostředí MŽP ČR
Department of Economy of the Environment of MŽP ČR

MŽP ČR – OG

odbor geologie MŽP ČR
Department of Geology of MŽP ČR

MŽP ČR – OGV

odbor globálních vztahů MŽP ČR
Global Relations Department of MŽP ČR

MŽP ČR – OMOB

odbor mezinárodní ochrany biodiverzity MŽP ČR
Department of International Protection of Biodiversity of MŽP ČR

MŽP ČR – OODP

odbor odpadů MŽP ČR
Waste Management Department of MŽP ČR

MŽP ČR – OOO

odbor ochrany ovzduší MŽP ČR
Air Protection Department of MŽP ČR

MŽP ČR – OOV

odbor ochrany vod MŽP ČR
Water Protection Department of MŽP ČR

MŽP ČR – OPŘSS

odbor právní a řízení státní správy MŽP ČR
Department of Act and Management of the State Administration of MŽP ČR

MŽP ČR – OS

odbor strategií MŽP ČR
Department of Strategy of MŽP ČR

MŽP ČR – OVV

odbor vnějších vztahů MŽP ČR
Public Relations Department of MŽP ČR

MŽP ČR – SOSŽP

samostatné oddělení statistiky životního prostředí MŽP ČR
Department of Environmental Statistics of MŽP ČR

NACE

Nomenclature des activités des communautés européennes
Statistická klasifikace ekonomických činností ES
Statistical Classification of Economic Activities within the European Communities

NAD

National Application Document
Národní aplikační dokument

NATO

North Atlantic Treaty Organization
Organizace severoatlantického paktu

NGO

Nongovernmental Organization
viz NNO

NK

nezávadná kanalizace
unobjectionable sewerage

NL

nerozpuštěné látky
insoluble substances

NLK

Národní lesnický komitét
National Forest Committee

NNO

nestátní nezisková organizace
see NGO

NP

Národní park
National Park

NPF

National Property Fund
viz FNM

NPK

kombinované průmyslové hnojivo (dusík, fosfor, draslík)
combined industrial fertilizer (nitrogen, phosphorus, potassium)

NPP

Nuclear Power Plant
viz JE

NRL

Národní referenční laboratoř
National Reference Laboratory

NSZM

Národní síť Zdravých měst
National Network of Health Cities

ODS

Občanská demokratická strana
Civic Democratic Party

OECD

Organization for Economic Cooperation and Development
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

OHS

Okresní hygienická stanice
District Hygienic Station

OEVVO

oddělení environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Department of Environmental Education Enlightement and Public Awareness

OI ČIŽP

Oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí
District Inspectorate of the Czech Environment Inspection

OKEČ

Odvětvová klasifikace ekonomických činností
Branch Classification of Economic Activities

OKR

Ostravsko-Karvinský revír
Ostrava-Karviná Area

OkÚ

Okresní úřad
District Authority

OP

ochrana přírody
protection of nature

ORGREZ

Organizace pro racionalizaci energetických závodů
Organization for Rationalization of Power Plants

oskm

osobové kilometry
passenger kilometres

OSN

Organizace spojených národů
United Nations Organization

OSZLŽP

Odbor statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí
Division of Agriculture, Forestry and Environment Statistics

OSŽP

Oddělení statistiky životního prostředí
Environment Statistics Department

Okresní/obecní úřad
District/Municipal Authority

PAH

polycyclic aromatic hydrocarbons
polycyklické aromatické uhlovodíky

PAU

polycyklické aromatické uhlovodíky
polycyclic aromatic hydrocarbons

PCB

polychlorinated biphenyls
polychlorované bifenyly

PCF

Prototype Carbon Fund
Prototyp uhlíkového fondu

PHARE

Poland and Hungary Assistance for Restructuring of their Economies
Program hospodářské pomoci

PHO

pásmo hygienické ochrany vod
Water Hygiene Protection Zone

PM10

ukazatel prašného spadu s velikostí částic pod 10 µm
index of particulate matter with particle size below 10 µm

POO

Program ochrany ovzduší
Air Protection Program

PSO

The Programme for Co-operation with Countries in Central and Eastern Europe
Program spolupráce se zeměmi střední a východní Evropy

RC

regionální centrum
Regional Centre

RE

Rada Evropy
Council of Europe

REZZO

Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší
Register of Emissions and Sources of Air Pollution

RMS

radiační monitorovací síť
Radiation Monitoring Network

SEI

Středoevropská iniciativa
Central European Initiative

SFŽP

Státní fond životního prostředí
State Environmental Fund

SCHKO ČR

Správa chráněných krajinných oblastí ČR
Administration of the Protected Landscape Areas of CR

SLDB

sčítání lidu, domů a bytů
the Census of persons, buiddings and apartments

SMOP

Sdružení mladých ochránců přírody
The Young Nature Protectors Association

SMS

Státní meliorační správa
State Land Use Division

SNA

System of National Accounting
Systém národního účetnictví

SOJH

Staří ochránci Jizerských hor
Old protectors of the Jizera Mountains

SP

státní program
state program

SPLA’s

Specially protected areas
Zvláště chráněná území

SPM

Suspended Particulate Matter
prašný aerosol

SSEV

Sdružení středisek ekologické výchovy
Association of Environmental Education Centres

Střední škola
secondary school

SRN

Spolková republika Německo
Federal Republic of Germany

SRS

Smogový regulační systém (kap. B1)
Smog Regulation System (chap. B1)

SRS

Státní rostlinolékařská správa (kap. B3)
Plant Protection Division (chap. B3)

SÚJB

Státní úřad pro jadernou bezpečnost
State Office for Nuclear Safety

SÚJCHBO

Státní úřad pro jadernou, chemickou a biologickou bezpečnost
National Autority for Nuclear, Biological and Cemical Protection

SÚRO

Státní ústav radiační ochrany
State Radiation Protection Institute

SVIS

Středisko veřejných informačních služeb
Public Information Service for the Environment

SZÚ

Státní zdravotní ústav
National Institute of Public Health

tkm

tunokilometry
tonne-kolometres

TLD

termoluminiscenční dozimetr/dozimetrie
thermoluminiscent dozimeter/dozimetry

TP

Total phosphorus
celkový fosfor

UJEP

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
University of J. E. Purkyně

UN

see OSN
viz OSN

UNEP

United Nations Environmental Program
Program OSN pro životní prostředí

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu

USA

United States of America
Spojené státy americké

USD

US dollar

UV

ultraviolet
ultrafialové

ÚEM AV ČR

Ústav experimentální mediciny AV ČR
Institute of Experimental Medicine of AV ČR

ÚHÚL

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Institute for Economic Forest Management

ÚKZÚZ

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Central Agricultural Control and Testing Institute

ÚO

územní odbor
Territorial Department

ÚPD

územně plánovací dokumentace
Territorial Planning Documentation

ÚRMS ČR

Ústředí radiační monitorovací sítě ČR
Radiation Monitoring Network Centre CR

ÚSES

Územní systém ekologické stability
Territorial System of Ecological Stability

ÚSMH AV ČR

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
Institute of Rock Structure and Mechanics of AV ČR

ÚSOP

Ústřední seznam ochrany přírody
Control List of Nature Protection

ÚÚR

Ústav územního rozvoje
Institute of Territorial Development

ÚZIS

Ústav zdravotnických informací a statistiky
Institute of Health Informations and Statistics

VIS

Vzdělávací a informační středisko
Information and Enlightenment Center

VOC

volatile organic compounds
těkavé organické látky

VŠCHT

Vysoká škola chemicko-technologická
Institute of Chemical Technology

VÚKOZ

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
The Silva Tarouca Research Institute of the Landscape and Decorative Gardening

VÚLHM

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
Forestry and Game Management Research Institute

VÚLHM – LOS

lesní ochranná služba VÚLHM
Forest Protection Service of VÚLHM

VÚMOP

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
Research Institute for Soil and Water Reclamation

VÚRV

Výzkumný ústav rostlinné výroby
Plant Production Research Institute

VÚV TGM

Výzkumný vodohospodářský ústav T. G. Masaryka
T. G. Masaryk Water Management Research Institute

VÚZT

Výzkumný ústav zemědělské techniky
Agricultural Technical Equipment Research Institute

WHO

World Health Organization
Světová zdravotnická organizace

ZCHÚ

Zvláště chráněná území
Specially protected areas

ZČ HB

základní článek hnutí Brontosaurus
Basic unit of movement Brontosaurus

ZO

základní organizace
basic organization

ZPF

zemědělský půdní fond
Agricultural Land Fund

základní škola
elementary shool

ŽP

životní prostředí
Environment