ÚVOD

Periodická publikace Statistická ročenka životního prostředí České republiky, v pořadí již třináctá, vychází jako společná publikace Ministerstva životního prostředí ČR a Českého statistického úřadu. V  souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a se směrnicí Rady EK č. 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003, o přístupu k informacím o životním prostředí, podává ucelený pohled na stav životního prostředí v ČR. Čtenář tu najde konkrétní údaje o základních příčinách změn životního prostředí a ovlivňujících faktorech, údaje o stavu složek životního prostředí, některých důsledcích změn a nástrojích, kterými lze řídit a ovlivňovat politiku tvorby a ochrany životního prostředí. Paralelně s touto publikací vychází Zpráva o životním prostředí České republiky, kterou předkládá ministr životního prostředí ČR každoročně ke schválení vládě a projednání Parlamentu ČR. Tyto dvě publikace tvoří celek. Statistická ročenka obsahuje pouze fakta se základním výkladem tvorby jednotlivých ukazatelů, Zpráva naopak na základě těchto údajů provádí analýzu stavu životního prostředí a ukazuje, jak dál postupovat v návaznosti na stěžejní dokument, Státní politiku životního prostředí ČR. Integrace environmentálních pohledů do sektorových politik a adaptace na prostředí EU představují hlavní rysy Státní politiky životního prostředí ČR. V souvislosti s přípravou vstupu ČR do EU obsahuje i letošní vydání rozšířenou kapitolu mezinárodního srovnání vybraných indikátorů, které charakterizují stav životního prostředí.

Souběžně s knižní podobou periodické řady ročenek jsou k dispozici minulé ročníky také v elektronické podobě. Tato Statistická ročenka životního prostředí České republiky bude vydána na CD-ROM.

Věříme, že tato publikace významně přispěje ke zvýšení informovanosti veřejnosti nejen o stavu životního prostředí, ale i o činnosti Ministerstva životního prostředí ČR a Českého statistického úřadu.

předseda Českého statistického úřadu
President of the Czech Statistical Office
Ing. Jan Fischer, CSc.

ministr životního prostředí ČR
Minister of the Environment CR
RNDr. Libor Ambrozek


INTRODUCTION

The periodical “Statistical Environmental Yearbook of the Czech Republic”, the thirteenth in succession, appears as a joint publication of the Ministry of the Environment of the Czech Republic and of the Czech Statistical Office. In accordance with Act No. 123/1998 Coll. “On Access to Information on the Environment”, as amended, and Council of European Commission Directive No. 2003/4/EC from 28th January 2003 “On Public Access to Environmental Information” it provides a review of the state of the environment in the Czech Republic. In the yearbook, the reader may find concrete data and information on the driving forces and pressures for environmental changes, some impacts of these changes and tools used for implementation and control of the environmental policy. The “Report on the State of the Environment in the Czech Republic” appears simultaneously with the “Statistical Environmental Yearbook” and is presented yearly by the Minister of the Environment for approval to the Government of the Czech Republic and for discussion in the Parliament of CR. These two materials present an entirety; the “Statistical Environmental Yearbook” comprises data and facts without comments, containing only a basic explanation of the creation of the individual indicators. The “Report” to the Government consists, on the other hand, in analyses of the state of the environment, based on these data and indicates the follow-up process related to the principal document of the Ministry of the Environment – the “State Environmental Policy”. The integration of environmental aspects into the policies of the economic sectors and the harmonisation with the European Union constitutes the main orientation of the state environmental policy. Related to the intensive preparation of the accession of CR to the European Union, this year’s edition also contains an enlarged chapter on international comparison of selected indicators that characterise the state of the environment.

Parallel to the book-version of the periodic “Yearbook”, an electronic version is also available and a CD-ROM version of this Statistical Environmental Yearbook of the Czech Republic will be issued.

We believe that this publication will be a valuable asset to the public not only on the state of the environment, but also on the activities of the Ministry of the Environment of the Czech Republic and of the Czech Statistical Office.