E4 - NÁZORY A POSTOJE VEŘEJNOSTI

Tato kapitola obsahuje výsledky šetření Naše společnost 2002 Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR a výsledky šetření jeho předchůdce – Institutu pro výzkum veřejného mínění. Výzkumy probíhají zpravidla každý kalendářní měsíc formou standardizovaného dotazování při použití metody kvótního výběru. Téma životního prostředí a některých souvisejících otázek je zařazováno do některých z nich.

Výběrový soubor tvoří vždy respondenti ve věku od 15 let reprezentující populaci ČR od této věkové hranice. Názory jednotlivých skupin obyvatel jsou analyzovány v případě jejich dostatečného zastoupení v souboru.

E4.1 Jaké společenské problémy občany znepokojují

Výsledky šetření, které proběhlo ve dnech 22.–29. 4. 2002 na souboru 1133 respondentů.

Tab. E4.1.1 Jak naléhavé je řešení společenských oblastí a problémů? (duben 2002)
Tab. E4.1.2 Jak naléhavé je podle Vašeho názoru řešení následujících problémů v naší společnosti?

Mezi zjišťovanými oblastmi veřejnost přisuzuje trvale menší váhu životnímu prostředí (35 % „velmi naléhavé“).

Ve způsobu hodnocení jednotlivých problémů určitými skupinami respondentů se odráží především to, nakolik se jich ten který problém osobně dotýká. Například dotázaní důchodci zdůraznili větší měrou než jiní potřebnost řešení sociálních jistot, zdravotnictví, ale i bezpečnosti a kriminality. Prioritou nezaměstnaných jsou rovněž sociální otázky a přirozeně i řešení nezaměstnanosti. Obyvatelé venkova se více soustřeďují na zemědělství, ve větších městech na problém s byty a na kriminalitu.

Z hlediska sympatií k politickým stranám vystupují jako jednoznačně nejkritičtější voliči KSČM, označující za velmi závažné sociální otázky, bezpečnost, školství a dále i volební systém a způsob volby prezidenta. Význam sociální problematiky připomínali také potenciální voliči ČSSD. Stoupenci ODS a Koalice více než voliči ostatních stran upozorňovali pouze na vstup země do Evropské unie.

E4.2 Hodnocení péče o životní prostředí ze strany vládního a nevládního sektoru

Výsledky šetření, které proběhlo ve dnech 5.–12. 6. 2002 na souboru 1103 respondentů.

Tab. E4.2.1 Hodnocení činnosti institucí a organizací v oblasti ekologie v červnu 2002

Z hlediska péče o životní prostředí hodnotí občané nejlépe své obecní či městské úřady (56 % dobře, 27 % špatně).1) Oceňována je dále práce Ministerstva životního prostředí ČR (49 % dobře, 37 % špatně) a ekologických organizací obecně (46 % dobře, 26 % špatně).

Názory na ekologickou politiku vlády jsou poměrně vyrovnané s 39 % soudů pozitivních a 43 % negativních.

Činnost krajských úřadů v oblasti životního prostředí respondenti nedokáží často posoudit (46 %), ostatní se stejnou měrou přiřadili ke spokojeným (27 %) a ke kritikům (27 %).

Nejhůře se veřejnosti v daném ohledu jeví činnost Parlamentu ČR (50 % nespokojených, 23 % spokojených) – v tom se ale zřejmě promítá i její tradičně kritický postoj k této instituci.

Názory na ekologickou politiku vlády, MŽP ČR a obecních úřadů jsou sledovány od r. 1995, názory na Parlament ČR a krajské úřady od r. 2001 a na ekologické organizace poprvé v r. 2002.

Menší výkyvy se v průběhu šetření objevily při hodnocení obecních úřadů, které si i přes nedávný pokles spokojenosti udržely přízeň více než poloviny občanů. Krajské úřady si naopak lehce polepšily a rovněž se rozšířilo povědomí o jejich činnosti v oblasti životního prostředí – podíl „nedokáži posoudit“ klesl od r. 2001 o 6 procentních bodů.

Jiná je situace v případě tří vrcholných orgánů. Trend příznivého hodnocení vlády a MŽP ČR započatý v r. 1997 se v r. 2002, s hlubším propadem (o 11, resp. o 8 procentních bodů), přerušil. Podobně byl postižen Parlament ČR (sestup o 7 procentních bodů). Zmíněný pokles spokojenosti zřejmě odráží uplynulé dění v oblasti životního prostředí (novelizace zákona o odpadech, problematická realizace zákazu motorových plavidel na Lipně), ale může znamenat kritickou reflexi předvolební kampaně („ODS volí prostředí pro život“).

Tab. E4.2.2 Hodnocení činnosti vlády v oblasti ekologie v letech 1995–2002
Tab. E4.2.3 Hodnocení činnosti Ministerstva životního prostředí ČR v letech 1995–2002
Tab. E4.2.4 Hodnocení činnosti obecních úřadů v oblasti ekologie v letech 1995–2002
Tab. E4.2.5 Hodnocení činnosti parlamentu a krajských úřadů v oblasti ekologie v letech 2001–2002

V postoji k jednotlivým institucím či organizacím vystupuje veřejnost poměrně jednotně; diference mezi určitými sociodemografickými skupinami jsou jen nevelké. Ukázal se např. kritičtější pohled respondentů z měst nad 100 000 obyvatel a vysokoškolsky vzdělaných občanů. Z hlediska věku se výrazněji objevilo pouze nadprůměrně příznivé hodnocení ekologických organizací mezi nejmladší generací (do 20 let). Podle vyjádřených stranických preferencí představují obecně příznivěji hodnotící skupinu stoupenci ČSSD, a naopak nejkritičtější jsou stoupenci KSČM. Spíše k nespokojeným lze řadit stoupence ODS a Koalice. Ekologické organizace ale nejlépe posuzovali jinak kritičtí stoupenci Koalice, poté stoupenci ČSSD a nejhůře stoupenci ODS a KSČM.

1) Otázka: „Jak byste, pokud jde o ochranu životního prostředí, hodnotil činnost a) vlády, b) Ministerstva životního prostředí, c) parlamentu, d) Vašeho krajského úřadu, e) Vašeho obecního (městského) úřadu, f) ekologických organizací?“ Nabídka odpovědí: velmi dobře, spíše dobře, spíše špatně, velmi špatně.

E4.3 Hodnocení některých oblastí souvisejících s životním prostředím

Výsledky šetření, které proběhlo ve dnech 5.–12. 6. 2002 na souboru 1103 respondentů.

V názoru na situaci některých oblastí promítajících se do kvality životního prostředí u nás projevila převážná část české veřejnosti nespokojenost.2)

2) Otázka: „Jaká je podle Vašeho názoru situace v ČR, pokud jde o: a) postih těch, kdo poškozují životní prostředí...“ atd. Nabídka odpovědí: velmi dobrá, spíše dobrá, spíše špatná, velmi špatná.

Tab. E4.3.1 Hodnocení vybraných oblastí spojených s životním prostředím
Tab. E4.3.2 Podíl respondentů nespokojených se situací v jednotlivých oblastech v letech 1997–2002

Za jednoznačně nejhorší označují respondenti chování firem a podniků k životnímu prostředí (82 % „špatné“). Dále je široce kritizován nedostatečný postih poškozovatelů životního prostředí a neekologické chování obyvatel – obojí asi třemi čtvrtinami dotázaných. Přes dvě třetiny (68 %) se přiklánějí k názoru o nadměrnosti rozsahu těžby dřeva u nás a necelé dvě třetiny (63 %) mají zato, že zábory přírodních ploch při nové výstavbě jsou přílišné. Přes 50 % respondentů považuje ekologickou legislativu za nedostatečnou, kritizuje spotřebu surovin a energií ve výrobě i rozsah těžby nerostných surovin. Mezi sledovanými oblastmi byla relativně nejmenší nespokojenost zachycena v souvislosti se spotřebou surovin a energií obyvatelstvem, kterou hodnotí jako nadměrnou „jen“ necelá polovina respondentů (46 %). Jako přiměřenou ji vnímá 37 %.

V porovnání s předchozím šetřením došlo k určitému poklesu nespokojenosti s rozsahem záborů ploch při nové výstavbě (o 6 procentních bodů) a s ekologickou legislativou (o 4 procentní body). Vedle toho ale narostla nespokojenost s chováním obyvatelstva k životnímu prostředí (o 4 procentní body), s jeho spotřebou surovin a energií (o 5 procentních bodů) a s rozsahem těžby nerostných surovin (o 6 procentních bodů).

I přes určité posuny v hodnoceních se celkové pořadí kritizovaných oblastí v průběhu šetření příliš neproměňuje – veřejnost nepociťuje, že by se např. chování podnikatelských subjektů či postih poškozovatelů životního prostředí stále výrazněji lepšily.

Tab. E4.3.3 Výpovědi o vlastním ekologickém chování obyvatel

Ve výzkumu dotázaní také vypovídali o vlastním chování k životnímu prostředí. Více než polovina z nich (56 %, 57 %) sdělila, že jejich domácnosti zpravidla, tj. vždy nebo často, náležitým způsobem nakládají s běžným či nebezpečným odpadem – tzn. odevzdávají jej do sběru či třídí. Ale již menší část přiznala, že se systematicky zaměřuje na používání ekologických výrobků (43 %) a že z důvodu ochrany životního prostředí šetří energiemi a vodou (40 %). Vzácné je pak omezování automobilismu z důvodu ochrany životního prostředí – takový přístup uplatňuje jen 15 % dotázaných a více než polovina otevřeně odpověděla, že toto hledisko nezvažuje nikdy. Srovnání s předchozím šetřením celkově nenaznačilo žádné podstatnější změny.

Analýza dat ukázala, že chování obyvatel k životnímu prostředí značnou měrou souvisí s jejich životní úrovní, a že lidé tedy zvažují spíše své finanční možnosti než ekologické hledisko. To platí zejména v souvislosti se zpravidla dražšími ekologicky šetrnými výrobky (vyhledávají je spíše lidé s dobrou životní úrovní) a s nakládáním s energiemi a vodou (méně s nimi šetří lidé s dobrou životní úrovní). Dále se potvrdil i význam vzdělání, kdy respondenti s nejnižším vzděláním častěji než ostatní uváděli, že ekologické přístupy neuplatňují. Méně šetrný přístup k životnímu prostředí sdílejí podle svých vlastních výpovědí větší měrou lidé z měst nad 100 000 obyvatel.

E4.4 Česká veřejnost ke globálním ekologickým problémům

Výsledky šetření, které proběhlo ve dnech 5.–12. 6. 2002 na souboru 1103 respondentů.

Tab. E4.4.1 Hodnocení globálních ekologických problémů

Když měli dotázaní posoudit některé globální ekologické problémy a jevy3), ukázalo se, že naprostá většina obyvatel si již dokáže učinit představu o jejich závažnosti – podíl respondentů odpovídajících „nevím, nedokáži posoudit“ činil maximálně 13 %.

Předložené globální problémy považovali dotázaní velkou většinou za velmi nebo dosti závažné. Největší hrozbu přitom spatřovali ve znečištění zdrojů pitné vody a v jejím nedostatku; podobně je hodnocen i problém hromadění odpadů. Těmto jevům, bezprostředně spojeným s každodenním životem, připisuje mimořádnou důležitost 55 %–56 % dotázaných a další asi třetina důležitost značnou.

Pozornost ale poutají i jevy relativně odtažité, jako je úbytek tropických deštných pralesů (46 % jej označuje za „velmi závažný“ problém) a globální oteplování (43 % „velmi závažný“). Dvě pětiny respondentů dále zdůrazňují závažnost vyčerpávání zdrojů surovin a redukce rostlinných a živočišných druhů. Mezi uvedenými jevy se již menší význam přikládá ztrátám zemědělské půdy způsobeným jejím znečišťováním či jiným znehodnocováním (35 % „velmi závažný“).

Nejmenší znepokojení pak budí provoz jaderných elektráren, a to mezi necelou pětinou dotázaných (18 %).

V názoru na míru závažnosti sledovaných ekologických problémů se dotázaní do značné míry shodovali; některé odlišnosti byly zjištěny jen podle věku, vzdělání a regionu. Celkově větší znepokojení pociťují lidé ve věku nad 30 let, na znehodnocení půdy poukazují zvláště občané starší 60 let. V jiných výzkumech obvykle zachycovaná častější absence konkrétního názoru mezi generací do 20 let se zde, kromě případu jaderných elektráren (19 % „nedokázalo posoudit“), tentokrát neobjevila. Celkově kritičtěji vystupovali vysokoškolsky vzdělaní občané, opět s výjimkou jaderných elektráren, jež považují za méně nebezpečné než ostatní respondenti. Většinu problémů více akcentovali obyvatelé ekologicky zatíženějších regionů, jako jsou severní Čechy a severní Morava, hromadění odpadů navíc i lidé v západních Čechách.

3) Otázka: „Jak byste hodnotil tyto jevy? Je to problém...:“. Předkládaná nabídka odpovědí a posuzované oblasti jsou uvedeny v tab. E4.4.1.

E4 - PUBLIC OPINION AND ATTITUDES

This chapter contains the results of “Our Society” surveys by the Centre for Public Opinion Surveys of the Institute of Sociology of the Academy of Sciences of CR and the results of a survey by its predecessor, the Institute for Public Opinion Surveys. The surveys were carried out regularly each month in the form of standard questionnaires using the quota selection method. The subject of the environment and some related aspects are included in one of these questionnaires.

The selected set always consisted of persons over 15 years of age representing the population of CR above this age. The opinions of the individual groups of the population are analyzed when they are represented by a sufficient number of persons in the set.

E4.1 Issues of Concern to Individuals

Results of the survey carried out on April 22–29, 2002 on a set of 1133 persons.

Tab. E4.1.1 How urgent is dealing with social areas and issues? (April/2002)

Tab. E4.1.2 How urgent do you think it is to resolve the following issues in our society?, 1995–2002

In the areas of interest, the public attributes less importance to the environment (35 % “very urgent”).

The manner of evaluating the individual problems by particular groups of respondents reflects primarily the degree to which a particular problem affects them. For example, pensioners who were questioned emphasized, to a greater degree than other respondents, the need to deal with social security, health care and also safety and criminality. Unemployed persons also emphasized social aspects and, naturally, also dealing with unemployment. Inhabitants of rural areas were more concerned with agriculture, while those in larger cities concentrated on problems associated with apartments and criminality.

From the standpoint of sympathy for political parties, those voting for KSČM were by far the most critical, designating as very serious social aspects, safety, the educational system and also the electoral system and means of electing the president. Potential voters of ČSSD also emphasized the importance of social problems. Supporters of OSD and the Coalition, more than those voting for the other parties, emphasized only accession to the European Union.

E4.2 Evaluation of Care for the Environment on the Part of the Governmental and Nongovernmental Sector

Results of the survey carried out on June 5–12, 2002 on a set of 1103 persons.

Tab. E4.2.1 Evaluation of the work of institutions and organizations in the area of the environment in June, 2002

From the standpoint of care for the environment, individuals evaluate their municipal or city authorities best (56 % good, 27 % poor). They further value the work of the Ministry of the Environment of CR (49 % good, 37 % poor) and environmental organizations in general (46 % good, 26 % poor).

Opinions on the environmental policy of the Government are more or less balanced, with 39 % favourable opinions and 43 % unfavourable.

The activities of the regional authorities in the area of the environment could frequently not be evaluated by the respondents (46 %); the rest were equally satisfied (27 %) and critical (27 %).

The public is most critical of the Parliament of CR in this respect (50 % dissatisfied, 23 % satisfied) however, this probably reflects the traditionally critical attitude of the Czech public towards this institution.

Optinions on the environmental policy of the Government, ME CR and municipal authorities have been monitored since 1995, opinions on the Parliament of CR and the regional authorities since last year and those on environmental organizations only in 2002.

Smaller variations appeared during the evaluation in relation to the municipal authorities that, in spite of the recent decrease in satisfaction, retained the favour of more than half of those questioned. In contract, the regional authorities improved slightly and there was increasing consciousness of their activities in the area of the environment – the fraction of “don’t know” decreased since 2001 by 6 percentage points.

1) Question: “In relation to protection of the environment, how would you evaluate the activities of a) the Government, b) the Ministry of the Environment, c) the Parliament, d) your regional authority, e) your municipal (city) authority and f) environmental organizations?”. Possible answers: very good, quite good, quite poor, very poor.

The situation is different for the three top bodies. The trend in favourable evaluation of the Government and ME CR commenced in1997 was interrupted this year, with a significant decrease (by 11 and 8 percentage points, resp.). The situation was similar for the Parliament of CR (a decrease by 7 percentage points). This decrease in satisfaction apparently reflects the events in the area of the environment (amendment of the Act on wastes, controversial reaction to the prohibition of motor-driven water craft on the Lipno reservoir), but may also be a critical reaction to the election campaign (“ODS chooses an environment for life”).

Tab. E4.2.2 Evaluation of the activities of the Government in the area of the environment in 1995–2002
Tab. E4.2.3 Evaluation of the activities of the Ministry of the Environment CR in 1995–2002
Tab. E4.2.4 Evaluation of the activities of the municipal authorities in the area of the environment in 1995–2002
Tab. E4.2.5 Evaluation of the activities of the Parliament and the Regional Authorities in the area of the environment in 2001–2002

The public has a relatively uniform attitude towards the individual institutions or organizations and there are only minor differences between the individual social-demographic groups. It was found, e.g., that those living in cities with over 100 000 inhabitants and those with a university education are more critical. From the standpoint of age, there was only an above-average favourable evaluation of environmental organizations amongst the youngest generation (to 20 years of age). According to expressed political preference, those with the most favourable evaluation belong amongst supporters of ČSSD and the supporters of KSČM were most critical. The supporters of OSD and the Coalition were less satisfied. However, the otherwise more critical supporters of the Coalition evaluated environmental organizations more favourably, followed by supporters of ČSSD; the supporters of OSD and KSČM were most critical.

E4.3 Evaluation of Some Areas Related to the Environment

Results of the survey carried out on June 5–12, 2002 on a set of 1103 persons.

The majority of the Czech public was dissatisfied in their opinions on some areas reflected in the quality of the environment in this country.2)

2) Question “In your opinion, what are conditions in CR in relation to: a) punishment of those who damage the environment?” etc. Possible answers: very good, quite good, quite bad, very bad.

Tab. E4.3.1 Evaluation of selected areas connected with the environment
Tab. E4.3.2 Fraction of those dissatisfied with conditions in the individual areas in 1997–2002

The respondents considered that the behaviour of companies and enterprises towards the environment was unambiguously the worst (82 % “poor”). There was also extensive criticism of inadequate punishment of those damaging the environment and unsound behaviour on the part of the population – both about three quarters of those questioned. Over two thirds (68 %) considered the extent of tree harvesting to be excessive and almost two thirds (63 %) stated that there is excessive use of natural areas for new construction. Over fifty percent of those questioned stated that environmental legislation is inadequate and criticize the consumption of materials and energy in production and the degree of mining of industrial minerals. Amongst the monitored areas, the least dissatisfaction was recorded in relation to the consumption of materials and energy by the population, where this was considered excessive by “only” not quite half of respondents (46 %). 37 % of those questioned considered it appropriate.

Compared to the previous survey, there was a certain decrease in dissatisfaction with the extensive use of new areas for construction (by 6 percentage points) and with the environmental legislation (by 4 percentage points). In addition, there was an increase in dissatisfaction with the behaviour of the population towards the environment (by 4 percentage points), with consumption of materials and energy (by 5 percentage points) and with the extent of mining of industrial minerals (by 6 percentage points).

In spite of a certain shift in evaluation, the overall order of criticized areas has not changed much during the surveys – the public is not of the opinion that the behaviour of business entities and punishment of those damaging the environment would have improved to any great degree.

Tab. E4.3.3 Answers on the personal environmental behaviour of the population

In the survey, those questioned also answered questions on their own behaviour towards the environment. More than half of them (56 %, 57 %) stated that their households generally, i.e. always or frequently, manage normal or hazardous waste in a suitable manner – i.e. hand it in for collection or separate it. However, only a smaller fraction admitted that they systematically emphasize the use of environmentally sound products (43 %) and save energy and water for reasons of environmental protection (40 %). Reduced use of automobiles for reasons of environmental protection is also rare – only 15 % of those questioned employ such an approach and more than half openly admitted that they never take this aspect into consideration. Comparison with the previous survey did not indicate any substantial changes overall.

Analysis of the data has shown that the behaviour of the population towards the environment depends to a considerable degree on their standard of living and that people tend to consider their financial potential rather than the environmental standpoint. This is especially true in connection with the rule of more expensive environmentally sound products (purchased preferentially by persons with a better standard of living) and with management of energy and water savings of energy and water (people with a higher standard of living save less). The importance of education was again confirmed, where respondents with the lowest completed education state more frequently than the others that they do not employ environmentally sound approaches. People from cities with over 100 000 inhabitants stated that they have a less environmentally sound approach.

E4.4 The Czech Public in Relation to Global Environmental Issues

Results of the survey held on June 5–12, 2002 on a set of 1103 respondents

Tab. E4.4.1 Evaluation of global environmental problems

When those questioned were to evaluate global environmental problems and phenomena3), it was found that very few of them were capable of an opinion of their seriousness – the fraction of respondents answering “don’t know, can’t decide” was maximally 13 %.

Those questioned considered the described global problems to mostly be very or quite serious. Simultaneously, they considered that the greatest danger consisted in pollution of sources of drinking water and lack of these this water; the problem of accumulation of waste is viewed similarly. 55 %–56 % of those questioned attributed extreme importance to these phenomena, which are immediately connected with daily life and about another third considered them to be quite important.

However, even rather remote phenomena attract attention, such as the decrease in the area of tropical rainforests (46 % consider this to be a “very serious” problem) and global warming (43 % “very serious”). Two fifths of respondents further emphasize the seriousness of exhausting of sources of raw materials and reduction in the number of species of fauna and flora. Amongst the phenomena mentioned, less importance is attributed to loss in agricultural land caused by its pollution or other means of degradation (35 % “very serious”).

The operation of nuclear power plants causes the least concern and was considered a problem by less than a third of those questioned (18 %).

Those questioned agreed to a considerable degree in their opinions on the degree of seriousness of the environmental problems monitored; some differences were found only on the basis of age, education and region. Overall, the greatest concern was felt by persons over 30 years of age, especially persons over 60 years of age were concerned with deterioration of the land. The more common lack of a specific opinion in the generation to 20 years of age, frequently recorded in other surveys, was not apparent here, except for the case of nuclear power plants (19 % “didn’t know”). Persons with university education were overall more critical, once again with the exception of nuclear power plants, which they considered to be less dangerous than the other respondents. The inhabitants of environmentally damaged regions, such as Northern Bohemia and Northern Moravia, were more concerned with most problems, and people in Western Bohemia were also concerned with accumulation of wastes.

3) Question: “How would you evaluate the following phenomena? It is a problem …,” The submitted choice of answers and the evaluated area are given in Tab. E4.4.1.


Tab. E4.1.1 Jak naléhavé je řešení společenských oblastí a problémů? (duben 2002)1)
How urgent is dealing with social areas and issues? (April 2002)1)

 

velmi
naléhavé
very urgent

dost
naléhavé
quite urgent

málo
naléhavé
not very
urgent

není
naléhavé
not urgent

 

%

Korupce

73

22

3

0

Corruption

Organizovaný zločin

70

24

4

1

Organized crime

Nezaměstnanost

67

26

5

1

Unemployment

Obecná kriminalita

64

31

4

0

General criminality

Zdravotnictví

58

33

6

1

Health care

Sociální jistoty

52

34

9

2

Social security

Funkční legislativa

50

35

8

2

Functioning legislation

Životní úroveň

51

38

9

1

Standard of living

Ekonomická reforma

47

40

7

1

Economic reform

Bydlení a nájemné

46

38

10

1

Accommodation
and rent levels

Školství

43

39

12

2

The educational system

Zemědělství

43

36

12

2

Agriculture

Reforma důchového
systému

38

34

14

3

Reform of the pension
system

Životní prostředí

35

45

16

3

The environment

Vstup do EU

27

36

20

9

Accession to EU

Reforma daňové
soustavy

26

38

18

3

Reform of the tax
system

Rasismus

21

34

32

10

Racism

Uprchlíci u nás

19

34

29

10

Refugees in this country

Způsob volby prezidenta

14

23

38

17

Means of electing
the president

Volební systém

11

27

40

12

Electoral system

Postavení a pravomoci
prezidenta

11

22

42

18

Position and competence
of the president

Pozn.: Řádková procenta, dopočet do 100 % tvoří odpovědi „nevím“.
Note: Rows in percent, remainder to 100 % corresponds to “don’t know”.

1) posuzované oblasti – viz tab. E4.4.1.
evaluated areas – see Tab. E4.4.1.

Zdroj: CVVM SoÚ AV ČR
Source: CVVM SoÚ AV ČR

Tab. E4.1.2 Jak naléhavé je podle Vašeho názoru řešení následujících problémů v naší společnosti?
How urgent do you think it is to resolve the following issues in our society?

95/4

96/6

97/5

97/10

98/5

98/10

99/5

99/10

00/5

00/10

01/4

01/10

02/4

 

%

Korupce1)

73

70

83

79

82

82

76

78

79

80

80

74

73

Corruption1)

Organizovaný zločin

66

68

68

65

71

71

64

68

70

67

63

70

70

Organized crime

Nezaměstnanost

37

26

32

38

55

58

74

67

76

70

59

48

67

Unemployment

Obecná kriminalita

76

72

68

65

70

72

62

69

62

63

60

60

64

General criminality

Zdravotnictví

56

54

75

74

65

60

49

47

50

51

52

51

58

Health care

Sociální jistoty

60

53

55

59

60

61

55

58

58

59

52

50

52

Social security

Funkční legislativa

48

39

53

58

55

55

50

53

54

58

56

53

50

Functioning legislation

Životní úroveň

54

49

48

50

54

55

47

48

45

47

44

44

51

Standard of living

Ekonomická reforma

41

33

61

53

58

57

64

56

57

46

48

37

47

Economic reform

Bydlení a nájemné

43

49

50

41

44

44

32

38

40

37

31

33

46

Accommodation
and rent levels

Školství

36

28

42

40

36

43

24

25

26

33

35

41

43

The educational system

Zemědělství

41

36

39

39

39

39

40

45

38

35

38

36

43

Agriculture

Reforma důchového
systému

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38

Reform of the pension
system

Životní prostředí

52

50

38

37

36

41

27

29

27

29

29

32

35

The environment

Vstup do EU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27

Accession to EU

Uprchlíci u nás

15

18

16

16

17

26

18

23

18

23

13

23

19

Refugees in this country

Rasismus

-

-

-

-

22

17

17

16

18

16

15

18

21

Racism

Pozn: Dopočet do 100 % u každého údaje = jiné odpovědi
Note: Remaining answers to 100 % for each item = other answer

1) do r. 2002 formulováno jako korupce, hospodářská kriminalita
Formulated as corruption, economic criminality to 2002

Zdroj: CVVM SoÚ AV ČR
Source: CVVM SoÚ AV ČR

Tab. E4.2.1 Hodnocení činnosti institucí a organizací v oblasti ekologie v červnu 2002
Evaluation of the work of institutions and organizations in the area of the environment in June 2002

 

DOBŘE
GOOD

ŠPATNĚ
BAD

neví
DON’T KNOW

 

Vláda

39

43

18

Government

MŽP ČR

49

37

14

Ministry of the Environment

Parlament ČR

23

50

27

Parliament of CR

Krajské úřady

27

27

46

Regional Authorities

Obecní/městské úřady

56

27

17

Municipal/city authorities

Ekologické organizace

46

26

28

Environmental organizations

Zdroj: CVVM SoÚ AV ČR
Source: CVVM SoÚ AV ČR

Tab. E4.2.2 Hodnocení činnosti vlády v oblasti ekologie v letech 1995-2002
Evaluation of the activities of the Government in the area of the environment in 1995-2002

Rok šetření

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Year of survey

%

velmi dobře

1

2

0

1

1

3

3

1

very good

spíše dobře

28

28

23

28

35

40

47

38

quite good

spíše špatně

40

41

43

39

35

31

30

37

quite bad

velmi špatně

13

15

17

12

13

7

7

6

very bad

neví

18

14

17

20

16

19

13

18

don’t know

Zdroj: CVVM SoÚ AV ČR
Source: CVVM SoÚ AV ČR

Tab. E4.2.3 Hodnocení činnosti Ministerstva životního prostředí ČR v letech 1995-2002
Evaluation of the activities of the Ministry of the Environment CR in 1995-2002

Rok šetření

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Year of survey

%

velmi dobře

3

2

1

2

4

6

7

5

very good

spíše dobře

31

27

26

33

42

48

50

44

quite good

spíše špatně

35

40

37

32

29

23

24

31

quite bad

velmi špatně

15

16

15

10

9

5

9

6

very bad

neví

16

15

21

23

16

18

10

14

don’t know

Zdroj: CVVM SoÚ AV ČR
Source: CVVM SoÚ AV ČR

Tab. E4.2.4 Hodnocení činnosti obecních úřadů v oblasti ekologie v letech 1995-2002
Evaluation of the activities of municipal authorities in the area of the environment in 1995-2002

Rok šetření

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Year of survey

%

velmi dobře

1

2

0

1

1

3

8

8

very good

spíše dobře

28

28

23

28

35

40

49

48

quite good

spíše špatně

40

41

43

39

35

31

20

20

quite bad

velmi špatně

13

15

17

12

13

7

7

7

very bad

neví

18

14

17

20

16

19

16

17

don’t know

Zdroj: CVVM SoÚ AV ČR
Source: CVVM SoÚ AV ČR

Tab. E4.2.5 Hodnocení činnosti parlamentu a krajských úřadů v oblasti ekologie v letech 2001-2002
Evaluation of the activities of the Parliament and the Regional Authorities in the area of the environment in 2001-2002

 

Parlament
Parliament

Kraj. úřady
Regional Authorities

 

Rok šetření

2001

2002

2001

2002

Year of survey

%

velmi dobře

1

1

1

1

very good

spíše dobře

29

22

22

26

quite good

spíše špatně

38

38

19

21

quite bad

velmi špatně

10

12

6

6

very bad

neví

22

27

52

46

don’t know

Zdroj: CVVM SoÚ AV ČR
Source: CVVM SoÚ AV ČR

Tab. E4.3.1 Hodnocení vybraných oblastí spojených s životním prostředím
Evaluation of selected areas connected with the environment

Jaká je podle Vašeho názoru
situace u nás, pokud jde o:

DOBRÁ
GOOD

ŠPATNÁ
BAD

nevím
DON’T
KNOW

“In your opinion, what are
conditions in this country
in relation to:

velmi
very

spíše
rather

spíše
rather

velmi
very

%

Úspornost spotřeby surovin
a energií obyvateli

2

35

36

10

17

Savings in consumption
of materials and energy
by the population

Chování občanů k životnímu
prostředí

0

22

60

14

4

Behaviour of individuals
towards the environment

Přísnost zákonů na ochranu
životního prostředí

1

23

38

17

21

Strictness of the act on
protection of the environment

Úspornost spotřeby surovin
a energií ve výrobě

1

15

37

17

30

Savings in consumption
of materials and energy
during production

Rozsah těžby nerostných surovin

0

14

36

18

32

The extent of mining of raw
materials

Rozsah těžby dřeva

0

9

34

34

23

Extent of harvesting timber

Šetrnost k přírodním plochám
při výstavbě

0

16

40

23

21

Care for natural areas during
construction work

Postih těch, kdo životní
prostředí poškozují

0

10

50

27

13

Punishment of those damaging
the environment

Chování podniků, firem
k životnímu prostředí

1

8

49

33

9

Behaviour of enterprises
and companies towards
the environment

Zdroj: CVVM SoÚ AV ČR
Source: CVVM SoÚ AV ČR

Tab. E4.3.2 Podíl respondentů nespokojených se situací v jednotlivých oblastech v letech 1997-2002
Fraction of those dissatisfied with conditions in the individual areas in 1997-2002

 

1997

1998

1999

2000

2001

2002

 

Chování podniků a firem
k životnímu prostředí

82

84

82

81

82

82

Behaviour of enterprises
and companies towards
the environment

Postih těch, kdo životní
prostředí poškozují

79

78

72

69

70

77

Punishment of those
damaging the environment

Chování občanů k životnímu
prostředí

77

81

78

69

74

74

Behaviour of individuals
towards the environment

Šetrnost k přírodním plochám
při výstavbě

66

68

63

66

69

63

Care for natural areas during
construction work

Přísnost zákonů na ochranu
životního prostředí

61

63

53

55

56

55

Strictness of the act on
protection of the environment

Úspornost spotřeby surovin
a energií ve výrobě

61

62

53

54

49

54

Savings in consumption
of materials and energy
during production

Rozsah těžby surovin u nás1)

58

66

61

51

59

54

The extent of mining of raw
materials

Úspornost spotřeby surovin
a energií obyvateli

50

46

37

40

41

46

Savings in consumption
of materials and energy
by the population

Pozn.: procento respondentů hodnotících situaci jako velmi nebo spíše špatnou
Note: The number of persons evaluating conditions as very or rather poor

1) 2002: rozsah těžby nerostných surovin
2002: degree of extraction of industrial minerals

Zdroj: CVVM SoÚ AV ČR
Source: CVVM SoÚ AV ČR

Tab. E4.3.3 Výpovědi o vlastním ekologickém chování obyvatel
Answers on the personal environmental behaviour of the population

Rok šetření

01

02

01

02

01

02

01

02

01

02

Year of survey

Vyjádření

VŽDY
always

ČASTO
often

OBČAS
sometimes

NIKDY
never

NEVÍ
don’t know

Answer

„Pokud jde o vaši
domácnost:

%

“In your own home:

odevzdáváte, třídíte
nebezpečný odpad

33

31

25

26

23

24

14

12

5

7

you hand in, separate
hazardous waste

třídíte běžný odpad

31

27

28

29

25

28

16

14

0

2

you separate
normal waste

používáte výrobky
šetrné k životnímu
prostředí, např.
určité prací prášky

14

12

30

31

40

36

7

8

9

13

you use environ-
mentally sound
products, e.g.
certain detergents

šetříte energiemi
a vodou z důvodu
ochrany životního
prostředí

-

12

-

28

-

34

-

22

-

4

you save energy
and water for
reasons of environ-
mental protection

omezujete jízdy
autem z důvodu
ochrany životního
prostředí“1)

-

5

-

10

-

26

-

53

-

6

you limit automobile
trips for reasons
of environmental
protection”1)

1) odpovědi těch, kteří mají v domácnosti automobil
answered by those who have an automobile at home

Zdroj: CVVM SoÚ AV ČR
Source: CVVM SoÚ AV ČR

Tab. E4.4.1 Hodnocení globálních ekologických problémů
Evaluation of global environmental problems

 

velmi
závažný
very
serious

dosti
závažný
quite
serious

málo
závažný
not very
serious

vůbec
to není
problém
it’s not
a problem

neví
don’t
know

 

%

znečišťování zdrojů pitné
vody – jezera, podzemní
vody

56

36

3

1

4

pollution of sources of
drinking water – lakes,
ground water

hromadění odpadů

55

37

4

1

3

accumulation of waste

nedostatek pitné vody

55

34

6

1

4

lack of drinking water

úbytek tropických
deštných pralesů

46

35

6

1

12

reduction in the area
of tropical rainforests

globální oteplování

43

32

9

3

13

global warming

vyčerpávání zdrojů
surovin

40

43

8

2

7

exhaustion of sources
of raw materials

úbytek rostlinných
a živočišných druhů

40

39

11

2

8

decrease in the number
of species of flora and
fauna

znečišťování,
znehodnocování
zemědělské půdy

35

46

11

2

6

pollution, deterioration
of agricultural land

provoz jaderných
elektráren

18

29

33

9

11

operation of nuclear
power plants

Zdroj: CVVM SoÚ AV ČR
Source: CVVM SoÚ AV ČR