E3 - VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA A PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Pojmy vzdělávání, výchova, osvěta a práce s veřejností v oblasti životního prostředí označují působení na širokou veřejnost ve smyslu přenosu informací, napomáhání vytváření vhodné hierarchie hodnot, pozitivních postojů a aktivního přístupu k péči o životní prostředí. Jedná se o činnosti podporující udržitelný rozvoj a uplatnění dokumentu Agenda 21 v místních podmínkách.

E3.1 Resort životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí České republiky (MŽP ČR)

MŽP ČR je koordinátorem a gestorem environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) na základě Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice (SP EVVO ČR), přijatého usnesením vlády č. 1048/2000 jako součást implementace směrnice č. 90/313/EHS. EVVO je zakotvena ve Státní politice životního prostředí, jejíž platné znění je z r. 2001.

V r. 2002 bylo citované usnesení aktualizováno usnesením vlády č. 96/2002, k převodu činností v oblasti vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a Úřadu vlády z působnosti Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva vnitra na Úřad vlády a usnesením vlády č. 1010/2002, o změně usnesení vlády ze dne 23. října 2000 č. 1048, o Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice. Tato změna upravuje posun určitých kompetencí ministerstev na kraje.

EVVO byla druhým rokem koordinována v souladu s konkrétními úkoly přílohy příslušného usnesení vlády – Akčního plánu na léta 2001–2003.

Práce Meziresortní pracovní skupiny (MPS) EVVO ustavené při MŽP ČR (konzultační orgán ministra životního prostředí) pokračovala ve smyslu citovaného usnesení vlády a jeho přílohy. Činnost MPS EVVO při MŽP ČR a aktivit příslušných resortů (MŽP ČR, MŠMT ČR, MD ČR, MF ČR, MK ČR, MMR ČR, MO ČR, MPO ČR, MPSV ČR, MV ČR, MZ ČR, MZe ČR) je shrnuta ve Zprávě o stavu životního prostředí České republiky za r. 2002, na základě usnesení vlády č. 1048/2000, o Státním programu EVVO ČR, úkolu č. 2 – Akčního plánu na léta 2001–2003. Zprávy jsou každoročně uveřejňovány také na internetové adrese MŽP ČR, http://www.env.cz. Internetová stránka ministerstva slouží nejen k informování široké veřejnosti, ale i k připomínkování zásadních dokumentů v době jejich přípravy.

Odborníci MŽP ČR působí jako lektoři v Institutu pro místní správu.

MŽP zpracovalo a schválilo nový dotační titul na podporu EVVO a místních Agend 21 pro Státní fond životního prostředí ČR, který byl mezi programy podporované SFŽP ČR začleněn pod č. 10. Program umožnil získávat podporu investičními i neinvestičními prostředky pro obce a nestátní neziskové organizace. Kromě toho již třetím rokem SFŽP ČR podpořil projekty v programu Slunce do škol.

S Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) spolupracuje MŽP mj. na základě Meziresortní dohody o spolupráci v oblasti EVVO z r. 1999. Na MŠMT pracovala resortní pracovní skupina pro EVVO.

Oba resorty společně financují mezinárodní projekt NNO (sdružení Tereza) Globe v rámci ČR koordinovaný sdružením pro ekologickou výchovu Tereza.

Ministerstvo životního prostředí vypsalo již čtvrtým rokem specializovanou veřejnou zakázku na rozvoj programu Národní síť středisek a center environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty částkou 3,6 mil. Kč. Součástí zadání byla i podpora vzniku a rozvoje krajských systémů EVVO za spolupráce NNO s příslušnými krajskými orgány.

Účastníci programu Národní síť středisek a center environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Podpora programu umožnila celoroční práci center a středisek ekologické výchovy (CEV/SEV) v regionech. V r. 2002 se zapojilo 60 nestátních neziskových organizací (NNO). Program byl realizován v šesti modulech: M1 Ekologické výukové programy, M2 Zájmové útvary dětí a mládeže, M3 Vzdělávání širší veřejnosti a podnikové sféry, M4 Poradenství a osvěta veřejnosti, M5 Školní ekologické projekty a M6 Spolupráce s fakultami vysokých škol a vyššími odbornými školami.

MŽP ČR vyhlásilo veřejné výběrové řízení na podporu projektů NNO pro r. 2002. V programech skupiny D – Environmentální osvěta, výchova a vzdělávání bylo podpořeno 75 projektů celkovou částkou 6 363 250 Kč. V programu E – Udržitelný rozvoj na regionální úrovni (včetně samostatného programu místní Agendy 21) bylo podpořeno 19 projektů celkovou částkou 1 296 968 Kč. V programech skupiny C – Zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti životního prostředí bylo podpořeno pět projektů celkovou částkou 1 362 250 Kč. Informace o jednotlivých podpořených projektech a přidělených částkách jsou k dispozici na internetové stránce http://www.env.cz.

Problematika místní Agendy 21 (MA 21) je zakotvena ve Státní politice životního prostředí 2001. Na MŽP ČR bylo uplatňování MA 21 v kompetenci odboru strategií, oddělení vzdělávání a osvěty.

V r. 2002 byly v oddělení vzdělávání a osvěty MŽP vydány CD-ROM Metodické materiály MŽP pro podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty let 1999–2002 a Souhrnný přehled výsledků projektů nestátních neziskových organizací podpořených dotací Ministerstva životního prostředí v letech 1997–2001 – doplnění r. 2001, dále byla vydána Metodika školních ekologických projektů (ŠEP) na příkladu Ozon, publikace pro děti Přírodní zahrada, metodická publikace Širší podpora MA 21 v ČR s využitím zkušeností z Velké Británie, metodická publikace Pomoc po povodních – stručný manuál pro účinnou pomoc dobrovolníků v oblastech zasažených povodněmi, publikace Krizové řízení v obcích při mimořádných událostech, publikace-závěrečná zpráva Pilotní projekt sledování indikátorů udržitelného rozvoje na místní úrovni a brožura pro veřejnou správu Metodika k záchraně starých odrůd ovocných stromů.

Ediční, filmová a propagační činnost MŽP je určena odborné i laické veřejnosti. Videotéka MŽP nabízí širokou škálu dokumentárních pořadů s tematikou životního prostředí. O publikacích a periodikách z oblasti životního prostředí je možné se podrobněji informovat na adrese elektronické environmentální knihovny http://www.env.cebin.cz.

MŽP spolupracuje s NNO při přípravě legislativy, strategických rozvojových plánů a při účasti veřejnosti v rozhodovacích procesech. Dále probíhá spolupráce v rámci akcí, jako je Den Země, Den bez aut, Den vody aj.

Ministerstvo životního prostředí uspořádalo 6. a 7. celostátní pracovní seminář Místní Agendy 21 v České republice. V r. 2002 pokračoval v garanci Ministerstva životního prostředí České republiky dvouletý projekt Širší podpora procesů místních Agend 21 v České republice s využitím zkušeností z Velké Británie hrazený z prostředků britského Ministerstva pro zahraniční rozvoj (DFID). Projekt probíhal v lokalitách Děčínsko, město Kladno a Poodří.

Do působnosti MŽP ČR spadá Státní fond životního prostředí ČR, Český ekologický ústav, Česká inspekce životního prostředí, Český hydrometeorologický ústav, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Česká geologická služba – Geofond, Správa chráněných krajinných oblastí ČR, Správa Krkonošského národního parku, Správa národního parku Šumava, Správa národního parku Podyjí, Správa národního parku České Švýcarsko, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví a Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka.

Zdroj: MŽP ČR

Český ekologický ústav (ČEÚ)

V r. 2002 byla v oddělení environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (OEVVO) Českého ekologického ústavu problematika EVVO zajištěna 1,1 úvazkem; dále byl v rámci 1,0 úvazku zajišťován provoz Informačního systému environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (IS EVVO) a místní Agenda 21 byla zajištěna na 2,3 úvazku. Na internetové adrese http://www.ceu.cz/edu jsou zveřejňovány materiály a přehledy vztahující se k problematice EVVO. Na adrese http://www.ceu.cz/edu/is/evvo/IsevvoRozcest.htm je veřejnosti dostupný informační systém IS EVVO, který, vedle Archivu publikací a materiálů k MA 21, obsahuje Databázi institucí a pracovníků zabývajících se EVVO, místní Agendou 21 a komunikací v ochraně přírody. V r. 2002 bylo vyřízeno 47 konzultací a dotazů z oblasti EVVO, 24 z oblasti MA 21 a 26 k souvisejícím tématům (ochrana životního prostředí, problematika neziskového sektoru apod.). Dále jsou v oddělení EVVO průběžně zprostředkovávány aktuální informace (o grantových uzávěrkách, seminářích apod.) širokému spektru uživatelů.

V rámci výzkumu v oblasti výchovy k udržitelnému rozvoji (0,2 úvazku) byla vypracována původní vědecká studie Psychosociální faktory ovlivňující úspěšnost environmentální výchovy a zveřejněna na webové stránce oddělení. Dále bylo publikováno pět článků v relevantních periodikách a proneseny přednášky na seminářích pro odbornou veřejnost.

V r. 2002 vstoupila do závěrečné fáze realizace projektu Širší podpora procesů místních Agend 21 v České republice s využitím zkušeností z Velké Británie, realizovaná britskou organizací Atkins Environment; zpracovatelem projektu a národním koordinátorem na české straně byl ČEÚ.

V rámci spolupráce s Britskou radou byla zpracována a distribuována videokazeta se záznamem školení Jak pracovat s veřejností – praktické nástroje, techniky a strategie a byl distribuován leták Jak rozvíjet obec a region. Celý náklad, tj. 3000 výtisků, byl rozebrán.

V r. 2002 vyšlo šest čísel elektronického Zpravodaje MA 21 v ČR, který měl v listopadu 310 odběratelů (obecní, městské, okresní a krajské úřady, nevládní organizace, správy CHKO a NP atd.). Odběratelé distribuují Zpravodaj dále do měst a obcí. V tištěné podobě byl zasílán jedenácti odběratelům.

ČEÚ ve spolupráci s partnery vytvořilo portálovou adresu pro databázi místních Agend 21 v České republice na adrese: http://www.ma21.cz. Tento „portál místních Agend 21“ má za cíl poskytovat informace o městech, regionech atd., které zavádějí principy místních Agend 21, respektive udržitelného rozvoje do praxe. K 31. 12. 2002 bylo zařazeno v Databázi MA 21 28 měst a regionů České republiky (19 zástupců obcí, pět pověřených měst a čtyři regiony (svazky obcí)).

Oddělení environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty za r. 2002 distribuovalo celkem 6537 kusů metodických materiálů týkajících se místních Agend 21, udržitelného rozvoje a napojování veřejnosti. Distribuce materiálů směřovala v množství 1131 kusů na OkÚ, 789 kusů do NNO, 646 kusů obcím a městům, 605 kusů CHKO a NP, 445 kusů krajským úřadům, 303 kusů ministerstvům, 133 kusů školským zařízením, ostatní veřejné správě 38 kusů, městským částem hl. města Prahy 33 kusů, odborům výkonu státní správy 30 kusů a ostatním zájemcům 2384 kusů. Jednotlivé materiály byly zastoupeny v distribuci takto: leták Jak rozvíjet obec a region v počtu 2970 kusů; sešit Průvodce pro MA 21, číslo 3: Regionální plánování, UR a strukturální fondy v počtu 1227 kusů; sešit Průvodce pro MA 21, číslo 4: Národní síť Zdravých měst v počtu 1318 kusů; sešity číslo 2 Případová studie Brno a Případová studie Kladno souhrnně v počtu 40 kusů; sešit číslo 2 Případová studie Velká Británie v počtu 181 kusů; sešit číslo 1 Udržitelný rozvoj a Agenda 21 v počtu 329 kusů; publikace Práce s veřejností a MA 21 v počtu jedenáct kusů a plakát MA 21 v počtu 267 kusů.

OEVVO je od r. 1999 v ČR hlavním koordinátorem projektu IUCN Efektivní komunikace pro zachování biodiverzity. V r. 2002 byla zahájena realizace 4. fáze projektu Partnerství pro přírodu, který je zaměřen na práci s veřejností v CHKO. Byly vybrány dva pilotní projekty a zahájena jejich realizace. Na internetové adrese http://www.ceu.cz/edu/komun/komun.htm jsou zveřejňovány informace k tomuto projektu.

Zdroj: ČEÚ

Správa Krkonošského národního parku

V r. 2002 probíhaly aktivity v KRNAP ve třech základních oblastech: I. Výchova dětí a mládeže v regionu, II. Výchova dětí a mládeže v ČR, mezinárodní spolupráce a III. Působení na místní obyvatele a veřejnost.

Při KRNAP dlouhodobě působí stanice mladých přírodovědců. Dále byly v r. 2002 uspořádány tři soutěže, kterých se dohromady zúčastnilo 349 dětí z MŠ a ZŠ. Dalších akcí pro školy se zúčastnilo více než 1400 dětí a rodičů. Bylo realizováno 52 výukových programů pro MŠ (969 dětí), 24 programů pro ZŠ (720 dětí) a 15 doprovodů exkurzí pro ZŠ (375 dětí). Pro školy také KRNAP organizuje třídění odpadků a projekt věnovaný ekologickým školním areálům – Školní zahrady.

Do 31 školských zařízení v ČR byl distribuován metodický materiál Putování s ježkem v sedmimílových botách v počtu 1049 výtisků. Zpravodaj pro mladé ochránce přírody Andromeda vyšel také v r. 2002 v počtu 200 výtisků. V Klubu mladých ochránců je soustředěno 40 studentů, v r. 2002 proběhly dvě schůzky a exkurze ve středních Krkonoších. Pro děti a studenty středních škol byly uspořádány tři soutěže (tradiční výtvarná soutěž Krkonoše očima dětí, fotografická soutěž pro studenty a přírodovědná zoologická soutěž), jichž se dohromady zúčastnilo 1539 dětí a studentů.

Osvěta pro širokou veřejnost je v KRNAP zajišťována prostřednictvím informačních středisek (IS), kterými jsou HIS Vrchlabí, IS Špindlerův Mlýn, IS Pec pod Sněžkou, IS Harrachov, IS Obří důl, IS Rokytnice nad Jizerou, IS Temný důl a IS Strážné a dále prostřednictvím terénních informačních středisek (srubů) na místech: Horní Mísečky, Zlaté návrší, Strážné, Černý důl, Dolní Dvůr, Čertův Důl, Labský Důl, Dlouhý Důl, Strážné-Karlštejn, Zelený potok, srub u Děvína, srub v Albeřicích a srub pod Černou horou. Informační střediska zaznamenala v r. 2002 návštěvnost 75 599 osob, terénní informační střediska 119 793 osob. Celkově bylo pracovníky Správy KRNAP v r. 2002 uspořádáno 386 přednášek, které vyslechlo 11 947 osob a 175 exkurzí, jichž se zúčastnilo 4239 osob. Letního soustředění učitelů s rodinami se zúčastnilo 38 osob. Celoročně pokračuje společná práce KRNAP, KPN a firmou JIPP Vrchlabí na rozšiřování obsahu multimediálního systému středisek.

V rámci mezinárodní spolupráce proběhla třídenní akce pro Ruský fond národních parků, během které byli návštěvníci seznámeni s prací KRNAP pro veřejnost. Park dále navštívila skupina mladých lidí (15–23 let) z Korsiky (skupina EEU pro ekologickou výchovu) a skupina učitelů geografie a geologie z Polska. Další informace na internetové adrese http://www.krnap.cz.

Zdroj: KRNAP

Krkonošské středisko ekologické výchovy Rýchorská bouda

Krkonošské středisko ekologické výchovy leží na vrcholu Rýchor 1000 m n. m., v I. zóně Krkonošského národního parku. Při KSEV, kde je k dispozici 42 lůžek, působí tři lektoři. Vedle přírodovědně zaměřených exkurzí do terénu, pocitové výchovy (různé ekologicky zaměřené hry a podobné aktivity) jsou nabízeny i tradiční ruční práce (výroba ručního papíru, spřádání vlny na kolovratu a vřetenu, práce s textilem, práce s keramickou hlínou, drátování a nově i tkaní na kartonovém stávku). V r. 2002 proběhlo na Rýchorách 51 pobytových akcí (včetně ekovýchovných) a 21 jednodenních doprovodů a přednášek (7786 pobytových dnů).

Mezi významnější akce patří ekologicky zaměřené pobyty pro vysokoškoláky a pro rodiny s dětmi, tábor mladých ochránců přírody, akce ke Dni evropských parků a ke Dni Země, brigády zaměřené na údržbu horských luk. Na KSEV Rýchorská bouda proběhly také kurzy pro výherce fotografické soutěže a soutěže pro mladé zoology, jazykové kurzy. Při KSEV Rýchorská bouda pracují Ekoklub Rýchorák a Klub instruktorů, které sdružují kolem 115 dětí ve věku 8 až 20 let. Tito žáci a studenti jsou pravidelně zváni na odborné akce, a jejich dobrý vztah k ochraně přírody tak je dále rozvíjen.

Zdroj: KSEV Rýchorská bouda

Správa národního parku České Švýcarsko

Celoročně probíhaly přednášky pro veřejnost a žáky základních a středních škol na téma Příroda a historie Českého Švýcarska. Ve spolupráci s UJEP Ústí nad Labem proběhla beseda s VŠ studenty na téma NP České Švýcarsko – co nás trápí?. Pro žáky mateřských škol a 1. stupně základních škol byl připraven ekovýchovný program Podzim v přírodě. Zejména pracovníci oddělení veřejných vztahů a informatiky organizovali brigády pro veřejnost, školy, zájmové organizace a exkurze pro veřejnost i pro studenty. Ve spolupráci s oddělením strážní služby byly zorganizovány dvě celodenní akce pro učitele z Ústeckého kraje. Pro studenty SŠ Schola Humanita Litvínov byly zorganizovány dva týdenní pobyty. Pro praktikanty a zaměstnance Nationalparkhaus Sächsische Schweiz a účastníky poznávacích pobytů agentury Gea Voettochten proběhly přednášky a exkurze. Pro organizované turisty KČT byly provedeny dvě přednášky Správy NP. Dohromady uspořádali pracovníci NP 65 přednášek pro 1150 účastníků, 13 výukových programů pro 400 dětí, 19 brigád (mj. i v rámci celosvětové akce Clean up the World!) s 350 účastníky, 35 exkurzí pro 750 návštěvníků, jednu besedu s 50 občany, třináct výstav a pět soutěží. Správa NP České Švýcarsko průběžně spolupracuje s místními regionálními sdělovacími prostředky. O činnosti Správy NP byla veřejnost informována více jak 150 články. Správa NP byla spolupořadatelem přírodovědně zaměřených soutěží pořádaných základní organizací ČSOP Tilia z Krásné Lípy (národní finále Ekologické olympiády pro žáky středních škol, národní finále soutěže Indiánská stezka pro žáky základních škol). Již tradičně byly Správou NP ve spolupráci s ČSOP Tilia a České Švýcarsko, o. p. s., zorganizovány soutěže (3. ročník výtvarné a fotografické soutěže Náš Národní park České Švýcarsko, 2. ročník vědomostní soutěže Za poznáním Českého Švýcarska) a putovní výstava To nejlepší z výtvarné a fotografické soutěže. Další informace na internetové adrese http://www.npcs.cz.

Zdroj: NP České Švýcarsko

Správa národního parku Podyjí

V r. 2002 bylo pracovníky Správy NP Podyjí uspořádáno celkem 15 plánovaných exkurzí pro veřejnost, kterých se zúčastnilo celkem 709 lidí; nejvíce navštívena byla Netopýří noc 7. září pořádaná společně s rakouskou stranou (80 českých účastníků a 150 rakouských). Exkurze byly zaměřeny na různá přírodovědná témata (zoologie, botanika, lesnictví, geologie, ochrana přírody, management) i společenskovědní (historie, literatura, archeologie). Na základě předchozích objednávek se uskutečnilo 74 exkurzí s celkovým počtem návštěvníků asi 1900. Největší zájem byl ze stran škol všech stupňů. V době od konce ledna do začátku března se jednou týdně v Domě umění JMM ve Znojmě konalo celkem šest přednášek v rámci tradičního přednáškového cyklu Přírodou celého světa. Návštěvnické středisko Správy NP Podyjí v Čížově bylo otevřeno od dubna do října, navštívilo ho celkem 10 423 lidí.

Byl vyhodnocen 2. ročník výtvarné soutěže pro děti Příroda kolem nás, oceněné práce byly vystaveny v Návštěvnickém středisku Správy NP Podyjí v Čížově. Správa NP Podyjí se s přírodovědným programem zúčastnila Mezinárodního dne dětí připraveného znojemskou televizní společností Fatem a Policií Znojmo. V průběhu roku vycházela jednotlivá čísla 3. ročníku zpravodaje Podyjské listí. Byl vydán vědecký sborník Thayensia č. 4, který obsahuje referáty z konference k desetiletému výročí NP Podyjí, konané 9.–11. 10. 2001 ve Vranově nad Dyjí. Ve Správě NP Podyjí byla nadále v provozu knihovna a videotéka pro zaměstnance Správy i pro širokou veřejnost (zájem byl zejména ze strany studentů středních a vysokých škol).

Zdroj: NP Podyjí

Správa národního parku Šumava

Náplní EVVO je výchova a osvěta následujících cílových skupin: sezonní návštěvníci, místní obyvatelé, děti a mládež, zaměstnanci Správy NP a CHKO Šumava, a to formou přednášek, exkurzí, doprovodů a výukových programů pro školy. Přednášky, exkurze a doprovody zajišťují informační střediska (IS) Kvilda, Kašperské Hory a Stožec. Výukové programy pro mateřské, základní, zvláštní, střední školy probíhají v IS Kašperské Hory a ve Vimperku. IS Stožec se specializuje na pobytové akce s programy ekologické výchovy.

Na území NP a CHKO Šumava bylo v r. 2002 pracovníky informační a strážní služby zabezpečeno celkem 210 doprovodů s odborným výkladem. Skupiny byly větší než 20 osob a doba trvání více než 2 hodiny. Promítání a přednášky čítají celkem 438 hodin. Skladba zúčastněných osob: 60 % děti a mládež do 18 let, 40 % dospělí (17 % sezonní návštěvníci, 3 % místní obyvatelé, 20 % ostatní včetně odborné veřejnosti). Dále bylo realizováno celkem 263 výukových programů, kterých se zúčastnilo asi 4229 dětí, žáků a studentů. Pobytových akcí pro školy bylo realizováno deset s celkem 155 účastníky. V IS Stožec proběhl tábor Centra ekologické výchovy Dřípatka a setkání jihočeských ekopedagogů. V IS Kašperské Hory se uskutečnily tři akce ke Dni Země, kterých se zúčastnilo 273 dětí a jedna akce ke dni Evropských parků, na které bylo 207 dětí.

EVVO je samozřejmou (nenásilnou) součástí všech akcí pro návštěvnickou veřejnost území NP Šumava. Proto je nutné se zmínit o spolupráci s Lesy ČR, Správou toků Benešov na deseti ukázkách plavení dřeva na Schwarzenberském plavebním kanálu, pořádánání koncertů duchovní hudby (Březník, Kvilda), stejně tak jako řadu tematických výstav v Muzeu na zámku ve Vimperku a mnoho jiných akcí veřejného charakteru.

Zdroj: NP Šumava

Správa chráněných krajinných oblastí ČR

Na konci r. 2002 bylo obsazeno místo pracovníka pro EVVO. V souvislosti s tím byla zřízena Komise pro EVVO při Správě CHKO ČR o sedmi členech. Komise je poradním orgánem ředitele SCHKO ČR, který bude monitorovat systém EVVO na jednotlivých správách a následně zpracovávat návrhy na případné zlepšení, tvořit koncepce v oblasti EVVO a koordinovat větší akce v této oblasti na jednotlivých správách CHKO.

Tab. E3.1.1 Práce s veřejností v SCHKO ČR

Každá SCHKO vyvíjí vzdělávací a osvětovou činnost. V průběhu r. 2002 uskutečnili pracovníci SCHKO 419 přednášek pro 14 634 lidí nejrůznějšího věku a zájmu. Zajímavými částmi území prošlo asi 393 exkurzí s 10 554 lidmi. Správy CHKO uspořádaly 46 výstav s tematikou týkající se ochrany přírody a krajiny na území CHKO.

Zdroj: SCHKO ČR

E3.2 Ostatní resorty

Přehled aktivit příslušných resortů (MŽP ČR, MŠMT ČR, MDS ČR, MF ČR, MK ČR, MMR ČR, MO ČR, MPO ČR, MPSV ČR, MV ČR, MZ ČR, MZe ČR) je shrnut ve Zprávě o stavu životního prostředí České republiky za r. 2002. Zprávy jsou každoročně uveřejňovány také na internetové adrese MŽP ČR http://www.env.cz.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT ČR)

MŠMT ČR vydává každoročně Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro realizaci Programu na podporu činnosti občanských sdružení působících v oblasti regionálního školství v r. 2003. V r. 2002 byla v rámci programu B – Podpora projektů zaměřených k EVVO pro školní a mimoškolní činnost udělena dotace osmi nevládním neziskovým organizacím v celkové částce 750 000 Kč. Kromě toho byly finančně podpořeny environmentální projekty v rámci Programu podpory aktivit občanských sdružení působících v oblasti dětí a mládeže a v rámci Programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. MŠMT ČR byl zpracován a ve Věstníku MŠMT ČR (sešit 2/2002) zveřejněn Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních č.j. 32 338/2000-22 s přílohou Návrh náplně práce koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s platností od 1. 1. 2001. Dopisem náměstka ministra všem rektorům doporučilo MŠMT ČR příslušným odborným fakultám plnění úkolů Akčního plánu SP EVVO a svolalo jednání proděkanů všech odborných fakult k plnění úkolů SP EVVO za účasti zástupců MŽP ČR. Na MŠMT ČR proběhl seminář zástupců vysokých škol připravujících učitele (za účasti MŽP ČR) ke zpracování Minimálního všeobecného základu znalostí o životním prostředí a trvale udržitelném rozvoji pro všechny studenty a k aplikaci tohoto materiálu ve vzdělávacích programech vysokých škol.

E3.3 EVVO na regionální úrovni

Kraje

V r. 2002 se EVVO v ČR i nadále rozvíjela v rámci krajů. Krajské koncepce EVVO vstoupily v některých regionech do stavu realizace, většina byla během r. 2002 vytvářena nebo bylo vyhlášeno výběrové řízení pro zpracovatele koncepce.

Stav zpracování a hlavní zpracovatelé koncepcí EVVO v jednotlivých krajích

Hlavní město Praha: Uspořádán kulatý stůl pro stanovení cílů pražské koncepci EVVO. Magistrát hl. m. Prahy vypíše výběrové řízení. Středočeský kraj: Probíhá zpracování koncepce; Poblanické ekocentrum ČSOP. Jihočeský kraj: Probíhá zpracování koncepce; Rosa – jihočeská společnost pro ochranu přírody, o. p. s. Plzeňský kraj: Probíhá zpracování koncepce; KrÚ Plzeňského kraje – odbor ŽP a odbor školství, mládeže a sportu. Karlovarský kraj: Koncepce byla zpracována, při schvalování Radou kraje byla zamítnuta; KrÚ Karlovarského kraje – odbor ŽP a zemědělství. Ústecký kraj: Probíhá výběrové řízení; zatím neznámý. Liberecký kraj: Radou a zastupitelstvem kraje schválena zpracovaná analytická část; Společnost pro Jizerské hory, o. p. s. Královehradecký kraj: Koncepce byla schválena Radou a zastupitelstvem kraje; odbor životního prostředí KÚ z podkladů SEVER, návazně SEVER jako zpracovatel analýzy a návrhu sítě EVVO. Pardubický kraj: Koncepce byla zpracována; Orlická hydrogeologická společnost, s. r. o. Ústí nad Orlicí. Kraj Vysočina: Probíhá zpracování koncepce; Chaloupky – středisko pro vzdělávání a výchovu v přírodě, o. p. s., a Soukromá VOŠ sociální Jihlava. Jihomoravský kraj: Byla vytvořena Koncepce a Akční plán a schválen zastupitelstvem a Radou kraje; Lipka – dům ekologické výchovy, Brno. Olomoucký kraj: KÚ ve spolupráci se SEV Sluňákov inicioval pracovní schůzku k připravované koncepci EVVO kraje za účasti zástupců kraje ze ŽP a školství a NNO; zatím neznámý. Moravskoslezský kraj: Probíhá zpracování koncepce; DHV CR, s. r. o. Zlínský kraj: Byly vytvořeny Koncepce a Akční plán, který byl schválen Radou a zastupitelstvem kraje; Krajský úřad – odbor školství, mládeže a sportu ve spolupráci s Řídicím výborem SOK EVVO

Tab. E3.3.1 Krajská podpora EVVO v r. 2002

Finanční podpora v rámci krajů zjišťovaná v rámci zakázky MŽP ČR realizované SSEV Pavučina činila 29 206 000 Kč.

Zdroj: MŽP ČR, SSEV Pavučina

E3.4 Nestátní neziskové organizace, environmentálněvýchovná, informační a specializovaná zařízení

Český svaz ochránců přírody (ČSOP)

Český svaz ochránců přírody je největší občanské sdružení v oblasti ochrany přírody a péče o životní prostředí. Jedno z hlavních poslání ČSOP spočívá v preventivním působení, především mezi mládeží a dětmi. Sdružení Mladých ochránců přírody zajišťuje, koordinuje a organizuje práci s dětmi a mládeží v ČSOP. Činnost sdružení je zaměřena nejen na kolektivy Mladých ochránců přírody (MOP), ale pracuje i s dětmi v rodinách nebo s dětmi neregistrovanými. Sdružení MOP je článkem ČSOP, jeho výkonnou složkou je Centrum pro děti a mládež. Další informace na internetové adrese http://www.smop.cz.

V rámci ČSOP byla po celém území ČR zřízena řada Ekocenter. Na základě platné směrnice ČSOP jsou vyspělým Ekocentrům, která garantují určitou kvalitu činnosti, udělovány časově omezené akreditace Ekocentrum ČSOP. Přísné podmínky jsou stanoveny směrnicí platnou od 3. 11. 2001. Akreditace je vystavována vždy do 31. 3. následujícího roku.

Akreditovaná Ekocentra ČSOP (r. 2002): Centrum pro děti a mládež ČSOP, Praha; Ekocentrum Koniklec; Ekocentrum Jižní Město, Praha; Ekocentrum Poznáním k ochraně, Praha; CEV Zvoneček, Vrané nad Vltavou; Podblanické ekocentrum ČSOP, Vlašim; Ekocentrum ČSOP Votice; Ekocentrum ČSOP Spálené Poříčí; Ekocentrum ČSOP Rokycany; Ekocentrum Radnice; Ekocentrum Chodováček; Ekocentrum ŠÍPEK; SEV Mravenec, Pelhřimov; Severočeské centrum ochr. přírody TILIA, Ústí nad Labem; Stanice ekologické výchovy Ciconia, Roudnice nad Labem; Ekocentrum Ještěd, Liberec; Informační centrum Jizerka, Horní Polubný; Ekocentrum Orlice, Hradec Králové; Ekocentrum Mráček, Jaroměř; Ekocentrum Podorlicko, Česká Třebová; Dům ochránců přírody, Brno; CEV Pálava, Mikulov; Ekocentrum Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou; Valašské Ekocentrum Valašské Meziříčí; Ekocentrum Kosenka, Valašské Klobouky.

Ostatní Ekocentra ČSOP: Ekocentrum SOVVVa, Praha 7; Ekocentrum Popovice, Velké Popovice; Ekostředisko Křivoklát; Ekocentrum Strakonice; Ekocentrum Makov, Čížová; Ekocentrum Písek; Ekostředisko Zelený dům, Chrudim; Ekocentrum Novohradka, Bor u Skutče; Ekostředisko Jelenice, Pozořice; Ekocentrum Chaloupky, Okříšky; Ekocentrum Aquila, Nový Jičín; Ekocentrum Vikštejn, Dubová; Ekocentrum Planorbis, Kroměříž; terénní ekologické středisko Boří, Divoky, Ekocentrum Iris, Prostějov.

ČSOP pořádalo také v r. 2002 tradiční projekty a soutěže, kterými jsou: Zelená stezka – Zlatý list (účast více než 2300 dětí), Ekologická olympiáda (účastnilo se přes 400 dětí), Stříbrná nit, Zachraňme studánky! kolektivů (2215 dětí za pomoci 627 dospělých) a fotografická soutěž Pohledy do přírody (373 fotografií od 75 autorů).

Zdroj: ČSOP

Sdružení středisek ekologické výchovy (SSEV) Pavučina

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina je celostátní síť organizací specializovaných na ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu. Vedle činnosti v oblasti ekologických výukových programů pro školy a v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků realizují členská střediska mnoho dalších činností: akce pro veřejnost, poradenské a konzultační služby, školní ekologické projekty, výstavy, metodické a didaktické publikace, pomůcky pro ekologickou výchovu atd.

Tab. E3.4.1 Počet akcí a účastníků na programech středisek ekologické výchovy pro děti, mládež a pedagogické pracovníky v r. 2002
Tab. E3.4.2 Akce pro veřejnost v r. 2002

Členové SSEV: Kraj Praha: EKOLA Praha – středisko ekologické výchovy; Toulcův dvůr – Ekologické centrum hl. m. Prahy, ZČ HB Botič; Živá planeta – sdružení pro ekologickou a etickou výchovu. Středočeský kraj: Křivoklátsko, o. p. s. – Informační a vzdělávací středisko Budy, Křivoklát; 02/09 ZO ČSOP Vlašim – Podblanické ekocentrum; TOM Javory Černuc – středisko ekologické výchovy. Jihočeský kraj: Dřípatka – centrum ekologické výchovy, pracoviště SVIS MŠMT, Prachatice; Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia – ZČ HB Forest, České Budějovice; Šípek – 15/06 ZO ČSOP Český Krumlov. Plzeňský kraj: Ametyst – středisko ekologické výchovy, Plzeň. Ústecký kraj: SEVER – Středisko ekologické výchovy, Litoměřice. Liberecký kraj: Statutární město Liberec; Společnost přátel přírody, Liberec; Suchopýr – Lesní školky, o. p. s. Královéhradecký kraj: SEVER – Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory, Horní Maršov. Pardubický kraj: Ekocentrum Paleta, Pardubice. Vysočina: Chaloupky – středisko pro vzdělávání a výchovu v přírodě, o. p. s., Kněžice. Jihomoravský kraj: Lipka – Dům ekologické výchovy, Brno; Rezekvítek – sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody; Centrum ekologické výchovy Pálava, Mikulov; Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o. p. s., Veselí nad Moravou. Zlínský kraj: ALCEDO – dům dětí a mládeže ve Vsetíně; Zelená školička – ZO ČSOP Javorníček, Valašské Meziříčí; Kosenka – ZO ČSOP a ekologická poradna, Valašské Klobouky; Planorbis – 60/03 ZO ČSOP, Kroměříž; Astra – DDM Zlín. Olomoucký kraj: Sluňákov – sdružení pro ekologickou výchovu, Olomouc; Vila Doris – Středisko ekologické výchovy při DDM, Šumperk. Moravskoslezský kraj: Vita – občanské sdružení, Ostrava; Hájenka – středisko ekologické výchovy, Kopřivnice; Areka Stěbořice – pracoviště SEV Opava.

Pozorovatelé: Borudo – občanské sdružení, Hrádek nad Nisou; Beskydčan, Ostravice; Ještěr – ZČ Hnutí Brontosaurus, Jeseník.

V r. 2002 pokračovala práce na projektu M.R.K.E.V. – Rozvoj regionálních sítí spolupráce a systémů podpory školní a mimoškolní ekologické výchovy. Projekt spočívá ve vytváření funkčních regionálních systémů školní a mimoškolní ekologické výchovy a vzdělávání, v rozvíjení a podpoře regionální sítě pedagogických pracovníků, škol a dalších organizací věnujících se praktické ekologické výchově, rozvíjení vzájemné komunikace, spolupráce a předávání zkušeností a v podpoře procesu vytváření a realizace školních vzdělávacích programů se zaměřením na začleňování aspektů komplexního environmentálního vzdělávání a výchovy. V r. 2002 bylo do projektu zapojeno 908 institucí, z toho 677 ZŠ, 181 SŠ a 50 ostatních institucí. V r. 2002 se uskutečnily tři schůzky zástupců středisek koordinujících projekt M.R.K.E.V. Pro pedagogické pracovníky třinácti krajů bylo připraveno celkem 164 vzdělávacích akcí (jednodenních i pobytových), kterých se zúčastnilo celkem 3406 lidí. V r. 2002 proběhlo celkem třináct regionálních konferencí k ekologické výchově ve dvanácti krajích. Setkání se zúčastnilo téměř 1200 účastníků (z největší části pedagogických pracovníků) a bylo na nich zastoupeno téměř 800 základních a středních škol. V rámci metodické pomoci bylo 908 škol ze třinácti krajů podpořeno prostřednictvím 59 rozesílek metodickými materiály v celkové částce 222 788 Kč. Projekt byl realizován za podpory MŠMT ČR.

Další informace na internetové adrese http://www.pavucina-sev.cz/.

Zdroj: SSEV Pavučina

Tereza – sdružení pro ekologickou výchovu Praha

Tereza je občanské sdružení, nevládní a neziskové. Věnuje se životnímu prostředí, výchově dětí a osvětě veřejnosti. Sdružení Tereza organizuje deset celostátních a mezinárodních školních ekologických projektů. Dále nabízí výukové programy pro děti z celé republiky, v Praze probíhají pravidelné kroužky pro veřejnost. Každoročně připravuje řadu akcí včetně velkého jarního a podzimního festivalu v Prokopském údolí. Nedílnou součástí nabídky jsou i materiály a školení zaměřené na tzv. fundraising, kde se lidé učí plánovat a realizovat vlastní projekty včetně získávání potřebných zdrojů. Součástí Terezy se tak v r. 2002 stalo i České centrum fundraisingu – http://www.fundraising.cz. Od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR obdržela Tereza akreditaci pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Klub Tereza sdružuje děti i dospělé a nabízí jim ekologické projekty, aktivity, nápady a pomůcky pro volný čas i pro školní výuku, ale i možnost setkání a výměny zkušeností. Členy Klubu Tereza mohou být organizované skupiny, školní třídy, neorganizované skupiny dětí, rodiny i jednotlivci. Členskou základnu Klubu (stav k 30. 9. 2002) tvoří 1797 platících členů, z toho 1386 členů do 26 let, z toho 1176 členů do 18 let.

Labyrint světa a ráj srdce – komunitní a osvětové centrum. Programová nabídka je určena zejména dětem a mládeži, pedagogům, odborné veřejnosti, zástupcům NGO atp. Zahrnuje zájmové kroužky pro děti a mládež, výukové programy, semináře pro pedagogy a další. Široké využití nabízí v Labyrintu podkroví domu – školicí centrum a odborná knihovna.

Terénní základna v Prokopském údolí – na území Prahy 13 spravuje Tereza domek, který slouží pro vícedenní pobyty spojené s výukovými programy. Více o ní na http://www.tztereza.zde.cz.

Pro školní a zájmové skupiny dětí a mládeže v r. 2002 připravila Tereza bohatou nabídku výukových programů, které jsou využívány zejména jako vhodný doplněk k běžné školní výuce. Programy jsou založené na principech globální výchovy a udržitelného rozvoje, děti se interaktivní formou seznamují s nejrůznějšími tématy z oblasti poznávání a ochrany životního prostředí, jednotlivých ekosystémů, problematika hospodaření (odpady, energie apod.), historie, starých řemesel a dalších. Zájem o výukové programy stále stoupá. V r. 2002 Tereza uskutečnila celkem 321 programů pro 6115 dětí. Programy se konají v klubovnách Labyrintu světa a ráje srdce a v lokalitě Přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí. Jsou sestaveny jako dvou- až tříhodinové bloky, v nichž se třídou žáků pracují dva lektoři.

Ve školním roce 2001/2002 bylo dětem a mládeži nabízeno celkem 21 kroužků a klubů, z nichž bylo pro zájem účastníků otevřeno 7 kroužků a 1 klub. Ve školním roce 2002/2003 bylo nabídnuto celkem 15 kroužků a klubů, otevřeno jich bylo 6, z toho 1 klub pro dospělé.

Tab. E3.4.3 Ekovýchovné projekty pořádané SEV Tereza

Ekovýchovné projekty SEV Tereza se dají rozdělit do dvou kategorií. Jednak jsou to projekty zaměřené na poznávání životního prostředí, jeho monitorování a ochranu: Kyselý déšť, Ozon, Lišejníky, Jak se mají smrky, Les ve škole – škola v lese a celosvětový projekt GLOBE – (Global Learning and Observation to Benefit the Environment), a dále projekty zaměřené na místní Agendu 21 a rozvoj konkrétních míst, ve kterých se účastníci seznamují s principy udržitelného rozvoje: Ekoškola, Všeho s mírouEnergie – posviťme si na úspory, Úspory energie na školách, Cesta za předky a Živá voda pro obec. Projekt Živá voda pro obec je financován ze zdrojů EU projektu Phare prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Více informací naleznete na http://www.terezango.cz a http://www.terezanet.cz.

Zdroj: Tereza

Klub ekologické výchovy (KEV)

KEV je profesním občanským sdružením, které soustřeďuje jednotlivé pedagogické pracovníky a zájemce o ekologické vzdělávání a výchovu (individuální členství) i školy a další instituce a organizace (kolektivní členství), zajímající se o ekologické (environmentální) vzdělávání a výchovu (EV). KEV je skupinovým členem České společnosti pro životní prostředí, Národní komise UNEP, Zeleného kříže a jedním ze zakladatelů Evropské asociace NGO pro výchovu a udržitelný rozvoj. V r. 2002 na základě rozhodnutí valné hromady dal Klub ekologické výchovy schválit upravené stanovy ve znění, které je uveřejněno na webových stránkách http://www.kev.ecn.cz.

KEV měl v r. 2002 289 členů – z toho 128 individuálních členů a 161 celých škol – základních a středních. Členem se v r. 2002 stalo také Centrum dopravního výzkumu v Brně, které bude spolupracovat na informacích a metodice vztahující se k vlivu dopravy na životní prostředí, k dopravě a vývoji dopravy z hledisek udržitelného rozvoje.

Během r. 2002 pokračoval program Ekogramotnost do škol (započatý v r. 2001), jehož cílem je převést a dále rozšiřovat a zlepšovat výsledky nizozemsko-českého projektu Tulipán pro základní školy i modulu projektu UNDP pro střední školy a přípravu učitelů ke komplexnímu ekologickému vzdělávání a výchově – v současné době např. projektu UNESCO Vzdělávání pro udržitelný rozvoj.

KEV vydal Náměty k ekologickému vzdělávání na základních školách – pro 16 předmětů, a náměty k EV na středních školách – třináct předmětů pod názvem Ekogramotnost do škol.

Zdroj: Klub ekologické výchovy

Síť ekologických poraden (STEP)

Síť ekologických poraden (STEP) byla založena jako občanské sdružení subjektů zabývajících se environmentálním poradenstvím. Těžištěm činnosti poraden je preventivní péče o životní prostředí a snaha o podporu spolupráce a komunikace mezi rozhodujícími sektory ve společnosti – samosprávou, státní správou, vědeckým výzkumem, veřejností a podnikatelskou sférou. Spolupráce poraden v rámci STEP spočívá zejména ve vzájemné komunikaci, setkávání, výměně zkušeností a v řešení společných projektů, které zahrnují také společné metodologické vzdělávání poradců a podporu dalším organizacím se zájmem o environmentální poradenství i publikační činnost.

Členové STEP: Ekologický právní servis – Brno a Tábor; ZO ČSOP Kosenka – Valašské Klobouky, Podblanické ekocentrum ZO ČSOP Vlašim; Rosa, o. p. s. – České Budějovice; SEVER – Horní Maršov; ZO ČSOP Veronica – Brno; VIS Bílé Karpaty – Veselí nad Moravou; Vita – Ostrava; Zelený kruh Praha.

STEP je členem Evropské asociace ekologických poradců – Eco-Counselling Europe.

V r. 2002 odpověděly jednotlivé členské poradny na více než 5500 dotazů veřejnosti.

Vzdělávání environmentálních poradců pracujících s dospělou veřejností je v ČR ojedinělou aktivitou. V r. 2002 byly připraveny tři semináře pro 59 účastníků, na dalších třech seminářích pro 172 účastníků STEP prezentovala své aktivity.

V rámci publikační činnosti byla připravena metodická příručka Rukověť ekologického poradce a v elektronické podobě bylo na síti Internet zveřejněno rozšířené a aktualizované vydání publikace Krůčky k udržitelnosti – sbírka řešených příkladů místní Agendy 21.

V r. 2002 se konala výstava Možnosti environmentálního poradenství, která byla od června do září instalována v prostorách MŽP ČR.

Další informace na adrese: http://www.ekoporadna.cz.

Zdroj: STEP

Zelený kruh

Občanské sdružení Zelený kruh je servisní organizací, která sdružuje 22 environmentálních organizací působících na celém území ČR. V posledních letech se profiluje jako informační a legislativní centrum, jehož základními cíli jsou rozvoj občanského sektoru v oblasti ochrany životního prostředí, posilování spolupráce a vzájemné komunikace environmentálních organizací, zapojování veřejnosti do tvorby a implementace politiky životního prostředí, zvyšování veřejného povědomí o činnosti environmentálních organizací a aktuálních problémech ochrany životního prostředí. Zelený kruh zajišťuje organizační zázemí pro oborovou platformu ekologických nevládních neziskových organizací. Zelený kruh plní funkci Informačního centra o politice ochrany životního prostředí EU a kontaktního místa Českého národního komitetu UNEP. Dále provozuje Ekolinku – tel. 222 518 352, což je telefonická poradenská a informační linka s denním provozem, která slouží široké veřejnosti jako pomoc při řešení problémů z oblasti ochrany životního prostředí i jako informační zdroj (právní poradenství, spotřebitelské poradenství, kontakty).

Členské organizace Zeleného kruhu v r. 2002: Agentura GAIA, Praha; Arnika, Praha; Ateliér pro životní prostředí, Praha; Beskydčan – sdružení pro obnovu a udržení kvality životního prostředí Moravskoslezských Beskyd, Ostravice; Brontosaurus Praha 7; Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, České Budějovice; Centrum pro dopravu a energetiku, Praha; Děti Země, Beroun; Econnect, Praha; Ekologický právní servis, Brno; Ekologická společnost, Praha; Hnutí Duha, Brno; Jihočeské matky, České Budějovice; Liga Ekologických Alternativ, Praha; Ochrana vod, Ostrava – Radvance; Oživení – Bohemian Greenways, Praha; Pražské matky, Praha; PRO BIO Svaz ekologických zemědělců, Šumperk; Rosa – Jihočeská nadace pro ochranu přírody, České Budějovice; Společnost pro zvířata, Praha; SEVER – Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory, pracoviště Krkonoše-Horní Maršov, pracoviště Hradec Králové a pracoviště Litoměřice; STUŽ – Společnost pro trvale udržitelný život.

V r. 2002 byl vydán dokument Ekologické priority pro volby 2002 a publikace hodnotící poslance a jejich hlasování za končící volební období Pověz mi, kdo je nejkrásnější. Ve spolupráci s dalšími nevládními ekologickými organizacemi byla připravena osvětová kampaň pro širokou veřejnost k tématu trvale udržitelného rozvoje Hra o Zemi. Jejím výstupem byla kromě plakátů, billboardů či pohlednic webová stránka http://www.hraozemi.cz. Více informací na http://www.zelenykruh.cz.

Zdroj: Zelený kruh

E3.5 Vybrané akce vztahující se k environmentální výchově, vzdělávání a osvětě a práci s veřejností, konané v r. 2002

V České republice se již tradičně konají akce pro veřejnost s environmentální tematikou. Patří mezi ně Ekologické dny Olomouc (EDO) pořádané statutárním městem Olomouc a Střediskem ekologické výchovy Sluňákov spolu s dalšími subjekty (v r. 2002 se slavností zúčastnilo 26 077 návštěvníků), dále Ekofilm 2002 vyhlášený MŽP ČR a městem Český Krumlov (bylo promítnuto 137 filmů o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví; zaznamenáno asi 2500 návštěvníků) a mezinárodní filmový festival Týká se to také tebe (TSTTT) Uherské Hradiště pořádaný MŽP ČR, Zlínským krajem a dalšími (do soutěže bylo přihlášeno bylo zasláno 49 amatérských a 47 profesionálních filmů; přítomno bylo 2718 návštěvníků).

Zdroj: MŽP ČR, SEV Sluňákov, Město Český Krumlov, KÚ Zlínského kraje

E3.6 Místní a regionální Agendy 21

Nestátní neziskové organizace

Agentura Koniklec pokračovala v projektu Regionální centrum pro Agendu 21 ve středočeském regionu a podpora rozvoje Agendy 21 ve středních Čechách. Další organizací, která se podílela na podpoře MA 21 a UR v České republice byla tzv. iniciativa TIMUR neboli Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj. Toto uskupení složené ze zástupců Regionálního environmentálního centra České republiky, Ústavu pro ekopolitiku a Agentury Koniklec se zaměřovalo především na problematiku Indikátorů trvale udržitelného rozvoje a MA 21. Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., pokračoval ve své činnosti k projektu Lokální Agenda 21 pro Kladno a nadále prezentoval MA 21 a UR v rámci tzv. infokampaně Rio+10. Síť ekologických poraden (STEP) představila sbírku řešených příkladů místní Agendy 21. V rámci tohoto projektu informuje o 23 iniciativách zaměřených na práci s veřejností, strategické plánování, problematiku odpadů, energie, vody v souladu s principy udržitelného rozvoje a MA 21. Více informací na adrese http://www.ekoporadna.cz/agenda.php.

Zdroj: MŽP ČR, ČEÚ

Národní síť zdravých měst (NSZM)

Národní síť zdravých měst (NSZM) jako první zařadila MA 21 mezi své hlavní cíle a prosazuje ji prostřednictvím svých plánů zdraví přímo do strategického rozvoje měst. NSZM sdružovala k 31. 12. 2002 celkově 34 měst a obcí, s celkovým počtem přes 1 mil. obyvatel. Řádných členů kategorie C (hodnocení v tzv. lize zdravých měst) v počtu jedenáct, šest řádných členů kategorie D, ostatních řádných členů sedm, přidružených členů (regiony) tři, přidružených členů – měst a obcí sedm. Ve všech uvedených Zdravých městech probíhala práce místních týmů k MA 21, LEHAP a Health 21. Více informací na adrese http://www.nszm.cz/.

Zdroj: MŽP ČR, ČEÚ

E3 - ENVIRONMENTAL ENLIGHTENMENT, EDUCATION AND PUBLIC AWARENESS

The concepts of environmental enlightenment, education and public awareness or work with the public describe the influencing of the general population in providing information, assisting in the building of an appropriate hierarchy of values, favorable attitudes and active approaches to dealing with the environment. This consists of activities supporting sustainable development and implementation of the Agenda 21 basic document under local conditions.

E3.1 Sector of the Environment

Ministry of the Environment (ME)

The Ministry of the Environment is the coordinator and is responsible for environmental enlightenment, education and public awareness, on the basis of the State Program of Environmental Enlightenment, Education and Public Awareness (SP EEEA) adopted in Government Resolution No. 1048/2000 as part of implementation of Directive 90/313/EEC. EEEA is incorporated into the State Environmental Policy, the valid version of which was issued in 2001.

In 2002, this Resolution was updated by Government Resolution No. 96/2002, on transfer of activities in the area of education of employees in administrative authorities and the Office of the Government from the jurisdiction of the Ministry of Foreign Affairs from the jurisdiction of the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of the Interior to the Office of the Government and Government Resolution No. 2010/2002, amending Government Resolution of October 23, 2000 No. 1048, on the State Program of Environmental Education, Enlightenment and Public Awareness in the Czech Republic. This change deals with the shift of certain competences from the Ministries to the regions.

EEEA was coordinated for the second year in accord with the specific tasks of the annex of the relevant Government Resolution – Action Plan for 2001–2003.

The work of the Intersectoral Working Group (IWG) for EEEA established at ME CR (consulting body of the Minister of the Environment) continued in the sense of the above Government Resolution and its Annexes. The activities in EEEA of IWG at ME and of the activities of the relevant sectors (ME CR, MEYS CR, MTC CR, MF CR, MC CR, MRD CR, MD CR, MIT CR, MLSA CR, MI CR, MH CR and MA CR) are summarized in the Report on the Environment in CR for 2002, on the basis of Government Resolution No. 1048/2000, on the EEEA CR State Program, Task No. 2 – Action plan for 2001–2003). These reports are also published annually on the ME web site, http://www.env.cz. The web site of the Ministry is intended not only to inform the general public but also for the commentary process for basic documents at the time of their preparation.

Professionals from ME CR act as instructors for local administrations.

ME has prepared and approved a new subsidy title to support EEEA and local Agendas 21 for the State Environmental Fund of CR, which was incorporated under point 10 in the programs supported by SEF CR, The program permitted obtaining of support through investment and noninvestment means for municipalities and NGOs. In addition, SEF CR supported projects in the Sun into Schools program for the third year.

ME cooperates with the Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS), amongst other things, on the basis of the intersectoral agreement on cooperation in the area of EEEA of 1999. A sectoral EEEA working group worked at MEYS.

The two ministries jointly finance the GLOBE international NGO project (Tereza association).

For the fourth year, the Ministry of the Environment announced a specialized public call for tenders for development of the program of the National Network of Environmental Education, Enlightenment and Public Awareness Centres for the amount of 3.6 mil. CZK. The terms of reference included support for the establishment and development of regional EEEA systems in cooperation between NGOs and the relevant regional authorities.

Participants in the program of the National Network of Environmental Education, Enlightenment and Public Awareness Centres

Support for the program permitted year-round work of the environmental education centres (EEC) in the regions. A total of 60 nongovernmental organisations (NGOs) participated in 2002. The program was implemented in six modules: M1 Environmental education programs, M2 Hobby groups of children and youth, M3 Education of the general public and business sphere, M4 consulting and public awareness, M5 School environmental projects and M6 Cooperation with the faculties of universities and higher vocational schools.

ME CR announced a public call for tenders for support for NGO projects for 2002. For programs in group D2 – Environmental Education and Enlightenment, support was provided for 75 projects in a total amount of 6 363 250 CZK. In Program E – Sustainable Development at a Regional Level (including the independent program Local Agenda 21), support was provided for 19 projects through a total amount of 1 296 968 CZK. In programs of Group C – Public Participation in Decision-Making in the Area of the Environment, support was provided for 5 projects in a total amount of 1 362 250 CZK. Information on the individual supported projects and allocated amounts are available at the web site http://www.env.cz.

The aspect of Local Agendas 21 is incorporated in the State Environmental Policy of 2001. LA 21 have been implemented at ME CR in the competence of the Department of Strategy, Department of Education and Public Awareness.

In 2002, a CR-ROM on Methodical Material of ME to support environmental education, enlightenment and public awareness in the years 1999–2002 and a Summary survey of the results of projects of nongovernmental organisations, supported by subsidies from the Ministry of the Environment in 1997–2001 – supplemented in 2001, were issued by the Department of Education and Public Awareness of ME. In addition, the Methodology of School Environmental Projects was published, based on the example of Ozone, along with the children’s publication Natural Garden, the methodical publication Broader Support for LA21 in CR utilizing experience in Great Britain, the methodical publication Assistance after the Floods – a brief handbook for effective assistance by volunteers in areas affected by the floods, the publication Crisis Management for Municipalities affected by Natural Catastrophes, the publication-final report of the Pilot Project of Monitoring of Indicators of Sustainable Development at a Local Level and a brochure for the public administration, Methodology for saving older varieties of fruit trees, were published.

Editing, film and enlightenment activities of ME CR are intended for both the professional and the lay public. The ME CR Videotheque offers a wide range of documentary programs on the environment. Detailed information on publications and periodicals on the environment can be obtained from the web site of the environmental library http://www.env.cebin.cz.

ME cooperates with NGOs in preparation of legislation, strategic developmental plans and in public participation in decision-making processes. It also cooperates in the framework of events such as Earth Day, Day without Cars, Water Day, etc.

The Ministry of the Environment held the 6th and 7th national workshops on Local Agendas 21 in the Czech Republic. In 2002, the guarantee of the Ministry of the Environment continued for the two-year project “Broader support for the process of Local Agendas 21 in the Czech Republic utilising experience gained in Great Britain” paid for from the funds of the British Department of Foreign and International Development (DFID). The project was implemented at Děčín, the city of Kladno and the Area around the Odra River.

The jurisdiction of ME CR includes the State Environmental Fund, the Czech Environmental Institute, the Czech Environmental Inspection, the Czech Hydrometeorological Institute, the Agency for Protection of Nature and the Landscape of CR, the Czech Geological Survey – Geofound, the Administration of Protected Landscape Areas of CR, the Administration of Krkonoše National Park, the Administration of Šumava National Park, the Administration of Podyjí National Park, the Administration of České Švýcarsko National Park, the Silva Tarouca Research Institute for the Landscape and Horticulture and the T.G. Masaryk Water Management Research Institute, overall with 42 branches.

Source: MŽP ČR

Czech Environmental Institute (CEI)

In 2002, the Czech Environmental Institute devoted 1.1 employment positions to the aspect of environmental education, enlightenment and public awareness in the Department of Environmental Education, Enlightenment and Public Awareness of the Czech Environmental Institute; in addition, 1.0 employment position was devoted to provision for operation of the Information System of Environmental Education, Enlightenment and Public Awareness and 2.3 employment positions to Local Agendas 21. Material and surveys related to the aspect of EEEA are available at the web site http://www.ceu.cz/edu. Public access to the Information System of Environmental Education, Enlightenment and Public Awareness is provided at the web site http://www.ceu.cz/edu/is/evvo/IsevvoRozcest.htm that, in addition to an Archive of publications and material on LA 21, also contains a Database of institutions and employees concerned with EEEA. The department provides information and a consulting service; in 2002, 47 consultations and questions were dealt with in the area of EEEA, 24 in the area of LA21 and 26 on related subjects (environmental protection, aspects related to the nonprofit sector, etc.). The EEEA Department also regularly provides up-to-date information (on grant deadlines, workshops, etc.) to a broad range of users.

In the framework of research in the area of training for sustainable development (0.2 employment position), an original scientific study was prepared “Psychosocial factors affecting the successfulness of environmental training”, which was published on the web site of the department. In addition, 5 articles were published in relevant periodicals and 2 lectures were given at workshops for the professional public.

In 2002, the final phases were carried out for implementation of the projects “Broader support for the process of Local Agendas 21 in the Czech Republic utilising experience gained in Great Britain” implemented by the British Atkins Environment organisation; CEU was the national coordinator and implementer of the project in this country.

In the framework of cooperation with the British Council, a videocassette was prepared and distributed with a recording of the workshop “How to work with the public – practical instruments, technologies and strategy” and the leaflet “How to develop the municipality and the region” was distributed. The entire publication series, i.e. 3000 copies, was distributed.

Six numbers of the electronic Newsletter LA 21 in CR were issued in 2002, with 310 customers in November (municipal, urban, district and regional authorities), NGOs, administrations of PLAs and NPs, etc.). The customers further distribute the Newsletter to the cities and municipalities. It was sent to 11 customers in printed form.

In cooperation with its partners, CEU created a portal for the database of Local Agendas 21 in the Czech Republic at the site: http://www.ma21.cz. This “Local Agendas 21 portal” is intended to provide information on cities, regions, etc. that are introducing the principles of Local Agendas 21 or sustainable development into practice. As of December 31, 2002, the Database of LA21 contained 28 cities and regions in the Czech Republic. Of this number, municipalities corresponded to 19 representatives, delegated cites to 5 representatives and regions (federations of municipalities) to 4 representatives.

In 2002, the Department of Environmental Education, Enlightenment and Public Awareness distributed a total of 6537 items of promotional material related to local Agendas 21 and sustainable development. The material was distributed so that 1131 items went to DA’s, 789 items to NGOs, 646 items to municipalities and cities, 695 items to PLA’s and NP’s, 445 items to Regional Authorities, 303 items to Ministries, 133 items to educational facilities, 38 items to other public administration, 33 items to the city wards of the Capital City of Prague, 30 items to departments of implementation of the state administration and 2384 items to other interested parties. The individual items in the distributed material were as follows: leaflet – “How to develop the municipality and the region” – 2970 items; the notebook Guidebook for LA21, No. 3: “Regional planning, UR and Structural Funds” – 1227 items; the notebook Guidebook for LA21, No. 4: “National Network of Healthy Cities” – 1318 items; notebooks No. 2 “Case Study in Great Britain” and “Case Study in Kladno – a total of 40 items; notebook No. 2 “Case Study in Great Britain” – 181 items; notebook No. 1 “Sustainable Development and Agenda 21” – 329 items; the publication “Work with the Public and LA21” – 11 items and the poster “LA21” – 267 items.

Since 1999, the Department of Environmental Education, Enlightenment and Public Awareness has been the chief coordinator in CR of the IUCN project “Effective communication for maintaining biodiversity”. In 2002, work was commenced on phase 4 of the project “Partnership for Nature”, concerned with work with the public in PLA’s. 2 pilot projects were selected and work was commenced on implementation. Information on this project is available at the web site http://www.ceu.cz/edu/komun/komun.htm.

Source: ČEÚ

Administration of the Krkonoše National Park

In 2002, KRNAP carried out activities in three basic areas: I. Education of children and youth in the region, II. Education of children and youth in CR, international cooperation and III. Influencing local inhabitants and the public.

A young scientists station has long been active in KRNAP. In addition, 3 competitions were held in 2002, with participation of 349 children from kindergartens and elementary schools. More than 1400 children and parents attended other events for schools. A total of 52 teaching programs for kindergartens (969 children), 24 programs for elementary schools (720 children) and 15 guided excursions for elementary schools (375 children) were also held. KRNAP also organizes separation of waste for schools and a project dealing with environmentally sound school premises – School gardens.

1049 copies of the methodical material “Wandering with a hedge hog in seven-mile shoes” were distributed in 31 schooling facilities. 200 copies of the Andromeda Newsletter for Young Nature Protectors were also published in 2002. 40 students are members of the Club of Young Nature Protectors; in 2002, 2 meetings and excursions were held in central Krkonoše. Three competitions were held for children and students in secondary schools (the traditional creative art competition Krkonoše through the Eyes of Children, a photographic competition for students and a natural science zoological competition), with overall participation by 1539 children and students.

Enlightenment for the general public is provided in KRNAP through Information Centres (IC), consisting in MIS Vrchlabí, IS Špindlerův Mlýn, IS Pec pod Sněžkou, IS Harrachov, IS Obří důl, IS Rokytnice nad Jizerou, IS Temný důl and IS Strážné aand also through information centres in the field (log huts) at: Horní Mísečky, Zlaté návrší, Strážné, Černý důl, Dolní Dvůr, Čertův Důl, Labský Důl, Dlouhý Důl, Strážné-Karlštejn, Zelený potok, log hut at Děvína, log hut at Albeřice and log hut under Černá hora. In 2002, a total of 75 599 persons visited information centres and 119 793 persons visited field information centres. Overall, the employees of KRNAP gave 386 lectures in 2002, which were attended by 11 947 persons, and held 175 excursions, with participation by 4239 persons. 38 persons attended the summer assembly of teachers and children. Joint work of KRNAP, KPN and the JIPP Vrchlabí company on extending the content of the multimedia system of centres continues year-round.

In the framework of international cooperation, a three-day event was held for the Russian National Park Fund, during which visitors became acquainted with the work of KRNAP for the public. The park was also visited by a group of young people (15–23 years of age) from Corsica (the EEU group for environmental education) and a group of teachers of geography and geology from Poland.

Further information is available on the internet at http://www.krnap.cz.

Source: KRNAP

Krkonoše environmental education centre (KSEV) at Rýchorská bouda

The Krkonoše Environmental Education Centre is located at the top of Rýchory at 1000 m a.s.l. in Zone I of Krkonoše National Park. There are three instructors at the Krkonoše Environmental Education Centre, where 42 beds are available. In addition to natural science excursions in the field, sense training (various environmentally oriented games and similar activities), traditional manual work is also offered (production of hand-made paper, spinning wool on a spinning wheel and spindle, work with textiles, work with potters’ clay, wire work and newly also weaving on a cardboard loom). In 2002, there were 51 over-night events at Rýchory (including environmental educational) and 21 single-day guided excursions and lectures (7786 person-days).

The most important events include environmentally oriented stays for university students and for families with children, a camp for young nature protectors, an event for the Day of European Parks and for Earth Day, and brigades concerned with maintenance of mountain meadows. Courses for winners of the photographic competition and competitions for young zoologists and language courses were also held at the Rýchorská bouda Krkonoše Environmental Education Centre. The Rýchorák Ecoclub and Instructors’ Club are active at the Rýchorská bouda Krkonoše Environmental Education Centre, attended by about 115 children aged 8 to 20 years. These students are regularly invited to professional events and their good relationship to nature protection is further developed.

Source: KSEV Rýchorská bouda

The České Švýcarsko National Park

Lectures for the general public and students of elementary and secondary schools on the subject of “Nature and the history of České Švýcarsko are held year-round. A meeting with university students on the subject of the “České Švýcarsko NP – what worries us” was held in cooperation with UJEP Ústí nad Labem. An environmental education program “Autumn in Nature” was prepared for children in kindergartens and students at the first level of secondary schools. Particularly the employees of the Department of Public Relations and Informatics organized brigades for the general public, schools and special-interest organizations and excursions for the general public and for students. 2 day-long events for teachers in the Ústí nad Labem region were organized in cooperation with the Guard Service Department. 2 week-long stays were organized for the students of the Schola Humanita secondary school in Litvínov. Lecturers and excursions were held for volunteer workers and employees of Nationalparkhaus Sächsische Schweiz and participants of learning stays of the Gea Voettochten agency. 2 lectures were prepared for organized tourists from the Club of Czech Tourists by the Administration of the NP. Altogether, the employees of the NP prepared 65 lectures for 1150 participants, 13 instruction programs for 400 children, 19 brigades (i.e. also in the framework of the Clean up the World! event) with 350 participants, 35 excursions for 750 visitors, 1 discussion meeting with 50 citizens, 13 exhibitions and 5 competitions. The Administration of the České Švýcarsko NP regularly works with local regional means of communication. The Administration of the NP informed the general public of its activities in over 150 articles. The Administration of the NP co-organized a natural science competition held by the Tilia branch of the Czech Federation of Nature Protectors in Krásná Lípa (the national finale of the Environmental Olympics for the students of secondary schools, the national finale of the Indian Path competition for secondary school students). As each year, the Administration of the NP organized competitions in cooperation with the Tilia branch of the Czech Nature Protection Federation and České Švýcarsko, o. p. s. (the 3rd annual creative art and photographic competition “Our České Švýcarsko National Park”, the 2nd annual knowledge competition “Learning about České Švýcarsko”) and the travelling exhibition “The best from the creative art and photographic competitions”.

Further information is avilable on the internet at http://www.npcs.cz.

Source: České Švýcarsko NP

Administration of the Podyjí National Park

In 2002, the employees of the Administration of the Podyjí NP held a total of 15 planned excursions for the general public, with participation by a total of 709 persons; the greatest number of persons visited the Bats’ Night on September 7, held together with the Austrian park (80 Czech participants and 150 Austrian visitors). The excursion was concerned with various subjects in the natural sciences (zoology, botany, forestry, geology, nature protection, management) and the social sciences (history, literature, archaeology). On the basis of previous orders, 74 excursions were held with a total number of visitors exceeding about 1900 persons. The greatest interest was expressed on the part of schools at all levels. In the period from the end of January to the beginning of March, a total of 6 lectures were held once a week in the House of the Arts JMM in Znojmo in the framework of the traditional lecture cycle Nature of the Whole World. The Visitors’ Centre of the Administration of the Podyjí NP in Čížov was open from April to October and was visited by a total of 10 423 persons.

The second annual creative arts competition for children “Nature Around Us” was evaluated and winning work was exhibited at the Visitors’ Centre of the Administration of the Podyjí NP in Čížov. The Administration of the Podyjí NP participated in International Children’s Day with a natural science program prepared by the Znojmo Fatem television company and the Znojmo Police Force. The individual volumes of the third annual Podyjské listí newsletter were published during the year. The scientific proceedings Thayensia No. 4 was issued, containing articles from the conference held on the occasion of ten years of the, held on October 9–11, 2001 in Vranov n. Dyjí. At the Administration of the Podyjí NP, a library and video library continued to be operated for the employees of the Administration of the Podyjí NP and the general public (interest was expressed on the part of secondary school and university students).

Source: Podyjí NP

Administration of the Šumava National Park

EEEA is concerned with education and public awareness for the following target groups: seasonal visitors, local inhabitants, children and youth, employees of the Administrations of the Šumava NP and PLA, through lectures, excursions, guided tours and teaching programs for schools. Lectures, excursions and guided tours are provided by the Kvilda, Kašperské Hory and Stožec information centres (IC). Teaching programs for kindergartens, elementary, special and secondary schools are held at the Kašperské Hory IC and in Vimperk. The Stožec IC specializes in several-day events with environmental education programs.

In 2002, the employees of the information centres and guard service provided for a total of 210 guided tours with professional explications in the territory of the Šumava NP and PLA. The groups were larger than 20 persons and the stays lasted more than 2 hours. There were a total of 438 hours of films and lectures. Composition of participants: 60 % children and youth to 18 years of age (17 % seasonal visitors, 3 % local inhabitants, 20 % others, including the professional public). In addition, a total of 263 teaching programs were held, with participation by approx. 4229 children and students. There were 10 over-night events with 155 participants. The Dřípatka Environmental Education Centre camp and a meeting of Southern Bohemian environmental instructors were held at the Stožec IC. 3 events in connection with Earth Day at the Kašperské Hory IC, with participation by 273 children, and 1 event was held for the European Parks Day, attended by 207 children.

EEEA is a natural part of all events for visitors amongst the public to the territory of the Šumava NP. Consequently, mention should be made of the cooperation with Lesy ČR, Benešov Watercourse Administration in ten exhibitions of rafting of timber on the Schwarzenberk shipping canal, holding of concerts of spiritual music (Březník, Kvilda) and a number of topical exhibitions in the Museum in the Castle in Vimperk and a great many other events of a public nature.

Source: Šumava NP and PLA

Administration of the protected landscape areas of CR

At the end of 2002, the position of an employee for EEEA was occupied. In this connection, a Commission of seven members for EEEA was established at the Administration of PLA CR. The commission is a consulting body of the Director of PLA CR, which will monitor the EEEA system at the individual administrations and subsequently prepared proposals for means of improvement, to create conceptions in the area of EEEA and to coordinate all events in this area at the individual PLA administrations.

Tab. E3.1.1 Work with the public in SCHKO in CR

Every SPLA carries out educational and enlightenment activities. During 2002, the employees of SPLA presented 419 lectures for 14 634 persons of various ages and interests. Approximately 393 excursions with 10 554 persons passed through interesting areas. The PLA administrations held 46 exhibitions on subjects related to protection of nature and the landscape on the territory of PLAs.

Source: SCHKO ČR

E3.2 Other Sectors

A survey of the activities of the relevant sectors (ME CR, MEYS CR, MTC CR, MF CR, MC CR, MLD CR, MD CR, MLSA CR, MI CR, MH CR, and MA CR) is summarized in the Report on the Environment of the Czech Republic for 2002. Reports are also published annually on the web site of ME CR. http://www.env.cz.

Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS CR)

MEYS CR annually published a Methodical Instruction of the Ministry of Education, Youth and Sports for implementation of the Program of Support for the Activities of Civic Associations active in the area of regional education in 2003. Subsidies were granted to 8 NGOs in a total amount of 750 000 CZK in 2002 in the framework of Program B – Support for Projects Concerned with EEEA for schools and extracurricular activities. In addition, financial assistance was provided for environmental projects in the framework of the Program of Support for the Activities of Civic Associations active in the area of children and youth in the framework of the Program of Further Education of Pedagogical Workers. Methodical Instruction for environmental education, enlightenment and public awareness in schools and schooling facilities ref. no. 32 338/2000–2002 with the Annexes Proposal for the work of the coordinator of environmental education, enlightenment and public awareness, valid from January 1, was prepared by MEYS and published in the Bulletin of MEYS (volume 2/2002). 2001. In a letter from the Deputy Minister to all rectors, MEYS recommended that the relevant professional faculties carry out the tasks of the SP EEEA Action Plan and called a meeting of all the Vice-Deans of all the professional faculties on implementation of SP EEEA tasks, with participation by representatives of ME. A workshop was held at MEYS of representatives of universities preparing teachers (with participation by ME) on preparation of the Minimal General Base of Knowledge on the Environment and Sustainable Development for all students and application of this material in the educational programs of universities.

E3.3 EEEA at the Regional Level

The Regions

In 2002, EEEA was further developed in CR in the framework of the regions. The regional conception of EEEA entered the state of implementation in some regions, most were created during 2002 or calls for tenders were announced for those preparing conceptions.

The state of preparation and the main parties preparing EEEA concepts in the individual regions

Capital City of Prague: Holding a round table for establishing the targets of the Prague conception of EEEA. The City Offices of the Capital City of Prague will announce a call for tenders. Central Bohemian Region: The conception is being prepared; Poblanické ekocentrum Czech Nature Protection Federation. Southern Bohemian Region: The conception is being prepared; Rosa – Southern Bohemian Nature Protection Society, o. p. s. Plzeň Region: The conception is being prepared; Regional Authority of the Plzeň Region – Environmental Department and Department of Education, Youth and Sports. Karlovy Vary Region: The conception was prepared, but was rejected during the approval process by the Council of the Region; RA Karlovy Vary Region – Environmental Department and Agricultural Department. Ústí nad Labem Region: A call for tenders is being held; so far undecided. Liberec Region: The prepared analytical part was approved by the Council and Representatives of the Region; Society for Jizerské hory, o. p. s. Hradec Kralové Region: The conception was approved by the Council and Representatives of the Region; Environmental Department of the RA on the basis of documents from SEVER, which prepared the analysis and proposed the EEEA network. Pardubice Region: The conception was prepared; Orlická hydrogeologická společnost, s. r. o. Ústí nad Orlicí. Vysočina Region: The conception is being prepared; Chaloupky – Centre for Education and Instruction in Nature, o. p. s. and the Private Higher Social Vocational School in Jihlava. Southern Moravian Region: A conception and action plan were prepared and approved by the representatives and the Council of the Region; Lipka – House of Environmental Education, Brno. Olomouc Region: At a working meeting, RA in cooperation with EEC Sluňákov initiated discussion on the prepared concept of EEEA for the region with the participation of the representatives of the region from environmental organizations, educational facilities and NGOs. Moravian-Silesian Region: The conception is being prepared; DHV CR, s. r. o. Zlín Region: A conception and action plan were prepared and approved by the Council of the Region; Regional Authority – department of Education, Youth and Sports in cooperation with the SOK EEEA Steering Committee.

Tab. E3.3.1 Regional support for EEEA in 2002

Financial support in the framework of the region provided in the framework of a contract by ME CR, implemented by SSEV Pavučina equalled 29 206 000 CZK.

Source: MŽP ČR, SSEV Pavučina

E3.4 Nongovernmental Nonprofit Organizations, Environmental Education, Information and Specialized Facilities

The Czech Union for Nature Conservation (CUNC)

The Czech Union for Nature Conservation is the largest civic association in the area of nature protection and care for the environment. One of the main goals of CUNC consists in preventative action, especially amongst young people and children. The Association of Young Nature Protectors provides for, coordinates and organizes work with children and young people in CUNC. The activities of the association are not only concerned with Young Nature Protectors (YNP) groups, but also emphasize work with children in the family or unregistered children. The YNP Association is a unit of CUNC and its active body is the Centre for Children and Youth. Further information can be obtained at http://www.volny.cz/csop.

A number of Ecocentres have been established throughout CR in the framework of CUNC. On the basis of the valid CUNC directives, advanced Ecocentres, that guarantee a certain quality of their activities, are granted time-limited certification as “CUNC Ecocentres”. Strict conditions are laid down in the directive valid from November 3, 2001. Certification is always granted to March 31 of the following year.

Certified CUNC Ecocentres (for 2002): Centre for children and Youth CUNC, Prague; Ecocentre Koniklec; JIŽNÍ MĚSTO Ecocentre, Prague; Knowledge to Protection Ecocentre, Prague; ZVONEČEK EEC, Vrané nad Vltavou; CUNC Podblanické Ecocentre, Vlašim; CUNC Ecocentre Votice; CUNC Ecocentre Spálené Poříčí; CUNC Ecocentre Rokycany; RADNICE Ecocentre; CHODOVÁČEK Ecocentre; ŠÍPEK Ecocentre; EEC MRAVENEC, Pelhřimov; TILIA North Bohemian nature protection centre, Ústí nad Labem; CICONIA Environmental Edducation Station, Roudnice nad Labem; Ecocentre JEŠTĚD, Liberec; JIZERKA Information Centre, Horní Polubný; Ecocentre Orlice, Hradec Králové; Ecocentre Mráček, Jaroměř; PODORLICKU Ecocentre, Česká Třebová; Nature Protection House, Brno; PÁLAVA EEC, Mikulov; Bílé Karpaty Ecocentre, Veselí nad Moravou; Valašské Ecocentre, Valašské Meziříčí; KOSENKA Ecocentre, Valašské Klobouky.

Other CUNC Ecocentres: SOVVVa Ecocentre, Prague 7; Popovice Ecocentre, Velké Popovice; Ecocentre Křivoklát; Strakonice Ecocentre; Makov Ecocentre, Čížová; Ecocentre Písek; Ecocentre Zelený dům, Chrudim; Ecocentre Novohradka, Bor u Skutče; Jelenice Ecocentre, Pozořice; Chaloupky Ecocentre, Okříšky Ecocentre Aquila, Nový Jičín; Ecocentre Vikštejn, Dubová; Ecocentre Planorbis, Kroměříž; ecocentre in the field Boří, Divoky, Ekocentrum Iris, Prostějov.

In 2002, the Czech Association of Nature Protectors also held traditional projects and competitions, including: Green pathway – Golden leaf (participation by more than 2300 children), Environmental Olympics (participation by more than 400 children), Silver Thread, Let’s protect the springs! for groups (2215 children with the assistance of 627 adults) and the photographic competition Look into Nature (373 photographs by 75 authors).

Source: CUNC

The Pavučina (Cobweb) Association of Centres of Environmental Enlightenment (ACEE)

The Pavučina Association of Environmental Education Centres is a national network of organizations specializing in environmental education, enlightenment and public awareness. In addition to activities in the area of environmental educational programs for schools and in the area of education of pedagogical workers, the member centres carry out a great many other activities: events for the public, consulting services, school environmental projects, exhibitions, methodical and didactic publications, aids for environmental education, etc.

Tab. E3.4.1 Number of events and participants in the programs of environmental education centres for children, youth and pedagogical workers in 2002
Tab. E3.4.2 Events for the public held in 2002

Members of ACCE are: Prague Region: EKOLA – Prague – environmental education centre, Toulcův dvůr – Environmental centre of the Capital City of Prague, ZČ HB Botie; Living Planet – association for environmental and ethical education. Central Bohemian Region Křivoklátsko, o. p. s. – Budy Information and Educational Centre, Krivoklát; 02/09; Basic Organization, Czech Association of Nature Protectors Vlašim – Podblanické ekocentrum; TOM Javory Černuc – environmental education centre. Southern Bohemian Region: Dřípatka – environmental education centre, SVIS MEYS workplace, Prachatice; Cassiopeia Environmental and Global Education Centre – ZČ HB Forest, České Budějovice; Šípek – 15/06 Basic Organization, Czech Association of Nature Protectors Český Krumlov. Plzeň Region: Amethyst – Environmental education centre, Plzeň. Ústí nad Labem Region: SEVER – Environmental education centre, Litoměřice. Liberec Region: Statutory City of Liberec; Society of Friends of Nature, Liberec; Suchopýr – Lesní školky, o. p. s. Hradec Kralové Region: SEVER – Rýchory Centre of Environmental Education and Ethics, Horní Maršov. Pardubice Region: Ekocentrum Paleta, Pardubice. Vysočina: Chaloupky – Centre for Education and Instruction in Nature, o. p. s., Kněžice. Southern Moravian Region: Lipka – House of environmental Education, Brno; Rezekvítek – Association for Environmental Education and Nature Protection, Pálava Environmental Education Centre, Mikulov; Bílé Karpaty Education and Information Centre, o. p. s., Veselí nad Moravou. Zlín Region: ALCEDO – House of Children and Youth in Vsetín; Little Green School – Basic Organization Czech Association of Nature Protectors Javorníček, Valašské Meziříčí; KOSENKA – Basic Organization Czech Association of Nature Protectors Valašské Klobouky; Planorbis – 60/03 ZO ČSOP, Kroměříž; ASTRA – DDM Zlín. Olomouc Region: Sluňákov – Environmental Education Centre, Olomouc; Vila Doris – Environmental Education Centre at the House of Childen and Youth, Šumperk. Moravian-Silesian Region: Vita – civic association, Ostrava; Hájenka – Environmental Education Centre, Kopřivnice, Liberec; Areka Stěbořice – Opava CEE workplace

Observers: Borudo – civic association, Hrádek nad Nisou; Beskydčan, Ostravice; Ješter – ZČ Hnutí Brontosaurus, Mikulovice; Hodonín Free Time Centre.

Work continued in 2002 on the M.R.K.E.V. project – Development of the regional network of cooperation and systems of support for school and extracurricular environmental education. The project consists in the creation of functional regional systems of school and extracurricular environmental education and instruction, in development and support for a regional network of pedagogical workers, schools and other organizations concerned with practical environmental education, development of mutual communication, cooperation and exchange of experience and support for the process of creation and implementation of school educational programs concerned with incorporation of aspects of complex environmental education and instruction. In 2002, 908 institutions participated in the project, consisting in 677 elementary schools, 181 secondary schools and 50 other institutions. In 2002, 3 meetings were held of representatives of centres coordinating the M.R.K.E.V. project. A total of 164 educational events (one-day and over-night) were prepared for pedagogical workers in 13 regions, with participation by 3406 persons. A total of 13 regional conferences on environmental education were held in 12 regions in 2002. The meetings were attended by almost 1200 participants (mostly pedagogical workers), representing almost 800 elementary and secondary schools. In the framework of methodical assistance, 908 schools in 13 regions were supported through 39 consignments of methodical material in an overall amount of 222 788 CZK. The project was implemented with the support of MEYS CR.

Further information: http://www.pavucina-sev.cz.

Source: SSEV Pavučina

Tereza – Association for Environmental Education Prague

Tereza is a nongovernmental and nonprofit civic association. It is concerned with the environment, education of children and public awareness. The Tereza association organizes 10 national and international school environmental projects. It also offers teaching programs for children from throughout the country and regular clubs for the public are held in Prague. Each year, it prepares a number of events, including major spring and autumn festivals in the Prokop valley. An integral part of its products consists in material and training in fundraising, during which people learn to plan and implement their own projects, including obtaining the necessary resources. Thus, in 2002, Tereza encompassed the Czech Fundraising Centre – http://www.fundraising.cz. Tereza also obtained certification from the Ministry of Education, Youth and Sports for further education of pedagogical workers.

The Tereza Club associates children and adults and offers them environmental projects, activities, ideas and accessories for free time and school teaching, and also opportunities to meet and exchange experience. Members of the Tereza Club may be organized groups, school classes, unorganized groups of children, parents and individuals. The membership base of the Club (as of September 30, 2002) consisted of 1797 paying members, of which 1386 were 26 years of age or younger and 1176 members were 18 years of age or younger.

Labyrinth of the World and Heaven of the Heart – community and enlightenment. The program is intended particularly for children and youth, pedagogues, the professional public, representatives of NGOs, etc. It also includes hobby clubs for children and youth, teaching programs, workshops for pedagogues, etc. The computer teaching room, with connection to the internet, library and attic of the building – teaching centre offers a wide range of applications at Labyrinth.

Field base in prokop valley – Tereza administers a small building in the territory of Prague 5 that is employed for several-day stays connected with teaching programs. More at http://www.tztereza.zde.cz.

TEREZA prepared a wide range of teaching programs for school-age and special-interest groups of children, employed particularly as a suitable supplement to normal school teaching programs. The programs are based on the principles of global education and sustainable development, children become interactively acquainted with various subjects in the area of understanding and protection of the environment, individual ecological systems, aspects of management (waste, energy, …), history, old crafts, etc. Interest in teaching programs is constantly increasing. In 2002, Tereza held 321 programs for 6115 children. The programs are held in the club houses of Labyrinth of the World and Heaven of the Heart and in the Prokop and Dalejské valley Natural Park. They are organized as 2 to 3 hour blocks in which two instructors work with the children.

In the 2001/2002 school year, a total of 21 hobby clubs and clubs were offered to children, of which 7 hobby clubs and 1 club were opened in response to interest on the part of participants. A total of 15 hobby clubs and clubs were offered for the 2002/2003 school year, of which 6 were opened, including 1 club for adults.

Tab. E3.4.3 Environmental education projects implemented by the Tereza EEC

The environmental education projects of the TEREZA EEC can be divided into two categories. On the one hand, these consist in projects concerned with learning about the environment, its monitoring and protection: Acid rain, Ozone, Lichens, How are the trees doing?, Forest at schol – school in the forest and the international GLOBE project – (Global Learning and Observation to Benefit the Environment), and also projects concerned with Local Agendas 21 and development at specific locations, in which the participants become acquainted with the principles of sustainable development. Ecoschool, Everything within limits, Energy – lets shine a light on savings, Energy savings at schools, Pathway to our forebears and Living water for the municipality. The Living water for the municipality project is financed from the resources of EU Phare – Development of a civic society.

Further information is available at the address: http://www.terezango.cz.

Source: Tereza

Environmental Education Club (EEC)

EEC is a professional civic association that associates individual pedagogical workers and persons interested in environmental education and enlightenment (individual membership) and schools and other institutions and organizations (collective membership) interested in environmental education and enlightenment (EE). In 2002, on the basis of a decision by a general meeting, the Environmental Education Club had its Articles approved in the wording published on the web site http://www.kev.ecn.cz.

In 2002, EEC had 289 members – of which 128 were individual members and 161 entire schools – elementary and secondary. In 2002, the Centre of Transport Research in Brno also became a member and will cooperate on information and methodologies related to the environmental impact of transportation, on transportation and the development of transportation from the standpoint of sustainable development.

The program EKOGRAMOTNOST in schools (begun in 2001) continued in 2002, with the purpose of transferring and further expanding and improving the results of the Dutch-Czech Tulip project for elementary schools and the module of the UNDP project for secondary schools and preparation of teachers for complex environmental education and enlightenment – at the present time, e.g., the UNESCO project “Education for sustainable development”.

EEC issued Ideas for environmental education at elementary schools – for 16 subject aeras, and ideas for EE at secondary schools – 13 subjects under the name EKOGRAMOTNOST in schools.

Source: Klub ekologické výchovy

The Network of Environmental Consulting Centers (STEP)

The Network of Environmental Consulting Centers (STEP) was founded as a civil association of entities concerned with environmental consulting. The work of the consulting centers is concerned mainly with preventative care for the environment and attempts to encourage cooperation and communication amongst decisive sectors in society – self-governing units, the state administration, scientific research, the public and the business sphere. Cooperation of the consulting centers in the framework of STEP consists particularly in mutual communication, meetings, exchange of experience and work on joint projects, which also include joint methodological education of consultants and support for other organizations that are interested in environmental consulting and publication activities.

Members of STEP: Environmental Legal service – Brno and Tábor, Kosenka CUNC Basic Unit – Valašské Klobouky, Podblanické CUNC Ecocentre Vlašim, Rosa, o. p. s. – České Budějovice, SEVER – Horní Maršov, Veronica CUNC Basic Unit – Brno, VIS Bílé Karpaty Education and information centre – Veselí nad Moravou, Vita – Ostrava, Green Circle Prague.

STEP is a member of the European association of environmental consultants – Eco-Counselling Europe.

In 2002, the individual member consulting centres answered more than 5500 questions from the general public.

Education of environmental consultants working with adults is a unique activity in CR. In 2002, 3 workshops were prepared for 59 participants and STEP presented its activities at a further 3 workshops for 172 participants.

In the framework of publications activities, the methodical handbook Environmental Consulting Manual methodical handbook was prepared and an extended and up-dated version of the publication “Steps to Sustainability – a collection of resolved cases of Local Agendas 21” was published on the internet in electronic form.

The exhibition “Opportunities for environmental consulting” was held in 2002 and was installed in the premises of ME from June to September.

Further information is available at the address: http://www.ekoporadna.cz.

Source: STEP

Green Ring

The Green Ring civic association is a service organization associating 22 environmental organizations active throughout CR. In recent years, it is presented as an information and legislative centre, with the following basic goals: development of the civic sector in the area of environmental protection, increased cooperation and mutual communication of environmental organizations, public participation in the creation and implementation of environmental policy, increased public awareness of the activities of environmental organizations and current problems in environmental protection. The Green Ring provides the organizational base for a professional platform of environmental NGOs. Green Ring acts as an information centre on the EU policy of environmental protection and contact sites of the Czech National Committee of UNEP. It also operates the Ecoline – tel. 222 51 83 52, which is a telephone consulting and information line with daily operations, serving the general public as an aid in dealing with problems in the area of environmental protection and as a source of information (legal consulting, consumer consulting, contacts).

Member organizations of Green Ring in 2002: GAIA Agency, Prague; Arnika, Prague; Atelier for the Environment, Prague; Beskydčan – association for renewal and maintenance of the quality of The Krkonoše environmental education centre I located at the top of in the Moravian-Silesian Beskydy Mts., Ostravice; Brontosaurus Prague 7; Calla – Association to Save the Environment, České Budějovice; Centre for Transport and Energy, Prague; Children of the Earth, Beroun; Econnect, Prague; Environmental legal service, Brno; Ecological Society, Prague; Rainbow Movement, Brno; Suthern Bohemian Mothers, České Budějovice; League of Environmental Alternatives, Prague; Water Protection, Ostrava – Radvance; Revitalization – Bohemian Greenways, Prague; Prague Mothers, Prague; PRO BIO Federation of Ecological Framers, Šumperk; Rosa – Southern Bohemian Foundation for Nature Protection, České Budějovice; Society for Animals, Prague; SEVER – Centre of Environmental Education and Ethics, Rýchory, Krkonoše-Horní Maršov workplace, Hradec Králové workplace and Litoměřice workplace; STUŽ – Society for Sustainable Development.

In 2002, the document “Environmental Priorities for the Elections in 2002” and a publication evaluating Members of Parliament and their voting during the previous election term “Tell me, who is most beautiful” were published. An enlightenment campaign for the general public on the subject of sustainable development “Game for the World” was prepared in cooperation with other environmental NGOs. It yielded posters, billboards and postcards, as well as the web site http://www.hraozemi.cz. More at http://www.zelenykruh.cz.

Source: Zelený kruh

E3.5 Selected Events Related to Environmental Education, Enlightenment and Public Awareness and Work with the Public, held in 2002

Events on environmental aspects for the public are traditionally held in the Czech Republic. These include Olomouc Environmental Days (OED), held by the Statutory City of Olomouc and the Sluňákov Environmental Education Centre, together with other entities (the celebrations in 2002 were attended by 26077 visitors), and also Ecofilm 2002 announced by ME CR and the City of Český Krumlov 137 films were shown and approx. 1500 visitors were registered), and the international film festival It Affects You Too (IAYT) in Uherské Hradiště held by ME CR, the Zlín region and others (49 amateur and 47 professional films were registered and sent and 2718 persons visited the festival).

Source: MŽP ČR, SEV Sluňákov, Město Český Krumlov, KÚ Zlínského kraje

E3.6 Local and Regional Agendas 21

NGOs

The Koniklec Agency worked on the project “Regional Centre for Agenda 21 in the Central Bohemian Region and support for development of Agenda 21 in Central Bohemia”. The Team Initiative for Local Sustainable Development (TILSD) was another organization that participated in supporting LA21 and SD in the Czech Republic. This group, consisting of representatives of the Regional Environmental Centres in the Czech Republic, the Institute for Ecopolicy and the Koniklec Agency, was concerned primarily with the aspect of Indicators of Sustainable Development and LA21. The Institute for Ecopolicy o. p. s. continued its work on the project “Local Agenda 21 for Kladno” and continued to present LA21 and SD in the framework of the information campaign RIO + 10. The Network of Environmental Consulting Centres (STEP) presented a collection of resolved cases of local Agendas 21. In the framework of this project, it provides information on 23 initiatives concerned with work with the public, strategic planning, the subject of waste, energy and water in accord with the principles of sustainable development and LA21. Further information at: http://www.ekoporadna.cz/agenda.php.

Source: MŽP ČR, ČEÚ

National Network of Healthy Cities (NNHC)

The national network of healthy cities (NNHC) was the first to include LA21 amongst its chief goals and implements LA21 through its plans for health directly in the strategic development of cities. As of December 31, 2002, NNHC associated 34 cities and municipalities, with a total of over 1 million inhabitants. There are 11 regular members in category C (evaluated in the league of healthy cities) and 6 in category D; there are 7 other regular members, 3 associated members (regions) and 7 associated members – cities and municipalities. Work of local teams on LA21, LEHAP and Health 21 is carried out in all these Healthy Cities. More at http://www.nszm.cz/.

Source: MŽP ČR, ČEÚ


Tab. E3.1.1 Práce s veřejností v SCHKO ČR
Work with the public in SCHKO CR

 

Naučné stezky
ve vlastní správě
Nature trails
in own
administration

Informační
střediska
Information
centres

Průvodcovská
činnost
Guiding work

Přednášky
pro veřejnost
Lecture
for the public

Výstavy
Exhibitions

počet
number

počet
návštěv.
number
of visitors

počet
number

počet
návštěv.
number
of visitors

počet
number

počet
návštěv.
number
of visitors

počet
number

počet
návštěv.
number
of visitors

počet
number

počet
návštěv.
number
of visitors

Beskydy

3

100 000

0

0

12

250

14

400

1

.

Bílé Karpaty

6

.

1

1 000

16

702

14

513

1

3 002

Blaník

1

30 000

0

0

14

510

9

590

1

2 000

Blanský les

3

.

0

0

6

147

4

74

2

.

Broumovsko

3

80 000

1

10

15

300

20

700

6

2 000

České středohoří

3

-

0

0

17

446

40

1750

2

.

Český kras

5

15 000

0

0

20

500

10

600

2

700

Český ráj

1

30 000

2

12 000

15

500

30

1 500

1

12 000

Jeseníky

6

.

0

0

56

971

24

789

2

260

Jizerské hory

4

40 000

0

0

7

220

14

530

0

0

Kokořínsko

1

500

0

0

8

160

15

400

0

0

Křivoklátsko

4

30 000

1

3 925

22

435

30

540

0

0

Labské pískovce

2

90 000

1

5 400

25

837

12

244

14

10 000

Litovelské
Pomoraví

3

15 000

0

0

14

600

3

110

1

2 000

Lužické hory

3

10 000

0

0

10

300

10

600

1

500

Moravský kras

5

300 000

0

0

54

1 343

19

438

1

.

Orlické hory

3

3 000

0

0

3

110

2

110

1

30

Pálava

2

.

0

0

6

141

69

1378

.

.

Poodří

2

.

1

200

12

210

7

150

1

.

Slavkovský les

2

65 000

0

0

1

0

0

0

0

0

Třeboňsko

5

.

0

0

35

662

20

1088

0

0

Železné hory

3

12 000

0

0

12

800

24

1 100

2

15 000

Žďárské vrchy

4

28 8000

0

0

14

410

29

1030

6

2 120

Zdroj: SCHKO ČR
Source: SCHKO ČR

Tab. E3.3.1 Krajská podpora EVVO v r. 2002
Regional support for EEEA in 2002

Kraj
Region

Počet podpořených
projektů a akcí
Number of
supported projects
and events

Výběrová řízení –
dotace na EVVO
Calls for tenders –
subsidies for EEEA

Zakázky EVVO –
fakturace1)
EEEA contracts –
invoiced
1)

Investiční prostředky
na EVVO
Investment
means for EEEA

Kč/CZK

Hlavní město Praha
Capital City of Prague

36

2 968 000

500 000

11 000 000

Středočeský kraj

.

1 173 5002)

300 000

.

Jihočeský kraj

.

.

.

.

Plzeňský kraj

16

849 000

.

.

Karlovarský kraj

.

.

.

.

Ústecký kraj

.

.

.

.

Liberecký kraj

26

583 000

1 500 000

.

Královéhradecký kraj

16

500 000

600 000

.

Pardubický kraj

59

1 500 050

200 000

400 000

Kraj Vysočina

18

1 500 000

16 000

500 000

Jihomoravský kraj

1

.

.

2 000 000

Olomoucký kraj

.

.

.

.

Moravskoslezský kraj

3

246 500

.

.

Zlínský kraj

25

1 260 000

1 560 000

.

Náklady CELKEM
TOTAL Costs

29 206 000 Kč/CZK

1) Přehled nezahrnuje finanční podporu krajů, kterou poskytují jako příspěvek pro „své“ příspěvkové organizace (tj. zřizované krajem).
The survey does not include financial support of the regions provided as a contribution for “their” contributory organizations (i.e. established by the regions).

2) údaje pouze za 1. kolo k 30. 4. 2002
information only for the 1
st round as of April 30, 2002

Zdroj: MŽP ČR, SSEV Pavučina
Source: MŽP ČR, SSEV Pavučina

Tab. E3.4.1 Počet akcí a účastníků na programech středisek ekologické výchovy pro děti, mládež a pedagogické pracovníky v r. 2002
Number of events and participants in programs of environmental education centres for children, youth and pedagogical workers in 2002

Název střediska
Name
of the centre

Jednodenní programy
One-day programs

Pobytové programy
Overnight programs

Počet
akcí
Number
of events

Počet
účastníků
Number
of partici-
pants

Počet
hodin
trvání
Duration –
number
of hours

Počet
akcí
Number
of events

Počet
účastníků
Number
of partici-
pants

Počet
hodin
trvání
Duration –
number
of hours

Počet
dnů
trvání
Duration –
number
of days

Pobytové
dny1)
Overnight
stays
(days)
1)

Alcedo

98

1 949

223

21

483

357

52

1 217

Vila Doris

239

5 140

502,5

0

0

0

0

0

Chaloupky

109

3 477

427,5

31

668

878,5

129

2 762

Lipka

446

9 041

1383

22

648

514

86

1 921

Vita

910

16 759

1585,5

3

60

69

9

180

ZČ HB Botič

450

8 232

1294,5

1

112

42,5

4

448

Sever/North

338

6 160

949,5

50

1 076

1 248

181

4 055

Sluňákov

199

4 138

497

0

0

0

0

0

VIS Bílé Karapaty

364

7 291

493,5

0

0

0

0

0

CEV Dřípatka

133

2 523

370

2

112

50

6

336

Cassiopeia

317

6 082

475

1

11

20

3

33

Kosenka

41

802

1370

3

59

48

8

166

Rezekvítek

0

0

0

4

126

2 114

23

598

Javory

139

2 630

300

1

9

24

4

36

Planorbis

49

1 073

59,5

0

0

0

0

0

Živá planeta
Living Planet

23

414

63

0

0

0

0

0

Paleta

589

11 067

825

0

0

0

0

0

Společnost přátel
přírody
Society of Friends
of Nature

31

732

103

0

0

0

0

0

Ametyst

133

2 385

115

0

0

0

0

0

Liberec

42

921

127

2

40

50

6

120

ČSOP/CUNC Vlašim

223

4 317

373,5

2

36

8

6

.

Suchopýr
Cotton Grass

135

2 189

197,5

0

0

0

0

0

CEV/EEC Pálava

89

1 731

196

3

72

34

6

144

EKOLA Praha/Prague

45

766

124

0

0

0

0

0

Hájenka

235

4 916

479,5

0

0

0

0

0

Zelená školička
Little Green School

51

1 235

168

0

0

0

0

0

IVS Budy

17

462

56

9

189

216

27

540

Celkem/Total

5 445

106 432

12 758

155

3 701

5 673

550

12 556

1) Pobytové dny jednotlivých akcí jsou součinem počtu dětí zúčastněných na vícedenních programech a celkového počtu dnů příslušné akce.
The number of residence days for the individual events equals the product of the number of children participating in the particular several-day program and the total number of days for that event.

Zdroj: SSEV Pavučina
Source: SSEV Pavucina

Tab. E3.4.2 Akce pro veřejnost v r. 2002
Events for the public held in 2002

Středisko
Centre

Počet účastníků
Number of participants

Počet akcí
Number of events

ČSOP/CUNC Vlašim

47 060

19

Ekocentrum Paleta/Ecocentre

1 150

5

Živá planeta/Living planet

410

4

Chaloupky/LITTLE COTTAGES

1 773

20

Kosenka

17 018

21

Alcedo

15 809

68

Dřípatka

337

13

Planorbis

5 613

17

Liberec

1 298

10

Společnost přátel přírody, Liberec
Society of Friends of Nature, Liberec

3 121

15

IVS Budy

1 939

10

Lipka

4 733

25

Javory

1 336

4

Vita

8 680

25

Toulcův Dvůr

6 326

55

Pálava

7 025

23

Rezekvítek

150

1

Zelená školička/Little Green School

510

10

Bílé Karpaty/WHITE CARPATHIANS

3 393

36

Cassiopeia

1 259

3

Ekola Praha/PRAGUE

608

16

Sluňákov

28 988

4

Hájenka

1 800

2

SEVER/NORTH

3 675

5

Astra Zlín

392

11

Suchopýr

55

2

Vila Doris

2 349

1

Ametyst

1 886

7

Celkem/Total

168 693

432

Zdroj: SSEV Pavučina
Source: SSEV Pavučina

Tab. E3.4.3 Ekovýchovné projekty pořádané SEV Tereza
Environmental education projects implemented by the Tereza EEC

Projekt
Project

Počty účastnických skupin
Number of participating groups

Školní rok 2001/2002
School year 2001/2002

Školní rok 2002/2003
School year 2002/2003

GLOBE1)

95

92

Kyselý déšť
Acid rain

146

158

Ozon
Ozone

130

136

Lišejníky
Lichens

61

82

Jak se mají smrky
How are the spruce trees doing?

28

27

Les ve škole – škola v lese
Forest at school – school in the forest

350

176

Všeho s mírou
Everything within limits

41

67

Posviťme si na úspory
Let’s throw a light on savings

125

115

Cesta za předky
Pathway to our forebears

85

77

Živá voda a obec
Living water and the municipality

-

9

Ekoškola
Ecoschool

130

69

Obaly bez obalu
Packaging without packaging

1 096

916

1) Údaj zahrnuje počet škol v ČR. GLOBE je celosvětový program, kterého se účastnilo ve školním roce 2001/2002 přes 11 000 škol z 97 zemí a ve školním roce 2002/2003 přes 12 000 škol ze 101 země světa.
The data includes the number of schools in CR. Globe is a global program, with over 11 000 schools from 97 countries participating in the 2001/2002 school year and over 12 000 schools from 101 countries in the 2002/2003 school year.

Zdroj: SSEV Tereza
Source: SSEV Tereza