E2 - MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

E2.1 Příprava České republiky na vstup do EU

Kapitola 22: Životní prostředí, která představuje jak z hlediska odborného, tak i finančního jednu z nejobtížnějších částí procesu přípravy ČR na vstup do EU, byla předběžně uzavřena 1. června 2001 s tím, že definitivně bylo vyjednávání ke kapitole Životní prostředí ukončeno v listopadu 2002, kdy byla schválena upravená Společná pozice EU ke směrnici 2001/80/ES o omezení emisí znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení (ČR vyjednala pro tuto směrnici přechodné období pro dvě zařízení – Teplárnu Přerov a Novou Huť Ostrava, a to do 30. října 2007).

Vyjednávání o vstupu ČR do EU byla formálně uzavřena na prosincovém summitu EU v Kodani (12.–13. prosince 2002). Smlouva o přistoupení ČR k EU byla následně podepsána dne 16. dubna 2003 v Athénách a vstoupí v platnost po ratifikaci všemi členskými zeměmi EU, tj. k 1. květnu 2004. V mezidobí se ČR již účastní jednání všech evropských institucí se statutem pozorovatele.

Aproximační strategie pro oblast životní prostředí byla nahrazena podstatně obsáhlejším dokumentem – Implementačním plánem pro oblast životní prostředí, který vláda schválila 26. července 2000 usnesením č. 772. Implementační plán představuje soubor konkrétních úkolů potřebných ke splnění všech požadavků acquis v oblasti životního prostředí. Poslední aktualizace Implementačního plánu proběhla v druhé polovině r. 2002, vláda dokument schválila usnesením ze dne 8. ledna 2003 č. 15.

Národní program pro přípravu České republiky na členství v Evropské unii byl v r. 2002 nahrazen Souhrnem všech zbývajících úkolů ČR ve vztahu k EU (zahrnuje legislativní i nelegislativní úkoly a nahrazuje jak Národní program pro přípravu, tak i Přístupové partnerství 2001). Dne 9. října 2002 zveřejnila Evropská komise další, v pořadí již pátou Pravidelnou zprávu o pokroku České republiky směrem k přistoupení, zpracovanou na základě podkladů ČR.

E2.2 Dvoustranná mezinárodní spolupráce

Česká republika i v r. 2002 rozvíjela bilaterální environmentální spolupráci se sousedními zeměmi i dalšími členskými i kandidátskými zeměmi Evropské unie. Tradičním partnerem České republiky je Spolková republika Německo a její Spolkové ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody a bezpečnosti reaktorů. V rámci Česko-německé společné komise pro životní prostředí pracovalo pět pracovních skupin pro oblasti čistoty ovzduší, ochrany přírody, přeshraniční EIA, přeshraničních havárií, životního prostředí a energie. Významná je pomoc při přípravě na vstup do EU formou twinningových projektů Phare. V r. 2002 působili na MŽP v oblasti ochrany ovzduší a IPPC dva dlouhodobí poradci ze SRN. V prosinci 2002 byla podepsána již šestá meziresortní dohoda, která umožní podpořit projekt Obnova stanic na měření jakosti vody v Obříství a Zelčíně jakož i ústřední laboratoře v Praze částkou až 1 mil. EUR.

Rakouskou republikou a jejím Spolkovým ministerstvem zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství pokračovala spolupráce v oblasti ochrany přírody a vodního hospodářství. Ve dnech 22.–26. dubna 2002 se v Praze uskutečnilo jubilejní 10. zasedání Česko-rakouské komise pro hraniční vody. Komise projednala běžné otázky údržby hraničních vodních toků, aktualizace Směrnic pro varovnou službu na hraničních vodách, akce zásobování vodou a vypouštění odpadních vod a péče o kvalitu vod. V rámci programu Phare 2000 si česká strana vybrala Rakousko jako hlavního twinningového partnera pro projekt Centrum pro nakládání s odpady, který byl zahájen v únoru 2002.

Spolupráce se Slovenskou republikou se v r. 2002 soustředila zejména na konzultace a koordinace postojů v otázce rozšiřování EU a na spolupráci v rámci pracovních skupin (ochrana přírody, geneticky modifikované organismy a chemické látky, přeshraniční EIA, ochrana ovzduší, odpadové hospodářství). Dne 19. února 2002 uskutečnil pracovní návštěvu Slovenské republiky ministr životního prostředí M. Kužvart.

K provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky v oblasti ochrany životního prostředí byla zřízena česko-polská Smíšená komise pro otázky spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí. Dne 8. dubna 2002 se ve Varšavě za účasti obou ministrů uskutečnilo její 3. zasedání. Hlavními oblastmi spolupráce je ochrana přírody, přeshraniční čistota ovzduší, geologie, přeshraniční posuzování vlivů na životní prostředí V r. 2002 pokračovala spolupráce s Polskem také na hraničních vodách, a to na úrovni čtyř pracovních skupin. Byla zahájena expertní jednání o nové Dohodě mezi vládou ČR a PR o spolupráci v oblasti vodního hospodářství na hraničních vodách, která by nahradila smlouvu z r. 1958.

Ve dnech 18.–19. února 2002 uskutečnil ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart pracovní návštěvu Maďarské republiky. Tato návštěva proběhla na základě pozvání ministra životního prostředí Maďarské republiky Bély Turi-Kovácse. Byla zaměřena především na výměnu aktuálních informací v oblasti příprav na vstup do Evropské unie. Česká republika přijala nabídku maďarského předsedy vlády Petera Medgyessyho společně zorganizovat v Budapešti ve dnech 30. listopadu–1. prosince 2002 mezinárodní konferenci k možnostem koordinovaného postupu středoevropských zemí při ochraně proti přírodním katastrofám, včetně povodníKonference se zúčastnili předsedové vlád ČR, Maďarska, Polska, Slovenska a Rumunska a představitelé dalších států a mezinárodních organizací. Předsedu vlády ČR Vladimíra Špidlu doprovázeli ministr životního prostředí L. Ambrozek a první náměstek ministra zahraničních věcí P. Telička. Vedoucí delegací přijali společné prohlášení Budapešťská iniciativa k posílení mezinárodní spolupráce při udržitelném zvládání povodní, které podtrhuje důležitost efektivního využívání stávajících národních i mezinárodních mechanismů v oblasti povodňové prevence.

V r. 2002 pokračovala bilaterální spolupráce s Francouzskou republikou. Dne 3. ledna 2002 se uskutečnilo 3. zasedání Řídicího výboru česko-francouzské spolupráce. Od r. 2002 je realizován projekt Phare twinning Implementace rámcové směrnice o vodě v České republice, na němž se kromě Velké Británie, Rakouska a Německa podílí i Francie. Dalším probíhajícím projektem je Phare twinning Centrum pro nakládání s odpady (konsorcium Rakousko, Francie, Itálie).

V rámci spolupráce s Velkou Británií probíhaly v r. 2002 projekty Grantového programu DFID. Jednalo se o projekt Podpora zavádění lokální Agendy 21 a projekt Vytváření partnerství v komunitách. Cílem těchto projektů je přenos zkušeností Velké Británie v oblasti rozvoje a implementace strategií udržitelného rozvoje na místní úrovni se zapojením širokého spektra skupin veřejnosti do rozhodování o otázkách spojených s ochranou a tvorbou životního prostředí. Velká Británie se jako hlavní partner spolu s Francií a Rakouskem podílela na twinningovém projektu Phare Implementace směrnic ES v oblasti ochrany vod. Projekt byl ukončen v dubnu 2002. V květnu 2002 byl zahájen navazující projekt Rámcová směrnice o vodě, jehož oficiální zahájení proběhlo dne 17. září 2002 v Praze.

Tradiční a dlouholetý partner pro spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí je Nizozemské království. V r. 2002 dále pokračoval projekt Kodex životního prostředí, ukončeny byl projekty Národní plán pro nakládání s nebezpečným odpadem a Management soustavy Natura 2000 v České republice, financované z programů Matra/PSO. V r. 2002 byl připraven projekt Nakládání s elektrickým a elektronickými odpadem v ČR, který bude zahájen od ledna 2003.

V dubnu 2002 vykonal reciproční návštěvu České republiky ministr územního plánování a životního prostředí Chorvatska B. Kovačević. Program pracovní návštěvy byl věnován především otázkám příprav obou zemí na vstup do Evropské unie.

V r. 2002 se uskutečnila dvě pravidelná setkání ministrů životního prostředí zemí Visegrádské skupiny – ve dnech 20.–21. března 2002 ve Visegrádu v Maďarské republice a ve dnech 24.–25. října 2002 v Gdaňsku (8. setkání). K oběma setkáním byl vydán pořádající zemí zpravodaj V4 Environmental Newsletter, informující o aktuálním stavu příprav zemí V4 na vstup do EU, přístupu k mezinárodním environmentálním smlouvám a podávající informace o ochraně životního prostředí v zemích V4.

Na základě jednání expertů Visegrádské skupiny k přípravě Světového summitu o udržitelném rozvoji – WSSD (Průhonice, ČR, 1. března 2002) a závěrů 7. setkání ministrů životního prostředí ve Visegrádu se v r. 2002 uskutečnily partnerské iniciativy zemí Visegrádské skupiny: Visegrádská škola rozvojové pomoci a spolupráce na léta 2002–2006 a Semináře mladých vědeckých a výzkumných pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje, mezinárodních environmentálních vztahů a environmentální ekonomiky na léta 2002–2006. V r. 2002 se úspěšně uskutečnily první ročníky, a to 19.–23. srpna na Palackého univerzitě v Olomouci a 15.–16. října na Vysoké škole ekonomické v Praze.

E2.3 Mnohostranná mezinárodní spolupráce

Program OSN pro životní prostředí (UNEP)

V r. 2002 se konalo 7. zvláštní zasedání Řídicí rady UNEP spojené s 3. globálním fórem ministrů životního prostředí (Cartagena, Kolumbie, 13.–15. 2. 2002), které bylo zaměřeno na dvě klíčová témata:

Delegaci České republiky vedl ministr životního prostředí.

Nejdůležitější domácí záležitostí se stal 7. mezinárodní seminář UNEP o čistší produkci, který byl uspořádán v Praze ve dnech 29.–30. 4. 2002. Zúčastnili se ho zástupci 85 států a významní představitelé UNEP, včetně výkonného ředitele K. Töpfera, který zdůraznil význam semináře v rámci příprav na WSSD v Johannesburgu. Přijatá doporučení vyzývají k lepšímu propojení akcí k čistší produkci a mnohostranných smluv zaměřených na životní prostředí, k rozšíření sítě národních center čistší produkce, k větším vládním i soukromým investicím do čistší produkce, jakož i k zapojení bank. Závěrem byla přijata mezinárodní deklarace k čistší produkci, kterou podepsaly i různé české organizace a podniky.

Jednotlivé úmluvy a programy UNEP

Vídeňská úmluva o ochraně ozonové vrstvy z 22. 3. 1985 a Montrealský protokol o látkách, které porušují ozonovou vrstvu z 16. 9. 1987 – Ve dnech 25.–29. 11. 2002 se v Římě souběžně uskutečnily 6. konference smluvních stran Vídeňské úmluvy o ochraně ozonové vrstvy (COP 6) a 14. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které porušují ozonovou vrstvu. Prvním viceprezidentem COP 6 byl zvolen zástupce MŽP, nominovaný východoevropskou regionální skupinou OSN. V návaznosti na závěry římských zasedání bude v ČR věnována zvláštní pozornost snížení emisí použitých regulovaných látek do ovzduší (zajištění možnosti a potřebné kapacity pro znovuzískávání regulovaných látek při recyklaci vyřazených výrobků domácího chlazení za použití technicky vyspělých technologií a zajištění destrukčních technologií nepotřebných regulovaných látek), zlepšování licenčního systému pro sledování a regulaci dovozu a vývozu regulovaných látek a výrobků a jeho kontroly (důsledné uplatňování zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve spolupráci celních orgánů, České inspekce životního prostředí, České obchodní inspekce, licenčního útvaru Ministerstva průmyslu a obchodu a MŽP).

Basilejská úmluva o řízení pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování z 22. 3. 1989 a Změny Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování z 22. 9. 1995 – Ve dnech 9.–14. 12. 2002 se konalo za účasti delegace ČR v Ženevě 6. zasedání Konference smluvních stran Úmluvy. Na zasedání byl přijat Strategický plán pro implementaci Úmluvy, a to jak pro krátkodobý horizont 2003–2004, tak pro dlouhodobý horizont 2005–2010. V této souvislosti byla zdůrazněna úloha regionálních středisek pro výuku a přenos technologií, která operují pod záštitou Úmluvy. Pro země střední a východní Evropy je středisko umístěno v Bratislavě.

Zasedání rozhodlo o přijetí právně nezávazných směrnic pro odhalování, prevenci a kontrolu nezákonných přeprav nebezpečných odpadů přes hranice států, pro nakládání s vybranými toky odpadů a k nebezpečným vlastnostem ekotoxické a infekční látky. Právně závaznými rozhodnutími, která byla na Konferenci přijata, jsou rozhodnutí o změnách příloh VIII a XI Úmluvy.

Změny Basilejské úmluvy, spočívající v zákazu vývozu nebezpečných odpadů ze zemí OECD mimo země OECD, které ČR přijala 28. 2. 2000, dosud nevstoupily v platnost.

Rotterdamská úmluva o postupu předchozího souhlasu v mezinárodním obchodu s některými chemickými látkami a přípravky na ochranu rostlin (PIC) z 10. 9. 1998 – Tuto Úmluvu ratifikovala ČR dne 12. 6. 2000. Úmluva dosud nevstoupila v platnost. Do doby vstupu v platnost je vrcholným orgánem Úmluvy Mezivládní dohodovací výbor, jehož 9. zasedání se konalo 30. 9.–4. 10. 2002 v Bonnu za účasti delegáta ČR. Na zasedání byl projednán stav implementace Úmluvy, prodloužen mandát Výboru pro hodnocení chemických látek (posuzuje zařazování nových látek do seznamu látek podléhajících postupu předchozího souhlasu) a dále příprava 1. zasedání Konference smluvních stran.

Stockholmská úmluva o perzistentních organických polutantech z 22. 5. 2001 – ČR podepsala Úmluvu s výhradou ratifikace dne 23. 5. 2001 a následně zahájila její ratifikační proces, který byl ukončen uložením ratifikační listiny u depozitáře dne 6. 8. 2002. Úmluva vstoupí v platnost po uložení 50. ratifikační listiny. Do doby vstupu v platnost je vrcholným orgánem Úmluvy Mezivládní dohodovací výbor, jehož 6. zasedání se konalo 17.–21. 6. 2002 v Ženevě za účasti delegátů ČR. Zasedání zhodnotilo pokrok od doby přijetí Úmluvy a zaměřilo se na přípravu opatření, pravidel a směrnic, které budou přijaty na 1. konferenci smluvních stran po vstupu Úmluvy v platnost. V návaznosti na podpis Úmluvy se ČR stala jednou z cílových zemí pro finanční a technickou pomoc poskytovanou Globálním fondem pro životní prostředí (GEF). MŽP ve spolupráci s Organizací OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO) připravilo návrh projektu, jehož cílem je pomoci ČR naplnit povinnosti z Úmluvy vyplývající a připravit a schválit národní implementační plán. Realizace projektu v r. 2002 úspěšně pokračovala.

Úmluva o biologické rozmanitosti (CBD) z 5. 6. 1992 – Nejvýznamnější událostí se stalo 6. zasedání Konference smluvních stran CBD, které se uskutečnilo ve dnech 7.–19. 4. 2002 v nizozemském Haagu. Hlavními projednávanými tématy byla biodiverzita lesů, invazní nepůvodní druhy, přístupnost a rozdělování výnosů z genetických zdrojů a Strategický plán Úmluvy. Dalšími projednávanými záležitostmi byly biodiverzita v zemědělství, suchozemských vodních ekosystémů, moří a pobřeží a biodiverzita suchých a polosuchých oblastí a průřezové záležitosti. Zasedání přijalo 34 závěrečných dokumentů, které byly kromě celkové zprávy zaměřené na tematické programy v rámci Úmluvy, na obecnější – průřezové záležitosti, opatření pro plnění Úmluvy a na spolupráci s dalšími mezinárodními úmluvami a organizacemi. Schválena byla mj. Ministerská deklarace a hodnotící příspěvek pro Světový summit o udržitelném rozvoji o významu Úmluvy o biologické rozmanitosti.

Delegace ČR byla složena ze zástupců resortu životního prostředí, zemědělství a zahraničních věcí. Ve svých pozicích vycházela ze zásad společného postupu evropských zemí (včetně EU) dohodnutých na přípravné regionální konferenci Biodiverzita v Evropě (Budapešť, únor 2002) a ze zásad schválených usnesením vlády. Ministerského kulatého stolu se zúčastnili náměstci ministra životního prostředí a ministra zemědělství pro oblast lesního hospodářství.

Na zasedání Konference smluvních stran CBD navázalo 3. zasedání Mezivládního výboru pro Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti, které bylo zaměřeno na přípravu naplňování Protokolu po jeho vstupu v platnost. Nejobtížnější jednání se týkala dodržování závazků, odpovědnosti a odškodnění, manipulace, balení, značení a doprovodné dokumentace. Dále byly projednávány záležitosti týkající se výměny informací, monitoringu a podávání zpráv, vytváření potřebných kapacit, včetně skupiny expertů, a další záležitosti umožňující plnění Protokolu.

ČR se zapojila od července 2002 do projektu UNEP/GEF Development of the National Biosafety Framework, jež je zaměřen na přípravu implementace Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti po jeho vstupu v platnost.

Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES) z 3. 3. 1973 – Ve dnech 11.–15. 3. 2002 se v Ženevě uskutečnilo 46. zasedání Stálého výboru CITES. ČR byla alternujícím členem výboru za Evropský region (řádným členem byla Itálie). Proběhlo rovněž 18. zasedání Výboru CITES pro živočichy (8.–12. 4. 2002, San José, Kostarika) a 12. zasedání Výboru CITES pro rostliny (13.–17. 5. 2002, Leiden, Nizozemsko). Stěžejní význam mělo 12. zasedání Konference smluvních stran CITES, konané ve dnech 3.–15. 11. 2002 v Santiagu de Chile. ČR zde byla zvolena řádným členem Stálého výboru a bude zastupovat Evropský region spolu s Německem a Norskem po příští dvě volební období.

V r. 2002 probíhala spolupráce v oblasti implementace CITES rovněž na bilaterální úrovni. Konkrétní body spolupráce byly dohodnuty při návštěvě pracovníků ČIŽP na Slovenské inšpekcii ochrany prírody (17.–21. 6. 2002). Zástupce odboru ochrany přírody MŽP navštívil pracoviště výkonného a vědeckého orgánu CITES v Nizozemsku (12.–14. 8. 2002). Účelem cesty byla výměna zkušeností se zaměřením na počítačové zpracování a vedení databází v agendě CITES. Nizozemská inspekce životního prostředí Algemene Inspectiedienst (AID) zorganizovala pro inspektory ČIŽP studijní návštěvu (30. 9.–4. 10. 2002) zaměřenou na systém ochrany přírody v Nizozemsku, zvláště pak na kontrolní práci v oblasti CITES.

Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů ( CMS – Bonnská úmluva) z 23. 6. 1979 – Ve dnech 18.–27. 9. 2002 se uskutečnilo 7. zasedání Konference smluvních stran Úmluvy. Z dokumentů přijatých v průběhu tohoto zasedání jsou z hlediska ČR významná zejména rozhodnutí týkající se posuzování vlivu na životní prostředí, znečišťování olejovými látkami, úrazů ptáků na vedeních elektrického napětí a vlivu větrných elektráren ve vztahu k stěhovavým druhům.

Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů z 4. 12. 1991 – V průběhu r. 2002 probíhalo i nadále plnění závazků vyplývajících z Dohody. V květnu 2003 proběhne 8. zasedání Poradního výboru dohody, které bude věnováno zejména přípravě na 4. zasedání smluvních stran, které se uskuteční v září 2003.

Další významné mnohostranné environmentální úmluvy OSN

Rámcová úmluva OSN o změně klimatu (UNFCCC) z 9. 5. 1992 – V r. 2002 proběhla dvě kola jednání poradních orgánů SBSTA a SBI – 16. zasedání (Bonn, červen 2002) a 17. zasedání (New Delhi, říjen 2002), která byla zaměřená na přípravu technických podkladů pro dokončení závěrů 7. konference smluvních stran v Marrákeši (říjen 2001) a jejich projednání na 8. konference smluvních stran, která se konala ve dnech 23. 10.–1. 11. 2002 v New Delhi.

V r. 2002 byly dokončeny některé úpravy návrhů prováděcích pravidel pro aplikaci tzv. kjótských mechanismů a byla zahájena příprava metodiky na korekce inventur emisí skleníkových plynů pro případ, že národní inventury nebudou vyhovovat metodicky závazným pokynům. Tento krok je nezbytný pro výpočet a kontrolu stanovených emisních cílů podle Kjótského protokolu. Většina doposud přijatých závěrů může být naplněna až po vstupu Kjótského protokolu v platnost, tj. poté, kdy protokol bude ratifikován alespoň 55 státy, které současně pokryjí 55 % celkových emisí států Dodatku I. Do konce r. 2002 byl Protokol ratifikován většinou států Dodatku I. Vzhledem k tomu, že Protokol byl odmítnut USA a Austrálií, bylo dosaženo prozatím úrovně 43,9 %. Nepodařilo se zatím přimět k ratifikaci Ruskou federaci, která by mohla přispět podílem 17,4 %, což by bylo pro vstup Protokolu v platnost postačující.

ČR byla do poloviny r. 2002 zastoupena ve výboru Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC), který je odborným zázemím Rámcové úmluvy. Ten dokončil zpracování Syntetické zprávy, připravené na základě 3. průběžné zprávy IPCC. V závěru roku byla zahájena diskuse o charakteru další průběžné zprávy IPCC, která by měla být zpracována do r. 2007. Během roku rovněž probíhaly intenzivní práce na přípravě metodiky pro výpočet emisí a propadů ze sektoru lesnictví a využívání krajiny, což je sektor, který při kontrole plnění Kjótského protokolu sehraje pravděpodobně nejdůležitější úlohu.

V ČR proběhl v červenci 2002 mezinárodní audit 3. národního sdělení o plnění závazků ČR vůči Rámcové úmluvě, jehož příprava byla koordinována v ČHMÚ.

Úmluva Spojených národů o boji proti desertifikaci v zemích trpících velkým suchem nebo desertifikací, zvláště v Africe (UNCCD) ze 17. 6. 1994 – Zástupce ČR působí po druhé volební období jako místopředseda a člen byra 5. zasedání Konference smluvních stran. Ve dnech 11.–22. 10. 2002 se v italském Římě poprvé sešel Výbor pro kontrolu provádění Úmluvy, který posoudil dosažené výsledky a doporučil další postup.

Komise OSN pro udržitelný rozvoj (CSD)

V rámci 10. zasedání Komise OSN pro udržitelný rozvoj, které se za tímto účelem přeměnilo na Přípravný výbor (PrepCom), byl koordinován mezinárodní přípravný proces na Světový summit o udržitelném rozvoji (WSSD). Místopředsedou byra PrepCom za východoevropskou regionální skupinu OSN byl zvolen zástupce ČR.

Světový summit o udržitelném rozvoji se uskutečnil v jihoafrickém Johannesburgu ve dnech 26. 8.–4. 9. 2002 a jeho cílem bylo posoudit po deseti letech pokrok dosažený světovým společenstvím při realizaci závěrů a závazků Konference OSN o životním prostředí a rozvoji (UNCED, Rio de Janeiro, 1992), která svými klíčovými dokumenty (Deklarace z Ria a Agenda 21) vytýčila cestu k udržitelnému rozvoji, a aktualizovat a upřesnit směřování k udržitelnému rozvoji s ohledem na současné podmínky v globalizovaném světě.

Přípravy na WSSD byly provázeny složitým a zdlouhavým procesem vyjednávání, během něhož se uskutečnila čtyři zasedání Přípravného výboru za účelem vyjednání a přípravy závěrečných dokumentů WSSD. Výsledkem bylo přijetí programového dokumentu WSSD tzv. Implementačního plánu WSSD (WSSD Plan of Implementation). Dalšími výstupy Summitu jsou stručná Johannesburgská deklarace o udržitelném rozvoji, která shrnuje priority negociací, a dále tzv. „partnerské iniciativy“, dobrovolné závazky vlád, mezinárodních organizací a nevládních aktérů ke konkrétním aktivitám na podporu udržitelného rozvoje.

Příprava ČR na WSSD probíhala prostřednictvím meziresortní Expertní skupiny pro přípravu účasti ČR na WSSD. Politickou gesci nad její činností převzalo Ministerstvo zahraničních věcí. Členy expertní skupiny byli zástupci resortů státní správy (MZV, MŽP, MPSV, MF, MPO, MMR, MZd, MO a MZe). V souladu s mezinárodními zvyklostmi a požadavky na přípravu WSSD byli členy Expertní skupiny také zástupci významných hlavních zájmových skupin. Doporučení Expertní skupiny byla východiskem pro stanoviska, prezentovaná delegacemi ČR jak na zasedáních PrepCom, tak i na samotném Summitu. Po uskutečnění WSSD expertní skupina svou činnost ukončila.

Delegaci ČR na WSSD vedl místopředseda vlády pro vědu, výzkum a lidské zdroje. Členy delegace byli také ministr životního prostředí, náměstci ministrů zahraničních věcí a průmyslu a obchodu a zástupci dalších klíčových resortů.

Česká republika jménem zemí Visegrádské skupiny na WSSD představila společnou partnerskou iniciativu „Visegrádská letní škola rozvojové pomoci a spolupráce“ a přihlásila se k dalším dvěma iniciativám Celoevropské environmentální partnerství Východu a Západu pro udržitelný rozvoj (vyhlášeno OECD) a Obnovitelné zdroje energie a energetická efektivnost (vyhlášeno Velkou Británií).

Evropská hospodářská komise (EHK)

Ve dnech 4.–6. 11. 2002 se konalo 9. řádné zasedání Výboru pro politiku životního prostředí, který je zastřešujícím orgánem EHK OSN pro záležitosti životního prostředí. Zasedání bylo věnováno otázkám dalšího vývoje politiky životního prostředí EHK OSN v reakci na závěry Světového summitu o udržitelném rozvoji (Johannesburg, srpen–září 2002) a v kontextu pokračující strukturální reformy EHK OSN. Zvláštní pozornost byla věnována budoucnosti procesu Životní prostředí pro Evropu a přípravě materiálů pro 5. konferenci ministrů životního prostředí regionu EHK OSN, která je součástí tohoto procesu (květen 2003, Kyjev). Zástupkyně ČR byla opětovně zvolena do předsednictva Výboru pro politiku životního prostředí.

Podrobná koordinace přípravy materiálů pro Kyjevskou konferenci byla předmětem práce ad hoc Pracovní skupiny vyšších státních úředníků a pracovních skupin: skupina se zaměřením na problematiku monitoringu v oblasti životního prostředí zpracovala návrh doporučení pro posílení národních monitorovacích systémů životního prostředí v zemích východní Evropy, Kavkazu a střední Asie; skupina pro dodržování a prosazování regionálních environmentálních úmluv vypracovala návrh doporučení k posílení této činnosti v zemích s transformující se ekonomikou; dále intenzivně pracovaly skupiny k přípravě jednotlivých právně závazných nástrojů.

V oblasti dopravy, zdraví a životního prostředí proběhlo dne 5. 5. 2003 2. zasedání na vysoké úrovni. Účastníci konference rozhodli o propojení aktivit tzv. Vídeňského procesu (implementace Směrnic pro udržitelnou dopravu) s procesem implementace závěrů konference Životní prostředí a zdraví (Londýn, 1999), především Charty o dopravě, životním prostředí a zdraví. Byl ustaven THE PEP (Pan-European Programme on Transport, Environment and Health), společný program EHK OSN pro otázky dopravy, životního prostředí a zdraví, jehož implementaci bude sledovat otevřená mezivládní Steering Committee, složená ze zástupců všech tří resortů. Činnost ČR v této oblasti koordinuje meziresortní pracovní skupina pracující při MD; stanoviska ČR určená pro toto mezinárodní fórum pravidelně projednává Rada vlády ČR pro zdraví a životní prostředí.

Výbor pro udržitelnou energetiku EHK OSN se na svém 12. zasedání ve dnech 20.–21. 11. 2002 věnoval v současné době velmi důležité problematice bezpečnosti zásobování energií. Přehodnocení přístupů a nové vazby této problematiky vyžadují přehodnocení celé energetické politiky. Výbor pokračoval v podpoře implementace Směrnice pro šetření energií v Evropě. Mandát pracovní skupiny zaměřené na problematiku reformy cen energie byl rozšířen také na dotační a daňovou politiku v oblasti energetiky a na internalizaci externalit v sektoru energetiky (vedoucí zemí ve třetím tématu je ČR). Pro Kyjevskou konferenci byl připraven návrh doporučení k reformě cen energií a stanovisko k energetické efektivnosti v Evropě.

Jednotlivé úmluvy EHK

Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (CLRTAP) z 13. 11. 1979 – Ve dnech 10.–13. 12. 2002 se konalo 20. zasedání Výkonného orgánu Úmluvy. Na zasedání nezískal podporu návrh na přijetí nového závazného nástroje – Protokolu o dlouhodobém financování stěžejních činností v rámci Úmluvy. Stěžejní činnosti budou v r. 2003 a letech následujících financovány na základě rozhodnutí Výkonného orgánu.

ČR se v r. 2002 podílela na činnosti Pracovní skupiny pro strategie a revize a jejích ad hoc expertních skupin, dále na aktivitách v rámci Programu spolupráce při monitorování a vyhodnocování dálkového přenosu látek znečišťujících ovzduší v Evropě (EMEP) a jeho úkolových skupin a na činnosti Pracovní skupiny pro účinky znečištění a jejích odborných skupin. Delegát ČR působí v byru Řídicího orgánu EMEP. Výsledky činnosti všech uvedených orgánů jsou stejně jako plán činnosti na další období předmětem jednání Výkonného orgánu Úmluvy.

V r. 2002 dokončila ČR ratifikační proces Protokolu o těžkých kovech a Protokolu o perzistentních organických polutantech k CLRTAP. Ratifikační listiny ČR k těmto protokolům byly uloženy v depozitáři dne 6. 8. 2002. Protokoly dosud nevstoupily v platnost; podmínkou vstupu v platnost je jejich ratifikace 16 státy.

Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států (tzv. Espoo úmluva) z 25. 1. 1991 – Úmluva vstoupila v platnost pro ČR dne 27. 5. 2001. V r. 2002 byla ČR aktivně zapojena do přípravy právně závazného instrumentu upravujícího posuzování vlivů strategií, programů, plánů a koncepcí na životní prostředí a zdraví – Protokolu o strategickém posuzování životního prostředí (Protokol o SEA) k Espoo úmluvě. Protokol byl předložen k podpisu na 5. ministerské konferenci EHK OSN Životní prostředí pro Evropu, kde ho podepsala i Česká republika. ČR zastávala při jednání aktivní roli jak v aspektu životního prostředí, tak v aspektu zdravotnickém (místopředsedou pracovní skupiny pro oblast zdravotních hledisek byl zvolen pracovník Státního zdravotního ústavu ČR).

Úmluva o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer ze 17. 3. 1992 – Úmluva vstoupila v platnost pro ČR 10. 9. 2000. V r. 2002 se čeští odborníci účastnili jednání Pracovní skupiny pro monitoring a hodnocení. V rámci Úmluvy pokračovaly práce na pilotním projektu Morava, jako součásti mezinárodního projektu pro ověření Směrnic EHK OSN pro monitorování a hodnocení kvality vod v hraničních vodních tocích. Ve spolupráci se slovenskou stranou byla vypracována zpráva Doporučení pro monitoring a hodnocení hraničních vod v povodí řeky Moravy.

V r. 2001 byl dokončen ratifikační proces Protokolu o vodě a zdraví k Úmluvě; ratifikační listina byla uložena u depozitáře dne 15. 11. 2001. Gestorem Protokolu je Ministerstvo zdravotnictví. Protokol dosud nevstoupil v platnost. V r. 2002 zahájila v ČR svou činnost pracovní skupina k vypracování cílů podle čl. 6 Protokolu.

V r. 2002 pokračovala spolupráce Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer a Úmluvy o účincích průmyslových haváriích přesahujících hranice států, a to jak na mezinárodní, tak na národní úrovni. Na společném zvláštním zasedání smluvních stran těchto úmluv v r. 2001 bylo rozhodnuto o vyjednání právně závazného nástroje o občanskoprávní odpovědnosti v rozsahu obou úmluv. MŽP bylo v r. 2002 do vyjednání Protokolu o občanskoprávní odpovědnosti a náhradě za škodu způsobenou účinky průmyslových havárií přesahujícími hranice států na vody přesahující hranice států zapojeno. V r. 2002 se uskutečnila čtyři zasedání Pracovní skupiny k přípravě Protokolu. Protokol byl vystaven k podpisu na 5. ministerské konferenci EHK OSN Životní prostředí pro Evropu (Česká republika ho nepodepsala).

Úmluva o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států z 17. 3. 1992 – Pro další posilování spolupráce výše uvedených úmluv se vyslovily státy na 2. zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o účincích průmyslových havárií (Kišiněv, 6.–8. 11. 2002). Konference posoudila postup implementace Úmluvy na základě zpráv předložených smluvními stranami a vyhodnocených za tímto účelem vytvořenou Pracovní skupinou pro implementaci. Místopředsedou Pracovní skupiny byl opětovně zvolen pracovník MŽP. Konference se vyslovila pro úpravu formátu pro podávání zpráv a výhledově pro společné podávání zpráv v rámci obou úmluv. První taková zpráva by měla být předložena v r. 2006. Delegace ČR na Konferenci byla složena jak ze zástupců MŽP, tak ze zástupců Hasičského záchranného sboru ČR, což posílí spolupráci při implementaci Úmluvy i na národní úrovni.

Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (tzv. Aarhuská úmluva) z 25. 6. 1998 – Proces ratifikace Úmluvy v České republice byl pozdržen parlamentními volbami, a poté opět obnoven. Z průběhu dosavadního projednávání lze soudit, že dokončení ratifikačního procesu bude velmi komplikované a bude vyžadovat mimořádné úsilí. 21.–23. října 2002 se v Lucce v Itálii konalo 1. zasedání Konference smluvních stran, kterého se Česká republika zúčastnila jako pozorovatel.

V r. 2002 pokračovala činnost pracovní skupiny pro přípravu ratifikace a implementace Aarhuské úmluvy, ustavené při MŽP.

Česká republika se aktivně účastní činnosti pracovních skupin, ustavených v rámci Aarhuské úmluvy. Zástupce MŽP předsedá pracovní skupině k vyjednání Protokolu o registru úniků a přenosů znečištění (Pollution Release and Transfer Registers, PRTR). V r. 2002 se uskutečnila čtyři zasedání této pracovní skupiny. Protokol byl vystaven k podpisu na 5. ministerské konferenci EHK OSN Životní prostředí pro Evropu (Česká republika se připojila k podpisu).

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)

MŽP se pravidelně účastní práce ve Výboru OECD pro politiku životního prostředí (EPOC), který v r. 2002 pracoval pod předsednictvím České republiky, a jeho pracovních skupin. MŽP se v rámci práce v EPOC zapojilo do aktivit při monitorování implementace Strategie OECD pro oblast životního prostředí a do příprav, a poté do hodnocení závěrů Světového summitu o udržitelném rozvoji.

MŽP se také ve spolupráci s ostatními resorty aktivně účastnilo Projektu OECD k udržitelnému rozvoji, zejména při přípravě zprávy OECD pro Světový summit o udržitelném rozvoji. Zpráva Společně k udržitelnému rozvoji: zkušenost OECD obsahuje hodnocení pokroku členských zemí v uplynulé dekádě a objasňuje některá z hlavních poselství práce OECD na poli udržitelného rozvoje.

Pro zajištění účasti ČR na horizontálním projektu OECD k udržitelnému rozvoji a současně naplnění ministerského mandátu OECD v oblasti udržitelného rozvoje v podmínkách ČR byla v r. 2000 založena Pracovní podskupina ČR k projektu OECD k udržitelnému rozvoji. Pracovní podskupina se vzhledem k horizontálnímu charakteru problematiky udržitelného rozvoje stala otevřenou pro zástupce všech resortů (její práce se účastní zástupci MPSV, MŽP, MPO, MF, MZV, MMR, MZe, MZd a ČSÚ) a akceptovala systém „rotujícího předsednictví“. V r. 2002 pracovní podskupině předsedal náměstek ministra práce a sociálních věcí a byla projednávána především implementace klíčových závěrů ministerského zasedání Rady OECD v oblasti udržitelného rozvoje v ČR:

Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO)

Spolupráce resortu životního prostředí je uskutečňována prostřednictvím České komise pro UNESCO.

Jednotlivé úmluvy UNESCO

Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví z 21. 11. 1972 – V r. 2002 pokračovalo úsilí při zařazování památek ČR do Světového seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Byl posuzován návrh na zařazení CHKO Český ráj do Seznamu.

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva (Ramsarská úmluva) z 2. 2. 1971 – Ve dnech 18.–26. 11. 2002 se ve španělské Valencii uskutečnilo za účasti zástupců ČR již 8. zasedání Konference smluvních stran. V průběhu zasedání Konference přijala celkem 47 usnesení, která se týkají mj. celosvětové ochrany všech typů mokřadů, spolupráce s ostatními mezinárodními úmluvami a nového Strategického plánu úmluvy pro období 2003–2010.

Mezinárodní seminář Úloha mokřadů v biosférických rezervacích byl uspořádán ve dnech 13.–18. října v Mikulově za účasti 70 specialistů z 20 zemí. Předneseno bylo 42 referátů a vystaveno 22 posterů dokumentujících význam mokřadů v ochraně přírody a krajiny.

Světový svaz ochrany přírody (IUCN)

Během roku se několikrát sešel Výbor pro spolupráci s IUCN, poradní orgán MŽP.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR pokračovala ve vydávání čtvrtletního bulletinu IUCN Newsletter Central and Eastern Europe.

Ve dnech 23.–25. 9. 2002 se uskutečnila poradní mise IUCN na Šumavu, jejímž cílem bylo posoudit management národního parku ve vztahu ke kůrovci.

Rada Evropy

Významnou událostí se stala Celoevropská konference Zemědělství a biodiverzita, uspořádaná pod záštitou Rady Evropy a Programu OSN pro životní prostředí – regionální kanceláře pro Evropu (UNEP/ROE) v Paříži, ve dnech 5.–7. 6. 2002. Jejím cílem bylo poukázat na současný trend snižování biologické a krajinné rozmanitosti v Evropě, dopady změn v zemědělství a navrhnout opatření pro zlepšení tohoto stavu, jakož i podpořit koordinaci existujících programů a opatření zaměřených do oblasti zemědělství, především v rámci Úmluvy o biologické rozmanitosti, celoevropských ministerských konferencí Životní prostředí pro Evropu, Světové obchodní organizace (WTO), Úmluvy o boji proti desertifikaci a Společné zemědělské politiky (CAP) EU. Závěrečná deklarace poukazuje na ztráty rozmanitosti zemědělsky obhospodařované krajiny v Evropě a doporučuje opatření k ochraně a udržitelnému využívání biologické rozmanitosti, k zahrnutí těchto zájmů do strategií a plánů v oblasti zemědělství a rozvoje venkova, k posílení multifunkčního charakteru zemědělství a k posílení meziresortní a mezinárodní spolupráce. Tato deklarace byla předána k projednání na 5. ministerské konferenci EHK Životní prostředí pro Evropu (Kyjev, květen 2003). Česká republika (zástupce Ministerstva zemědělství) předsedala jedné ze sekcí a zástupce Ministerstva životního prostředí byl jeden z vybraných přednášejících.

Jednotlivé úmluvy Rady Evropy

Evropská úmluva o krajině z 19. 7. 2000 – Evropská úmluva o krajině patří k nejvýznamnějším mezinárodním smlouvám Rady Evropy, jež se týkají životního prostředí. Podnětem pro ni se stala některá významná jednání a dokumenty z nich vzešlé z 90. let 20. století, především Charta o středomořské krajině. K 18 signatářským státům, které podepsaly Úmluvu při příležitosti konference ve Florencii v říjnu 2000, se v následujícím období připojily další státy a několik států Úmluvu i ratifikovalo. Ve dnech 23.–24. 5. 2002 se konalo 1. zasedání k implementaci Úmluvy. Druhá konference smluvních a signatářských států Úmluvy se uskutečnila ve Štrasburku ve dnech 28.–29. 11. 2002 se zaměřením na urychlení ratifikačního procesu, legislativní podporu signatářským státům a přípravu na plnění Úmluvy po jejím vstupu v platnost.

V ČR meziresortní skupina, ustavená pod záštitou MŽP, připravovala návrh na podpis a následnou ratifikaci Úmluvy. Vláda vyjádřila souhlas s podpisem a ratifikací Úmluvy na svém zasedání dne 30. 10. 2002.

Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť (Bernská úmluva) z 19. 9. 1979 – Ve dnech 2.–5. 12. 2002 proběhlo ve Štrasburku 22. zasedání Stálého výboru Bernské úmluvy. Stálý výbor přijal celkem jedno prohlášení a osm doporučení týkajících se zejména ochrany ostrovní biodiverzity.

Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO)

Ve dnech 10.–13. 6. 2002 se konal v Římě Světový potravinový summit, který měl být původně součástí XXXI. konference FAO (listopad 2001), avšak z důvodu událostí ze září 2001 byl odložen. Zasedání bylo zaměřeno na hodnocení vývoje od předcházejícího summitu (1966, Řím) a potvrdilo politickou vůli na plnění závazků obsažených ve dvou stěžejních dokumentech z r. 1966 – v Římské deklaraci o světovém potravinovém zabezpečení a v Akčním plánu Světového potravinového summitu. Stěžejním výstupem summitu se stala Rezoluce Světového potravinového summitu: pět let poté – Mezinárodní aliance proti hladu. Jejím přijetím přítomné státy potvrdily závazek snížit nejpozději do r. 2015 počet hladovějících ve světě na polovinu. Rezoluce obsahuje výzvy k určitým konkrétním krokům, mj. aby rozvinuté země dosáhly podílu 0,7 % jejich hrubého domácího produktu na oficiální zahraniční rozvojové pomoci rozvojovým zemím. Při příležitosti summitu podepsalo dalších 56 států Mezinárodní smlouvu o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství, přijatou na XXXI. zasedání Konference FAO v listopadu 2001.

V ČR byly učiněny kroky k podpisu a následné ratifikaci smlouvy, která je plánována na r. 2003. Delegace ČR na summitu byla složena ze zástupců MZe a MZV a vedena ministrem zemědělství.

ČR se stala do prosince 2003 členem Rady FAO.

Gestorem spolupráce ČR s FAO je MZe. Pro zajištění meziresortní spolupráce slouží Český výbor pro FAO, složený ze zástupců šesti resortů, včetně zástupce MŽP.

Významné je zapojení ČR do projektů technické spolupráce v rámci FAO, zahrnující mj. pořádání vysoce hodnocených seminářů v ČR.

Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO)

MŽP se podílí na činnosti Výboru pro výzvy moderní společnosti (Committee on the Chalenges of Modern Society – CCMS), který je jedním z civilních výborů NATO. V r. 2002 vrcholila reorganizace NATO v souvislosti se závěrem přijatým na summitu v Praze, týkajícím se zahájení jednání sedmi států o přijetí do NATO. Dále pokračovala jednání směřující k řešení forem boje proti terorismu. V této oblasti je významná práce výboru CCMS. Na zasedáních CCMS byla zhodnocena dosavadní činnost výboru a byly upřesněny jeho hlavní cíle. Vedle otázek životního prostředí se výbor zaměří i na problémy sociálních a ekonomických rizik, které by mohly vést k ekonomické, kulturní a politické nestabilitě. Na základě návrhů členských zemí NATO byl přijat rámcový program boje s terorismem. Pro další období zahrnuje zejména:

V průběhu r. 2002 byly zpracovány návrhy dalších aktivit výboru. Jde zejména o zlepšení předpovědí počasí týkající se počasí s vážnými následky a řešení otázek prevence a odstranění škod ve vybraných průmyslových oblastech.

Rokem 2002 byla ukončena spolupráce na programu zavedení systémů řízení životního prostředí (EMS) ve vojenském sektoru, hodnocení nových technologií pro zpracování a asanaci kontaminované půdy a spodních vod a formách environmentálního vzdělávání v ozbrojených silách, vedoucích k vytváření postojů, příznivých pro životní prostředí. V ČR byla věnována pozornost formulaci a přípravě nových činností, do kterých se ČR aktivně zapojí.

Středoevropská iniciativa (SEI)

Jednou z nejaktivnějších skupin Středoevropské iniciativy byla pracovní podskupina Životní prostředí a doprava pod předsednictvím Roberta Thalera z Rakouska. Skupina podřídila svůj program přípravě na Světový summit o udržitelném rozvoji v Johannesburgu. Navázala na seminář „Doprava a energie – výzva a možné udržitelné řešení v regionu SEI“ a připravila doporučení SEI o energii a dopravě, které bylo posláno na 10. zasedání Komise pro udržitelný rozvoj a začleňováno do příprav na Světový summit. Setkání pracovní podskupiny proběhlo kromě Vídně v Terstu 18.–19. 2. a v Brně 7.– 8. 10. 2002. Skupina řešila udržitelnou dopravu, podporu městské hromadné dopravy v zemích SEI, internalizaci externích nákladů vyvolaných dopravou na životním prostředí, přesun těžiště nákladní dopravy ze silnic na železnice, budování bezpečné infrastruktury pro cyklo-dopravu z hlediska dopravní obslužnosti a zdraví, problematiku dopravy v citlivých oblastech. V rámci skupiny se podařilo uplatnit i environmentálně laděný projekt ministerstva dopravy a spojů.

Světová banka

V r. 2001 byla zahájena příprava projektu Zplyňování uhlí ve Vřesové, která byla ukončena v r. 2002, kdy investor, Sokolovská uhelná, a. s., pozastavil přípravu a realizaci projektu v důsledku vzniklých technických obtíží navrhované technologie fluidního zplyňování uhlí metodou HTW a nedostatečných garancí poskytovaných hlavním dodavatelem technologie pro zplyňování uhlí. V r. 2002 probíhalo intenzivní jednání mezi MŽP, Světovou bankou a tzv. Prototypovým uhlíkovým fondem (PCF) i za účasti dalších ministerstev na přípravě Dohody o spolupráci mezi ČR a Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj zaměřenou na snižování emisí skleníkových plynů prostřednictvím energeticky úsporných opatření. Zároveň, ve spolupráci se Světovou bankou, byl zajišťován výběr projektů a metodické postupy. Jedná se o rámcovou dohodu, která má umožnit realizaci Projektu a získat finanční prostředky PCF na odkup emisních snížení dosažených projektovými činnostmi. Jako priority pro společně realizované projekty (JI – joint implementation) s účastí PCF se navrhuje podporovat projekty zaměřené na úspory energií zvyšováním energetické účinnosti ve veřejném sektoru (nemocnice, školy apod.), v systémech centrálního zásobování teplem, v oblasti využití obnovitelných zdrojů a ve vhodných průmyslových zařízeních. Rámcová dohoda o spolupráci při plnění projektů zaměřených na snižování emisí skleníkových plynů (Framework Cooperation Agreement on the Implementation of Projects to Reduce Emissions of Greenhouse Gases) byla podepsána 31. července 2003.

Zahraniční rozvojová pomoc České republiky

V r. 2002 dosáhla zahraniční rozvojová pomoc (dále jen ZRP) ČR 213 mil. Kč. Na základě usnesení vlády ze dne 6. 5. 2002 č. 463 realizovalo MŽP ČR z tohoto objemu 10 dvoustranných projektů v celkové výši 26,5 mil. Kč (tj. 13 % z celkové výše ZRP ČR). Tyto projekty byly zaměřeny na budování kapacit pro aplikaci preventivních přístupů v průmyslu, průzkum zdrojů vod, geologické mapování surovinových zdrojů a geologický průzkum seismicky a vulkanicky aktivních oblastí včetně hodnocení rizik pro využití při rozhodování tamní správy.

V r. 2002 pokračoval vzrůstající trend projektů přímo, či nepřímo environmentálně orientované rozvojové pomoci ČR i v gesci jiných resortů (např. MPO, MZV a MZe).

Evropské centrum pro střednědobou předpověď počasí

ČR spolupracuje od r. 2001 s Evropským centrem pro střednědobou předpověď počasí a průběžně od něj získává údaje, umožňující celkové zkvalitnění předpovědní a výstražné služby v ČHMÚ.

Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL)

Ve dnech 21. a 22. 10. 2002 se konalo 15. zasedání, na které navazoval Magdeburský seminář pořádaný pravidelně každé dva roky střídavě v ČR a v Německu. Povodeň, která proběhla na Labi v srpnu 2002, výrazně ovlivnila rozhodování MKOL. Ke schválení MKOL byl předložen Akční program povodňové ochrany v povodí Labe, který je součástí Akčního programu Labe na období 1996–2010. Na základě podrobné analýzy povodně z r. 2002 obsažené v materiálu Dokumentace povodně v povodí Labe v srpnu 2002 však MKOL rozhodla o nutnosti aktualizovat oba dokumenty. Zároveň byla adhoc pracovní skupina pro povodně nahrazena stálou pracovní skupinou pro povodně a nově byli jmenováni její členové. Bylo konstatováno, že povodní byly zcela zničeny měřicí stanice MKOL Obříství, Schmilka, Zelčín. Další stanice Děčín, Magdeburg, Dessau/ Mulde, kde došlo pouze k přerušení dodávky elektrického proudu, případně k jiným menším závadám, byly již uvedeny do provozu.

MKOL schválila doporučení Zásadní požadavky na technická zařízení s látkami ohrožujícími jakost vody a pověřila pracovní skupinu pro havárie, aby vypracovala inventarizaci zařízení s látkami ohrožujícími jakost vody a starých zátěží v záplavových územích. Výsledky budou využity při práci pracovní skupiny pro povodně a při aktualizaci Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe. Byly zahájeny práce na novelizaci Mezinárodního varovného a poplachového plánu Labe a první kroky ke společnému česko-německému havarijnímu cvičení. MKOL schválila Mezinárodní program měření MKOL na r. 2003, který je přizpůsoben požadavkům Rámcové směrnice EU o vodě a odráží spolupráci MKOL s odborníky pro ochranu a zlepšování jakosti vod Stálého výboru Česko-Německé komise pro hraniční vody.

MKOL konstatovala, že vypracováním a schválením minimálních požadavků pro vypouštění odpadních vod z potravinářského průmyslu, výroby stolních tuků a olejů, kafilerií a pro povrchové ukládání odpadů byl splněn úkol z kapitoly 3.1.2 Akčního programu Labe. Práce na vypracování dalších minimálních požadavků probíhají.

Informace o činnosti MKOL jsou pro veřejnost dostupné prostřednictvím sítě Internet na adrese www.ikse-mkol.de. K informovanosti veřejnosti slouží i každoroční setkání prezidenta MKOL s nevládními ekologickými organizacemi z ČR a Německa.

Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje (MKOD)

Ve dnech 28. a 29. 11. 2002 se ve Vídni konalo 5. zasedání. Jednání bylo zaměřeno na aktivity expertních skupin (pro prevenci havárií, monitoring a hodnocení dat, emise, řízení povodí, strategické otázky a ekologii) v období mezi 4. a 5. zasedáním MKOD. Zvláštní pozornost byla věnována implementaci Rámcové směrnice EU o vodě v povodí Dunaje. Nově vznikla expertní podskupina pro ekonomiku, jako podskupina expertní skupiny pro řízení povodí.

V r. 2002 byla publikována Zpráva o společném průzkumu Dunaje, Výroční zpráva o činnosti MKOD v r. 2001 a ročenky mezinárodní monitorovací sítě za r. 1999 a 2000. Zároveň byla dokončena a do národních jazyků přeložena doporučení pro nejlepší dostupné technologie pro průmysl chemický, papírenský, potravinářský a výrobu celulózy, vypracována Inventura zdrojů emisí v povodí Dunaje a zahájena jednání s Mezinárodní asociací výrobců detergentů s cílem dosáhnout sjednání dobrovolné dohody o zákazu výroby detergentů obsahujících fosfor v celém povodí Dunaje.

Expertní skupina pro ekologii vypracovala inventuru plnění projektů zaměřených na revitalizaci mokřadů obsažených ve Společném akčním programu Dunaje.

V souvislosti s povodněmi byla založena expertní skupina pro povodně, jejímž úkolem bude především vypracovat Akční program pro udržitelnou ochranu před povodněmi v povodí Dunaje. MKOD schválila dokument Základní požadavky na zařízení s látkami ohrožujícími jakost vody, připravený expertní skupinou pro prevenci havárií, který je obdobou materiálu schváleného v rámci MKOL.

V r. 2002 probíhaly úspěšně práce na Regionálním projektu GEF, který slouží k podoře činnosti MKOD a je implementován prostřednictvím UNDP. Pokračovala činnost DABLAS Task Force sdružujícího zástupce podunajských zemí a finančních institucí a donorů k podpoře financování vybraných prioritních projektů.

Bližší informace na stránkách MKOD www.icpdr.org.

Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním (MKOO)

Ve dnech 12. až 13. 12. 2002 se uskutečnilo 5. plenární zasedání. Byla projednána problematika zavádění Rámcové směrnice EU o vodě v mezinárodním povodí Odry a s tím spojené otázky vzájemné spolupráce a schváleny zásadní změny struktury MKOO a jejích pracovních skupin. Řešily se rovněž procesní otázky fungování MKOO, obsazení sekretariátu s cílem zajistit jeho co nejefektivnější provoz, byly projednány žádosti o udělení statutu pozorovatele organizacím WWF a Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, otázky rozpočtu na r. 2003 a spolupráce s HELCOM při ochraně Baltického moře. Dále MKOO projednala a schválila dokumenty Akční program ochrany před povodněmi v povodí Odry a Makrozoobentos Odry a doporučila jejich publikování. Zároveň schválila základní dokumenty MKOO Jednací řád a Zásady udělení statutu pozorovatele u MKOO pro mezinárodní a národní organizace.

MKOO v r. 2002 vydala publikace Povodeň 1997, Hodnocení stavu realizace investic zahrnutých do programu naléhavých opatření a Hlásná a povodňová služba v povodí Odry. Připravují se informační internetové stránky MKOO.

E2.4 Členství ČR v mezinárodních smlouvách zaměřených na životní prostředí
(stav k 31. prosinci 2002)

Mnohostranné smlouvy

Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (ze dne 13. 11. 1979)
(Convention on Long-range Transboundary Air Pollution)

Protokol k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (z r. 1979), o dlouhodobém financování Kooperativního programu pro monitorování a vyhodnocování dálkového šíření látek znečišťujících ovzduší v Evropě (ze dne 28. 9. 1984)
(Protocol to the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air Pollution on Long-term Financing of the Cooperative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long-range Transmission of Air Pollutants in Europe/EMEP)

Protokol k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (z r. 1979), o snížení emisí síry nebo jejich toků přecházejících hranice států nejméně o 30 % (ze dne 8. 7. 1985)
(Protocol to the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air Pollution on the Reduction of Sulfur Emissions or their Transboundary Fluxes by at least 30 per cent)

Protokol k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (z r. 1979), o dalším snížení emisí sloučenin síry (ze dne 13. 6. 1994)
(Protocol to the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air Pollution on Further Reduction of Sulfur Emissions)

Protokol k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (z r. 1979), o snižování emisí oxidů dusíku nebo jejich toků přes hranice států (ze dne 31. 10. 1988)
(Protocol to the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air Pollution concerning the Control of Emissions of Nitrogen Oxides or their Transboundary Fluxes)

Protokol k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (z r. 1979), o omezení emisí těkavých organických látek nebo jejich toků přes hranice států (ze dne 18. 11. 1991)
(Protocol to the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air Pollution concerning the Control of Emissions of Volatile Organic Compounds or their Transboundary Fluxes)

Protokol o perzistentních organických polutantech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (z r. 1979) (ze dne 24. 6. 1998)4)
(Protocol to the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air Pollution on Persistent Organic Pollutants)

Protokol o těžkých kovech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (z r. 1979) (ze dne 24. 6. 1998)5)
(Protocol to the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air Pollution on Heavy Metals)

Úmluva o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer (ze dne 17. 3. 1992)
(Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes)

Protokol o vodě a zdraví k Úmluvě o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer (ze dne 17. 6. 1999)1)
(Protocol on Water and Health to the Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercources and International Lakes)

Úmluva o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států (ze dne 17. 3. 1992)
(Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents)

Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států/Espoo úmluva
(ze dne 25. 1. 1991)
(Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context)

Vídeňská úmluva o ochraně ozonové vrstvy (ze dne 22. 3. 1985)
(Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer)

Montrealský protokol o látkách, které porušují ozonovou vrstvu (ze dne 16. 9. 1987)
(Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer)

Londýnský dodatek Montrealského protokolu o látkách porušujících ozonovou vrstvu
(ze dne 29. 6. 1990)
(London Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer)

Kodaňský dodatek Montrealského protokolu o látkách porušujících ozonovou vrstvu
(ze dne 25. 11. 1992)
(Copenhagen Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer)

Montrealský dodatek k Montrealskému protokolu o látkách porušujících ozonovou vrstvu
(ze dne 17. 9. 1997)
(Montreal Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer)

Pekingský dodatek k Montrealskému protokolu o látkách, které porušují ozonovou vrstvu
(ze dne 3. 12. 1999)2)
(Beijing Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer)

Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování (ze dne 22. 3. 1989)
(Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal)

Změny Úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování (ze dne 22. 9. 1995)1)
(Amendment to the Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal)

Úmluva o biologické rozmanitosti (ze dne 5. 6. 1992)
(Convention on Biological Diversity/CBD)

Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti (ze dne 29. 1. 2000)2)
(Cartagena Protocol on Biosafety)

Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (ze dne 3. 3. 1973)
(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora/CITES)

Dodatek k článku XI Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (ze dne 22. 6. 1979)
(Amendment to the Article XI of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)

Dodatek k článku XXI Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (ze dne 30. 4. 1983)
(Amendment to the Article XXI of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)

Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů/Bonnská úmluva (ze dne 23. 6. 1979)
(Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals/CMS/Bonn Convention)

Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů (ze dne 4. 12. 1991)
(Agreement on the Conservation of Bats in Europe)

Změna Dohody o ochraně evropských netopýrů (z července 2000)
(Amendment of the Agreement on the Conservation of Bats in Europe)

Rotterdamská úmluva o postupu předchozího souhlasu v mezinárodním obchodu s některými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky na ochranu rostlin/Rotterdamská úmluva (ze dne 10. 9. 1998)1)
(Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade/PIC)

Stockholmská úmluva o perzistentních organických polutantech (ze dne 22. 5. 2001)1)
(Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants)

Rámcová úmluva OSN o změně klimatu (ze dne 9. 5. 1992)
(UN Framework Convention on Climate Change/UNFCCC)

Kjótský protokol k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu (ze dne 11. 12. 1997)1)
(Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change)

Úmluva OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem nebo desertifikací, zejména v Africe (ze dne 17. 6. 1994)
(United Nations Convention to Combat Desertification in those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa/UNCCD)

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva/ Ramsarská úmluva (ze dne 2. 2. 1971)
(Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat/Ramsar Convention)

Protokol o změně Úmluvy o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva (ze dne 3. 12. 1982)
(Protocol to Amend the Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat)

Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť/Bernská úmluva (ze dne 19. 9. 1979)
(Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitat/Bern Convention)

Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví (ze dne 21. 11. 1972)
(Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage)

Smlouva o Antarktidě (ze dne 1. 12. 1959)
(Antartic Treaty)

Úmluva OSN o mořském právu (ze dne 10. 12. 1982)
(United Nations Convention on the Act of the Sea/UNCLOS)

Úmluva o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje/MKOD (ze dne 29. 6. 1994)
(Convention on Cooperation for the Protection and Sustainable Use of the Danube River)

Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe/MKOL (ze dne 8. 10. 1990)
(Convention on the International Commission for Protection of the Elbe River)

Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním/MKOO (ze dne 11. 4. 1996)
(Convention on the International Commission for Protection of the Odra River against Pollution

1) Dosud nevstoupil(a) v platnost.
2) Vstoupil v platnost 25. 2. 2002.
3) Vstup v platnost 11. 9. 2003.
4) Vstup v platnost 23. 10. 2003.
5) Vstup v platnost 29. 12. 2003.

Dvoustranné smlouvy

Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Belgického království o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí (ze dne 23. 6. 1991)

Dohoda mezi FVŽP ČSFR a Ministerstvem životního prostředí Dánského království o spolupráci v oblasti životního prostředí (ze dne 23. 6. 1991)

Dohoda mezi FVŽP ČSFR a Ministerstvem životního prostředí Francouzské republiky o spolupráci v oblasti životního prostředí (ze dne 21. 6. 1991

Protokol I o spolupráci mezi Ministerstvem životního prostředí ČR a Ministerstvem životního prostředí Francouzské republiky (ze dne 21. 6. 1991)

Úprava spolupráce mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem bydlení, prostorového plánování a životního prostředí Nizozemska (ze dne 3. 2. 1998) a Program spolupráce 1998–1999

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí (ze dne 15. 1. 1998)

Úmluva mezi vládou ČSR a vládou Polské lidové republiky o spolupráci na hraničních vodách (1958)

Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o spolupráci v oblasti životního prostředí
(ze dne 17. 2. 1989) (Sukcese Rusko a Ukrajina)

Dohoda mezi vládou ČR a vládou Norského království o spolupráci při ochraně životního prostředí (ze dne 28. 4. 1993)

Smlouva mezi ČSSR a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí (ze dne 17. 7. 1987)

Smlouva mezi ČSSR a Rakouskou republikou o úpravě vodohospodářských otázek na hraničních vodách (ze dne 7. 12. 1967)

Dohoda mezi vládou ČSR a Rakouskou spolkovou vládou o zásadách geologické spolupráce mezi ČSR a Rakouskou republikou (ze dne 23. 1. 1960)

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí (ze dne 24. 10. 1996)

Dohoda mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů Spolkové republiky Německo o uskutečnění společných pilotních projektů na ochranu životního prostředí ke snížení znečištění životního prostředí přecházejícího hranice (ze dne 24. 10. 1996)

Dohoda mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Spolkovým Ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů Spolkové republiky Německo o uskutečnění společného pilotního projektu na ochranu životního prostředí Městské čistírny odpadních vod v severních Čechách (ze dne 19. 12. 1994)

Smlouva o poskytnutí příspěvku na uskutečnění pilotního projektu na ochranu životního prostředí Čistírna odpadních vod Děčín, kterou uzavřela Severočeská vodárenská společnost, a. s., a Spolkové ministerstvo pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů Spolkové republiky Německo (ze dne 24. 10. 1996)

Smlouva o poskytnutí příspěvku na uskutečnění pilotního projektu na ochranu životního prostředí Článek 35 – Mobilní systém pro dálkové měření znečištění ovzduší, kterou uzavřely LIDAR, s. r. o., jakož i Nadace Charty 77 a Spolkové ministerstvo pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů Spolkové republiky Německo (ze dne 24. 10. 1996)

Ujednání mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů Spolkové republiky Německo o uskutečnění společného pilotního projektu na ochranu životního prostředí Ekologická výroba tepla a elektřiny v Chebu (ze dne 9. 7. 1997)

Dohoda mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Spolkovým ministerstvem životního prostředí, ochrany přírody a bezpečnosti reaktorů Spolkové republiky Německo o společném uskutečnění pilotních projektů na ochranu životního prostředí v České republice s cílem snížení přeshraniční zátěže životního prostředí (ze dne 8. 12. 1999)

Dohoda mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Spolkovým ministerstvem životního prostředí, ochrany přírody a bezpečnosti reaktorů Spolkové republiky Německo o společném uskutečnění pilotních projektů na ochranu životního prostředí v České republice s cílem snížení přeshraniční zátěže životního prostředí, která umožní podpořit projekt Rekonstrukce a modernizace čistíren odpadních vod Most-Chánov a Teplice-Bystřany (ze dne 23. 10. 2000)

Dohoda mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Státním ministerstvem životního prostředí a rozvoje území Svobodného státu Sasko o spolupráci v záležitostech ochrany přírody příhraničního území obou zemí (ze dne 28. 4. 1991)

Dohoda mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Státním ministerstvem životního prostředí a rozvoje území Svobodného státu Sasko o spolupráci v ochraně přírody mezi Správou Národního parku Sachsische Schweiz a Správou CHKO Labské pískovce (ze dne 28. 8. 1991)

Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství (ze dne 12. 12. 1995)

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí (ze dne 29. 10. 1992)

Prováděcí protokol k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí (ze dne 12. 4. 1996)

Dohoda o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí a vodního hospodářství Bulharské republiky (ze dne 14. 11. 2000)

Memorandum o porozumění o zřízení kanceláře pro přípravu projektů mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Spolkovým ministerstvem zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství Rakouské republiky (ze dne 18. 4. 2000)

Smlouva mezi Evropským společenstvím a Českou republikou o účasti České republiky v Evropské agentuře pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací síti (ze dne 28. 6. 2001, vstup  v platnost 1. 1. 2002)

Smlouva o spolupráci mezi Evropským centrem pro střednědobou předpověď počasí a Českou republikou (vstupuje v platnost 1. 8. 2001)

Memorandum o porozumění mezi Evropskými společenstvími a Českou republikou o účasti v Akčním programu Společenství pro podporu nevládních organizací činných hlavně v oblasti ochrany životního prostředí (ze dne 20. 12. 2002)

Třístranné smlouvy

Ujednání mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky, ministrem ochrany životního prostředí, přírodních zdrojů a lesnictví Polské republiky a Spolkovým ministerstvem životního prostředí, ochrany přírody a bezpečnosti reaktorů Spolkové republiky Německo o výměně imisních dat v „černém trojúhelníku“ (ze dne 17. 9. 1996)

E2 - INTERNATIONAL COOPERATION

E2.1 Preparation of the Czech Republic for Accession to the European Union

Chapter 22: Environment, which represents one of the most difficult parts of the Czech Republic accession process to the European Union, both from the professional and financial point of views, was preliminarily closed on June 1, 2001. Final negotiation on this Chapter was closed in November 2002 when the adapted EU Common Position to the Directive 2001/80/EC on reduction of pollutants to the air from great combustors was approved (the Czech Republic negotiated a transitional period regarding this Directive for two plants – Přerov Heating Plant and Ostrava New Metallurgical Plant, up to October 30, 2007).

Negotiations on the accession of the Czech Republic to the EU were officially closed on the occasion of the EU December Summit in Copenhagen (December 12–13, 2002). The Treaty on the Accession of the Czech Republic to the European Union was signed on April 16, 2003 in Athens and it will enter into force after ratification by all the EU member States, i.e. on May 1, 2004. In the meantime, the Czech Republic will participate in meetings of all European institutions as an observer.

The Approximation Strategy for the Environment was replaced by a more extensive document Implementation Plan for the Environment, which the Government approved by its Decision of July 26, 2000 No. 772. The Implementation Plan contains precise steps to meet all requirements of Acquis in the sphere of the environment. The Implementation Plan was finally updated in the second half of 2002 and the document was approved by the Government by its Decision of January 8, 2003 No. 15.

The National Programme for the Adoption of Acquis was replaced in 2002 by the Summary of All Remaining Assignments of the Czech Republic towards EU (this document contains both legislative and non-legislative assignments and it replaces the National Programme as well as the 2001 Accession Partnership). The Fifth Regular Report on the Czech Republic’s Progress towards Accession was published by the European Commission on October 9, 2002. This Report is based on documents prepared by the Czech Republic.

E2.2 Bilateral Cooperation

In 2002 the Czech Republic developed bilateral environmental cooperation with neighbouring countries as well as with other member and candidate countries of the European Union. The Federal Republic of Germany and its Federal Ministry for the Environment, Nature Protection and Nuclear Safety belongs to traditional partners of the Czech Republic. Five Working Groups developed their activities within the Czech – German Commission on the Environment – WGs on air protection, nature conservation, transboundary EIA, transboundary accidents, environment and energy. The assistance in accession process to the EU in the form of twinning Phare projects play an important role. In 2002 two German advisers on air protection and IPPC were working in the Ministry of the Environment on the basis of long-term contracts. In December 2002 the sixth cross-sectoral agreement was signed, aiming at support for the project “Reconstruction of Water Quality Measurement Stations at Obříství and Zelčín as well as of the Central Laboratory in Prague” by the sum of EUR 1 million.

Environmental cooperation with the Republic of Austria – with the Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management continued in the sphere of nature conservation and water management. The tenth anniversary meeting of the Czech – Austrian Commission for Transboundary Waters was held on April 22–26, 2002, in Prague. The Commission dealt with common problems regarding management of transboundary water courses, updating of Guidelines for Emergency Service on Transboundary Waters, water supply and waste water discharge and water quality. For the Phare 2000 Programme, Austria was selected by the Czech side as the main partner of the twinning project “Centrum for Waste Management”, which started in February 2002.

Cooperation with the Slovak Republic in 2002 developed mainly in the form of consultations and coordinations of positions during the EU enlargement process and collaboration within the working groups (nature conservation, genetically modified organisms and chemicals, transboundary EIA, air protection, waste management). On February 19, 2002, the Minister of the Environment of the Czech Republic officially visited the Slovak Republic.

The Czech – Polish Joint Commission on Cooperation in Environmental Protection was established (in March 1999) to implement the Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Poland on Environmental Protection. The Ministers of the Environment of both sides participated in the third meeting of the Commission held on April 8, 2002, in Warsaw. The cooperation has been developed mainly in nature conservation, transboundary air protection, geology, transboundary EIA. Further in 2002 the cooperation with Poland on transboundary waters continued, at the level of four working groups. Expert negotiations started regarding a new Agreement between the Czech Republic and Poland Republic Governments on Cooperation in Water Management on Transboundary Water Courses, which should replace the Agreement of 1958.

The Minister of the Environment of the Czech Republic Miloš Kužvart visited officially Hungary on February 18–19, 2002, on invitation of the Minister of the Environment of Hungary Bély Turi-Kovács. Experience and topic information from the EU accession process represented the main aim of the visit. The Czech Republic accepted the initiation of the Prime-Minister of Hungary Peter Medgyessy to convene an international conference on coordinated procedure of Central-European countries in protection against natural disasters, including floods on November 30–December 1, 2002 to Budapest. The Prime-Ministers of the Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia and Rumania participated in the Conference, as well as representatives of further states and international organizations. The Czech Republic was represented by the Prime-Minister Vladimír Špidla, Minister of the Environment Libor Ambrozek and the first Deputy Minister of Foreign Affairs Pavel Telička. The Joint Declaration “Budapest Initiative to Strengthen International Cooperation in Floods Management” was adopted by heads of delegations. The Declaration underlines an effective use of existing national as well as international mechanisms in floods prevention.

In 2002 the bilateral cooperation with the Republic of France was further developed. The third meeting of the Czech – French Steering Committee for Cooperation on the Environment was held on January 3, 2002. Since 2002 the Phare twinning project “Implementation of the Framework Directive on Waters in the Czech Republic” was implemented, in which also France participated, alongside with Great Britain, Austria and Germany. Further Phare twinning project “Centrum for Water Management” has been implemented (consortium of Austria, France and Italy).

In the framework of environmental cooperation with Great Britain in 2002 the projects of the Grant Programme of the Department for International Development (DFID) were implemented, namely the projects “Broader Support of Local Agenda 21 Processes in the Czech Republic” and “Creating Partnership in Communities”. These projects aim at transfer of the Great Britain experience in development and implementation of sustainable development strategies at local level with participation of a broad spectrum of public in decision making process in the sphere of environmental protection. Great Britain participated as one of the main partners, together with France and Austria, in the twinning Phare project “Implementation of the EC Directives on Water Protection”. This project finished in April 2002. In May 2002, a new project started as continuation of the preceding one, entitled “Framework Directive on Water”, officially launched on September 17, 2002, in Prague.

The Kingdom of The Netherlands represents a traditional and long-term partner of the Czech Republic in environmental cooperation. In 2002 the project “Environmental Codex” was further developed. The following projects were finished: “National Plan on Dangerous Waste Management” and “Management of NATURA 2000 Network in the Czech Republic”, funded through the MATRA/PSO Programmes. A new project “Management of Electric and Electronic Waste in the Czech Republic” was prepared in 2002, starting since January 2003.

In April 2002, the Minister of the Environment, Spatial Planning and Energy of Croatia B. Kovačević visited the Czech Republic. The programme of his visit was focused mainly to accession of both countries to the European Union.

The seventh and eighth meetings of Ministers of the Environment of the Visegrad Group were held – on March 20–21, 2002, in Visegrad, Hungary and on October 24–25, 2002, in Gdansk, Poland, respectively. On the occasion of both meetings a special V4 Environmental Newsletter was published by the respective hosting country, informing on the accession process of V4 countries, their participation in international environmental treaties and on the national environmental situation and adopted measures.

On the basis of the Visegrad Group meetings of experts in Průhonice (March 2, 2002), serving as a preparatory meeting for the World Summit on Sustainable Development (WSSD), and the results of the seventh meeting of Ministers of the Environment in Visegrad, the following partners initiatives of the Visegrad Group countries were organized in 2002: “Visegrad School of Development Assistance and Cooperation for 2002–2006” and “Workshops of Young Scientists and Research Specialists in Sustainable Development, International Environmental Relations and Environmental Economy for 2002–2006”. The first annual courses were successfully organized on August 19–23, 2002 at the Palacký University, Olomouc and on October 15–16, 2002 at the Economy University, Prague, respectively.

E2.3 Multilateral Cooperation

United Nations Environment Programme (UNEP)

The Seventh Special Session of the Governing Council of UNEP and Third Global Ministerial Environment Forum were held in Cartagena, Colombia, February 13–15, 2002. Negotiations were focused on two key issues:

The delegation of the Czech Republic was led by the Minister of the Environment.

The UNEP’s Seventh International High-level Seminar on Cleaner Production, held in Prague on April 29–30, 2002, represented the most important event at national level. Representatives of 85 countries and high-level UNEP representatives participated in the Seminar, including K. Töpfer, Executive Director of UNEP, who underlined the importance of the Seminar negotiations in the WSSD preparatory process. Adopted Recommendations call for a better synergy of cleaner production actions and multilateral environmental conventions, for establishment of National Cleaner Production Centres network, for both Governmental and private investments into cleaner production, as well as Banks involvement. The Final International Declaration on Cleaner Production was adopted, signed among others by various Czech organizations and firms.

Activities connected with the UNEP international conventions and programmes

Convention for the Protection of the Ozone Layer (Vienna Convention) and Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (Montreal Protocol)

The Sixth Conference of the Parties to the Vienna Convention on the Protection of the Ozone Layer (COP 6) and the Fourteenth Conference of the Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer were held back-to-back in Rome, on November 25–29, 2002. A representative of the Ministry of the Environment of the Czech Republic was nominated by the Central and Eastern European Regional Group and subsequently elected as the first COP 6 Vice-president. Based on the Rome negotiations, a special attention will be paid in the Czech Republic to mitigation of emissions of regulated used substances (enhancement of possibilities and required capacities to recycle domestic cooling products by using advanced technology and to use technology destructing obsolete regulated substances), to advanced licence system for monitoring and regulation of import and export of regulated substances and products and their control (implementation of the Act No. 86/2002, on Air Protection, in cooperation with custom offices, Czech Environmental Inspection, Czech Trade Inspection, Licence Office of the Ministry of Industry and Trade, and Ministry of the Environment).

Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal (Basel Convention)

The Sixth Meeting of the Conference of the Parties to the Convention was held on December 9–14, 2002 in Geneva, with participation of the delegation of the Czech Republic. The Strategic Plan for the Implementation of the Basel Convention was adopted at the Meeting, both for short (2003–2004) as well as long (2005–2010) terms. In this respect the importance of the Basel Convention Regional Centres for Training and Technology Transfer was underlined. The CEE Countries Centre is located in Bratislava.

The Meeting also decided to adopt non-legally binding Technical Guidelines for the identification, prevention and monitoring of illegal transboundary traffic in hazardous wastes, on the environmentally sound management of selected wastes and on hazardous characteristics – ecotoxic and infectious substances. Decisions on Amendment to the Convention Annex VIII and Annex XI represent legally binding documents adopted by the Meeting.

The Amendment to the Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal (negotiated on September 22, 1995) banning the export of dangerous waste from the OECD countries outside these countries has not entered into force so far. The Czech Republic adopted the Amendment on February 28, 2000.

Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade (PIC – Rotterdam Convention)

The Czech Republic ratified the Convention on June 12, 2000. The Convention has not entered into force so far. Until entry into force of the Convention the Intergovernmental Negotiating Committee is the highest Convention body. Its ninth meeting was held on September 30–October 4, 2002 in Bonn. The representative of the Czech Republic participated in this meeting. Implementation of the Convention, the Committee for Assessment of Chemicals mandate prolongation (the Committee decides on inclusion of new substances to the list of chemicals requiring prior informed consent) and preparation of the first meeting of the Conference of the Parties were main issues on the agenda.

Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants

The Czech Republic signed the Convention on May 23, 2001. The ratification process then followed. The instrument of ratification was deposited on August 6, 2002. The Convention will enter into force after 50 ratifications. The Intergovernmental Negotiating Committee is the highest Convention body until its entry into force. The sixth meeting of the Committee was held on June 17–21, 2002 in Geneva, in which the representative of the Czech Republic participated. The meeting evaluated process since the adoption of the Convention and discussed measures, rules and directives to be adopted by the first Conference of the Parties to the Convention after its entry into force. On the basis of the signature of the Convention, the Czech Republic became a country eligible for financial and technical assistance granted by the Global Environment Facility (GEF). The Ministry of the Environment in cooperation with UNIDO prepared the project proposal aiming at support of the Convention implementation in the Czech Republic and at the National Implementation Plan adoption. The implementation of this project was successfully developed in 2002.

Convention on Biological Diversity (CBD)

The Sixth Meeting of the Conference of the Parties to the Convention – the highest event in 2002 – was held on April 7–19, 2002 in The Hague, The Netherlands. The main issues on the Agenda were: forest biodiversity, invasive alien species, access to genetic resources and benefit-sharing, and the Convention Strategic Plan. The following issues were further discussed: agricultural biodiversity, biodiversity of inland water ecosystems, sea and costal biodiversity, biodiversity of arid and semi-arid areas and cross-cutting issues. 34 final decisions were adopted at the meeting, such as Report of the Sixth Meeting, decisions on thematic programmes of the Convention, on cross-cutting issues, measures aiming at the implementation of the Convention and at cooperation with other international conventions and organizations. The Ministerial Declaration and document for the World Summit on Sustainable Development evaluating importance of the Convention on Biological Diversity were among the most important outputs of the meeting.

Representatives of environmental, agricultural and foreign affaires sectors were members of the delegation of the Czech Republic. Their position during negotiation was based on principals of common attitude of European countries (including European Union) agreed during the Regional Conference “Environment for Europe” (Budapest, February 2002) and on principals approved by the Czech Government Decision. The Deputy Minister of the Environment and Deputy Minister of Agriculture for Forests participated in the Ministerial Roundtable discussion.

The Third Meeting of the Intergovernmental Committee for the Cartagena Protocol on Biosafety was held back-to back to the Meeting of the Conference of the Parties to the Convention. Its main aim was to prepare conditions for the Protocol implementation after its entry into force. The most difficult negotiations regarded compliance, liability and redress, handling, transport, packaging and identification. The following issues were further discussed: information sharing, monitoring and reporting, capacity building, including Roster of Experts, and other measures aiming at implementation of the Protocol.

Since July 2002 the Czech Republic participated in the UNEP/GEF Project “Development of the National Biosafety Framework”, which main aim is to prepare conditions for the Cartagena Protocol implementation at national level after its entry into force.

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)

The forty-sixth meeting of the CITES Standing Committee was held on March 11–15, 2002 in Geneva. The Czech Republic was an alternate member of the Committee representing the European region (Italy was a member of the Committee). Meetings of the CITES two Committees were held in 2002: the eighteenth meeting of the CITES Animal Committee (April 8–12, 2002, San José, Costa Rica) and the twelfth meeting of the CITES Plant Committee (May 13–17, 2002, Leiden, The Netherlands). The Twelfth Meeting of the Conference of the Patties to CITES was of utmost importance, held on November 3–15, 2002 in Santiago de Chile. The Czech Republic was elected a member of the Standing Committee as a representative of the European region alongside with Germany and Norway for the next two rotation periods.

Also bilateral cooperation was further developed in 2002. The representatives of the Czech Environmental Inspection visited the Slovak Inspection for Nature Conservation (June 17–21, 2002) and agreed areas of mutual cooperation. One representative of the Ministry of the Environment was in the centre of executive and scientific body of the CITES in The Netherlands (August 12–14, 2002) to discuss computerization of data and databases system of CITES. The Netherlands environmental inspection Algemene Inspectiedienst (AID) organized a study trip for the Czech environmental inspectors (September 30–October 4, 2002) oriented to the nature conservation system in The Netherlands, especially to inspection regarding CITES.

Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS – Bonn Convention)

The Seventh Meeting of the Conference of the Parties to the Convention was held on September 18–27, 2002 in Bonn. Among documents adopted at the meeting the following resolutions are important for the Czech Republic: Impact Assessment and Migratory Species, Oil Pollution and Migratory Species, Electrocution of Migratory Birds, Wind Turbines and Migratory Species.

Agreement on the Conservation of Bats in Europe

In 2002 implementation of the Agreement continued. The eighth meeting of the Advisory Committee was planned for May 2003 to discuss preparation for the Fourth Meeting of the Parties, to be held in September 2003.

Other important UN environmental conventions

UN Framework Convention on Climate Change (UN FCCC)

In 2002, two meetings of the Subsidiary Body on Scientific and Technical Advice (SBSTA) and of the Subsidiary Body on Implementation (SBI) were held – sixteenth meeting (Bonn, June 2002) and seventeenth meeting (New Delhi, October 2002). They were convened to prepare background documents for implementation of conclusions of the Seventh Session of the Conference of the Parties to the Convention held in Marrakech (October 2001) and for their discussion during the Eight Session of the Conference of the Parties held on October 23 – November 1, 2002 in New Delhi.

In 2002, some changes were made in proposal of guidelines on implementation of procedures and mechanisms relating to compliance under the Kyoto Protocol, and preparation of a new methodology started, regarding corrections glass-house emissions assessment in case that the national assessment will not meet officially adopted requirements. This step is necessary to calculate and control emissions goals prescribed by the Kyoto Protocol. Majority of so far adopted decisions could be implemented only after entry into force of the Kyoto Protocol, i.e. after its ratification by 55 countries which cover 55 % of the total amount of emissions of the Annex I countries (developed countries). At the end of 2002, the Protocol was ratified by majority of the Annex I countries. Due to the fact that the Protocol was not adopted by USA and Australia, only 43,9 % has been reached so far. The Russian Federation has not ratified unfortunately the Protocol. This country can contribute by 17,4 %, which would be sufficient amount for the entry into force of the Protocol.

The Czech Republic was represented in the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) until mid 2002. The Panel – an expert body of the Convention – finished the Synthetic Report based on the ICCP Third Assessment Report. At the end of 2002 the discussion started on character of the next ICCP Assessment Report, which is to be finished before 2007. During 2002 much effort was devoted to the methodology on calculation of emissions and CO2 sequestration through forests and landscape. This sector probably will play a key role in implementation of the Protocol.

The international audit of the Third National Report on Implementation of the Convention in the Czech Republic took place in July 2002, the preparation of which was coordinated by the Czech Hydro-Meteorological Institute.

United Nations Convention to Combat Desertification in those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa (UN CCD)

A representative of the Czech Republic is acting for the second term as the Vice-chair and member of the Bureau of the Fifth Meeting of the Conference of the Parties to the Convention.

The Committee for Implementation of the Convention met for the first time on October 11–22, 2002 in Rome to evaluate the results achieved to date and to recommend further procedure.

UN Commission on Sustainable Development (CSD)

During the CSD 10 meeting, which was transformed to the Preparatory Committee (PrepCom) for the World Summit on Sustainable Development (WSSD), coordination of world preparatory WSSD process was initiated. The representative of the Czech Republic was elected as the Bureau Vice-chair representing the Central and East European Regional Group.

The World Summit on Sustainable Development was held on August 26–September 4, 2002 in Johannesburg to review the progress in implementation of the outcomes of the United Nations Conference on Environment and Development (UNCED, Rio de Janeiro, 1992) after 10 years. The UNCED through its key adopted documents (Rio Declaration, Agenda 21) initiated sustainable development process. A further aim of the Johannesburg meeting was to update and navigate the process towards sustainable development with respect to current conditions in a globalized world.

The preparation for WSSD represented a complicated and lengthy process of negotiations, during which four meetings of the Preparatory Committee were held to discuss and prepare final WSSD documents. These efforts resulted in adoption of a key WSSD programme document, the WSSD Plan of Implementation. Further final Summit documents include: Johannesburg Declaration on Sustainable Development summarizing priorities of negotiations, and Partners Initiatives, voluntary contributions of governments, international organizations and non-governmental organizations to activities supporting sustainable development.

In the Czech Republic, preparation for WSSD was coordinated through the inter-ministerial Expert Group for Preparation of the Czech Republic for WSSD. The Ministry of Foreign Affaires was charged with political supervision of the Group. Members of the Expert Group were representatives of different sectors (Ministry of Foreign Affaires, Ministry of the Environment, Ministry of Labour and Social Affaires, Ministry of Finance, Ministry of Industry and Trade, Ministry of Regional Development, Ministry of Health, Ministry of Defence and Ministry of Agriculture) and, on the basis of international rules for WSSD preparation, also representatives of important major groups. Presentations of the Czech delegation both in PrepCom meetings as well as in the Summit were based on recommendations of this Expert Group, whose mandate ended after the Summit.

The head of the delegation of the Czech Republic in the WSSD was Deputy Prime Minister for Science, Research and Human Resources. The following high-level officials were among members: Minister of the Environment, Deputy Minister of Foreign Affaires, Deputy Minister of Industry and Trade and representatives of other key sectors.

The Czech Republic on behalf of the Visegrad Group Countries also presented a partnership initiative “Visegrad Group Countries Summer School of Development Aid and Cooperation” at the WSSD, and enrolled in two other initiatives (Pan-European East-West Environmental Partnership for Sustainable Development (launched by OECD) and The Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership (launched by Great Britain).

Economic Commission for Europe (ECE)

The ninth meeting of the Committee on Environmental Policy (CEP), which is the highest body of ECE for environmental issues, was held on November 4–6, 2002. Its agenda was focused on further development of the ECE environmental policy with respect to the results of the World Summit on Sustainable Development (Johannesburg, August–September 2002) and as consequence of structural reform of ECE. Special attention was paid to the process “Environment for Europe” and its future, and to preparation for the Fifth Conference of the Ministers of the Environment, which is a part of this process, to be held in May 2003 in Kiev, Ukraine. A representative of the Czech Republic was re-elected as a member of the bureau of the Committee on Environmental Policy.

The Ad-hoc Working Group of Senior Officials and the following specialised working groups were charged by coordination in preparing documents for the Kiev Conference: Working Group on Environmental Monitoring proposed recommendations for strengthening national monitoring systems in countries of East Europe, Caucasus and Central Asia; The Working Group on Regional Environmental Convention Implementation and Enforcement prepared a recommendation to strengthen these activities in countries with economies in transition; intense activities were developed by Working Groups on Legally Binding Instruments.

In the area of transport, health and environment, the second high-level meeting was held on May 5, 2003. The meeting decided to combine activities developed under the Vienna process (implementation of Guidelines on Sustainable Transport) with implementation of results of the Conference “Environment and Health” (London, 1999), mainly of the Charter on Transport, Environment and Health. The Pan-European Programme on Transport, Environment and Health (“THE PEP”) was launched as a joint ECE programme for issues regarding transport, environment and health, whose implementation will be followed by the Open-ended Intergovernmental Committee. Representatives of three respective sectores will be members of the Committee. In the Czech Republic these activities is coordinated by the inter-ministerial working group at the Ministry of Transport. The Czech Republic positions for negotiations are discussed by the Council of the Government of the Czech Republic for Health and the Environment.

The ECE Committee on Sustainable Energy discussed during its twelfth meeting on November 20–21, 2002 a topic question on security in energy supply. New attitudes and relations in this area require re-evaluation of the entire energy policy. The Committee supports implementation of the Guidelines on Energy Saving in Europe. A scope of activities of the Working Group on Energy Prices Reform was enlarged to the sphere of subsidies and tax policy regarding energy and to internalisation of externalities in energy sector (the Czech Republic is a leading country with respect to the third theme). A proposal of recommendations on energy prices reform was prepared for the Kiev Conference, as well as the position on energy efficiency in Europe.

ECE international conventions

Convention on Long-range Transboundary Air Pollution

The twentieth session of the Implementation Body of the Convention was held on December 10–13, 2002. A proposal of a new legally binding instrument – Protocol on the Long-term Financing of Core Activities was not adopted. It was agreed that all basic activities in 2003 and in the following years will be funded according to the Implementation Body decisions.

The Czech Republic participated in 2002 in activities of the Working Group on Strategies and Review and its Ad-hoc Experts Groups, further in activities of the Cooperative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long-range Transmission of Air Pollutants in Europe (EMEP) and of its task groups, as well as in activity of the Working Group on Effects and its special groups. A representative of the Czech Republic is a member of the EMEP Steering Committee. Results of activities of all above mentioned bodies as well as the Plan of Activities for the following period are discussed by the Convention Steering Committee.

In 2002, the Czech Republic finished the ratification process of the Protocol on Heavy Metals and Protocol on Persistent Organic Pollutants to the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution. Instruments of ratification of both protocols were deposited on August 6, 2002. The Protocols have not entered into force so far; the condition for this is ratification by 16 countries.

Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (Espoo Convention)

The Convention entered into force for the Czech Republic on May 27, 2001. In 2002 the Czech Republic participated in elaboration of the text of a legally binding instrument enabling assessment of strategies, programmes, plans and conceptions impacts to the environment and human health – the Protocol on Strategic Environmental Assessment (Protocol on SEA) to the Espoo Convention. The Protocol was open for signature at the Fifth Ministerial ECE Conference “Environment for Europe”, where was signed also by the Czech Republic. The Czech Republic played an active role during negotiations both as to environmental as well as health aspects (the representative of the State Health Institute of the Czech Republic was elected Vice-chair of the Open-ended Working Group on health aspects).

Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes

The Convention entered into force for the Czech Republic on September 10, 2000. In 2002 the Czech experts participated in negotiations of the Working Group for Monitoring and Assessment. In the framework of the Convention, the activities under the pilot Morava project were further developed as a part of the international project on verification of the ECE Directives on Monitoring of Transboundary Watercourses, Transboundary Underground Waters and International Lakes. In cooperation with the Slovak partner, the report “Guidelines on Monitoring and Assessment of Transboundary Watercourses in the Morava River Basin” was elaborated. The ratification process related to the Protocol on Water and Health to the Convention was finished in 2001. The instrument of ratification was deposited at the depository on November 15, 2001. The Ministry of Health is responsible for the implementation of the Protocol in the Czech Republic. The Protocol has not entered into force so far. In 2002 a special Working Group on goals according to Article 6 of the Protocol started its activities in the Czech Republic.

The mutual cooperation between the Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes and the Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents was further developed in 2002, at international as well as at national levels. During the joint meeting of these conventions in 2001 a decision was adopted to start negotiation on legally binding instrument on civil liability in aspects regarding both conventions. The Ministry of the Environment of the Czech Republic participated in 2002 in negotiations on the Protocol on Liability of the Transboundary Effects of Industrial Accidents to Transboundary Watercourses. Four meetings of the Working Group on the Protocol were held in 2002. The Protocol was open for signature at the Fifth ECE Ministerial Conference “Environment for Europe” (not signed by the Czech Republic).

Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents

The Parties agreed to enhance cooperation between the Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes and the Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents at the second meeting of the Conference of the Parties to the Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents (Kishinev, November 6–8, 2002). The meeting assessed implementation of the Convention on the basis of National Reports presented by the Parties, which were evaluated by a special Working Group on Implementation established for this purpose. A representative of the Ministry of the Environment was re-elected a Vice-chair of this Group. The meeting of the Conference of the Parties decided on a new format of National Report and on a joint reporting (for both Conventions) in the future. The first joint Report should be presented in 2006. In the delegation of the Czech Republic to the meeting also representatives of the Fire Rescue Team participated besides representatives of the Ministry of the Environment, with the aim to enhance cooperation in the Convention implementation at national level.

Convention on Access to Information and Public Participation in Environmental Decision–Making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention)

The process of ratification in the Czech Republic was interrupted due to the election to the Parliament and later it started again. So far development indicates that it will be very complicated to finish the process of ratification and will require much effort. The first meeting of the Conference of the Parties was held on October 21–23, 2002 in Lucca, Italy. The Czech Republic participated as an observer.

In 2002 negotiations continued within the Working Group on Ratification and Implementation of the Aarhus Convention established at the Ministry of the Environment of the Czech Republic.

The Czech Republic participated in activities of working groups established in the framework of the Convention. One representative is the chair of the working group on negotiation of the Protocol on Pollution Release and Transfer Registers – PRTR. In 2002 four meetings of this group were held. The Protocol was open for signature at the fifth ECE Ministerial Conference “Environment for Europe” (signed by the Czech Republic).

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

The Ministry of the Environment participates in activity of the Environment Policy Committee (EPOC), which was chaired in 2002 by the Czech Republic, as well as of its working groups. As a part of its activity in EPOC, the Ministry was involved in monitoring of implementation of the OECD Environmental Strategy and in preparation and evaluation of results of the World Summit on Sustainable Development.

In cooperation with other sectors the Ministry of the Environment of the Czech Republic also participated in the OECD Project on Sustainable Development, especially in preparation of the OECD Report for the World Summit on Sustainable Development. The report “Working Together Towards Sustainable Development: the OECD Experience” summarizes progress of the OECD countries during the last decade and clarifies main message of the OECD for sustainable development.

To involve the Czech Republic in the horizontal OECD project on sustainable development and to fulfil the OECD mandate in the sphere of sustainable development under conditions in the Czech Republic, the Czech Republic Working Sub-group on the OECD Project on Sustainable Development was established in 2000. Due to the horizontal character of sustainable development, this sub-group was established as open-ended to representatives of all sectors (representatives of the following governmental bodies are members: Ministry of Labour and Social Affairs, Ministry of the Environment, Ministry of Trade and Industry, Ministry of Finance, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Regional Development, Ministry of Agriculture, Ministry of Health and Czech Statistical Institute) and a rotation principal as to chair function was adopted. In 2002 the Working Sub-group was chaired by the Deputy Minister for Labour and Social Affairs and mainly implementation of following key conclusions of the meeting of the OECD Council at Ministerial Level regarding sustainable development in the Czech Republic were discussed:

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

Activities in the environmental sector are coordinated with the Czech Committee for UNESCO.

Activities connected with the UNESCO international conventions and programmes

Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage

In 2002 further effort was developed regarding inclusion of selected sites of the Czech Republic into the UNESCO List of the World Cultural and Natural Heritage. The proposal on the Landscape Protected Area of Czech Paradise was discussed.

Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat (Ramsar Convention)

The Eight Meeting of the Conference of the Parties was held on November 18–26, 2002 in Valencia, Spain, in which also Czech experts participated. During the meeting, in total 47 decisions were adopted, regarding among others global conservation of all types of wetlands, cooperation with other international conventions and Strategic Plan of the Convention for 2003–2010.

The international workshop “The Role of Wetlands in Biosphere Reserves” was held on October 13–18, 2002 at Mikulov, Southern Moravia, in which 70 specialists from 20 countries participated. 42 oral contributions and 22 posters were presented during the meeting documenting importance of wetlands in nature conservation and landscape protection.

World Conservation Union (IUCN)

Several meetings of the Committee for Cooperation with IUCN as an advisory body of the Ministry of the Environment were held.

The Agency for Nature Conservation and Landscape Protection continued in editing the quarterly bulletin “IUCN Newsletter Central and Eastern Europe”.

A special IUCN advisory mission was organized to the Šumava region on September 23–25, 2002 to evaluate forest management in the National Park with respect to bark beetles.

Council of Europe (CE)

The Pan-European Conference “Agriculture and Biodiversity” was a key event in the environmental sphere. The Conference was held on June 5–7, in Paris, under the auspices of the Council of Europe and the Regional Office for Europe of the United Nations Environment Programme (UNEP/ROE). The main aim of the Conference was to illustrate loss of biological and landscape diversity in Europe, impact of changes in agriculture and to propose measure for mitigation of these unfavourable impacts, as well as to support coordination of existing agricultural programmes related first of all to the Convention on Biological Diversity, Pan-European Ministerial Conferences “Environment for Europe”, World Trade Organization, Convention to Combat Desertification and the EU Common Agricultural Policy. The Final Declaration underlines biodiversity losses in European agricultural landscape and recommends measures for conservation and sustainable use of biological diversity, introduction of biodiversity concerns into agricultural and rural development strategies and plans, promotion of multiple functions of agriculture and enforcement of inter-sectoral and international cooperation. The Declaration was presented for discussion at the Fifth Ministerial Conference “Environment for Europe” (Kiev, May 2003). The Czech Republic (representative of Ministry of Agriculture) chaired one section and a representative of the Ministry of the Environment was one of selected speakers.

Activities connected with the Council of Europe conventions

European Landscape Convention

The European Landscape Convention represents one of the most important international environmental conventions of the Council of Europe. The Convention was initiated through some important meetings and documents resulting from these meetings in the nineties of the twenties century, primarily the Charter on the Mediterranean Landscape. The first eighteen signatory states which signed the Convention at the Florence Conference in October 2000 were followed by other states and some of them even ratified the Convention. The first meeting on implementation of the Convention was held on May 23–25, 2002. The second Conference of Signatory States and the Parties to the Convention was held on November 28–29, 2002 in Strasbourg with the aim to accelerate the ratification process, to facilitate the legislation process in the signatory states and the implementation of the Convention after its entry into force.

The inter-sectoral group of experts established at the Ministry of the Environment of the Czech Republic prepared a proposal for signature and subsequent ratification of the Convention by the Czech Republic. The Government expressed agreement with signature and subsequent ratification of the Convention at its session on October 10, 2002.

Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitat (Bern Convention)

The 22nd meeting of the Convention Standing Committee was held on December 2–5, 2002 in Strasbourg. The Committee adopted one declaration and eight recommendations, mainly on island biodiversity preservation.

Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO)

The World Food Summit was held on June 10–13, 2002 in Rome, originally planned as a part of the Thirty-first Session of the FAO Conference (Rome, November 2–13, 2001) but postponed in consequence of the September 2001 terrorist attack. The meeting focussed on development since the preceding Food Summit (Rome, 1966) and reaffirmed the political will to implement two basic documents of 1966 – the Rome Declaration on World Food Security and the World Food Summit Plan of Action. The Declaration of the World Food Summit: Five Years Later – International Alliance against Hunger was a key Summit 2002 document. By its adoption participating countries reaffirmed their commitment to halve the number of persons suffering from hunger by the year 2015 at the latest. The Declaration calls for specific actions, such as to reach 0,7 % of GDP of developed countries in favour of the official development assistance. During the Summit, 56 countries and European Community signed the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture adopted by the Thirty-first Session of the FAO Conference in November 2001.

In the Czech Republic, the process to sign and ratify the Treaty has begun. The ratification by the Czech Republic is foreseen for 2003. The Czech Republic was represented at the Summit by experts from the Ministry of Agriculture and Ministry of Foreign Affaires. The Minister of Agriculture was the head of the delegation.

The Czech Republic is a member of the FAO Council until December 2003.

The Ministry of Agriculture is the responsible body for cooperation with FAO in the Czech Republic. The Czech Committee for FAO coordinates inter-sectoral cooperation. The members are representatives of six sectors, including the Ministry of the Environment.

The Czech Republic is very active as to participation in projects on technical cooperation within FAO. Thematic workshops organized in the Czech Republic as a part of these projects are highly valued.

North Atlantic Treaty Organization (NATO)

The Ministry of the Environment of the Czech Republic cooperates with the NATO Committee on the Challenges of Modern Society (CCMS), which is one of two NATO civil committees. In 2002 the processes related with the NATO transformation culminated, as a consequence of the NATO Prague Summit, where seven countries were invited to begin accession talks to joint the Alliance. Negotiations on methods to suppress terrorism continued. The CCMS Committee activities are very important in this respect. During the CCMS meetings, the past Committee activities were evaluated and the main future goals determined. Besides environmental issues, the Committee will deal also with social and economic risks which could lead to economic, cultural and political instability. On the basis of the NATO member States proposals the framework programme to combat terrorism was adopted, whose main themes are:

Proposals for further Committee activities were presented during 2002. These include mainly better weather forecast regarding weather with serious consequences and prevention and mitigation of damage in selected industrial areas.

In 2002 the cooperation was finished within the programme on the Environmental Management System in military sector, evaluation of new technology for cultivation and decontamination of contaminated soil and underground waters, on various forms of environmental education in armed forces creating environmentally friendly attitudes. New activities were planned in which the Czech Republic will participate.

Central European Initiative (CEI)

The sub-group “Transport and the Environment” was one of the most active CEI unit, developing its activities under the chairmanship of Robert Thaler from Austria. Its programme was focused to preparation for the World Summit on Sustainable Development in Johannesburg. On the basis of the results of the workshop “Transport and Energy – Challenge and Possible Sustainable Solution in the CEI Region” the sub-group prepared CEI recommendation on energy and transport which was submitted to the tenth meeting of the Commission on Sustainable Development and included in the documents for the World Summit. Meetings of the working sub-group were held in Vienna, further in Trieste (February 18–19, 2002) and in Brno (October, 7–8, 2002). The following issues were discussed: sustainable transport, support to the city public transport in the CEI countries, internalisation of externalities caused to the environment through transport, transfer of the major part of the freight transport from roads to railways, safety infrastructure of cycle transport as to transport service and health, transport in sensitive areas. An environment-friendly project of the Ministry of Transport and Communication was adopted by the sub-group.

World Bank

In 2002 the development of proposal of the project “Integrated Gasification Combined Cycle at Vřesová”, successfully started in 2001, was interrupted. The reason was that the “Sokolovská uhelná” as the investor of the project stopped preparation and implementation due to technical problems with proposed technology of carbon gasification by HTW methodology and due to insufficient guarantees offered by the main technology supplier. Hard negotiations were held on Agreement on Cooperation between the Czech Republic and the World Bank for Reconstruction and Development aiming at mitigation of green gasses emissions through energy saving measures, among the Ministry of the Environment, World Bank and so called “Prototype Carbon Fund” (PCF) with participation of other ministries. Appropriate projects and methodological procedures were selected simultaneously in cooperation with the World Bank. The mentioned Agreement is a framework Agreement which aim is to enable implementation of the proposed Project and to obtain finances from the PCF for purchase of emission reduction resulted from Project activities. Proposed priorities for Joint Implementation with PCF participation are energy savings resulting from the enhancement of energy efficiency in the public sector (hospitals, schools, etc.), in central heating systems, in certain industrial plants and from the use of renewable resources. The Framework Cooperation Agreement on the Implementation of Projects to Reduce Emissions of Greenhouse Gases was signed on July 31, 2003.

Official Development Assistance of the Czech Republic

In 2002 the total sum of 213 million Czech Crowns from the State budget was used for the Official Development Assistance (ODA) of the Czech Republic. On the basis of the Czech Government Decision of May 6, 2002, No. 463, the Ministry of the Environment participated in ODA through development of 10 bilateral projects, representing 26.5 million Czech Crowns (corresponding to 13 % of the whole ODA amount of the Czech Republic). These projects aimed at capacity building in implementation of prevention measures in industry, research of water resources, geological mapping of raw material resources and geological research of seismic and volcanic sensitive regions, including risk assessment in local decision-making.

A percentage of the Czech Republic Official Development Assistance projects that were environmentally oriented, both directly and indirectly, increased in 2002 even in other sectors (e.g. Ministry of Industry and Trade, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Agriculture).

European Centre for Medium-range Weather Forecast

The Czech Republic has cooperated since 2001 with the European Centre for Medium-range Weather Forecasting. The Czech Republic has been receiving data from the Centre enabling higher quality of the forecasting and early warning service of the Czech Hydro-Meteorological Institute.

International Commission for Protection of the Elbe River (ICPER)

The fifteenth meeting of the Commission was held on October 21–22, 2002, followed by the Magdeburg Workshop organized each second year in the Czech Republic and Germany, on the rotation principle. Decisions adopted by the Commission were greatly influenced by floods on the Elbe River in August 2002. The “Action Plan on Protection against Floods in the Elbe Basin” was submitted for approval by the Commission, as a part of the “Anti-flooding Action Programme for the Elbe River for 1996–2010”. On the basis of a detailed analysis of the 2002 floods included in the document “Documentation of the August 2002 Floods in the Elbe River Basin”, the Commission decided to update both the above-mentioned documents as a necessity. The Ad-hoc Working Group for Floods was replaced by a permanent one to which new members were nominated. As a consequence of the floods, the ICPER monitoring stations at Obříství, Schmilka and Zelčín were totally destroyed. A further station – Děčín, Magdeburg, Dessau/Mulde – influenced only in a small extent (e.g. electricity was cut down), was later returned to operation.

The Commission approved recommendations “Basic Requirements for Technical Equipment with Substances Endangering Water Quality” and charged the Working Group on Accidents to review all facilities with substances endangering water quality and contaminated sites in flooded areas. The results will be used in activities of the Working Group on Floods and during updating of the “Anti-flooding Action Programme for the Elbe River”. Updating of the “International Warning and Emergency Plan of the Elbe River” started, as well as preparation of the joint Czech-German emergency exercises. The Commission approved the “International Programme on ICPER Monitoring for 2003” which already reflects the requirements of the EU Water Framework Directive, as well as cooperation of the Commission with experts on protection and quality improvement of the Permanent Committee of the Czech – German Commission on Transboundary Waters.

The Commission confirmed that the requirement of Chapter 3.1.2 of the “Action Programme for the Elbe River” was met through setting-up and approval of minimal requirements for waste water discharge from the food industry, production of cooking fat and oil, and for open air waste sites. Further minimal requirements are being set up. Information on the Commission’s activities is available at the following web site: www.ikse-mkol.de. A Commission President meeting with NGOs from both the Czech Republic and Germany is organized every year, contributing to the public awareness.

International Commission for the Protection of the Danube River (ICPDR)

The fifth meeting of the Commission was held on November 28–29, 2002 in Vienna. Its agenda focused to activities of Experts Groups (on Accident Prevention and Control, on Monitoring, Laboratory and Information Management, on Emissions, on River Basin Management, on Legal and Strategic Issues, on Ecology) in the period between the fourth and fifth Commission meetings. Special attention was paid to implementation of the EU Water Framework Directive in the Danube River Basin. A new Expert Sub-group on Economics was established as a part of the Expert Group on River Basin Management.

The Report on Joint Research of the Danube River, Annual Report on Activities of the ICPDR in 2001 as well as the 1999 and 2000 Year-books of the international monitoring network were published in 2002. The Guidelines on best available techniques for the chemical industry, paper industry, food industry and pulp production were finished and translated into national languages. The “Survey on Emission Sources in the Danube River Basin” was elaborated and negotiations started with the International Association of Detergent Producers with the aim to reach a voluntary agreement on ban of production of detergents containing phosphorus in the whole Danube River Basin.

The Expert Group on Ecology prepared survey on implementation of projects on wetlands revitalization which were included in the “Joint Action Danube River Programme”.

Because of the floods, a new Expert Group on Floods was established whose main goal is elaboration of the “Action Programme on Sustainable Protection against Floods in the Danube River Basin”. The Commission approved the document “Basic Requirements on Equipments with Substances Endangering Water Quality” elaborated by the Expert Group on Accident Prevention and Control, which is a similar document as this approved by ICPER.

In 2002, the Regional GEF Project was further developed which supports ICPDR activities and is implemented through UNDP. The DANBLAS Task Force joining representatives of the Danube River Basin countries, finance institutions and donors continues in its efforts to support financing the priority projects.

More detailed information can be found on the ICPDR web-site: www.icpdr.org/danubis

International Commission for Protection of the Odra River against Pollution (ICPOR)

The fifth Plenary Session was held on December 12–13, 2002. The following issues were on the agenda: introduction of the EU Water Framework Directive in the international Odra River Basin and connected questions of mutual cooperation, approval of basic changes of the Commission structure and their working groups, issues related to the Commission functioning, Secretariat staff with the aim to reach effective functioning, observer status to WWF and Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, 2003 budget and cooperation with the HELCOM in the Baltic Sea protection. The Commission further discussed and approved documents “Action Programme on Protection of the Odra River Basin against Floods” and “Macro-zoobenthos of the Odra River” and recommended to publish them. The Commission further approved the Rule of Procedure and Rules for the Commission Observer Status for International and National Organizations.

In 2002 the Commission published documents: “1997 Floods”, “Evaluation of Implementation of Investments pertaining to the Programme of Emergency Measures”, “Reporting and Flooding Forecast Services in the Odra River Basin”. The information Commission web-site is under preparation.

E2.4 Environmental International Conventions and Agreements to which the Czech Republic is a Party
(as of December 31, 2002)

Multilateral Conventions and Protocols

Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (of November 13, 1979)

Protocol to the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air Pollution on Long-term Financing of the Cooperative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long-range Transmission of Air Pollutants in Europe (EMEP)

Protocol to the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air Pollution on the Reduction of Sulfur Emissions or their Transboundary Fluxes by at least 30 per cent

Protocol to the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air Pollution on Further Reduction of Sulfur Emissions

Protocol to the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air Pollution concerning the Control of Emissions of Nitrogen Oxides or their Transboundary Fluxes

Protocol to the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air Pollution concerning the Control of Emissions of Volatile Organic Compounds or their Transboundary Fluxes

Protocol to the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air Pollution on Persistant Organic Pollutants4)

Protocol to the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air Pollution on Heavy Metals5)

Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes (of March 17, 1992)

Protocol on Water and Health to the Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes1)

Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents (of March 17, 1992)

Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (Espoo Convention) (of January 25, 1991)

Convention for the Protection of the Ozone Layer (Vienna Convention) (of March 22, 1985)

Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (Montreal Protocol) (of September 16, 1987)

London Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer

Copenhagen Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer

Montreal Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer

Beijing Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer2)

Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal (Basel Convention) (of March 22, 1989)

Amendment to the Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal (of September 22, 1995)1)

United Nations Framework Convention on Climate Change (UN FCCC) (of May 9, 1992)

Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change
(of December 11, 1997)1)

Convention on Biological Diversity (CBD) (of May 22, 1992)

Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity (CPB)
(of January 29, 2000)3)

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
(of March 3, 1973)

Amendment to the Article XI of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

Amendment to the Article XXI of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat (Ramsar Convention) (of February 2, 1971)

Protocol to Amend the Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat (of December 3, 1982)

Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS – Bonn Convention) (of June 23, 1979)

Agreement on the Conservation of Bats in Europe (of December 4, 1991)

Amendment of the Agreement on the Conservation of Bats in Europe

African – Eurasian Migratory Waterbirds Protection Agreement (AEWA) (of June 16, 1995)

Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitat (Bern Convention) (of September 19, 1979)

Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage
(of November 16, 1972)

United Nations Convention to Combat Desertification in those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa (UN CCD) (of June 17, 1994)

Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade (PIC – Rotterdam Convention) (of September 10, 1998)1)

Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (of May 22, 2001)1)

Antarctic Treaty (of December 1, 1959)

United Nations Convention on the Act of the Sea (UN CLOS) (of December 10, 1982)

Convention on Co-operation for the Protection and Sustainable Use of the Danube River
(of June 29, 1994)

Convention on the International Commission for Protection of the Elbe River (of October 10, 1990)

Convention on the International Commission for Protection of the Odra River against Pollution (of April 11, 1996)


1) Convention or Protocol has not entered into force
2) Amendment entered into force on February 25, 2002
3) Entry into force on September 11, 2003
4) Entry into force on October 23, 2003
5) Entry into force on December 29, 2003

Bilateral Agreements

Agreement between the Government of the Czech and Slovak Federal Republic and the Government of the Kingdom of Belgium on Cooperation in Environmental Issues (of June 23, 1991)

Agreement between the Federal Committee for the Environment of the Czech and Slovak Federal Republic and the Ministry of the Environment of the Kingdom of Denmark on Cooperation in Environmental Issues (of June 23, 1991)

Agreement between the Federal Committee for the Environment of the Czech and Slovak Federal Republic and the Ministry of the Environment of the Republic of France on Cooperation in Environmental Issues (of June 21, 1991)

Protocol I on Cooperation between the Ministry of the Environment of the Czech Republic and the Ministry of the Environment of the Republic of France (of June 21, 1991)

Arrangement of Cooperation between the Ministry of the Environment of the Czech Republic and the Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment of The Netherlands (of February 3, 1998)

Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Poland Republic on Environmental Cooperation (of January 15, 1998)

Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Peoples Republic of Poland on Border Waters Cooperation (of 1958)

Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the USSR on Environmental Cooperation (of February 17, 1989) (Succession of Russia and Ukraine)

Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Kingdom of Norway on Cooperation in Environmental Protection (of April 28, 1993)

Agreement between the Czech Socialist Republic and the Republic of Austria on Cooperation in Environmental Protection (of July 17, 1987)

Agreement between the Czech Socialist Republic and the Republic of Austria on Water Management in Border Waters (of December 7, 1967)

Agreement between the Government of the Czech Socialist Republic and the Austrian Federal Government on Principals of Geological Cooperation between the Czech Socialist Republic and the Republic of Austria (of January 23, 1960)

Memorandum of Understanding on Establishment of the Bureau for Project Preparation between the Ministry of the Environment of the Czech Republic and the Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management of the Republic of Austria (of April 18, 2000)

Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Federal Republic of Germany on Cooperation in Environmental Protection (of October 24, 1996)

Agreement between the Ministry of the Environment of the Czech Republic and the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety of the Federal Republic of Germany on Implementation of Joint Pilot Projects on Environmental Protection to Decrease Transboundary Environmental Pollution (of October 24, 1996)

Agreement between the Ministry of the Environment of the Czech Republic and the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety of the Federal Republic of Germany on Implementation of the Joint Pilot Project on Environmental Protection “Municipal Waste Water Treatment Plants in Northern Bohemia” (of December 19, 1994)

Agreement on Provision of a Contribution for Implementation of the Pilot Project on Environmental Protection “Water Treatment Plant Děčín” Concluded between Severočeská vodárenská společnost, Co. Ltd. and the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety of the Federal Republic of Germany (of October 24, 1996)

Agreement on Provision of a Contribution for Implementation of the Pilot Project on Environmental Protection “Article 35 – Mobil System for Long-range Measurement of Air Pollution” between LIDAR Co. Ltd., the Foundation of CHARTA 77 and the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety of the Federal Republic of Germany (of October 24, 1996)

Agreement between the Ministry of the Environment of the Czech Republic and the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety of the Federal Republic of Germany on Implementation of the Joint Pilot Project on Environmental Protection “Ecological Production of Heat and Electricity in Cheb” (of July 9, 1997)

Agreement between the Ministry of the Environment of the Czech Republic and the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety of the Federal Republic of Germany on Implementation of the Joint Pilot Projects on Environmental Protection in the Czech Republic Aiming at Mitigation of Cross-border Impacts to the Environment (of December 8, 1999)

Agreement between the Ministry of the Environment of the Czech Republic and the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety of the Federal Republic of Germany on Implementation of the Joint Pilot Projects on Environmental Protection in the Czech Republic Aiming at Mitigation of Cross-border Impacts to the Environment, which Facilitates the Project “Reconstruction and Modernization of Waste Water Purification Stations of Most-Chánov and Teplice-Bystřany” (of October 23, 2000)

Agreement between the Ministry of the Environment of the Czech Republic and the State Ministry of the Environment and Development of the Territory of the Free State of Saxony on Cooperation in Nature Conservation in Border Areas of both Countries (of April 28, 1991)

Agreement between the Ministry of the Environment of the Czech Republic and the State Ministry of the Environment and Development of the Territory of the Free State of Saxony on Cooperation in Nature Conservation between the Administration of the Sachsische Schweiz National Park and the Administration of the Labské pískovce Landscape Protected Area (of August 28, 1991)

Agreement between the Czech Republic and the Federal Republic of Germany on Cooperation in Water Management along Border Waters (of December 12, 1995)

Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Slovak Republic on Cooperation in Environmental Protection (of October 29, 1992)

Protocol for Implementation to the Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Slovak Republic on Cooperation in Environmental Protection (of April 12, 1996)

Agreement on Cooperation in Environmental Protection between the Ministry of the Environment of the Czech Republic and the Ministry of the Environment and Water Management of the Republic of Bulgaria (of November 14, 2000)

Memorandum of Understanding on Establishment of the Project Preparation Office between the Ministry of the Environment of the Czech Republic and the Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management of the Republic of Austria (of April 18, 2000)

Agreement between the European Community and the Czech Republic on Participation of the Czech Republic in the European Environment Agency and the European Information and Monitoring Network (of June 28, 2001, entry into force on January 1, 2002)

Co-operation Agreement between the European Centre for Medium-range Weather Forecast and the Czech Republic (entry into force on August 1, 2001)

Memorandum of Understanding between the European Communities and the Czech Republic on the Czech Republic Participation in the Community Action Programme Promoting Non-governmental Organisations Primarily Active in the Field of Environmental Protection (of December 20, 2002)

Trilateral Agreements

Agreement between the Ministry of the Environment of the Czech Republic, Ministry of Environmental Protection, Natural Resources and Forestry of the Republic of Poland and the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety of the Federal Republic of Germany on Exchange of Immission Data in the “Black Triangle” (of September 17, 1996)