DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

E1 - MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ V UKAZATELÍCH OECD

Srovnání úrovně a vývoje faktorů ovlivňujících životní prostředí v ČR a ve vybraných zemích1)

Tato srovnání jsou prováděna pomocí souboru indikátorů používaných zejména Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) při posuzování stavu životního prostředí a hodnocení ekonomických a politických rozhodnutí v oblasti environmentální politiky členských zemí OECD.

Aktivity v oblasti životního prostředí jsou hodnoceny s ohledem na stupeň dosažení obecných i konkrétně definovaných cílů a záměrů, resp. plnění mezinárodních závazků a doporučení té které země.

Mezinárodní srovnání se opírá o kvalitativní a kvantitativní veličiny vztažené k jednotce rozlohy, na obyvatele, na jednotku HDP, ev. k jiným fyzikálním nebo hodnotovým jednotkám. Při tom je nezbytné zajistit vzájemnou kompatibilitu použitých indikátorů, a to ve smyslu statistické srovnatelnosti (harmonizace) a tím i dosažení relevantnosti údajů pro sledovaný soubor zemí. Výchozí údaje převzaté z dotazníků, resp. ostatních oficiálně vykazovaných a publikovaných údajů členských zemí OECD a partnerských zemí jsou následně upřesňovány a revidovány orgány OECD, Eurostat a dalšími nadnárodními orgány, jejichž indikátory jsou pro mezinárodní statistická srovnávání používány. Česká republika nyní vykazuje u některých indikátorů kvality životního prostředí značné zlepšení oproti předchozím rokům, nicméně v posledních dvou až třech letech se začíná již projevovat vliv určité stagnace, kdy doposud implementovaná opatření k ochraně životního prostředí, zejména u ovzduší, začínají být vyčerpaná, či postupně ztrácejí svoji účinnost.

Tabulky jsou převzaty ze zdrojových publikací OECD Environmental Data, Compendium 2002 (OECD, Paris 2002) a OECD Environmental Indicators Towards Sustainable Development 2001 (OECD, Paris 2001). Z této publikace byly vybrány údaje pro země, které mají geografickou nebo ekonomickou příbuznost k ČR. Na jejich základě lze posuzovat trendy v zemích s transformujícími se ekonomikami, ale umožňují i srovnání s vyspělejšími státy. Statistická data pro ČR jsou převzata z oficiálních údajů ČR (Statistická ročenka České republiky, Politika, stav a vývoj životního prostředí Česká republika, Studie o vývoji dopravy z hlediska životního prostředí v ČR za r. 2002 atd.) a mohou se někdy lišit od odhadů, které provádí příslušný sekretariát OECD. Údaje o HDP jsou vždy uváděny podle parity kupní síly národních měn k USD vzhledem k referenčnímu roku 1995 podle přepočtů provedených a publikovaných OECD (OECD Economic Outlook No. 73, OECD, June 2003).

1) vybrané země pro mezinárodní srovnání s ČR, prováděné orgány OECD při hodnocení politiky životního prostředí zemí OECD: SRN (Německo), AUT (Rakousko), HUN (Maďarsko), POL (Polsko), SLO (Slovensko), EU-15, OECD (evropské státy OECD plus Austrálie, Kanada, Japonsko, Republika Korea, Mexiko, Nový Zéland a USA)

SUPPLEMENTARY INFORMATION

E1 - INTERNATIONAL COMPARISON IN TERMS OF OECD INDICATORS

Comparison of the level and trends in phenomena affecting the environment in CR and in selected countries1)

These comparisons are carried out using a set of indicators that are primarily employed by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) in assessing the state of the environment and evaluating the effectiveness of economic and political decisions in the sphere of environmental policy of the OECD member countries.

Activities in the sphere of the environment are evaluated in relation to the degree of achieving general and specifically defined targets and plans or fulfilling of the international commitments and recommendations by the particular country.

The international comparison is based on quantitative and qualitative values, related to unit area, inhabitant, GDP unit or other physical or value units. In this process, it is essential to ensure mutual compatibility of the indicators used in the sense of statistical comparability (harmonization) and thus to achieve relevance of data for the monitored set of countries. Initial data taken from questionnaires or other officially reported and published data of the OECD member countries and partner countries are subsequently refined and reviewed by the OECD bodies, Eurostat and other international bodies, whose indicators are used for international statistical comparison.

The Czech Republic now exhibits a considerable improvement in some indicators of the quality of the environment compared to previous years, nonetheless, the effect of a certain degree of stagnation has begun to appear in the last two to three years, where the measures implemented to date in environmental protection, especially in relation to the air, have begun to be exhausted or have gradually lost their effectiveness.

The tables are taken from the source publications “OECD Environmental Data, Compendium 2002” (OECD, Paris 2002) and OECD Environmental Indicators Towards Sustainable Development 2001 (OECD, Paris 2001). Data for countries that are geographically or economically similar to CR were taken from this publication. On this basis, trends can be evaluated in countries with transforming economies and comparison with developed countries is also possible. Statistical data for CR are taken from the official figures for CR (Statistical Yearbook of the Czech Republic, Policies, State and Trends in the Environment in the Czech Republic (Environmental Performance Report), Study of Trends in Transportation from the Standpoint of the Environment in CR for 2002, etc.) and can sometimes differ from estimates made by the appropriate OECD secretariat using its own method. HDP data are always given on the basis of parity purchasing power of the national currencies to USD related to the reference year 1995 on the basis of calculations carried out and published by OECD (OECD Economic Outlook No. 73, OECD, June 2003).

1) Selected countries for international comparison with CR, carried out by the OECD bodies in evaluating the environmental policy of the OECD countries: SRN (Germany), AUT (Austria), HUN (Hungary), POL (Poland), SLO (Slovakia), EU-15, OECD (European OECD countries, plus Australia, Canada, Japan, the Republic of Korea, New Zealand and the USA).


Tab. E1.1 Mezinárodní srovnání stavu a vývoje životního prostředí ČR a vybraných států
International comparison of the condition of and trends in the environment in CR and selected states

Indikátor        Indicator

ČR (1990)

ČR (1998)

ČR (2001)

ČR (2002)

EU-15a)

OECD-30a)

SRNa)

AUTa)

HUNa)

POLa)

SLOa)

Základní        Basic

Hustota obyvatelstva na km2
Population density, inh./km2

131,4

130,5

129,6

129,3i)

116,3

32,2

230,2

96,7

114,0

123,6

110,2

HDP na obyvatele, v tis. USDb)
GDP per capita, in 1000 USDb)

12,89

12,69

1356

14,00i)

21,96

22,03

23,24

24,17

10,65

9,01

10,39

Ovzduší        Air

Emise SO2
Emissions of SO2

 

SO2 v kg na obyvatele
SO2, kg per capita

178,5

42,5

24,5

23,3

18,6

32,7

10,1

5,1

55,8

39,1

33,1

SO2 v t/km 2
SO2, t/km2

23,5

5,6

3,2

3,0

2,2

1,1

2,3

0,5

6,4

4,8

3,7

SO2 v kg na 1000 USD HDP
SO2, kg/1000 USD GDP

13,9

3,4

1,8

1,6

0,8

1,5

0,4

0,2

5,2

4,3

3,2

Emise NOx (jako NO2)
Emissions of NOx (as NO2)

 

NOx v kg na obyvatele
NOx, kg per capita

53,2

31,2

32,5

31,2

27,1

40,0

19,9

22,7

20,8

21,7

24,1

NOx v t/km2
NOx, t/km2

7,0

4,1

4,2

4,0

3,1

1,3

4,6

2,2

2,4

2,7

2,7

NOx v kg na 1000 USD HDP
NOx, kg/1000 USD GDP

4,1

2,5

2,4

2,2

1,2

1,8

0,9

0,9

2,0

2,4

2,3

Emise CO2
Emissions of CO2

 

CO2 v t na obyvatele
CO2, t per capita

15,7

12,1

12,2

.

8,2

10,9

10,0

7,5

5,5

8,0

7,2

CO2 v t/toe
CO2, t/toe

3,28

3,15

3,05

.

2,13

2,30

2,42

2,13

2,34

3,44

2,23

CO2 v t na 1000 USD HDP
CO2, t/1000 USD GDP

1,22

0,95

0,87

.

0,38

0,50

0,43

0,31

0,51

0,89

0,70

Voda    Water

Odběr vody (% dostupných obnovitelných zdrojů)
Water withdrawals (% of available renewable
resources)

36,3

16,3

10,8

7,4

20,7

11,8

24,4

2,7

5,2

15,6

9,1

Odběr vody (m3 na obyvatele za rok)
Water withdrawals (m3 per inhabitant p.a.)

350

221

180

176

587

931

494

439

533

292

213

% obyvatel napojených na veřejné vodovody
% of popul. connected to public water supply

83,2

86,2

87,3

89,8

 .

63,0

98,9

96,5

.

.

82,9

% obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci
% of popul. connected to public sewerage

72,6

74,4

74,9

77,4

83,8c)

75d)

93,2

81,5

48,0

58,0

57,7

- z toho čištěno (%)
- of which, treated

71,2

91,3

95,5

92,6

76,0

63,0

90,5

81,4

26,0

51,5

48,8i)

Půda a biota        Soil and biota

Zemědělská půda (% z celkové rozlohy)
Agricultural land (% of total area)

54,4

54,3

54,2

54,2

43,4

37,2

47,8

40,4

62,9

58,9

49,8

Stupeň zornění (%)
Degree of cultivation (%)

75,1

72,4

71,9

71,8

60,2

34,7

70,4

43,4

82,0

77,8

64,6i)

Spotřeba průmyslových dusíkatých hnojiv (N)
v t na km2 zemědělské půdy
Intensity of use of commercial nitrogen fertilizers (N)
in t per km
2 of agricultural land

9,0

5,3

7,3

7,2

10,8e)

6,1

15,4

8,0

5,9

6,1

4,6

Intenzita chovu zemědělských zvířat (ks na km2 zemědělské půdy)        Selected livestock densities (heads per km2 of agricultural land)

skot
cattle

78,4

38,7

34,3

34,5

58,9f)

22,3

85,9

63,4

14,6

33,0

27,2

ovce, kozy
sheep, goats

11,0

3,0

2,3

.

90,9f)

27,3

13,1

65,0

18,7

2,0

16,0

prasata
pigs

106,6

93,4

78,3

78,7

88,4f)

20,0

158,5

111,8

91,1

93,0

64,0i)

Lesní porosty v % Forest cover, %

33,3

33,4

33,5

33,5

38,0

33,9

30,1

47,6

18,9

28,2

40,8

Těžba/přírůst
Mining/increment

0,78

0,76

0,72

0,72

0,66

0,50

0,37

0,60

0,60

0,60

0,50

Chráněná území        Major protected areas

% celkové rozlohy státu
% area of the state

13,3

15,5

15,8

15,9

12,0

12,4

26,9

29,2

9,1

9,4

21,6

ha na 1 000 obyvatel
ha/1000 inh.

101,2

118,7

121,7

122,6

103,6

392,4

116,8

302,1

84,3

75,8

196,4

Biodiverzita - ohrožené druhy (%)        Biodiversity - threatened species (%)

Savci
Mammals

59

35

29g)

29g)

25

26

37

35

71

26

22

Ptáci
Birds

52

57

48g)

48g)

20

20

29

37

19

35

14

Ryby
Fish

61

28

62g)

62g)

25

34

68

66

32

48

24

Plazi
Reptiles

91

100

73g)

73g)

40

44

79

88

100

33

42

Obojživelníci
Amphibiens

95

95

76g)

76g)

44

45

57

100

100

0

44

Cévnaté rostliny
Vascular plants

59

45

61g)

61g)

13

14

26

39

20

12

27

Energetika, průmysl, odpady        Energy, industry, waste

Celkové primární energetické zdroje v toe
na obyvatele
Total primary energy supply in toe per capita

4,78

3,85

4,03

3,99i)

3,87

4,74

4,13

3,53

2,34

2,33

3,24

Energetická náročnost v toe na tis. USD HDP
Energy intensity in toe/1000 USD GDP

0,37

0,30

0,30

0,29i)

0,18

0,22

0,18

0,15

0,22

0,26

0,31

Struktura primárních energetických zdrojů v %        Structure primary energy supply by source, %

uhlí
coal

65

53

54

54i)

15

20

24

13

16

62

24

ropa
oil

17

19

19

19i)

41

41

39

40

29

22

16

plyn
gas

11

19

20

20i)

23

22

21

23

39

11

333

ostatní
other

7

9

7

7i)

21

17

16

24

16

5

27

Průmyslové odpady v kg na tis. USD HDP
Industrial waste in kg/1000 USD GDP

140h)

68

66i)

63i)

51

70

25

63

18i)

169i)

77

Vyhořelé jaderné palivo TK/TSPEZ (t/Mtoe)
Spent nuclear fuel TK/DCPES (t/Mtoe)

1,1

1,1

1,0

1,0

1,9

1,4

1,2

0

1,9

0

3,4

Produkce komunálního odpadu v kg
na obyvatele za rok
Production of municipal waste kg/capita, year

258h)

441

420i)

426i)

499

491

536

554

429

316

316

Doprava        Transport

Počet osobních vozidel na 100 obyvatel
Passenger cars in use/100 inh.

23,3

35,8

34,4

35,7

46,1

44,6

52,1

50,5

22,3

25,9

22,9

Hustota silniční sítě: v tis. km
Density of Road network: 1000 km, 1998

 

- plošná (km/km2)
- extensive (km/km2)

0,71

0,70

0,70

0,70

1,06

0,40

1,84

2,38

0,70

1,19

0,87i)

- na obyvatele (m/obyv.)
- per inhabitant (m/inhab.)

5,4

5,4

5,4

5,4

9,1

12,4

8,0

24,7

6,1

9,6

8,0i)

Spotřeba energie v silniční dopravě:
Energy consumption by road transport:

 

toe na mil. USD HDP
toe/1000 USD GDP

23,5

29,3

31,9

31,8

38,3

49,4

35,2

36,7

29,2

27,3

25,0

toe na obyv.
toe per capita

0,30

0,37

0,43

0,44

0,84

1,09

0,82

0,89

0,31

0,25

0,26

Mezinárodní spolupráce
International cooperation

 

Zahraniční rozvojová pomoc v % HND
Foreign developmental assistance in % GDP

.

.

0,070

0,065

0,32

0,24

0,27

0,23

.

0,02

0,03

a) údaje většinou z obobí 1997-2000
information mostly for 1997-2000

b) podle parity kupní síly národních měn k USD na základě cen z r. 1995
according to parity purchasing power of national currency based on prices in 1995

c) bez Španělska
without Spain

d) bez USA, Republiky Korea a Španělska
without USA, Korea and Spain

e) bez Lucemburska
without Luxemburg

f) počty domácích zvířat vztaženy na jednotku využívané zemědělské půdy
number of domestic animals related to unit of utilised agricultural area

g) v letech 2001 a 2002 bylo použito červených seznamů vytvořených podle kritérií IUCN
the red lists created according to IUCN criteria were employed in 2001 and 2002

h) hrubý odhad pro období 1987-1991
Podle: 1) Životní prostředí ČR - Vývoj a stav do konce r. 1989, tzv. Modrá knížka, str. 170 a 2) National Report of the CSFR to the UNCED, Brazil, June 1992, str. 98 rough estimate for the 1987-1991 period.
According to 1) The Environment in CR - Progress report to the end of 1989, the Blue Book, p. 170 and 2) National Report of CSFR to UNCED, Brazil, June 1992, p. 98

i) předběžné údaje
preliminary data

j) Výpočet podle nové metodiky jako podíl z hrubého národního důchodu (HND) se zahrnutím příspěvků mezinárodním organizacím; průměr OECD bez Mexika, Republiky Korea, ČR, Slovenska, olska, Islandu a Turecka
Calculated according to the new method as a fraction of the gross national income (GNI) including contributions of international organisations: OECD average without Mexico, Korea, CR, Slovakia, Poland, Iceland and Turkey

k) údaj bude upřesněn ze strany SOSŽP
Data to be refined by IDES ME

Pozn.: 1 toe = 41,868 GJ
Note: 1 toe = 41.868 GJ

Zdroj: údaje za země OECD viz výše uvedené publikace OECD, údaje za ČR doplněny z ročenek životního prostředí ČR, publikací ČSÚ aj.
Source: For information on the OECD countries, see the above cited OECD publications; information for the CR obtained from the Environmental
Yearbooks for the CR, publications of the Czech Statistical Office etc.