D6 - POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - EIA/SEA

Proces posuzování vlivů na životní prostředí – proces EIA (Environmental Impact Assessment) zavedený do praxe zákonem ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v r. 1992, představoval významný prvek preventivních nástrojů ochrany životního prostředí a zároveň důležitou součást environmentální politiky. Tento zákon byl v části posuzování vlivů záměrů nahrazen od 1. 1. 2002 novým zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, reflektujícím vývoj právní úpravy Evropské unie v této oblasti.

Předmětem povinného posuzování jsou záměry staveb, činností a technologií uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. a jejich změny v souladu s § 4 odst. 1 písm. c). Posuzování těchto záměrů zajišťuje buď Ministerstvo životního prostředí v souladu s ustanovením § 21, nebo orgány krajů v souladu s ustanovením § 22 cit. zákona.

Ve Věstníku MŽP jsou pravidelně uveřejňovány seznamy osob, které jsou držiteli autorizace ke zpracování dokumentace a posudku.

D6 - ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT - EIA/SEA

The process of environmental impact assessment – the EIA (Environmental Impact Assessment) process, legislated by the Environmental Impact Assessment Act No. 244/1992 Coll. on environmental impact assessment, as amended, constituted an important element in the system of preventive environmental protection instruments in 1992 and was simultaneously an important component of environmental policy. In the sphere of assessment of plans, this Act was replaced from January 1, 2002 by new Act No. 100/2001 Coll., on environmental impact assessment and amending some related acts, which reflected trends in the legislation of the European Union in this area.

The objects of compulsory assessment consist of plans for constructions, activities and technologies listed in Annexes No. 1 and No. 2 of Act No. 100/2001 Coll. and changes therein in accord with § 4 (1) (c). The Ministry of the Environment in accord with the provisions of § 21 or the regional authority in accord with the provisions of § 22 of this Act provides for assessment of these plans.

Lists of persons who are holders of authorisation to prepare documentation and expert reports are regularly published in the Bulletin of the Ministry of the Environment.

Tab. D6.1 Vydaná stanoviska u staveb oznámených na úrovni MŽP ČR, 1992-2002 podle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Decisions issued for constructions reported at the level of the Ministry of the Environment, 1992-2002 pursuant to Act No. 244/1992 Coll., on environmental impact assessment

Rok
Year

Souhlasná stanoviska
Approved

Nesouhlasná stanoviska
Not approved

Celkem
Total

počet number

počet number

1992

1

0

1

1993

59

2

61

1994

91

1

92

1995

98

2

100

1996

77

1

78

1997

62

1

63

1998

67

0

67

1999

57

5

62

2000

63

2

65

2001

78

1

79

2002

73

2

75

Pozn.: Aktualizace údajů z předchozích let byla provedena podle došlých stanovisek.
Note: Up-dated data according to standpoints received.

Zdroj: MŽP ČR
Source: MŽP ČR

Tab. D6.2 Počet oznámení podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb.
Numer of reports under § 6 of Act No. 100/2001 Coll.

Rok
Year

Záměry oznámené na úrovni MŽP ČR
Constructions reported at the level
of the Ministry of the Environment

Záměry oznámené na úrovni krajských úřadů
Constructions reported at the level
of the Regional Authorities

2002

62

423

Zdroj: MŽP ČR
Source: MŽP ČR

Tab. D6.3 Odvětvové členění aktivit oznámených v ČR od nabytí účinnosti zákona č. 100/2001 Sb.
Branch classification of activities reported in CR since Act No. 100/2001 Coll. came into effect

Odvětví
Branch

Záměry posuzované v ČR
Activities assessed in CR

počet
number

%

Odpadové hospodářství
Waste management

41

8,5

Zemědělství
Agriculture

82

16,9

Těžební průmysl
Mining industry

33

6,8

Energetika
Energetics

20

4,1

Průmysl
Industry

55

11,3

Dopravní stavby
Transport structures

32

6,6

Obchodní a skladovací komplexy
vč. parkovišť
Business and storage complexes
incl. parking lots

180

37,1

Ostatní
Other

42

8,7

Zdroj: MŽP ČR
Source: MŽP ČR

Tab. D6.4 Počet ukončených procesů EIA podle zákona č. 100/2001 Sb.
Number of completed EIA processes pursuant to Act No. 100/2001 Coll.

Rok
Year

MŽP ČR
Ministry of the Environment of CR

Krajské úřady
Regional Authorities

Ukončeno zjišťo-
vacím řízením
Terminated by
a fact-finding
procedure

Ukončeno vydá-
ním stanoviska
Terminated
by issuing
a standpoint

Ukončeno
z jiných důvodů
Terminated for
other reasons

Ukončeno zjišťo-
vacím řízením
Terminated by
a fact-finding
procedure

Ukončeno vydá-
ním stanoviska
Terminated
by issuing
a standpoint

Ukončeno
z jiných důvodů
Terminated for
other reasons

2002

12

4

1

284

6

12

Zdroj: MŽP ČR
Source: MŽP ČR

Tab. D6.5 Vydaná stanoviska v r. 2002 podle § 14 zákona č. 244/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, u posuzovaných koncepcí oznámených na úrovni MŽP ČR (kromě územně plánovací dokumentace a směrného vodohospodářského plánu)
Standpoints issued in 2002 pursuant to § 14 of Act No. 244/1992 Coll., as amended on assessment of conceptions reported at the level of ME CR (except for territorial planning documents and the directive water management plan)

Název
Name

Předkladatel
Submitted by

Stanovisko MŽP
§ 14 zákona
č. 244/1992 Sb.
Standpoint of ME
§ 14 of Act
No. 244/1992 Coll.

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR
na období 2002–2007
Conception of the Tourism Policy of the Czech
Republic for the 2002–2007 period

Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministry for Regional Development

17. 6. 2002
souhlasné
June 17, 2002
Consent

Národní rozvojový plán České republiky,
verze listopad 2002
National Development Plan of the Czech
Republic, November 2002 version

Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministry for Regional Development

29. 11. 2002
souhlasné
Nov. 11, 2002
Consent

Společný regionální operační program
Joint Regional Operational Programme

Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministry for Regional Development

19. 12. 2002
souhlasné
Dec. 19, 2002
Consent

Sektorový operační program Rozvoj venkova
a mutifunkční zemědělství
Sector operational Rural Development and
Mmulti-functional Aagriculture Program

Ministerstvo zemědělství ČR
Ministry of Agriculture

19. 12. 2002
souhlasné
Dec. 19, 2002
Consent

Sektorový operační program Průmysl
Sector operational Industry Program

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Ministry of Industry and Trade

20. 12. 2002
souhlasné
Dec. 20, 2002
Consent

Sektorový operační program Doprava
Sector operational Transport Program

Ministerstvo dopravy a spojů ČR
Ministry of Transport
and Communications

20. 12. 2002
souhlasné
Dec. 20, 2002
Consent

Jednotný programový dokument pro Cíl 2
regionu NUTS 2 – hl. m. Praha na období
2004–2006
Uniform program document for Target 2
of NUTS 2 region – Capital City of Prague
for the 2004–2006 period

Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministry for Regional Development

20. 12. 2002
souhlasné
Dec. 20, 2002
Consent

Sektorový operační program Cestovní ruch
a lázeňství, verze listopad 2002
Sector operational Tourist and Spa Program,
November 2002 version

Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministry for Regional Development

20. 12. 2002
souhlasné
Dec. 20, 2002
Consent

Zdroj: MŽP ČR
Source: MŽP ČR

Tab. D6.6 Vydaná stanoviska v r. 2002 podle § 14 zákona č. 244/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, u posuzovaných územně plánovacích dokumentací
Standpoints issued in 2002 pursuant to § 14 of Act No. 244/1992 Coll., as amended on assessment of land-use planning documents

Název
Name

Pořizovatel
Builder

Stanovisko MŽP
§ 14 zákona
č. 244/1992 Sb.
Standpoint of ME
§ 14 of Act
No. 244/1992 Coll.

Návrh územního plánu velkého územního celku
okresu Tachov
Draft land-use plan for the large territorial unit
of the District of Tachov

Krajský úřad Plzeňského kraje
Regional Autority of the Plzeňský
Region

11. 3. 2002
souhlasné
March 3, 2002
Consent

Návrh územníP± velkého územního celku
okresu Příbram
Draft land-use plan for the large territorial unit
of the District of Příbram

Krajský úřad Středočeského kraje
Regional Autority of the Středočeský
Region

18. 4. 2002
souhlasné
June 4, 2002
Consent

1. změna územního plánu velkého územního
celku Jeseníky
Change 1 in the land-use plan for the large
territorial unit of Jeseníky

Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministry for Regional Development

26. 6. 2002
souhlasné
June 6, 2002
Consent

1. změna územního plánu velkého územního
celku Olomoucké aglomerace
Change 1 in the land-use plan for the large
territorial unit of the Olomouc agglomeration

Krajský úřad Olomouckého kraje
Regional Autority of the Olomoucký
Region

1. 8. 2002
souhlasné
August 3, 2002
Consent

Územní plán velkého územního celku
Trutnovsko – Náchodsko
Land-use plan for the major territorial unit
of Trutnovsko – Náchodsko

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Regional Autority of the
Královéhradecký Region

15. 10. 2002
souhlasné
October 10, 2002
Consent

Územní plán velkého územního celku okresu
Opava
Land-use plan for the major territorial unit
of the Opava District

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Regional Autority of the
Moravskoslezský Region

7. 11. 2002
souhlasné
November 11, 2002
Consent

Zdroj: MŽP ČR
Source: MŽP ČR