D5 - NÁRODNÍ PROGRAM OZNAČOVÁNÍ VÝROBKŮ OCHRANNOU ZNÁMKOU EKOLOGICKY ŠETRNÝ VÝROBEK

Národní program označování ekologicky šetrných výrobků (dále jen Národní program) poskytuje a dává spotřebitelům záruku, že označený výrobek má minimální nepříznivé vlivy na životní prostředí a poškozuje je podstatně méně, než je tomu v případě ostatních srovnatelných výrobků. Garantem programu je Ministerstvo životního prostředí České republiky.

Ministr životního prostředí schvaluje směrnice s požadavky, podle kterých se v daných kategoriích posuzují jednotlivé výrobky, a rozhoduje o propůjčení ochranné známky „Ekologicky šetrný výrobek“. K tomu účelu jmenuje Radu pro ekologicky šetrné výrobky jako svůj poradní orgán. Výkonným orgánem Národního programu je Agentura pro ekologicky šetrné výrobky – oddělení Českého ekologického ústavu Praha.

Označování ekologicky šetrných výrobků je jedním z nepřímých nástrojů politiky péče o životní prostředí. Je to důležitý prvek stavějící na principu dobrovolného přístupu a spolupráce výrobců při vstupu do výběrového řízení a rozhodovacího procesu, jehož výsledkem je propůjčení prestižního ocenění výrobku ministrem životního prostředí.

K veřejnému vyhlášení Národního programu došlo 14. dubna 1994, kdy byly současně zveřejněny první čtyři směrnice obsahující požadavky pro propůjčení ochranné známky Ekologicky šetrný výrobek. Praktické zahájení Národního programu je spojeno s udělením první známky 7. června 1994. Za dobu existence vstoupil Národní program nejen do povědomí spotřebitelů, ale stal se nezbytnou součástí programové reklamní činnosti výrobců i dovozců, kteří se na trhu uplatňují.

Další rozvoj prodeje a užívání ekologicky šetrných výrobků podpořila vláda České republiky svým usnesením č. 720/2000 ze dne 19. 7. 2000.

Národní program je realizován v souladu se zásadami a cíli revidovaného ekolabelingového programu EU, které stanovuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000.

K hlavním zásadám Národního programu patří:

Charakter Národního programu

Národní program má charakter výběrového řízení, které začíná přihláškou výrobce/dovozce, a probíhá na základě předem stanovených základních a specifických požadavků pro vybranou kategorii výrobků, s předstihem zveřejněných v příslušné směrnici s požadavky.

Samotnému propůjčení ochranné známky tedy předchází stanovení přísnějších požadavků, než obsahují závazné právní předpisy a technické normy, přičemž jsou brány v úvahu všechny fáze životního cyklu výrobku.

Splnění tak přísných požadavků je dobrovolnou aktivitou výrobců/dovozců, kteří propůjčením ochranné známky získají lepší možnosti prosazování svých výrobků na domácím i zahraničním trhu.

Směrnice s požadavky

Požadavky pro propůjčení ochranné známky jsou stanoveny ve směrnicích pro jednotlivé, přesně vymezené kategorie výrobků. Jedná se o dva typy požadavků:

Postup přihlášení výrobku

Pro výběrové řízení k propůjčení ochranné známky platí následující postup:

Pokud je směrnice pro určitou kategorii výrobků již vyhlášena, žadatel předkládá Agentuře přihlášku k výběrovému řízení, která obsahuje protokoly o příslušných zkouškách potvrzujících splnění základních a specifických požadavků směrnice. Závěry výběrového řízení předloží Agentura nejpozději do dvou měsíců po jeho zahájení formou souhrnné zprávy o výrobku pro rozhodnutí o udělení práva na užívání ochranné známky ministrovi životního prostředí ČR.

Není-li výrobek zahrnut v již vyhlášených směrnicích s požadavky, je každý předložený návrh na výrobek vhodný k označování jako ekologicky šetrný zkoumán, posuzován a předkládán Radě k dalšímu posouzení.

Poplatky

Náklady na posuzování a zkoušky výrobků ve zkušebnách a laboratořích a vyhotovení dokladů potřebných k přihlášce si hradí žadatel sám.

Jednorázový registrační poplatek žadatele při podání přihlášky u Agentury činí 20 000,– Kč.
Poplatky jsou užívány pro další rozvoj Národního programu a jeho propagaci.

Současný stav realizace Národního programu (ke 30. 6. 2003)
K 30. 6. 2003 je vyhlášeno 31 směrnic MŽP ČR s požadavky pro propůjčení ochranné známky Ekologicky šetrný výrobek v následujících výrobkových kategoriích.
Počet zúčastněných firem je 63, z toho 39 z ČR a 24 zahraničních.
Na trhu je 300 označených výrobků.

Přehled výrobkových kategorií:

Tepelně izolační materiály ze sběrového papíru
Oleje pro mazání řezných částí motorových pil
Prací prostředky pro textilie
Nátěrové hmoty ředitelné vodou
Teplovodní kotle na plynná paliva vybavené atmosférickým hořákem
Teplovodní kotle na plynná paliva vybavené hořákem s nuceným přívodem spalovacího vzduchu
Tekuté čisticí přípravky
Lepidla a tmely ředitelné vodou
Hygienický papír ze sběrového papíru
Grafický papír ze sběrového papíru
Teplovodní kotle průtočné na plynná paliva do výkonu 50 kW
Aglomerované materiály na bázi dřeva a výrobky z nich
Teplovodní kotle na biomasu
Brikety z dřevního odpadu
Hydraulické kapaliny
Světlé a tmavé infrazářiče na plynná paliva
Tenzidové mycí kosmetické prostředky
Textilní výrobky
Automatické pračky pro domácnost
Mazací, teplonosné a elektroizolační kapaliny pro oběhové systémy
Papírové odnosné tašky a nákupní pytle
Výrobky nasávané z papíroviny
Prostředky dočasné protikorozní ochrany k přímému nanášení
Zrcadla pro interiéry
Světelné zdroje
Hořáky na kapalná paliva do výkonu 150 kW
Teplovodní kotle na kapalná paliva do výkonu 70 kW
Trubky, tvarovky a potrubní systémy z polyolefinů
Lepenka a karton ze sběrového papíru a výrobky z nich
Zdrsňující posypové materiály z lehkého kameniva pro zimní údržbu pozemních komunikací

Výrobky označené ochrannou známkou Ekologicky šetrný výrobek

K 30. 6. 2003 jsou v jednotlivých výrobkových kategoriích propůjčeny známky Ekologicky šetrný výrobek následujícím výrobkům:

D5 - NATIONAL ECOLABELLING PROGRAM

The National Ecolabelling Program (hereinafter the National Program) provides the consumer with a guarantee that the labelled product has minimal detrimental impact on the environment and damages it far less than other comparable products. The Ministry of the Environment of the Czech Republic is the guarantor for the program.

The Minister of the Environment approves Directives with lists of requirements according to which individual products are evaluated in the given categories, and makes decisions on temporary awarding of the Environmentally Friendly Product Ecolabel. For this purpose, he names an Environmentally Friendly Product Council as his advisory body. The executive body for the National Program is the Environmentally Friendly Product Agency – a Department of the Czech Environmental Institute in Prague.

The labelling of Environmentally Friendly Products is one of the indirect instruments of environmental protection policy. It is an important element based on the principle of a voluntary approach and cooperation on the part of manufacturers in entering the selection and decision-making process, leading to awarding of the prestigious label to the product by the Minister of the Environment of the Czech Republic.

The National Program was announced publicly on April 14, 1994, with simultaneous promulgation of the first four Directives containing the requirements for temporary awarding of the Environmentally Friendly Product Ecolabel. The practical commencement of the National Program is connected with the awarding of the first labels on June 7, 1994. Over the period of its existence the National Program has not only entered the consciousness of consumers, but has also become an essential part of the advertising of manufacturers and importers in the market.

Further development of the sale and use of environmentally friendly products was supported by the Government of the Czech Republic in Resolution No. 720/2000 of July 19, 2000.

The National program is implemented in accord with the principles and targets of the revised EU Ecolabelling program, laid down by European Parliament and Council Resolution 1980/2000 (EC).

The main principles of the National Program include:

Character of the National Program

The National Program has the character of a selective process, beginning with an application by the producer/importer and progressing on the basis of pre-set basic and specific requirements for the selected category of products, that have been previously made public in the appropriate Directives containing the requirements.

The actual awarding of the Ecolabel is thus preceded by the establishing of stricter requirements than those contained in the binding legal regulations and Technical Standards, taking into consideration all the phases in the life cycle of the product.

Compliance with such strict requirements is voluntary for the producer/importer, who becomes more competitive in the domestic and foreign market when an Ecolabel is awarded to his product.

Directives with Requirements

The requirements for awarding of the Ecolabel are laid down in Directives for individual, precisely defined categories of products. These consist of two kinds of requirements:

The specific requirements are valid especially for savings in raw materials and energy, use of secondary raw materials, use of renewable sources of energy, limitation of emissions of pollutants, limitation or elimination of pollutants and poisonous substances, and limitation or elimination of waste.

Procedure in submitting an application for a product

The following procedure is followed in the selection process for awarding the Ecolabel:

If a Directive has already been issued for the given category of product, the applicant submits an application for a selection process to the Agency; this is to contain a protocol on appropriate tests confirming compliance with basic and specific requirements in the Directive. The conclusions of the selection process are to be submitted by the Agency at the latest within two months after commencement of the process in the form of a summary report on the product for a decision on awarding the right to use the Ecolabel, to the Minister of the Environment of the Czech Republic.

If the product is not included in the current Directives with requirements, then each submitted application for a product suitable for labelling as environmentally friendly is investigated, evaluated and submitted to the Council for further consideration.

Fees

The costs of evaluating and testing products in testing facilities and laboratories and completion of documents required for the application are paid by the applicant.

A single registration fee of 20 000 CZK is paid by the applicant on submitting an application to the Agency. The fees are used for further development of the National Program and advertising of the program.

Current Conditions of realization of the National Program (July 30, 2003)
As of July 30, 2003, a total of 31 Directives had been issued by the Ministry of the Environment with requirements for awarding the environmentally friendly product “Ecolabel” in the following product categories.
There are 63 participating companies, of which 39 in CR and 24 foreign companies.
There are 300 labelled products on the market.

Survey of product categories:

Thermal Insulation Material Made from Waste Paper
Oil for Lubricating the Chain Part of Chain Saws
Detergents for Textiles
Water-Based Coatings
Gas-Fuelled Hot-Water Boilers with Atmospheric Burners
Gas-Fuelled Hot-Water Boilers fitted with Burners with Forced Combustion-Air Feed
Liquid Cleaning Agents
Water-Based Adhesives and Sealants
Hygienic Paper Made from Recycled Paper
Graph Paper Made from Recycled Paper
Gas-Fuelled Flow-Through Hot-Water Boilers with an Output of up to 50 kW
Wood-Based Agglomerated Materials and Products
Biomass Hot-Water Boilers
Waste Wood Briquettes
Hydraulic Liquids
Gas-Fueled Light and Dark Infra-Radiators
Tenside Washing Cosmetic Preparations
Textile Products
Automatic Washers for Households
Lubricating, Thermally Conductive and Electrical Insulating Liquids for Circulation Systems
Paper Shopping Bags and Shopping Sacks
Drawn Products made from Paper Stock
Temporary Anti-Corrosion Protection Agents for Direct Application
Mirrors for Interiors
Light Sources
Burners for liquid fuel to an output of 150 kW
Liquid-fuel hot-water boilers to an output of 70 kW
Polyolefin pipes, adapting pipes and pipeline systems
Paperboard and cardboard from Recycled Paper and Products
Paperboard and cardboard from salvage paper and paper products
Abrasive light aggregate spreading material for winter maintenance of roadways
Environmentally Friendly Products

As of July 30, 2003, the following products were holders of Ecolabels in the individual product categories: