D4 - VÝDAJE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Celkové investice a vybrané stavby na ochranu životního prostředí

Akce na ochranu životního prostředí zahrnují:

Kapitola Jmenovité stavby na ochranu životního prostředí byla vypuštěna, protože ztratila opodstatnění. V době, kdy nebyly jiné údaje, vykazovaly se údaje podle jmenovitých staveb. Nyní jsou známy zdroje investic a jmenovité stavby jsou pouze jednou z částí těchto investic.

Poznámky k tabulkám:

Tab. D4.1.1 a tab. D4.1.2 Struktura výdajů

Z Fondu národního majetku (FNM) je podporováno financování sanačních prací souvisejících se starými zátěžemi. Další finanční prostředky na ochranu životního prostředí byly uvolněny z FNM přímo do Státního fondu životního prostředí, a to na ochranu ovzduší. Sledování jejich realizace pokračuje v rámci pravidel hospodaření s prostředky SFŽP.

Tab. D4.1.3 Struktura výdajů územních rozpočtů na ochranu životního prostředí, 1997–2002

Místními rozpočty se rozumí rozpočty obcí, měst, okresních úřadů a nově i krajských úřadů. Tyto položky nejsou obsaženy ve výdajích státního rozpočtu a státních fondů.

Tab. D4.2.2 až tab. D4.2.5 Struktura hmotných investic na ochranu životního prostředí

Podkladem pro údaje o hmotných investicích na ochranu životního prostředí byl výkaz ČSÚ Iv 3-01.

Tab. D4.4.1 až tab. D4.4.3 Daně a životní prostředí

Výběr titulů daňových úlev z důvodů ochrany životního prostředí byl proveden v souladu s vymezením výdajů na životní prostředí MŽP ČR, MF ČR a ČSÚ v rámci disponibilních dat.

U daně z nemovitosti se udává výše daňových úlev z důvodů ochrany životního prostředí podle zákona č. 338/1992 Sb., § 4 a § 9 ve znění platném v příslušných letech. U silniční daně se udává výše úlev podle zákona č. 16/1993 Sb., § 3 ve znění platném v příslušných letech. U spotřební daně za pohonné hmoty se udává výše úlev podle zákona č. 587/1992 Sb., ve znění platném v příslušných letech.

Pro úplnost byl přidán i výnos spotřební daně za topné oleje.

Podrobnější informace o investicích na ochranu životního prostředí lze získat v ČSÚ, oddělení statistiky životního prostředí.

D4 - ENVIRONMENTAL EXPENDITURES

Total investments and construction projects for environmental protection

Environmental protection projects include:

The chapter on “Specific construction works for environmental protection” has been omitted because it has lost justification. At the time when no other data were available, data was recorded according to specific construction works. Now the sources of investments are known and specific construction works are only one of the parts of these investments.

Notes for the tables:

Tab. D4.1.1 and Tab. D4.1.2 Structure of expenditures

Financing of decontamination work connected with environmental burdens from the past is financed by the National Property Fund (FNM). Further finances for environmental protection have been transferred from FNM directly to the State Environmental Fund for air protection programs. The implementation of these programs is progressing in the framework of the management of SFŽP finances.

Tab. D4.1.3 Structure of expenditures from territorial budgets for environmental protection, 1997–2002

Local budgets are considered to be the budgets of municipalities, cities, District Authorities and newly also Regional Authorities. These items are not contained in the expenditures from the state budget and state funds.

Tab. D4.2.2 to Tab. D4.2.5 Structure of tangible investments for environmental protection

Report of the Czech Statistical Office Iv 3-01 formed the basis for information on material investments for environmental protection.

Tab. D4.4.1 to Tab. D4.4.3 Taxes and the Environment

The selection of kinds of tax relief for reasons of environmental protection was carried out in accord with delimiting of expenditures for the environment by the Ministry of the Environment, the Ministry of Finance and the Czech Statistical Office in the framework of the available data.

For real estate taxes, all the tax reliefs for reasons of environmental protection pursuant to Act No. 338/1992 Col., § 4 and § 8, as amended in the given years, are given. For highway taxes, all the reliefs pursuant to Act No. 16/1993 Coll., § 3, as amended in the given years are given. For consumer taxes for motor fuels all the reliefs pursuant to Act No. 587/1992 Coll., as amended in the given years are given.

The revenue from consumer taxes on fuel oil are also included for completeness.

More detailed information on environmental protection investments are available in the Czech Statistical Office, Environment Statistics Unit.

D4.1  Výdaje na ochranu životního prostředí, hrazené ze státního rozpočtu, územních rozpočtů a státních fondů
          Environmental protection expenditures from the state budget, territorial budgets and state funds

Tab. D4.1.1 Výdaje na ochranu životního prostředí a pitnou vodu z centrálních zdrojů, 1995-2002
Expenditures for protection of the environment and drinking water from central sources, 1995-2002

Zdroj výdajů

1995

1996

19971)

19981)

19991)

20001)

20011)

20021)

Source of
expenditures

mil. Kč b. c.        mil. CZK c. p.

Státní rozpočet

9 200,7

8 324,8

4 401,0

4 732,4

5 540,2

5 038,4

4 313,7

4 954,8

State budget

Státní fondy2)

4 917,9

4 644,7

3 269,2

2 278,4

2 609,7

2 884,4

3 711,3

4 131,8

State funds2)

FNM

818,7

935,5

1 391,8

2 174,0

1 768,0

2 143,0

2 727,4

3 230

NPF

Celkem

14 937,3

13 905,0

9 062,0

9 184,8

9 917,9

10 065,8

10 752,4

12 316,6

Total

1) Od r. 1997 jsou z výdajů na ochranu životního prostředí vyloučeny výdaje na pitnou vodu.
Since 1997 budget expenditures on drinking water preparation were excluded from environmental protection expenditures.

2) do r. 1996 pouze SFŽP
Up to 1996 only SFŽP

Zdroj: MF ČR, MŽP ČR, SFŽP, FNM
Source: MF ČR, MŽP ČR, SFŽP, FNM

Tab. D4.1.2 Struktura výdajů státního rozpočtu na ochranu životního prostředí, 1997-2002
State budget expenditures for environmental protection, 1997-2002

Popis činností

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Item

tis. Kč b. c.          thous. CZK c. p.

Odvádění a čištění odpadních vod, kaly

689 108,71

466 757,78

588 632,48

521 331,44

423 064,51

748 307,16

Sewers and treatment of waste water,
sludges

Prevence znečišťování vody

-

-

-

-

853,74

619,91

Prevention of water pollution

Odvádění a čištění odpadních vod JN

 -

-

-

-

258,21

229,18

Sewers and treatment of waste water, n.e.c.

Úprava drobných vodních toků

167 757,17

435 586,28

236 308,31

154 109,35

235 999,56

307 031,18

Modification of small water courses

Ochrana vody celkem

856 865,88

902 344,06

824 940,79

675 440,79

660 176,02

1 056 187,43

Total water protection

Programy zateplování a úspor energie

368 704,50

336 508,01

310 711,37

219 158,76

114 937,42

112 211,83

Programs of insulation and energy savings

Změny technologií vytápění

101 152,06

87 801,45

405 243,64

94 304,98

0,00

39 976,89

Changes in heating technology

Monitoring ochrany ovzduší

-

-

-

-

2 274,02

1 472,77

Monitoring of air protection

Ostatní činnosti k ochraně ovzduší JN

285 077,41

1 324,67

4 362,12

2 007,46

2 657,51

44 933,69

Other activities in air protection n.e.c.

Ochrana ovzduší celkem

754 933,97

425 634,13

720 317,13

315 471,20

119 868,95

198 595,18

Total air protection

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

39 884,19

47 861,78

94 289,90

69 098,56

154 737,67

129 264,36

Collection of hazardous waste

Sběr a svoz komunálních odpadů

28 636,13

39 486,22

46 057,35

52 467,15

40 483,00

48 470,30

Collection of communal waste

Sběr a svoz ostatních odpadů

0,00

866,37

3 268,97

18 646,46

11 943,06

12 595,07

Collection of other waste

Využívání a zneškodňování nebezpečných
odpadů

-

-

-

-

504,22

228,06

Utilization and disposal of hazardous waste

Využívání a zneškodňování komunálního
odpadu

0,00

1 200,00

157,39

34,13

21,78

39,93

Utilization and disposal of communal waste

Využívání a zneškodňování ostatních odpadů

-

-

-

-

60,10

0,29

Utilization and disposal of other wastes

Prevence vzniku odpadů

-

-

-

-

72,80

53,70

Prevention of waste formation

Monitoring nakládání s odpady

-

-

-

-

1 148,97

691,84

Monitoring of waste management

Ostatní nakládání s odpady JN

76 558,34

86 434,52

58 452,66

54 931,69

64 209,64

45 692,51

Other waste management n.e.c.

Nakládání s odpady celkem

145 078,66

175 848,89

202 226,27

195 177,99

273 181,24

237 036,06

Total waste management

Protiporézní ochrana

-

-

-

-

59,85

12,60

Anti-porozity protection

Ochrana půdy a podzemní vody proti
znečišťujícím infiltracím

0,00

1 284,65

29 145,09

35 813,54

3 776,77

24 766,18

Protection of soil and ground water
against pollution by infiltration

Dekontaminace půd a čištění podzemní
vody

150 805,90

141 651,11

160 886,27

170 925,57

141 819,84

119 452,41

Soil decontamination and treatment
of ground water

Monitoring půdy a podzemní vody

-

-

-

-

693,01

291,27

Monitoring of the soil and ground water

Ostatní ochrana půdy a podzemní vody JN

1 442,15

62 183,16

61 824,76

51 189,72

64 421,23

41 277,17

Other protection of soil and ground
water n.e.c.

Ochrana půdy a podzemní vody celkem

152 248,05

205 118,92

251 856,12

257 928,83

210 770,70

185 799,63

Total protection of soil and ground water

Celospolečenské funkce lesů

377 653,61

465 492,42

501 457,66

477 158,31

312 587,68

300 807,00

General social function of forests

Revitalizace říčních systémů

213 747,10

343 121,13

402 442,96

254 171,04

245 897,13

211 037,89

Revitalization of river systems

Ochrana druhů a stanovišť

45 000,00

56 500,00

55 000,00

70 105,00

103 977,90

95 376,46

Protection of species and habitats

Chráněné části přírody

521 184,16

479 266,29

585 757,77

574 680,67

571 921,71

605 061,82

Protected parts of nature

Rekultivace půdy v důsledku těžební
a důlní činnosti apod.

0,00

218 993,49

219 000,00

227 000,00

154 225,00

55 000,00

Soil reclaiming following mining activities

Protierozní, protilavinová a protipožární
ochrana

121 554,00

178 204,00

408 973,40

352 503,23

183 403,75

281 084,69

Erosion, avalanche and fire prevention
measures

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

0,00

0,00

175,00

100,00

505,25

3 242,52

Care for the appearance of municipalities
and public greenery

Ostatní činnosti k ochraně přírody
a krajiny JN

145 511,34

172 719,63

264 149,13

261 520,02

281 848,74

198 002,69

Other activities in protection of nature
and the landscape n.e.c.

Ochrana biodiverzity a krajiny celkem

1 424 650,21

1 914 296,96

2 436 955,92

2 217 238,27

1 854 367,16

1 749 613,07

Total protection of biodiversity and
the landscape

Konstrukce a uplatnění protihlukových
zařízení

2 205,63

366,72

99,20

-

0,00

267,03

Construction and implementation of noise
prevention facilities

Protiradonová opatření

78 080,00

77 247,50

62 907,50

35 523,42

31 745,91

30 680,27

Anti-radon measures

Monitoring k zajišťování úrovně fyzikálních
faktoru

-

-

-

-

0,00

1 033,20

Measuring the level of physical factors

Ostatní činnosti k redukci fyzikálních vlivů

35 370,28

35 907,56

35 083,73

35 618,44

34 880,50

33 994,33

Other activities to reduce physical effects

Redukce působení fyzikálních faktorů
celkem

115 655,91

113 521,78

98 090,43

71 141,86

66 626,41

65 974,83

Total reduction of the impact of physical
factors

Ústřední státní správa v ochraně životního
prostředí

282 511,84

320 563,24

348 391,57

357 746,62

363 294,64

478 050,54

Central state administration
in environmental protection

Ostatní orgány státní správy v ochraně
životního prostředí

153 863,64

174 819,88

192 028,52

247 467,78

306 513,13

369 670,36

Other bodies of the state administration
in environmental protection

Ostatní správa v ekologii

-

-

-

-

3 509,06

11 531,39

Other administration in environmental activities

Správa v ochraně životního prostředí
celkem

436 375,48

495 383,12

540 420,09

605 214,40

673 316,83

859 252,29

Total administration in environmental
protection

Výzkum životního prostředí celkem

88 346,36

92 601,27

129 380,86

152 525,59

169 429,06

196 499,11

Total environmental research

Mezinárodní spolupráce v životním prostředí

30 954,91

27 749,82

31 568,96

28 507,83

31 023,88

43 757,07

International cooperation on the environment

Ekologická výchova a osvěta

18 341,35

18 207,21

17 030,09

18 412,18

21 770,22

18 590,03

Environmental enlightenment and public
awareness

Ekologické programy v dopravě

187 610,95

205 182,80

171 749,00

371 100,00

91 000,00

173 000,00

Environmental programs in transportation

Ekologické záležitosti a programy JN

189 889,98

156 554,86

115 697,57

130 225,62

142 219,05

170 502,79

Environmental aspects and programs n.e.c.

Ostatní činnosti v ekologii celkem

426 797,19

407 694,69

336 045,62

548 245,63

286 013,15

405 849,89

Total other environmental activities

Výdaje na ochranu ŽP celkem

4 400 951,71

4 732 443,82

5 540 233,23

5 038 384,56

4 313 749,52

4 954 807,49

Total expenditures for protection
of the environment

Zdroj: MF ČR
Source: MF ČR

Tab. D4.1.3 Struktura výdajů územních rozpočtů na ochranu životního prostředí, 1997-2002
Structure of expenditures from territorial budgets for environmental protection, 1997-2002

Popis činností

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Item

tis. Kč b. c.          thous. CZK c. p.

Odvod a čištění odpadních vod

5 878 481

5 047 813

5 755 911

5 607 682

6 221 762

6 423 165

Sewers and treatment of waste water

Prevence znečišťování vody

49 445

15 729

32 272

6 626

96 168

45 918

Prevention of water pollution

Odvod a čištění odpadních vod JN

64 412

84 263

95 711

101 649

108 323

158 944

Sewers and treatment of waste water n.e.c.

Úpravy drobných vodních toků

82 963

171 632

225 286

162 858

181 038

211 771

Modification of minor water courses

Ochrana vody celkem

6 075 301

5 319 437

6 109 180

5 878 815

6 607 291

6 839 798

Water protection, total

Programy zateplování a úspor energie

18 133

11 968

50 609

26 813

28 690

9 359

Promotion of insulation and energy savings

Změny technologií vytápění

1 207 751

590 575

603 050

507 607

548 119

343 496

Changes in heating technology

Monitoring ochrany ovzduší

12 457

13 298

13 041

16 163

16 296

16 539

Monitoring of air protection

Ostatní činnosti k ochraně ovzduší JN

19 773

12 110

9 206

44 625

11 135

23 876

Other activities in air protection n.e.c.

Ochrana ovzduší celkem

1 258 114

627 951

675 906

595 208

604 240

393 270

Air protection, total

Sběr a zpracování druhotných surovin

15 382

8 334

8 636

12 190

12 312

12 161

Collection and processing of secondary
raw materials

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

8 619

26 686

48 559

55 034

61 412

81 094

Collection of hazardous waste

Sběr a svoz komunálních odpadů

1 341 019

2 042 462

2 398 200

2 634 385

2 858 220

3 876 830

Collection of communal waste

Sběr a svoz ostatních odpadů

61 523

56 326

67 814

91 665

107 471

168 958

Collection of other waste

Využití a zneškodnění nebezpečných
odpadů

3 993

16 953

7 627

9 147

9 710

17 913

Utilization and disposal of hazardous waste

Využití a zneškodnění komunálních odpadů

403 861

332 411

605 529

566 264

531 517

552 999

Utilization and disposal of communal waste

Využití a zneškodnění ostatních odpadů

16 383

11 562

12 010

11 967

25 516

19 380

Utilization and disposal of other waste

Prevence vzniku odpadů

8 011

30 888

75 258

98 405

107 498

121 693

Prevention of waste formation

Monitoring nakládání s odpady

8 111

5 324

6 050

24 358

23 710

4 374

Monitoring of waste management

Ostatní nakládání s odpady JN

216 041

226 920

323 014

360 608

440 407

555 552

Other waste management n.e.c.

Nakládání s odpady celkem

2 082 943

2 757 866

3 552 697

3 864 023

4 177 773

5 410 954

Depositing of waste, total

Protierozní ochrana

7 958

5 753

10 145

8 189

4 626

4 787

Measures against erosion

Ochrana půdy a podzemní vody proti
znečišťujícím infiltracím

329

89

86

2 670

23

180

Protection of the soil and groundwater
against pollution through infiltration

Dekontaminace půd a čištění podzemní
vody

9 216

36 824

44 529

34 006

42 523

41 442

Decontamination of the soil and
purification of ground water

Monitoring půdy a podzemních vod

3 852

4 876

3 710

5 554

3 677

3 402

Monitoring of the soil and ground water

Ostatní ochrana půdy a vody JN

4 460

6 287

4 324

18 741

1 142

1 736

Other protection of the soil and water n.e.c.

Ochrana půdy a podzemní vody celkem

25 815

53 829

62 794

69 160

51 991

51 547

Protection of the soil and groundwater, total

Celospolečenské funkce lesů

195 983

206 392

176 973

129 294

36 826

28 959

Social function of forests

Revitalizace říčních systémů

42 272

48 623

85 085

83 234

79 236

48 002

Revitalization of river systems

Ochrana druhů a stanovišť

529 689

510 054

561 198

617 553

580 602

669 830

Protection of species and habitats

Chráněné části přírody

41 089

39 312

50 746

62 066

32 158

18 527

Protected parts of nature

Rekultivace půdy v důsledku těžeb
a důlních činnosti apod.

97 715

81 662

105 130

156 802

80 696

128 588

Reclaiming of soil following mining, etc.

Protierozní, protilavinová, protipožární
ochrana

25 113

93 729

185 999

183 769

56 282

45 528

Erosion, avalanche and fire prevention
measures

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

2 363 913

2 447 435

2 704 363

2 948 221

3 173 059

3 508 793

Care for the appearance of municipalities
and public greenery

Ostatní činnosti k ochraně přírody
a krajiny JN

99 991

94 253

98 034

202 465

110 955

116 777

Other activities in protection of nature
and the landscape n.e.c.

Ochrana biodiverzity a krajiny celkem

3 395 765

3 521 460

3 967 528

4 383 404

4 149 814

4 565 004

Protection of biodiversity
and the landscape, total

Konstrukce a uplatnění protihlukových
zařízení

6 278

159

7 495

5 098

201

1 373

Construction and implementation of noise
prevention measures

Protiradonová opatření

79 984

68 773

58 485

39 161

8 820

5 107

Anti-radon measures

Monitoring úrovně fyzikálních faktorů

1 839

959

1 168

1 680

787

658

Measuring the level of physical factors

Redukce působení fyzikálních faktorů

88 101

69 891

67 148

45 939

9 808

7 138

Reduction of the action of physical factors

Ekologická výchova a osvěta

11 612

11 978

13 304

20 363

15 856

30 491

Environmental enlightenment and public
awareness

Ekologická zátěž a programy JN

10 607

13 108

34 580

36 541

17 604

13 910

Environmental burdens and progr. n.e.c.

Ostatní činnosti v ekologii

22 219

25 086

47 884

56 904

33 460

44 401

Other work in the environment

Nejmenované par. odd. 37

1 367

5 739

4 990

4 727

8 497

21 202

Not included in par. 37

Celkem

12 949 625

12 381 259

14 488 127

14 898 180

15 642 874

17 333 314

Total

Zdroj: MF ČR
Source: MF ČR

Tab. D4.1.4 Struktura výdajů státních fondů na ochranu životního prostředí, 1997-2002
Structure of expenditures from state funds for environmental protection, 1997-2002

Popis činností

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Item

tis. Kč b. c.          thous. CZK c. p.

Odvádění a čištění odpadních vod, kaly

1 748 920,75

1 081 193,49

1 062 638,21

1 120 616,16

1 533 883,40

1 914 119,53

Sewers and treatment of waste water, sludges

Úprava drobných vodních toků

8 850,00

0,00

5 412,98

5 616,81

3 984,10

0,00

Modification of small water courses

Ochrana vody celkem

1 757 770,75

1 081 193,49

1 068 051,19

1 126 232,97

1 537 867,50

1 914 119,53

Total water protection

Odstraňování tuhých emisí

6 720,00

0,00

-

1 415,73

141,60

98,61

Programs of insulation and energy savings

Odstraňování plynných emisí

105 412,00

74 600,28

233,57

12 280,21

1 910,37

1 356,89

Elimination of gaseous emissions

Změny technologií vytápění

1 070 459,56

794 479,65

1 006 808,38

1 074 151,87

1 205 189,90

1 035 717,05

Changes in heating technology

Opatření ke snižování produkce
skleníkových plynů

2 701,79

870,90

8 573,68

52 895,50

265 331,43

349 672,53

Measures to decrease the production
of greenhouse gases

Změny výrobních technologií za účelem
odstranění emisí

31 224,27

12 628,82

16 525,82

12 647,44

4 125,31

2 147,64

Changes in production technology
to eliminate emissions

Monitoring ochrany ovzduší

0,00

1 200,00

 

180,00

16 839,20

35 457,31

Monitoring of air protection

Ostatní činnosti k ochraně ovzduší JN

48 032,97

20 117,18

7 615,05

8 835,24

11 565,53

301,51

Other activities in air protection n.e.c.

Ochrana ovzduší celkem

1 264 550,59

903 896,83

1 039 756,50

1 162 405,99

1 505 103,34

1 424 751,54

Total air protection

Využívání a zneškodňování nebez. odpadů

0,00

0,00

8 293,55

15 570,76

15 560,88

21 320,38

Utilization and disposal of hazardous wastes

Využívání a zneškodňování komunál. odpadů

15 422,07

39 561,94

161 176,53

249 198,92

328 314,48

269 569,07

Utilization and disposal of communal waste

Využívání a zneškodňování ostatních odpadů

0,00

0,00

1 087,39

7 682,41

8 050,00

1 238,21

Utilization and disposal of other wastes

Prevence vzniku odpadů

2 133,00

237,00

0,00

 

0,00

0,00

Prevention of waste formation

Ostatní nakládání s odpady JN

67 435,55

34 443,57

75 727,96

18 347,17

9 807,43

24 310,61

Other waste management n.e.c.

Nakládání s odpady celkem

84 990,62

74 242,51

246 285,43

290 799,26

361 732,79

316 438,27

Total waste management

Ochrana půdy a podzemní vody proti
znečišťujícím infiltracím

-

-

-

2 793,50

2 628,15

285,35

Protection of soil and ground water
against pollution by infiltration

Ochrana půdy a podzemní vody celkem

0,00

0,00

0,00

2 793,50

2 628,15

285,35

Protection of the soil and groundwater, total

Celospolečenské funkce lesů

19 181,96

47 998,94

36 330,03

8 722,86

3 284,03

8 648,85

General social function of forests

Ochrana druhů a stanovišť

742,79

666,14

747,55

369,16

283,00

644,93

Protection of species and habitats

Chráněné části přírody

4 730,85

20 806,62

49 644,61

81 453,86

57 511,05

126 631,94

Protected parts of nature

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

-

-

-

4 119,52

6 041,75

3 435,26

Care for the appearance of municipalities
and public greenery

Ostatní činnosti k ochraně přírody
a krajiny JN

51 771,81

61 923,97

49 799,00

77 423,67

80 831,29

143 438,82

Other activities in protection of nature
and the landscape n.e.c.

Ochrana biodiverzity a krajiny celkem

76 427,41

131 395,67

136 521,19

172 089,07

147 951,12

282 799,80

Total protection of biodiversity
and the landscape

Monitoring k zajišťování úrovně fyz. faktorů

-

-

-

-

0,00

15 828,44

Measuring the level of physical factors

Ostatní činnosti k redukci fyzikálních vlivů

-

-

-

6 934,57

30 371,71

13 980,85

Other activities to reduce physical effects

Redukce působení fyzikálních faktorů

0,00

0,00

0,00

6 934,57

30 371,71

29 809,29

Reduction of the impact of physical factors

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

57 030,59

71 632,46

81 190,17

98 068,57

97 994,79

107 883,57

Other administration in environmental protection

Správa v ochraně životního prostředí celkem

57 030,59

71 632,46

81 190,17

98 068,57

97 994,79

107 883,57

Total administration in environmental protection

Ekologická výchova a osvěta

11 152,98

10 496,98

5 263,50

3 180,10

13 571,48

42 475,07

Environmental enlightenment and public
awareness

Ekologické programy v dopravě

13 240,30

1 780,94

-

21 710,62

13 760,75

10 017,65

Environmental programs in transportation

Ekologické záležitosti a programy JN

3 987,52

3 719,63

32 644,95

182,73

255,15

3 264,34

Environmental aspects and programs n.e.c.

Ostatní činnosti v ekologii celkem

28 380,80

15 997,55

37 908,45

25 073,45

27 587,38

55 757,06

Total other environmental activities

Výdaje na ochranu ŽP celkem

3 269 150,76

2 278 358,51

2 609 712,93

2 884 397,38

3 711 236,78

4 131 844,41

Total expenditures for protection
of the environment

Zdroj: MF ČR
Source: MF ČR

Tab. D4.1.5 Běžné a kapitálové výdaje ze státního rozpočtu, státních fondů a územních rozpočtů na ochranu životního prostředí podle složek, 1997-2002
Current and capital expenditures from the state budget, state funds and territorial budgets for environmental protection according to the individual component of the environment, 1997-2002

Zdroj
Source

Složky
Component
of the environment

1997

1998

1999

2000

2001

2002

tis. Kč        thous. CZK

běžné
current

kapitálové
capital

běžné
current

kapitálové
capital

běžné
current

kapitálové
capital

běžné
current

kapitálové
capital

běžné
current

kapitálové
capital

běžné
current

kapitálové
capital

Státní
rozpočet
State
budget

ochrana vody
Water protection

229 307

627 559

294 307

608 037

296 675

528 266

201 783

473 658

289 061

371 115

405 277

650 910

ochrana ovzduší
Air protection

388 302

366 632

53 023

372 611

62 468

657 849

53 651

261 820

61 493

58 376

61 857

136 738

nakládání s odpady
Waste management

105 515

39 567

137 594

38 255

187 185

15 041

181 241

13 937

238 934

34 247

214 156

22 880

ochrana půdy
a podzemní vody
Protection of soil and
ground water

127 758

24 490

151 544

53 575

152 473

99 383

224 795

33 133

157 971

52 800

145 840

39 960

ochrana biodiverzity
a krajiny
Protection of
biodiversity and
the landscape

894 219

530 432

1 099 596

814 701

1 434 435

1 002 521

1 418 493

798 745

1 386 088

468 279

1 230 812

518 801

redukce působení
fyzikálních faktorů
Reduction of
the impact of physical
factors

26 791

88 865

25 792

87 730

28 788

69 303

59 142

11 999

46 484

20 143

44 608

21 367

správa v ochraně
životního prostředí
Administration in
environmental activities

390 897

45 478

410 195

85 188

471 825

68 595

529 736

75 478

594 021

79 296

761 618

97 634

výzkum životního
prostředí
Environmental research

76 216

12 130

71 111

21 490

100 049

29 332

119 764

32 761

137 782

31 647

163 672

32 827

ostatní činnosti
v ekologii
Other environmental
activities

209 263

217 535

285 237

122 458

242 392

93 654

261 313

286 933

279 713

6 300

298 024

107 827

Celkem/Total

2 448 268

1 952 687

2 528 397

2 204 047

2 976 290

2 563 943

3 049 920

1 988 465

3 191 548

1 122 202

3 325 862

1 628 946

Státní
fondy
State
funds

ochrana vody
Water protection

7 329

1 750 441

0

1 081 193

993

1 067 058

5 617

1 120 616

3 764

1 534 103

21 061

1 893 059

ochrana ovzduší
Air protection

51 928

1 212 623

19 297

884 600

5 831

1 033 925

8 167

1 154 239

19 995

1 485 108

52 460

1 372 291

nakládání s odpady
Waste management

10 421

74 570

-1 155

75 398

971

245 315

12 681

278 118

22 108

339 625

19 908

296 530

ochrana půdy
a podzemní vody
Protection of soil
and ground water

0

0

0

0

0

0

0

2 794

0

2 628

0

285

ochrana biodiverzity
a krajiny
Protection of
biodiversity and
the landscape

76 283

144

121 157

10 239

134 312

2 209

164 965

7 124

147 658

293

241 781

41 019

redukce působení
fyzikálních faktorů
Reduction of
the impact of physical
factors

0

0

0

0

0

0

0

6 935

0

30 372

15 828

13 981

správa v ochraně
životního prostředí
Administration in
environmental activities

51 710

5 321

65 351

6 281

74 295

6 895

89 127

8 941

87 551

10 444

99 386

8 498

výzkum životního
prostředí
Environmental research

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ostatní činnosti
v ekologii
Other environmental
activities

12 223

16 158

10 497

5 501

5 264

32 645

1 692

23 381

1 885

25 703

15 356

40 401

Celkem/Total

209 894

3 059 257

215 147

2 063 212

221 666

2 388 047

282 249

2 602 149

282 962

3 428 275

465 780

3 666 065

Územní
rozpočty
Territorial
budgets

ochrana vody
Water protection

590 996

5 484 305

648 097

4 671 340

644 694

5 464 486

613 601

5 265 214

624 099

5 983 191

757 458

6 082 339

ochrana ovzduší
Air protection

192 805

1 064 310

94 928

533 025

67 882

608 025

63 954

531 255

49 295

554 944

75 685

317 584

nakládání s odpady
Waste management

1 401 993

680 949

2 381 115

376 753

3 106 579

446 116

3 421 556

442 467

3 708 913

468 859

5 034 421

376 534

ochrana půdy
a podzemní vody
Protection of soil
and ground water

16 861

8 954

47 070

6 760

52 548

10 245

62 281

6 880

48 929

3 062

47 334

4 213

ochrana biodiverzity
a krajiny
Protection of biodiversity
and the landscape

2 851 881

543 884

2 844 407

677 053

3 078 244

889 285

3 341 473

1 041 931

3 300 515

849 299

3 549 162

1 015 842

redukce působení
fyzikálních faktorů
Reduction of the impact
of physical factors

79 257

8 842

34 402

35 490

24 622

42 526

24 024

21 914

3 950

5 858

3 133

4 006

správa v ochraně
životního prostředí
Administration in
environmental activities

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

výzkum životního prostředí
Environmental research

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ostatní činnosti v ekologii
Other environmental
activities

17 282

4 937

21 073

4 013

26 333

21 552

29 114

27 790

20 541

12 918

31 557

12 884

nespecifikované
Not specified

1 195

171

1 217

4 522

1 227

3 763

1 524

3 204

735

7 763

2 832

18 370

Celkem/Total

5 152 270

7 796 352

6 072 309

6 308 956

7 002 129

7 485 998

7 557 527

7 340 655

7 756 977

7 885 894

9 501 582

7 831 772

Celkem SR, SF, ÚR/Total

7 810 432

12 808 296

8 815 853

10 576 214

10 200 085

12 437 988

10 889 695

11 931 268

11 231 486

12 436 371

13 293 224

13 126 782

Zdroj: MŽP ČR
Source: MŽP ČR

Tab. D4.1.6 Podpory ze zahraničí na akce k ochraně životního prostředí, 1993-2003
Support from abroad for environmental protection projects, 1993-2003

Program – projekt
Program – project

Rok
Year

Rozpočet
(mil. Kčs/Kč)
Budget
(mil. CSK/CZK)

Podpora sektoru životního prostředí z národního programu Phare
National Phare Programme – Environment

Bankovní ekologický program pro malé a střední podnikatele – výhodné půjčky
pro ekologické projekty
Business environmental program (BEP) – loans for environmental projects
of private business

1996

162,0

Technická pomoc – posouzení projektů z ekologických hledisek
Technical consulting to BEP – environmental evaluation of project proposals

1996

11,0

Pomoc procesu vyjednávání (vstupu do EU)/Assistance to the negotiation process

1996

7,2

Vývoj řídicího informačního systému pro aproximace (katalogizace metadat
v oblasti životního prostředí)
Development of management information system for approximation
(meta-data in the environment)

1997

27,0

Podpora zavádění EMAS/Support for the introduction of EMAS

1997

22,0

Podpora účasti veřejnosti v rozhodovacím procesu o životním prostředí
Integrated environmental decision making and support for public participation

1997

22,0

Implementace směrnic Evropské komise v oblasti ochrany ovzduší a nakládání
s odpady
Implementation/Investment strategies for EC air and waste directives

1998

36,0

Podpora kontrolních institucí v oblasti životního prostředí (projekt zaměřen na ČIŽP)
Strengthening the institutional/regulatory capacity in the environmental sector

1998

41,0

Podpora sektoru životního prostředí z národního programu Phare                   
National Phare Programme – Environment

2002

243,97

Vláda SRN/The Government of the Federal Republic Germany

Ochrana vody
Water protection

1994

152,7

1996

208,9

Ochrana ovzduší
Air protection

1992

425,8

1994

603,5

1996

21,6

1997

98,7

GEF/Global Environmental Facility

Ochrana biologické rozmanitosti/Biodiversity protection

1993

58,3

Vytěsňování látek poškozujících ozonovou vrstvu
Removal of substances depleting the ozone layer

1994

66,2

Národní strategie ochrany biologické rozmanitosti
The national strategy of biodiversity protection

1998

3,5

Využití odpadního tepla Kyjov
Utilization of waste heat from the central heating system in Kyjov

1998

186,7

Implementace Směrnic Evropské komise v oblasti ochrany vod – projekt
navržen ve formě TWINNING
Implementation/Investment strategies for EC water protection directives –
project proposed as TWINNING

1999

36,0

ISPA

Rozšíření kanalizace v Brně/Enlargement of the sewerage system in Brno

2000

624

Výstavba kanalizace v Ostravě/Construction of sewerage in Ostrava

2000

582

Rekonstrukce osmi ČOV, úpravny vody a vodovodu v Ústeckém kraji
Reconstruction of eight waste water treatment plants, water treatment plants
and water mains in the Ústí nad Labem Region

2001

439

Rekonstrukce ČOV a kanalizace v Jihlavě
Reconstruction of the waste water treatment plant and sewers in Jihlava

2001

328

Rekonstrukce kanalizace v Olomouci/Reconstruction of the sewers in Olomouc

2001

345

Rekonstrukce ČOV a vodovodů, výstavba kanalizace v okrese Jeseník
Reconstruction of waste water treatment plants and water mains, construction
of sewers in the Jeseník District

2002

312

Rekonstrukce kanalizace v Ostravě a ČOV v Brně
Reconstruction of the sewers in Ostrava and waste water treatment plant in Brno

2003

101,1

Zdroj: MŽP ČR
Source: MŽP ČR

D4.2  Investice na ochranu životního prostředí
          Investments for protection of the environment

Tab. D4.2.1 Podíl investic na ochranu životního prostředí na HDP v letech 1992-2001
Fraction of environmental investment in the gross domestic product, 1992-2001

Rok
Year

Investice na ochranu ŽP
Environmental pollution
control investment projects

Hrubý domácí produkt1)
Gross domestic product1)

Podíl v %
Percentage

mld. Kčs/Kč b. c.          bn. CSK/CZK c. p.

%

1992

17,0

842,6

2,0

1993

19,9

1 020,3

2,0

1994

28,3

1 182,8

2,4

1995

32,3

1 381,1

2,3

1996

37,0

1 567,0

2,4

1997

40,5

1 679,9

2,4

1998

35,2

1 839,1

1,9

1999

29,0

1 902,3

1,5

2000

21,4

1 984,8

1,1

2001

19,9

2 175,2

0,9

1) V r. 2001 byl proveden zpětný přepočet HDP za předchozí roky viz Čtvrtletní národní účty ČR v 1. čtvrtletí 2001, ČSÚ 2001.
In 2001, recalculation of GDP was carried out for the previous years, see the Quarterly national accounts of CR in the 1
st quarter of 2001, ČSÚ 2001.

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. D4.2.2 Celkové investice na ochranu životního prostředí1) v letech 1991-2001
Total investments for environmental protection1), 1991-2001

Zaměření
Projects

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

mil. Kčs/Kč b. c.          mil. CSK/CZK c. p.

ČR celkem
CR, total

9 376

16 954

19 890

28 272

32 252

37 036

40 503

35 160

28 956

21 399

19 892

v tom:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ochrana vody
(s výjimkou podzemní)
Water protection
(excl. groundwater)

4 626

7 224

8 715

10 843

10 246

10 011

11 275

8 291

8 839

8 567

8 815

ochrana ovzduší
a klimatu2)
Protection of the air
and climate
2)

3 187

5 755

7 876

13 489

17 886

21 475

22 323

20 141

15 762

8 407

7 057

nakládání s odpady
Waste management

1 427

3 115

2 893

3 127

2 772

3 449

4 765

4 698

2 597

2 270

1 463

ochrana přírody
a krajiny3)
Protection of nature
and the landscape
3)

136

72

109

162

374

659

1 081

1 162

1 091

1 549

1 437

redukce vlivu
fyzikálních faktorů
Impact of physical
factors abatement

-

788

297

651

974

567

455

313

241

277

632

ochrana půdy a
podzemní vody
Protection of the soil
and groundwaters

-

-

-

-

-

875

604

555

426

329

488

1) do r. 1994 pouze hmotné investice
Up to 1994 tangible investments only.

2) do r. 1995 ochrana čistoty ovzduší
Up to 1995, air protection.

3) do r. 1995 rekultivace půdy
Up to 1995, land reclaiming.

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. D4.2.3 Investice na ochranu životního prostředí podle zdrojů financování v r. 2001
Investments for environmental protection based on source of finances in 2001

 

Celkem
Total

v tom:

vlastní
zdroje
Own
resources

návratné
úvěry
Loans

podpora
z veřejných
rozpočtů
Support
from public
budgets

granty a
dotace ze
zahraničí
Grants and
subsidies

from
abroad

ostatní
Other

tis. Kč b. c.          thous. CZK c. p.

Hmotné a nehmotné investice
celkem
Tangible and intangible
investments, total

19 892 288

12 465 120

2 482 024

3 640 365

588 530

716 249

v tom:
of which:

 

 

 

 

 

 

ochrana vody
(s výjimkou podzemní)
Water protection
(excluding groundwater)

8 814 605

4 840 673

1 338 164

1 685 140

283 942

666 686

ochrana ovzduší a klimatu
Protection of the air and
climate

7 056 835

5 108 846

859 418

1 029 448

22 521

36 602

nakládání s odpady
Waste management

1 462 798

1 031 686

232 353

188 167

4 998

5 594

ochrana přírody a krajiny
Protection of nature and
the landscape

1 437 562

639 444

48 441

467 310

1)

7 367

redukce vlivu fyzikálních faktorů
Impact of physical factors
abatement

631 795

448 419

1)

179 607

1)

0

ochrana půdy a podzemní vody
Protection of the soil and
groundwaters

488 693

396 052

1)

90 693

1)

0

1) individuální údaj
individual data

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. D4.2.4 Pořízené investice na ochranu životního prostředí v r. 2001 podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ)
Acquired investments for environmental protection in 2001 according to the branch classification of economic activity

Odvětví

Celkem
Total

Ochrana vody
(s výjimkou
podzemní)
Water protec-
tion (except
underground
water)

Ochrana
ovzduší
a klimatu
Protection
of the air
and climate

Nakládání
s odpady
Waste
management

Ochrana
přírody
a krajiny
Protection
of nature
and the
landscape

Redukce vlivu
fyzikálních
faktorů
Limitation
of the impact
of physical
factors

Ochrana půdy
a podzemní
vody
Protection
of soil and
groundwater

Branch

tis. Kč b. c.        thous. CZK c. p.

Pořízené investice celkem

19 892 288

8 814 605

7 056 835

1 462 798

1 437 562

631 795

488 693

Total acquired investments

z toho:

 

 

 

 

 

 

 

 

A+B

Zemědělství, myslivost,
lesní hospodářství, rybolov

136 454

17 684

12 874

2 253

103 021

1)

570

Agriculture, hunting, forestry
and fishing

CA

Dobývání energetických
surovin

946 643

66 587

594 310

1)

1)

1)

1)

Mining and quarrying of
energy producing materials

CB

Dobývání ostatních
nerostných surovin

83 087

6 522

9 749

1)

1)

1)

62 958

Mining and quarrying except
energy producing materials

DA

Průmysl potravinářský

122 676

55 964

23 035

30 160

10 438

2 812

1)

Manufacture of food

DB

Textilní a oděvní průmysl

116 344

13 341

75 196

21 412

0

1)

1)

Manufacture of textiles
and textile products

DC

Kožedělný průmysl

0

0

0

0

0

0

0

Manufacture of leather
and leather products

DD

Dřevozpracující průmysl

29 989

1)

29 527

1)

0

0

i.d.

Manufacture of wood
and wood products

DE

Papírenský a polygrafický
průmysl

64 592

15 247

11 893

1)

0

0

i.d.

Manufacture of pulp, paper
and paper products

DF

Koksování, rafinérské zpra-
cování ropy, výroba jader-
ných paliv, radioaktivních
prvků a sloučenin

92 697

1)

1)

0

1)

0

8 084

Manufacture of coke,
refined petroleum products
and nuclear fuel

DG

Chemický
a farmaceutický průmysl

434 735

168 428

169 286

33 651

1)

43 894

11 907

Manufacture of chemicals,
chemical products and
man-made fibres

DH

Gumárenský a plastikářský
průmysl

35 512

11 185

20 141

1)

0

1)

1 766

Manufacture of rubber
and plastic products

DI

Průmysl skla, keramiky,
porcelánu a staveb. hmot

276 285

15 143

169 794

79 577

6 101

3 328

2 342

Manufacture of other
non-metalic mineral products

DJ

Výroba kovů
a kovodělných výrobků

117 252

15 802

71 314

15 718

1)

7 200

7 171

Manufacture of basic metals
and fabricated metal products

DK

Výroba strojů a zařízení
pro další výrobu

70 009

5 359

57 034

2 147

0

1)

5 168

Manufacture of machinery
and equipment a.e.c.

DL

Výroba elektrických
a optických přístrojů

189 395

138 755

29 779

15 214

0

4 502

1)

Manufacture of electrical
and optical equipment

DM

Výroba dopravních
prostředků

414 469

91 124

261 566

14 607

1)

12 449

33 012

Manufacture of transport
equipment

DN

Zpracovatelský průmysl
jinde neuvedený

66 981

3 747

19 570

43 649

0

1)

0

Manufacturing a.e.c.

E

Výroba a rozvod elektřiny,
plynu a vody

3 203 101

916 590

1 510 819

243 201

376 123

98 965

57 403

Electricity, gas and water
supply

F

Stavebnictví

355 657

25 375

287 220

36 752

1)

0

1)

Construction

G

Obchod, opravy
motorových vozidel,
prodej pohon. hmot

62 674

9 716

45 346

2 773

i.d.

i.d.

4 467

Business, repairs of motor
vehicles aned motorcycles,
sale of automotive fuel

H

Pohostinství a ubytování

6 628

1)

1)

1)

1)

0

1)

Hotels and restaurants

I

Doprava, skladování,
pošta a telekomunikace

820 954

66 237

292 814

8 346

22 829

168 784

261 944

Transport, storage
and communication

J

Peněžnictví a pojišťovnictví

1)

1)

0

0

0

0

0

Financial intermediation

K

Činnosti v oblasti
nemovitostí, služby pro
podniky, výzkum a vývoj

345 071

335 211

6 651

1)

i.d.

0

1)

Real estate and business
activities, research and
development

L

Veřejná správa, obrana,
sociální zabezpečení

10 711 808

6 576 242

2 914 835

374 887

816 364

19 600

9 880

Public administration and de-
fence, compulsory social security

M

Školství

56 726

5 507

51 044

0

1)

1)

0

Education

N

Zdravotnictví, veterinární
a sociální činnosti

66 899

10 158

43 436

7 858

1)

3 414

0

Health and social activities

O

Ostatní veřejné, sociální
a osobní služby

1 065 649

225 880

296 286

479 779

56 063

1)

392

Other community and social
service activities

1) individuální údaj
individual data

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. D4.2.5 Hmotné investice na ochranu životního prostředí v r. 2001 podle institucionálních sektorů
Tangible investments for environmental protection in 2001 according to the institutional sectors

Sektor

Celkem
Total

Ochrana vody
(s výjimkou
podzemní)
Water
protection
(excluding
groundwater)

Ochrana
ovzduší
a klimatu
Protection
of air
and climate

Nakládání
s odpady
Waste
management

Ochrana
přírody
a krajiny
Protection
of nature and
landscape

Redukce vlivu
fyzikálních
faktorů
Impact
of physical
factors
abatement

Ochrana půdy
a podzemní
vody
Protection
of soil and
groundwater

Sector

tis. Kč b. c.        thous. CZK c. p.

Celkem

19 892 288

8 814 605

7 056 835

1 462 798

1 437 562

631 795

488 693

Total

11000 Nefinanční podniky
a korporace

7 787 687

1 961 296

3 460 605

1 040 664

452 319

434 441

438 362

Nonfinancial corporations

z toho:

 

 

 

 

 

 

 

of which:

   11001 veřejné nefinanční
   podniky a korporace

2 348 415

310 152

1 078 929

163 298

226 017

278 053

291 966

   Public nonfinancial
   corporations

   11002 soukromé nefinanční
   podniky a korporace

3 159 688

1 167 119

1 103 485

464 093

202 057

126 737

96 197

   Private nonfinancial
   corporations

   11003 nefinanční podniky
   a korporace se
   zahraniční kontrolou

2 279 584

484 025

1 278 191

413 273

24 245

29 651

50 199

   Foreign-controlled non-
   financial corporations

12000 Peněžní instituce
a korporace

1)

1)

-

-

-

-

-

Monetary institutions and
corporations

13000 Vládní sektor

11 702 376

6 639 550

3 418 300

422 101

981 731

190 363

50 331

General government

z toho:

 

 

 

 

 

 

 

 

   13110 ústřední vládní sektor

499 728

27 026

100 367

1 148

159 617

170 769

40 801

   Central government

   13130 místní vládní sektor

11 202 648

6 612 524

3 317 933

420 953

822 114

19 594

9 530

   Local government

   15000 Soukromé neziskové
   instituce pro domácnost

402 224

213 758

177 930

1)

1)

1)

-

   Non-profit private
   institutions serving
   households

1) individuální údaj
individual data

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. D4.2.6 Pořízené investice na ochranu životního prostředí podle zaměření a kraje sídla investora v r. 2001
Acquired investments for environmental protection according to purpose and region of the seat of the investor in 2001

Kraj

ČR celkem
Total

Ochrana vody
s výjimkou
podzemní
Water protection
(excluding
groudwater)

Ochrana ovzduší
a klimatu
Protection of air
and climate

Nakládání
s odpady
Waste
management

Ochrana přírody
a krajiny
Protection
of nature and
landscape

Redukce vlivu
fyzikálních
faktorů
Impact of
physical factors
abatement

Ochrana půdy
a podzemní
vody
Protection
of soil and
groundwater

Region

tis. Kč b. c.        thous. CZK c. p.

ČR celkem

19 892 288

8 814 605

7 056 835

1 462 798

1 437 562

631 795

488 693

Total

v tom:

 

 

 

 

 

 

 

 

Hl. m. Praha

4 381 484

2 474 958

685 297

205 201

791 760

175 526

48 742

Capital City
of Prague

Středočeský

3 005 515

1 245 878

1 128 474

196 687

69 841

54 426

310 209

Středočeský

Jihočeský

835 354

467 267

277 931

48 221

19 397

3 556

18 982

Jihočeský

Plzeňský

879 262

494 015

295 093

69 874

19 130

1)

1)

Plzeňský

Karlovarský

1 050 032

363 015

643 259

28 058

5 666

4 604

1)

Karlovarský

Ústecký

2 321 844

746 746

1 159 131

115 562

28 383

254 140

17 882

Ústecký

Liberecký

356 232

90 691

178 595

73 604

1)

1 162

10 878

Liberecký

Královéhradecký

480 085

193 089

201 128

53 911

19 387

775

11 795

Královéhradecký

Pardubický

734 367

256 756

192 967

184 064

18 925

73 732

7 923

Pardubický

Vysočina

846 413

218 906

522 408

54 548

35 300

1)

11 470

Vysočina

Jihomoravský

1 173 797

655 186

174 289

183 358

151 950

3 106

5 908

Jihomoravský

Olomoucký

1 342 625

725 329

377 855

50 066

183 024

5 352

1)

Olomoucký

Zlínský

1 129 029

365 601

658 992

77 532

18 965

4 091

3 848

Zlínský

Moravskoslezský

1 356 249

517 168

561 416

122 112

74 532

46 544

34 477

Moravskoslezský

1) individuální údaj
individual data

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. D4.2.7 Pořízené investice na ochranu životního prostředí podle zdrojů financování a kraje sídla investora v r. 2001
Acquired investments for environmental protection according to the source of financing and region of the seat of the investor in 2001

Kraj

ČR celkem
Total

Vlastní zdroje
Own resources

Návratné úvěry
Loans

Podpora z veřej-
ných rozpočtů
Support from
public budgets

Granty a dotace
ze zahraničí
Grant and subsidies
from abroad

Ostatní
Other

Region

tis. Kč b. c.        thous. CZK c. p.

ČR celkem

19 892 288

12 465 120

2 482 024

3 640 365

588 530

716 249

Total

v tom:

 

 

 

 

 

 

 

Hl. m. Praha

4 381 484

2 868 240

8 643

626 691

1)

1)

Capital City
of Prague

Středočeský

3 005 515

2 029 656

342 300

627 067

0

6 492

Středočeský

Jihočeský

835 354

429 141

181 178

213 988

5 859

5 188

Jihočeský

Plzeňský

879 262

540 915

149 895

174 296

6 584

7 572

Plzeňský

Karlovarský

1 050 032

792 325

89 317

138 173

1)

1)

Karlovarský

Ústecký

2 321 844

1 451 196

500 455

200 793

168 820

1)

Ústecký

Liberecký

356 232

182 752

84 123

61 892

27 465

0

Liberecký

Královéhradecký

480 085

315 116

76 461

76 866

0

11 642

Královéhradecký

Pardubický

734 367

471 030

84 183

171 182

0

7 972

Pardubický

Vysočina

846 413

444 755

109 398

248 395

20 415

23 450

Vysočina

Jihomoravský

1 173 797

715 208

185 427

243 875

18 369

10 918

Jihomoravský

Olomoucký

1 342 625

632 783

335 041

355 009

18 441

1)

Olomoucký

Zlínský

1 129 029

775 101

93 750

209 399

27 552

1)

Zlínský

Moravskoslezský

1 356 249

816 902

241 853

292 739

1)

3 744

Moravskoslezský

1) individuální údaj
individual data

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. D4.2.8 Pořízené investice na ochranu životního prostředí podle místa investice v běžných cenách, 2000-2001
Acquired investments for environmental protection according to place of investment, in current prices, 2000-2001

Kraj

2000

2001

Region

tis. Kč b. c.    thous. CZK c. p.

ČR celkem

21 399 577

19 892 288

Total

v tom:

 

 

 

hl. m. Praha

2 694 074

3 121 902

Capital City of Prague

Středočeský

3 122 121

3 089 417

Středočeský

Jihočeský

820 623

891 671

Jihočeský

Plzeňský

810 102

911 999

Plzeňský

Karlovarský

797 105

1 037 015

Karlovarský

Ústecký

3 177 304

2 385 523

Ústecký

Liberecký

563 584

579 497

Liberecký

Královéhradecký

631 621

600 028

Královéhradecký

Pardubický

795 472

868 214

Pardubický

Vysočina

1 992 929

1 092 478

Vysočina

Jihomoravský

1 286 928

1 284 513

Jihomoravský

Olomoucký

1 187 151

1 421 599

Olomoucký

Zlínský

787 123

1 190 473

Zlínský

Moravskoslezský

2 733 440

1 417 959

Moravskoslezský

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

D4.3  Státní fond životního prostředí (SFŽP)
          State Environmental Fund (SFŽP)

Tab. D4.3.1 Příjmy SFŽP podle druhu příjmu, 1997-2002
Incomes of SFŽP according to the type of income, 1997-2002

Rozpočtová položka

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Budget item

mil. Kč        mil. CZK

Úplaty, poplatky, pokuty

2 689,9

2 325,8

2 107,0

1 800,3

1 539,9

1 821,7

Charges, payments, fines

Splátky, úroky z půjček

786,6

1 075,3

1 252,8

1 399,2

1 391,3

1  353,2

Instalments, interest
on loans

Program ochrany
ovzduší (převod z FNM)

1 500,0

-

-

-

-

-

Air Protection Program
(transfer from the National
Property Fund)

Ostatní (úroky z vkladů,
vratky půjček, finanční
vypořádání a ostatní
příjmy)

322,1

366,0

360,0

301,6

310,5

239,6

Others (interests on deposits,
loans relieves, settlement
and other incomes)

Příjmy celkem

5 298,6

3 767,1

3 719,8

3 501,1

3 241,7

3 414,5

Total income

Zdroj: SFŽP
Source: SFŽP

Tab. D4.3.2 Příjmy SFŽP dle složek životního prostředí, 1993-2002
Income of SFŽP according to the individual component of the environment, 1993-2002

Rok
Year

Voda
Water

Ovzduší
Air

Odpady
Waste

Péče o krajinu2)
Management
of landscape
2)

Celkem
Total

mil. Kčs/Kč        mil. CSK/CZK

1993

1 153,2

854,5

358,0

325,8

2 767,63)

1994

975,6

2 471,21)

451,8

514,9

4 489,13)

1995

795,2

3 057,81)

640,0

375,1

4 959,53)

1996

782,6

3 677,01)

323,0

448,34)

5 354,23)

1997

849,7

3 503,71)

140,2

469,94)

5 298,63)

1998

953,0

1 804,51)

194,6

470,14)

3 767,13)

1999

1 106,0

1 604,81)

191,5

463,04)

3 719,83)

2000

1 196,9

1 393,9

144,0

484,14)

3 501,13)

2001

1 212,8

1 226,61)

144,7

355,42)

3 241,73)

2002

1 450,4

1 153,31)

232,5

364,44)

3 414,53)

1) včetně zpoplatnění freonů (r. 1998 asi 38,5 mil. Kč, r. 1999 asi 35,8 mil. Kč, r. 2000 asi 32,6 mil. Kč, r. 2001 asi 41,6 mil. Kč, r. 2002 asi  58,0 mil. Kč), převodu z Fondu národního majetku na Program ochrany ovzduší (POO) (od r. 1998 – převod se již neprováděl) a splátek půjček POO (v r. 1998 asi 2,8 mil. Kč), v r. 2000 ostatní Kancelář fondu asi 282,2 mil. Kč
Including charges for freons (about 38.5 mil. CZK in 1998, about 35.8 mil. CZK in 1999, about 32,6 mil CZK in 2000, about 41,6 mil CZK in 2001, about 58,0 mil CZK in 2002), transfer from FNM for the Air Protection Program (POO) (since 1998 – transfer not practised) and instalments on POO loans (about 2.8 mil. CZK in 1998); other Office of the Fund in 2000, about 282.2 mil. CZK.

2) výnosy odvodů za zábor zemědělské a lesní půdy k nezemědělským a nelesním účelům a podíl na výnosu pokut za porušení zákonů č. 114/1992 Sb., č. 334/1992 Sb. a č. 289/1995 Sb. v platném znění
Income from charges for use of agricultural and forest land for nonagricultural and nonforest purposes and share of income from fines levied for failure to comply with Act No. 114/1992 Coll., Act No. 334/1992 Coll. and Act No. 289/1995 Coll., as amended.

3) součet vyšší o položku ostatní a položku ostatní příjmy KF
Sum increased by the “other” item and “other income of KF” item.

4) údaj vyšší o poplatky za odnětí půdy z lesního půdního fondu (r. 1996 asi 10 mil. Kč, r. 1997 asi 17,5 mil. Kč, r. 1998 asi 34,4 mil. Kč, r. 1999 asi 31 mil. Kč, r. 2000 asi 30,6 mil. Kč, r. 2001 asi 35,7 mil. Kč, r. 2001 asi 36,0 mil. Kč).
Sum increased by payments for removal of land from the forest land fund (1996 approx. 10 mil. CZK, 1997 approx. 17.5 mil. CZK, 1998 approx. 34.4 mil. CZK, 1999 approx. 31 mil. CZK, 2000 approx. 30,6 mil. CZK, 2001 approx. 35,7 mil. CZK, 2001 approx. 36,0 mil. CZK).

Zdroj: SFŽP
Source: SFŽP

Tab. D4.3.3 Výdaje SFŽP podle složek životního prostředí, 1993-2002
SFŽP expenditures according to the individual components of the environment, 1993-2002

Rok
Year

Voda
Water

Ovzduší
Air

Odpady
Waste

Péče o krajinu
Management
of landscape

Celkem
Total

mil. Kčs/Kč        mil. CSK/CZK

1993

1 672,4

936,7

214,2

45,3

2 894,52)

1994

1 993,7

1 228,01)

178,1

144,4

3 584,22)

1995

2 163,3

2 379,31)

248,7

87,9

4 917,92)

1996

1 946,2

2 279,71)

145,3

232,1

4 644,72)

1997

1 891,6

1 204,31)

60,5

139,4

3 364,22)

1998

1 083,5

907,71)

69,9

167,8

2 301,22)

1999

1 073,1

1 061,91)

242,6

167,7

2 620,52)

2000

1 129,5

1 192,11)

290,8

187,9

2 899,82)

2001

1 604,3

1 551,81)

361,7

180,2

3 800,02)

2002

1 973,43)

1 519,21)

303,2

323,5

4 225,62)

1) včetně výdajů na freony (r. 1998 asi 0,9 mil. Kč, r. 2001 asi 2,4 mil. Kč, r. 2002 asi 16,6 mil. Kč), POO (r. 1998 asi 309,6 mil. Kč, r. 1999 189,2 mil. Kč, r. 2001 30,3 mil. Kč, r. 2002 asi 17,1 mil. Kč) a obnovitelné zdroje energie (r. 2000 – 43,8 mil. Kč, r. 2001 – 278,3 mil. Kč, r. 2002 – 361,7 mil. Kč).
Including expenditures for freons (i.e. about 0.9 mil. CZK in 1998, about 2,4 mil. CZK in 2001, about 16,6 mil. CZK in 2002) and the Air Protection Program (about 309.6 mil. CZK in 1998, about 189.2 mil. CZK in 1999, about 30,3 mil. CZK in 2001, about 17,1 mil. CZK in 2002) and renewable sources of energy (43,8 mil. CZK in 2000, 278,3 mil. CZK in 2001, 361,7 mil. CZK in 2002).

2) součet vyšší o položku ostatní výdaje KF
Sum increased by the “other expenditures of KF” item.

3) včetně výdajů na kofinancování projektů v rámci programu ISPA (r. 2002 – 10,5 mil. Kč)
including data on cofinancing of projects in the framework of the ISPA program (10.5 mil. CZK in 2002)

Zdroj: SFŽP
Source: SFŽP

Tab. D4.3.4 Podíl půjček na výdajích SFŽP, 1995-2002
Percentage of loans in SFŽP expenditures, 1995-2002

 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

 

%

Podíl

47,9

44,1

41,4

42,9

33,5

26,03

27,4

19,0

Percentage

Zdroj: SFŽP
Source: SFŽP

Tab. D4.3.5 Saldo příjmů a výdajů SFŽP podle složek životního prostředí v r. 2002
Difference between SFŽP income and expenditures in 2002

Položka

Skutečné příjmy
Real Revenues

Podíl
Share

Skutečné výdaje
Real Expenditures

Podíl
Share

Saldo
Difference

Item

mil. Kč
mil. CZK

%

mil. Kč
mil. CZK

%

mil. Kč
mil. CZK

Ochrana vod

1 450,38

42,5

1 962,89

46,5

–512,51

Water Protection

ISPA

0,00

0,0

10,52

0,2

–10,52

ISPA

Ochrana ovzduší

1 095,31

32,1

1 123,77

26,6

–28,46

Air Protection

Obnovitelné
zdroje energie

0,00

0,0

361,76

8,6

–361,76

Renewable sources
of energy

POO

0,00

0,0

17,06

0,4

–17,06

Air Protection Program

Freony

57,99

1,7

16,63

0,4

41,36

Freons

Ochrana přírody

364,39

10,7

323,46

7,6

40,93

Nature

Odpady

232,51

6,8

303,21

7,2

–70,70

Waste

Ostatní (KF)

209,26

6,1

106,34

2,5

102,92

Other (KF)

Ostatní

4,68

0,1

0,00

0,0

4,68

Other

Celkem SFŽP

3 414,52

100

4 225,64

100

–811,12

Total SFŽP

1) splátky půjček POO
Loan instalments POO

Zdroj: SFŽP
Source: SFŽP

Tab. D4.3.6 Přínosy ekologických opatření v ochraně ovzduší vyplývající z Rozhodnutí ministra životního prostředí, 1993-2002
Benefits from environmental measures in air protection following from Decisions of the Minister of the Environment, 1993-2002

Rok
Year

Škodlivina        Pollutant

Tuhé částice
Particulate matter

SO2

NOx

CxHy

CO

CO2

Redukce emisí v t.rok-1    Emission reduction in t p.a.

1993

9 491

8 786

1 209

2 585

11 360

.

1994

32 254

30 141

4 074

8 747

39 222

.

1995

15 677

16 404

2 065

5 796

23 366

.

1996

12 866

19 233

1 888

6 553

28 974

.

1997

4 187

4 927

519

2 071

7 706

.

1998

15 056

18 651

2 321

9 947

34 473

.

1999

6 609

9 798

932

4 526

19 330

.

2000

13 781

20 573

2 361

9 812

42 110

.

2001

9 300

14 037

1 748

7 062

30 902

783 667

2002

4 374

7 121

902

3 565

15 535

401 795

Zdroj: SFŽP
Source: SFŽP

Tab. D4.3.7 Ekologické přínosy akcí ochrany vod před znečištěním vyplývající z Rozhodnutí ministra životního prostředí, 1993-2002
Environmental benefits from projects to protect water against pollution following from Decisions of the Minister of the Environment, 1993-2002

Rok
Year

Škodlivina        Pollutant

NL

BSK5

CHSK1)

Redukce emisí v t.rok-1    Emission reduction in t p.a.

1993

11 428

9 591

-

1994

16 570

18 313

-

1995

2 775

2 757

-

1996

5 619

11 128

-

1997

4 826

4 104

-

1998

6 389

6 657

-

1999

2 951

1 120

3 564

2000

3 889

4 405

8 222

2001

3 538

2 936

7 344

2002

2 373,8

-

6 183,18

1) sledováno od r. 1999
Monitored since 1999

Zdroj: SFŽP
Source: SFŽP

Tab. D4.3.8 Očekávaný efekt vyplývající z podpor poskytnutých v r. 2002 SFŽP v oblasti nakládání s odpady
Expected effect of support provided in 2002 from the State Environmental Fund in waste management

Efekt

Jed-
notka

Množství
Amount

Unit

Effect

Energetické využití bioplynu

t.r-1

0

t p.a.

Energy-production use of biogas

Rozšířen technologické linky

t.r-1

10 160

t p.a.

Extension of the technical line

Modernizace linky na třídění
odpad. skla

t.r-1

0

t p.a.

Modernization of the line for separation
of waste glass

4 třídicí linky na využití odpadu

t.r-1

2 300

t p.a.

4 separation lines for waste recovery

Rekultivované a sanované skládky

ha

97

ha

Reclaimed and decontaminated landfills

Sběrné dvory

počet

1

number

Collection areas

Zdroj: SFŽP
Source: SFŽP

Tab. D4.3.9 Náklady, výše podpory a roční výroba energie u projektů na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie v r. 2002
Costs, amounts of support and annual production of energy for projects to support the use of renewable energy sources in 2002

Název opatření
Name of measure

Program

Počet
akcí
Number
of projects

Náklady
na realizaci
(tis. Kč)
Costs of
implemen-
tation
(thous. CZK)

Podpora
Support

Instalovaný výkon
Installed output

Výroba
Production

Dotace
(tis. Kč)
Subsidies
(thous.
CZK)

Půjčka
(tis. Kč)
Loans
(thous.
CZK)

Tepelný
(kWt)
Thermal

Elektrický
(kWe)
Electrical

Teplo
(GJ/rok)
Thermal

Elektřina
(Mwh/rok)
Electrical

Vytápění a ohřev
teplé užitkové vody
Heating and
heating of hot
utility water

1. A

544

114 384

56 638

385

2 435

-

31 168

-

Centrální záso-
bování teplem
a teplou a užit-
kovou vodou
Central supply
of heat and hot
utility water

2. A

10

643 892

191 775

33 579

22 467

103

361 230

240

OZE v objektech
rozpočtové sféry
RES in buildings
in the budgetary
sphere

3. A

50

128 369

92 382

9 929

4 310

-

32 465

-

Tepelná čerpadla
Heat pumps

4. A

589

234 789

71 200

1 074

5 984

 

65 821

 

Malé vodní
elektrárny
Small hydro-
electric plants

5. A

5

33 612

5 840

19 250

-

584

-

2 700

Větrné elektrárny
Wind electric
power plants

6. A

3

109 881

46 499

41 737

-

1 700

 

4 787

Kogenerační
biomasa
Biomass
cogeneration

7. A

5

178 973

53 761

56 309

11 516

5 915

191 063

33 056

OZE v účelovém
zařízení
RES in special-
purpose facilities

8. A

15

104 357

44 452

37 107

4 305

-

56 330

-

Solární systém
zemědělství
Solar systems
in agriculture

9. A

0

-

-

-

-

-

-

-

Slunce do škol
Sun in schools

1. B

317

26 944

26 606

-

-

35

350

24

Osvěta a
poradenství
Enlightenment
and consulting

2. B

10

8 483

6 495

-

-

-

-

-

Vzdělávání,
poradenství,
propagace
Education,
consulting,
advertising

   

8

3 594

2 147

-

-

-

-

-

Celkem
Total

 

1 556

1 587 286

597 795

199 370

51 017

8 337

738 427

40 807

Pozn.: OZE – obnovitelný zdroj energie
Note: RES – renewable energy sources

Zdroj: SFŽP
Source: SFŽP

Tab. D4.3.10 Ekologický přínos podpory a měrné hodnoty realizované v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie pro r. 2002
Environmental benefit of support and specific values implemented in the framework of the State Program to support energy savings and the use of renewable energy sources in 2002

Název opatření
Name of measure

Program

Ekologický přínos akce – tuny odstraněného znečištění/rok
Environmental benefit of the project – tons of pollution eliminated p.a.

Tuhé látky
Particulate
matter

SO2

NOx

CO

CxOy

CO2

Vytápění a ohřev
teplé užitkové vody
Heating and heating
of hot utility water

1. A

28

51

9

158

30

4 231

Centrální zásobování
teplem a teplou
a užitkovou vodou
Central supply of heat
and hot utility water

2. A

225

349

37

926

200

32 471

OZE v objektech
rozpočtové sféry
RES in buildings in
the budgetary sphere

3. A

28

48

8

103

22

4 407

Tepelná čerpadla
Heat pumps

4. A

71

104

23

267

64

8 935

Malé vodní elektrárny
Small hydro-electric
plants

5. A

18

49

15

1

0

3 391

Větrné elektrárny
Wind electric power
plants

6. A

25

71

21

2

1

4 913

Kogenerační biomasa
Biomass cogeneration

7. A

230

417

53

804

166

41 177

OZE v účelovém
zařízení
RES in special-
purpose facilities

8. A

50

81

7

219

46

7 804

Solární systém
zemědělství
Solar systems
in agriculture

9. A

0

0

0

0

0

0

Slunce do škol
Sun in schools

10. A

-

-

-

-

-

-

Celkem
Total

 

675

1 170

173

2 480

529

107 329

Pozn.: OZE – obnovitelný zdroj energie
Note: RES – renewable energy sources

Zdroj: SFŽP
Source: SFŽP

D4.4  Daně a životní prostředí
          Taxes and the Environment

Tab. D4.4.1 Výše osvobození od daně z nemovitosti z důvodů ochrany životního prostředí podle jednotlivých titulů, 1997-2002
Amounts of individual exemptions from real estate taxes for reasons of environmental protection according to the individual classes, 1997-2002

Předmět osvobození
Object
of the exemption

Rok        Year

1997

1998

1999

2000

2001

2002

tis. Kč        thous. CZK

pozemku podle zákona č. 338/1992 Sb., § 4 a § 9 ve znění platném v příslušných letech pod písmenem –
viz poznámka
Property pursuant to Act No. 338/1992 Coll., § 4 and § 9 as amended, in the individual years under
letter – see the note

h

4 644

3 125

2 728

2 196

2 276

2 226

j

2 104

1 214

2 573

2 426

2 857

2 770

k

47 546

48 654

48 214

43 734

45 760

43 779

l

3 833

4 160

4 155

4 219

3 781

3 913

m

1 070

829

703

1 251

316

294

o

7 257

6 278

6 359

6 203

6 898

6 721

Pozemky celkem Properties, total

66 454

64 260

64 732

60 029

61 888

59 703

stavby podle zákona č. 338/1992 Sb., § 4 a § 9 ve znění platném v příslušných letech pod písmenem –
viz poznámka
Structures pursuant Act No. 338/1992 Coll., § 4 and § 9 as amended, in the individual years under letter –
see the note

l

12 947

12 687

13 890

13 176

12 912

12 756

m

104 282

116 492

119 149

118 976

120 541

127 879

r

100 953

113 095

99 990

81 512

57 845

37 838

Stavby celkem
Structures, total

218 182

242 274

233 029

213 664

191 298

178 473

Celkem/Total

284 636

306 534

297 761

273 693

253 186

238 176

Pozn./Note:

Osvobozené pozemky/Exempt properties:

h) pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbami sloužícími výlučně k účelu zlepšení stavu životního prostředí, stanovené vyhláškou Ministerstva financí České republiky v dohodě s Ministerstvem životního prostředí České republiky
the properties forming a single functional unit with structures used exclusively for the purpose of improving the state of the environment, laid down by a Decree of the Ministry of Finance of the Czech Republic in agreement with the Ministry of the Environment of the Czech Republic

j) pozemky území zvláště chráněných podle předpisů o ochraně přírody a krajiny s výjimkou národních parků a chráněných krajinných oblastí; v národních parcích a chráněných krajinných oblastech pozemky zařazené do jejich I. zóny
the properties in territories that are specially protected pursuant to the regulations on protection of nature and the landscape, with the exception of national parks and protected landscape areas; in national parks and protected landscape areas, properties classified in zone I

k) pozemky remízků, hájů a větrolamů a mezí na orné půdě, loukách a pastvinách, pozemky pásma hygienické ochrany vod I. stupně a pozemky ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat
the properties of hedgerows, woods and windbreaks and margins in cultivated lands, meadows and pastures in Ist degree water protection hygiene zones and other properties that cannot be utilized in any manner

l) pozemky veřejně přístupných parků, prostor a sportovišť, přičemž prostory a sportoviště nemají ekologický charakter
the properties of parks, areas and sports grounds accessible to the public, where the areas and sports grounds do not have an environmental nature

m) zemědělské pozemky na dobu pěti let a lesní pozemky na dobu 25 let, počínaje rokem následujícím po roce, kdy byly po rekultivaci technickým opatřením nebo biologickým zúrodňováním vráceny zemědělské nebo lesní výrobě
agricultural properties for a period of five years and forest properties for a period of 25 years, beginning in the year following the year when they were returned to agricultural or forest production following reclaiming by technical measures or biological land improvement

o) pozemky určené pro veřejnou dopravu
properties designated for public transportation

Osvobozené stavby/Exempt structures:

l) stavby sloužící k zajištění hromadné osobní přepravy
structures used to provide for mass public transportation

m) stavby sloužící výlučně k účelům zlepšení stavu životního prostředí, stanovené vyhláškou Ministerstva financí České republiky v dohodě s Ministerstvem životního prostředí České republiky
structures used exclusively for the purpose of improving the state of the environment laid down in a Decree of the Ministry of Finance of the Czech Republic in agreement with the Ministry of the Environment of the Czech Republic

r) stavby na dobu pěti let od roku následujícího po provedení změny spočívající ve změně systému vytápění přechodem z pevných paliv na zemní plyn, elektřinu (od 1. 1. 2000 se nové nepřiznávají) a na systémy využívající obnovitelné energie solární, větrné, geotermální, biomasy anebo změny spočívající ve snížení tepelné náročnosti stavby stavebními úpravami, na které bylo vydáno stavební povolení
structures for a period of five years from the year following implementing of changes consisting in a change in the heating system through conversion from solid fuels to natural gas, electricity and systems utilizing renewable solar, wind, geothermal or biomass energy (not recorded after January 1, 2001) or changes consisting in a decrease in the thermal demand of the structure through structural changes for which a construction permit was issued

Zdroj: MF ČR
Source: MF ČR

Tab. D4.4.2 Výše daňového osvobození z důvodů ochrany životního prostředí u silniční daně, 1998-2002
The amount of tax exemption for reasons of environmental protection for highway taxes, 1998-2002

Předmět osvobození
Object
of the exemption

Rok        Year

1998

1999

2000

2001

2002

mil. Kč        mil. CZK

podle zákona č. 16/1993 Sb., § 3 ve znění platném v příslušných letech pod písmenem1)
pursuant to Act No. 16/1993 Coll., § 3, as amended in the individual years under letter1)

e

206,005

205,171

213,826

215,96

214,078

i

123,868

0

26,800

175,082

386,486

j

1 314,719

0

308,000

1 306,967

720,845

k

0,598

0

0

0

0

Celkem/Total

1 645,24

205,171

548,626

1 698,009

1 321,409

1) Pozn./Note:

Z důvodů ochrany životního prostředí jsou osvobozená od silniční daně pod písmeny:
For reasons of environmental protection, the following are exempt from highway taxes under the letters:

e) vozidla městské hromadné dopravy MHD, tj. autobusy a trolejbusy. Zákon č. 143/1996 Sb. rozšířil písm. e) z MHD na vozidla zajišťující zpravidla vnitrostátní linkovou osobní dopravu nad 80 % ujetých km od 1. 1. 1996
vehicles of municipal mass transportation, i.e. buses and trolleybuses. Act No. 143/1996 Coll. extended letter e) from municipal mass transportation to include vehicles providing, as a rule, regular domestic passenger transportation to a degree exceeding 80 % of the km travelled since Jan. 1, 1996.

i) vozidla kombinované dopravy (kontejnerů) do 50 km k dopravě železniční, vodní a letecké; toto osvobození bylo zrušeno k 1. 1. 1999, zůstalo však daňové zvýhodnění kombinované dopravy, jež se ale nesleduje; kombinovaná doprava obsahovala i silniční – leteckou, která nemá ekologický charakter; od r. 2000 je pod bodem i) uvedeno daňové zvýhodnění aut splňující normu EURO 3
vehicles of combined transportation (containers) to 50 km for rail, water and air transportation. This exemption was abolished as of Jan. 1, 1999. However, tax advantages remained for combined transportation which are, however, not monitored. Combined transportation included highway and air transportation, which are not environmentally sound. Tax advantages for vehicles complying with the EURO 3 standard were introduced after 2000 under point i).

j) vozidla splňující emisní normu EURO 2 – vypršelo k 1. 1. 1999; od r. 2000 je pod bodem j) uvedeno daňové zvýhodnění aut splňující normu EURO 2, od 1. 1. 2000 jsou podle novely zákona č. 303/2000 Sb., o silniční dani, daňově zvýhodněny z 50 % automobily splňující normu EURO 3 a z 25 % automobily splňující standardní normu EURO 2
vehicles complying with emission standard EURO 2 – expired on Jan. 1, 1999. Tax advantages for vehicles complying with the EURO 2 standard were introduced after 2000 under point j). From January 1, 2000, pursuant to  the amendment to the Act on highway taxes No. 303/2000 Coll., vehicles complying with the EURO 3 standard have a 50 % tax advantage and automobiles complying with the EURO 2 standard have a 25 % tax advantage.

k) elektromobily – vypršelo k 1. 1. 1999, od 1. 1. 2000 znovu zavedeno pod písmenem ch)
electric automobiles – expired on Jan. 1, 1999, newly introduced following January 1, 2000 under letter ch).

Zdroj: MF ČR
Source: MF ČR

Tab. D4.4.3 Výše ekonomického zvýhodnění z důvodů ochrany životního prostředí u spotřební daně za pohonné hmoty v letech 1994-2002
Amount of economic advantage for reasons of environmental protection in consumer taxes for automotive fuels in 1994-2002

Rok
Year

Natural
Unleaded

Bionafta
Bio-diesel fuel

Zkapalněné
plyny
Liquified gases

Stlačené plyny
Compressed
gases

Celkem
Total

mil. Kč        mil. CZK

1994

875,61

-

-

20,902

1 402,518

1995

1 102,761

208,5

12,136

28,165

1 355,085

1996

0

250,2

37,825

29,925

321,872

1997

0

1 397,784

62,197

33,445

1 497,81

1998

0

1 261,5

556,51

39,648

1 857,659

1999

0

1 624,203

649,087

48,271

2 321,561

2000

0

330,133

709,673

49,970

1 089,676

2001

0

89,616

827,315

40,710

957,641

2002

0

395,160

1 051,284

14,249

1 460,693

Zdroj: MF ČR, MZe ČR
Source: MF ČR, MZe ČR

Tab. D4.4.4 Deformace cen paliv a energie v letech 1994-2002
Deformations in the prices of fuel and energy in 1994-2002

Položka

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

mld. Kč        CZK bn

Přímé dotace státu/Direct state subsidies

centralizované teplo
pro obyvatelstvo
central heating
for the population

6,588

7,300

7,016

4,327

0,407

0,236

0,087

0

0

útlum těžby uhlí
cutback in coal mining

3,348

3,287

3,600

2,700

2,905

2,682

2,728

0,982

1,935

útlum těžby uranu
cutback in uranium mining

1,908

1,303

1,400

1,200

1,319

1,230

1,187

0,941

1,295

úspory paliv a energie
a obnovitelné zdroje
savings in fuel and energy
and renewable resources

0,400

0,200

0,230

0,350

0,370

0,554

1,500

1,696

1,948

Změna systému vytápění
Change in heating system

-

-

-

2,379

1,473

2,015

1,682

1,753

1,419

Nepřímé křížové dotace cen/Indirect cross price subsidies

zemní plyn celkem z Transgaz1)
natural gas from Transgaz1)

0,400

1,500

2,400

6,300

0,756

–0,500

7,4

4,0

0,0

Daňové úlevy/Tax relief

z nemovitosti k ekologizaci
energetiky – písm. r 2)
on real estate for introduction
of environmentally sound
energy production– letter r
2)

0,042

0,065

0,078

0,101

0,113

0,100

0,082

0,058

0,38

u spotřební na ekologické
pohonné hmoty
of consumer taxes for environ-
mentally sound automotive fuel

1,403

1,355

0,322

1,498

1,858

2,322

0,330

0,206

-

Výnos spotřební daně za paliva
a maziva pro topné účely
Revenue of consumer taxes for
fuels and lubricants for heating
purposes

2,167

4,593

1,792

1,439

1,207

1,331

1,11

1,077

0,833

Výnos spotřební daně
za pohonné hmoty
Revenue from consumer taxes
on automotive fuels

26,504

32,204

37,121

37,92

41,73

45,575

45,214

51,552

45,434

1) ztráta společnosti Transgaz z vnitrostátní plynárenské činnosti po její transformaci k 1. 1. 1994, Transgaz dotuje podniky i domácnosti
losses of Transgaz on domestic gas-production activities following transformation as of January 1, 1994. Transgaz subsidizes enterprises and households

2) Pětileté osvobození od daně z nemovitosti domů, jež byly zatepleny nebo přešly na ekologicky šetrné vytápění + osvobození parovodů a horkovodů od daně z pozemku – v r. 1998 činilo asi 198 000 Kč.
five-year real-estate  tax exemption for buildings that had installed insulation or transferred to environmentally sound heating + exemptionof steam pipelines and hot-water pipelines from property taxes – equalled about 198 thous. CZK in 1998.

Pozn.: Jde jen o malou část deformací cen paliv a energie, které mají charakter tzv. tvrdých (statistických) dat.
Note: This is only a small portion of the deformation of the prices of fuel and energy that have the character of “hard” (statistical) data.

Zdroj: MPO ČR, MF ČR, ČSÚ
Source: MPO ČR, MF ČR, ČSÚ

Tab. D4.4.5 Výnosy spotřební daně za pohonné hmoty, 1997-2002
Revenues from consumer taxes for motor fuels, 1997-2002

Rok
Year

Pohonné hmoty        Motor fuel

Benzin
Gasoline

Mot. nafta
Diesel fuel

LPG

Bionafta
Biodiesel
fuel

Celkem1)
Total1)

Topné oleje
Heating
fuel

mil. Kč        mil. CZK

1997

20 892

16 912

116

-

37 920

1 439

1998

22 704

18 819

191

-

41 730

1 207

1999

25 956

19 421

198

-

45 575

1 331

2000

24 389

19 459

193

330

45 214

1 110

2001

27 209

24 125

218

984

51 552

1 077

2002

20 894

23 571

137

833

45 434

833

1) Sloupec „Celkem“ neobsahuje topné oleje, protože se uplatňuje stoprocentní vratka daně, a drobné nezařaditelné položky.
Column “Total” does not include heating, because one hundred percent of taxes is refurned, and minor unclassifiable items.

Zdroj: MF ČR
Source: MF ČR