D3 - POPLATKOVÝ SYSTÉM

Kvalitativně nový systém ochrany životního prostředí, vytvářený v České republice po r. 1990, využívá početný rejstřík ekonomických nástrojů politiky životního prostředí. Některé z nich se používaly již v předchozím období (např. poplatky za znečišťování ovzduší, tzv. úplaty za vodu a některé další). Teprve nové podmínky vznikající tržní ekonomiky vytvořily potřebný prostor pro smysluplnou aplikaci ekonomicky orientovaných nástrojů.

Poznámky k tabulkám:

Tab. D3.1.1 až tab. D3.1.7 Sazby poplatků za znečišťování ovzduší

Výnos poplatků za znečišťování ovzduší včetně poplatků za freony je příjmem SFŽP.

Nominální poplatky jsou upravené o odpočet odkladů placení, tj. 40 %, a přičtení přirážek k poplatkům za překročení emisního limitu, tj. 50 %, a nezahrnují redukci koeficientem podle § 7, odst. 3 zákona č. 389/1991 Sb. na 60 % pro roky 1994 a 1995 a na 80 % pro r. 1996, a jsou tudíž nazývány nominálními. Pro r. 1997 a následující roky již žádný odpočet nebyl. Poplatky na základě nového zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. se platí od 1. 1. 2003.

Základ tabulky D3.1.3 tvoří 15 poplatkově nejvýznamnějších oddílů OKEČ, seřazených sestupně podle celkové sumy předepsaných poplatků.

Tab. D3.1.8 a tab. D3.1.9 Sazby základních poplatků a celková výše za vypouštění odpadních vod

Poplatky mají charakter poplatků za znečištění. Výnos poplatků je příjmem SFŽP. Od 1. 1. 1999 platí nový systém zpoplatnění odpadních vod.

Tab. D3.1.10 Sazby poplatků za uložení odpadu v r. 2002

Základní složka poplatku je příjmem obce, na jejímž území skládka leží. V případě, že skládka leží na území několika obcí, dělí se tento příjem proporcionálně podle velikosti části skládky ležící v území těchto obcí.

Riziková složka poplatku je příjmem Státního fondu životního prostředí. Obě složky jsou stanoveny zákonem č. 185/2001 Sb., příloha č. 3.

Tab. D3.2.1 až tab. D3.2.5 Poplatky za těžbu nerostných surovin

Dobývací prostor se stanoví na základě výsledků průzkumu ložiska podle rozsahu, uložení, tvaru a mocnosti výhradního ložiska, přičemž se přihlíží ke stanovenému chráněnému ložiskovému území a vlivu dobývání.

Vyhrazenými nerosty jsou nerosty vyjmenované v § 3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství ve znění pozdějších předpisů. Podle § 6 téhož zákona výhradní ložisko je nahromaděním vyhrazeného nerostu v takovém množství a jakosti, které umožňuje příslušnému orgánu státní správy vydat osvědčení o výhradním ložisku.

Tab. D3.2.9 Poplatky za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesů v r. 2002

Povinnost zaplatit poplatek je stanovena v § 17 zákona č. 289/1995 Sb.

Příjemci poplatků jsou ze 40 % obce, v jejichž katastru došlo k odnětí, a ze 60 % SFŽP.

Další a podrobnější informace o poplatkovém systému a SFŽP lze získat:

U tab. D3.1.11, D3.2.7 a D3.2.9 byly údaje získány na základě resortního statistického zjišťování.

D3 - THE SYSTEM OF CHARGES

The qualitative new system of environmental protection, created in the Czech Republic after 1990, utilizes a wide range of economic instruments for the implementation of environmental policy. Some of these instruments were used in the previous period (e.g. charges for air pollution, payments for water, and some others). However, the new conditions of the emerging market economy created the necessary conditions for a rational application of economic instruments.

Notes for the tables:

Tab. D3.1.1 to D3.1.7 Fees for Air Pollution

Income from charges for air pollution including charges for freons are an income of the State Environmental Fund.

Nominal payments are adjusted by subtracting deferred charges, i.e. 40 %, and adding surcharges for exceeding emission limits, i.e. 50 %, and do not include the reduction by the coefficient pursuant to § 7, par. 3 of Act No. 389/1991 Coll to 60 % for 1994 and 1995 and to 80 % for 1996, and are thus termed nominal. There was no reduction for 1997 and subsequent years. Payments based on the new Act No. 86/2002 Coll., on the protection of the air are paid since Jan. 1, 2003.

Table D3.1.3 consists of the 15 most important sections of OKEČ (BCEA) for charge rates, arranged according to the overall sum of prescribed charges.

Tab. D3.1.8 and Tab. D3.1.9 Fees for Discharging Waste Water

The fees have the character of payments for pollution. The yield from fees is an income for the State Environmental Fund. A new system of fees for waste waters came into effect on Jan. 1, 1993.

Tab. D3.1.10 Fees for Depositing Waste in 2002

The basic component of the payment is an income for the municipality on whose territory the landfill is located. If the landfill lies on the territory of several municipalities, then this income is divided proportionaly according to the size of the part of the landfill lying on the territories of these municipalities.

The risk component of the payment is an income for the State Environmental Fund. Both the components are laid down by Act No. 185/2001 Coll., Annex No. 3.

Tab. D3.2.1 to Tab. D3.2.5 Fees for Mining Mineral Resources

A mining space is established according to the results of prospecting of a deposit on the basis of the extent, attitude, shape and thickness of the reserve deposit and where consideration is taken of the established protected deposit area and of the impact of mining.

Reserve minerals are the minerals listed in § 3 of Act No. 44/1988 Coll.; on protection and utilization of mineral wealth, as amended. Pursuant to § 6 of this Act, a reserve deposit is the accumulation of a reserve mineral in such an amount and quality that enables the appropriate state administrative body to issue a certificate of a reserve deposit.

Tab. D3.2.9 Charges for reclassification of property designated to fulfill the function of a forest 2002

The obligation to pay charges is laid down in § 17 Act No. 289/1995 Coll.

40 % of the charges are an income for the municipalities in which the reclassification takes place and 60 % are an income for the State Environmental Fund.

More detailed information on the system of charges and the State Environmental Fund can be obtained:

The data in Tables D3.1.11, D3.2.7 and D3.2.9 were obtained on the basis of sectoral statistical studies.

D3.1  Poplatky za znečišťování životního prostředí
          Fees for environmental pollution

OVZDUŠÍ – AIR

Tab. D3.1.1 Sazby poplatků za znečišťování ovzduší, stanovené provozovatelům velkých a středních zdrojů znečišťování v r. 2002
Air pollution charges imposed upon large and medium pollution sources in 2002

Druh škodliviny

Sazba v Kč/t1)    Charge in CZK/t1)

Type of pollutant

1994–1995

1996

1997–20022)

Tuhé emise

1 800

2 400

3 000

Particulate matter

Oxid siřičitý

600

800

1 000

Sulfur dioxide

Oxidy dusíku

480

640

800

Nitrogen oxides

Oxid uhelnatý

360

480

600

Carbon monoxide

Uhlovodíky

1 200

1 600

2 000

Hydrocarbons

Freony2)

200 000

200 000

200 000

Freons2)

Škodliviny 1. třídy

12 000

16 000

20 000

Class I Pollutants

Škodliviny 2. třídy

6 000

8 000

10 000

Class II Pollutants

Škodliviny 3. třídy

600

800

1 000

Class III Pollutants

1) K základnímu poplatku se připočte přirážka 50 % v případě, kdy zdroj znečištění nedodržuje emisní limit.
A surcharge of 50 % is added to the basic charge when the pollution source does not conform to the emission limit.

2) zavedeny v r. 1995 zákonem č. 65/1995 Sb. s účinností od 1. 7. 1995
Introduced in 1995 by Act No. 65/1995 Coll., with legal force from July 1, 1995.

Zdroj: Propočet podle zákona č. 389/1991 Sb.
Source: Calculation pursuant to Act No. 389/1991 Coll.

Tab. D3.1.2 Sazby poplatků za znečišťování ovzduší, stanovené provozovatelům malých zdrojů znečišťování - podnikatelům v r. 2002
Fees for air pollution collected from the operators of small air pollution sources in 2002

Druh paliva

Rozmezí sazeb v Kč/r.
Charge range in CZK p.a.

Type of fuel

0–50 kW

50–100 kW

100–200 kW

Koks, dřevo, plyn, topný
olej s 0,3–1,0 % síry

0

0

0

Coke, wood, gas, heating
oil with 0.3–1 % sulfur

Lehký topný olej

400–800

800–1 250

1 250–1 700

Light heating oil

Ostatní topné oleje

700–1 400

1 400–2 100

2 100–2 800

Other heating oil

Černé uhlí

1 000–2 000

2 000–3 000

3 000–4 000

Black coal

Hnědé uhlí a paliva
z něho vyrobená

500–1 000

1 000–1 500

1 500–2 000

Brown coal and derived
fuels

Hnědé energetické uhlí

2 000–4 000

4 000–6 000

6 000–8 000

Power plant brown coal

Kaly, proplástky

10 000

10 000–20 000

20 000–40 000

Sludges, shales

Zdroj: zákon č. 158/1994 Sb.
Source: Act No. 158/1994 Coll.

Tab. D3.1.3 Úhrn poplatků za znečišťování ovzduší, předepsaných k zaplacení provozovatelům velkých zdrojů znečišťování ovzduší podle jednotlivých látek a tříd znečištění na základě emisí, 1997-2002
Total charges for air pollution imposed on operators of large air pollution sources according to individual pollutants and class of pollutants on the basis of emissions, 1997-2002

Látka
Pollutant

Rok
Year

Počet zdrojů
Number of polluters

Tuny
Tons

Nominální poplatky
v tis. Kč
Nominal charges
in thous. CZK

Tuhé emise
Particulate matter

1997

2 077

57 355

166 447

1998

976

47 132

15 182

1999

2 073

20 731

71 566

2000

2 179

16 162

51 081

2001

2 476

14 242

43 495

2002

1 966

14 298

42 910

Oxid siřičitý
Sulfur dioxide

1997

2 022

487 665

485 218

1998

944

154 993

155 273

1999

1 972

291 185

306 270

2000

2 062

192 767

206 731

2001

2 210

189 709

190 461

2002

1 714

194 436

196 781

Oxidy dusíku
Nitrogen oxides

1997

2 045

152 059

120 909

1998

969

46 913

59 082

1999

2 039

130 671

104 689

2000

2 142

132 686

106 534

2001

2 303

146 465

117 033

2002

1 800

147 297

117 689

Oxid uhelnatý
Carbon monoxide

1997

2 041

256 351

144 671

1998

962

80 784

133 152

1999

1 995

164 673

98 873

2000

2 098

157 896

95 450

2001

2 240

149 927

90 119

2002

1 753

151 263

90 879

Uhlovodíky
Hydrocarbons

1997

2 074

18 387

36 317

1998

973

14 65

7 294

1999

2 061

16 185

32 799

2000

2 180

15 331

31 511

2001

2 378

15 770

32 082

2002

1 853

16 415

33 364

Škodliviny 1. třídy
Class I Pollutant
s

1997

129

.

13 489

1998

62

2 556

28

1999

190

298

6 507

2000

193

200

4 357

2001

157

149

2 476

2002

141

146

2 400

Škodliviny 2. třídy
Class II Pollutant
s

1997

1 949

.

34 222

1998

394

150 394

15 039

1999

377

7 048

52 399

2000

294

3 222

34 361

2001

397

1 974

19 865

2002

379

1 938

19 445

Škodliviny 3. třídy
Class III Pollutants

1997

744

.

16 629

1998

353

1 683

1 683

1999

420

8 479

8 735

2000

477

8 392

9 390

2001

621

8 290

13 804

2002

549

7 824

8 380

Celkem
Total

1997

-

-

1 017 902

1998

-

-

386 733

1999

-

-

681 838

2000

-

-

539 414

2001

-

-

509 336

2002

-

-

512 689

Pozn.: Od 1. 7. 2002 u velkých zdrojů znečištění ovzduší jde o zdroje velké a velmi velké.
Note: From July 1, 2002, the category of large pollution sources consists in large and very large sources.

Zdroj: ČIŽP
Source: ČIŽP

Tab. D3.1.4 Nominální poplatky za znečištění ovzduší z velkých zdrojů1) podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ), 1997-2002
Nominal charges for air pollution by large polluters:1) by NACE division, 1997-2002

Poř.

Odvětví

Počet zdrojů    Number of polluters

Nominální poplatky v tis. Kč    Nominal charge in thous. CZK

NACE division

1997

1998

1999

2000

2001

2002

1997

1998

1999

2000

2001

2002

1

40

Výroba a rozvod elektřiny,
plynu a vody

223

115

292

366

332

347

297 810

140 564

278 043

270 603

277 516

278 499

Electricity, gas, steam
and water supply

2

27

Výroba kovů včetně
hutního zpracování

86

56

78

80

80

80

200 923

54 191

105 300

95 803

97 447

98 002

Manufacture of basic
metals and metallurgy

3

23

Koksování, rafinérské zprac.
ropy, výroba jader. paliv,
radioakt. prvků a sloučenin

23

3

20

22

9

9

10 753

14 490

14 866

13 091

14 759

14 661

Manufacture of coke,
refined petroleum
products and nuclear fuel

4

50

Prodej, údržba a opravy
motorových vozidel,
prodej pohonných hmot

10

2

21

24

21

16

536

448

339

330

178

234

Sale, maintenance and repairs
of motor vehicles and motor-
cycles, sale of automotive fuel

5

24

Výroba chemických
výrobků

59

27

51

56

60

65

68 239

10 301

34 695

36 749

35 871

35 914

Manufacture of chemical
products

6

10

Dobývání černého a
hnědého uhlí a rašeliny

19

11

17

17

14

14

3 467

1 880

2 974

2 508

1 636

1 609

Mining of coal and lignite;
extraction of peat

7

26

Výroba ostatních nekovo-
vých minerálních výrobků

104

58

182

156

165

165

19 130

14 084

20 853

21 628

20 922

20 818

Manufacture of other non-
metalic mineral products

8

29

Výroba strojů a zařízení

132

83

138

132

130

120

8 357

7 623

11 464

6 801

5 701

4 965

Manufact. of machinery
and equipment

9

15

Výroba potravin a nápojů

162

84

104

115

138

133

10 012

8 315

5 985

4 506

5 111

5 278

Manufacture of food
products and beverages

10

21

Výroba vlákniny, papíru,
lepenky

23

10

25

30

29

31

14 682

2 955

8 768

7 732

4 678

8 234

Manufacture of pulp, pa-
per and paper products

11

17

Textilní průmysl

84

48

90

109

89

84

6 601

5 894

8 708

4 780

2 691

2 542

Manufacture of textiles

12

34

Výroba dvoustopých motor.
vozidel, přívěsů a návěsů

38

17

20

21

19

18

4 410

1 866

3 313

4 978

650

631

Manufact. of motor vehi-
cles, trailers and semi-trailers

13

01

Zemědělství, myslivost
a související činnosti

156

80

249

262

163

180

4 476

3 416

48 838

4 088

3 603

3 876

Agriculture, hunting and
related service activities

14

70

Činnosti v oblasti nemovitostí

62

35

0

5

6

26

3 032

4 520

0

13

17

384

Real estate activities

15

28

Výroba kovových konstrukcí
a kovodělných výrobků kro-
mě výroby strojů a nářadí

85

45

129

172

183

194

4 181

1 629

19 215

6 411

9 096

9 459

Manufacture of fabricated
metal products, except
machinery and equipment

Ostatní

1 066

521

622

697

711

783

361 429

114 556

81 590

59 395

29 461

27 631

Other

Celkem

2 314

1 195

1 769

2 264

2 149

2 265

1 018 038

386 732

644 924

539 414

509 336

512 736

Total

1) zdroje o tepelném výkonu nad 5 MW a zařízení zvlášť závažných technologických procesů
Polluters over 5 MW in heat output + equipment used in important technological processes.

Zdroj: ČIŽP - odbor informatiky
Source: ČIŽP - Department of Informatics

Tab. D3.1.5 Poplatky za znečištění ovzduší z velkých zdrojů, vyměřených v r. 2002, podle množství zpoplatněných látek emitovaných v r. 2001
Charges for air pollution by large polluters, assessed in 2002 by the amount of charged contaminants, emitted in 2001

Zpoplatněné
látky

Velké
zdroje
Large
polluters

Množství
zpoplat.
látek
Amount of
charged
conta-
minants

Počet
odkladů
Number
of defer-
ments

Předepsané
poplatky
celkem
Total of
specified
charges

Přirážky
k předep.
poplatkům
Surcharges
to specified
charges

Odklady
z předep.
poplatků
Deferments
from spec.
 charges

Charged
contaminants

počet
number

tuny
tons

počet
number

tis. Kč
thous. CZK

tis. Kč
thous. CZK

tis. Kč
thous. CZK

Celkem

2 265

534 007

16

512 689

4 556

611

Total

z toho:

 

 

 

 

 

 

of which:

tuhé emise

 

14 298

2

42 910

286

30

Particulate matter

oxid siřičitý

 

194 436

2

196 780

2 619

63

Sulfur dioxide

oxidy dusíku

 

147 296

2

117 690

68

21

Nitrogen oxides

oxid uhelnatý

 

151 264

2

90 880

105

18

Carbon monoxide

uhlovodíky

 

16 416

4

33 364

706

389

Hydrocarbons

škodliviny 1. třídy

 

146

0

2 400

0

0

Class I Pollutants

škodliviny 2. třídy

 

1 938

0

19 446

135

0

Class II Pollutants

škodliviny 3. třídy

 

7 824

4

8 380

638

91

Class III Pollutants

ostatní

 

390

0

839

0

0

other

Zdroj: ČIŽP
Source: ČIŽP

Tab. D3.1.6 Poplatky za znečištění ovzduší ze středních zdrojů, vyměřených v r. 2002, podle množství zpoplatněných látek emitovaných v r. 2001
Charges for air pollution by medium-sized polluters assessed in 2002 by the amount of charged contaminants in 2001

Zpoplatněné
látky

Střední
zdroje
Medium-
sized
polluters

Množství
zpoplat.
látek
Amount of
charged
conta-
minants

Počet
odkladů
Number
of defer-
ments

Předepsané
poplatky
celkem
Total of
specified
charges

Přirážky
k předep.
poplatkům
Surcharges
to specified
charges

Odklady
z předep.
poplatků
Deferments
from spec.
 charges

Charged
contaminants

počet
number

tuny
tons

počet
number

tis. Kč
thous. CZK

tis. Kč
thous. CZK

tis. Kč
thous. CZK

Celkem

26 027

51 523,5

37

64 280,21)

369,01)

159,21)

Total

z toho:

 

 

 

 

 

 

of which:

tuhé emise

x

6 506,6

x

4 157,0

71,6

7,5

Particulate matter

oxid siřičitý

x

8 835,7

x

2 281,5

2,3

1,5

Sulfur dioxide

oxidy dusíku

x

4 840,2

x

1 103,6

0,6

0,4

Nitrogen oxides

oxid uhelnatý

x

11 382,4

x

1 665,4

18,3

1,5

Carbon monoxide

uhlovodíky

x

4 152,6

x

1 976,9

5,4

1,4

Hydrocarbons

škodliviny 1. třídy

x

578,0

x

497,7

0,0

0,0

Class I Pollutants

škodliviny 2. třídy

x

872,9

x

997,4

3,1

0,0

Class II Pollutants

škodliviny 3. třídy

x

14 355,0

x

1 840,4

14,9

0,0

Class III Pollutants

1) Celkové údaje neodpovídají součtu, protože některé okresní úřady nerozdělují poplatky podle zpoplatněných látek.
Total charges do not match to the sum of individual components, because some District Authorities do not monitor charges by charged components.

Zdroj: MŽP ČR – OEŽP
Source: MŽP ČR – OEŽP

Tab. D3.1.7 Poplatky za dovoz a výrobu látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země a výrobků takové látky obsahující podle množství zpoplatněných látek v r. 2001
Charges for import and production of substances depleting or endangering the ozone layer of the Earth and products containing these substances by the amount of charged substances in 2001

 

Měrná jednotka
Unit

Zpoplatněné látky
Charged pollutants

 

celkem
total

z toho        including

v části B
named
in part B

v části C
named
in part C

v části D
named
in part D

Počet plátců

počet
number

83

8

73

2

Number of payers

Množství zpoplatněných
látek

tuny
tons

189

21

167

1

Amount of charged
substances

Množství látek od
poplatků osvobozených

tuny
tons

0

0

0

0

Amount of substances
exempt from charges

Skutečné uhrazené
poplatky

tis. Kč
thous. CZK

42 977

5 809

36 925

243

Actual payments made

Neuhrazené poplatky

tis. Kč
thous. CZK

638

633

5

0

Payments not made

Zdroj: ČIŽP, SFŽP, MŽP ČR
Source: ČIŽP, SFŽP, MŽP ČR

VODA – WATER

Tab. D3.1.8 Sazby základních poplatků (bez přirážky) za vypouštění znečištěných nebo nedostatečně čištěných odpadních vod do vod povrchových v r. 2002
Fees for the discharge of untreated or inadequately treated effluents into surface waters in 2002

Škodlivina (Kč/kg)

Sazba
Fee

Pollutant (CZK/kg)

CHSK nečištěné odpadní vody

16

COD of untreated waste water

CHSK čištěné odpadní vody

8

COD of treated waste water

CHSK pro odpadní vody čištěné z výroby
buničiny a zušlechťování bavlnářských
a lnářských textilií

3

COD of treated waste water from
the production of cellulose and improved
cotton and linen textiles

RAS – rozpuštěné anorganické soli

0,5

DIS – dissolved inorganic salts

Nerozpuštěné látky1)

2

Undissolved substances1)

Fosfor celkový

70

Total phosphorus

Dusík amoniakální

40

Ammoniacal nitrogen

Rtuť

20 000

Mercury

Kadmium

4 000

Cadmium

1) Poplatek za tento ukazatel platí pouze znečišťovatelé, kteří buď neplatí poplatek za CHSK, ale znečištění přesahuje limit pro zpoplatnění nerozpuštěných látek, nebo vypouštějí v odpadních vodách více nerozpuštěných látek, než činí trojnásobek množství nerozpuštěných látek v odpadních vodách.
The fee for this index applies only to polluters who either do not pay a fee for COD, where the pollution exceeds the limit for fees for undissolved substances in waste waters, or who discharge more than three times the amount of undissolved substances in waste waters.

Zdroj: ČIŽP – DOV
Source: ČIŽP – DOV

Tab. D3.1.9 Celková výše základních poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, snížená o odklady podle povodí, 1997-2002
Total amount of basic fees for discharge of waste water into surface waters reduced by charge deferrals, according to water courses, 1997-2002

 

Povodí
Water course

1997

1998

1999

2000

2001

2002

tis. Kč        thous. CZK

Náhrady za

Vltava

109 748

80 717

-

-

-

-

znečištění

Ohře

81 756

80 004

-

-

-

-

celkem

Labe

187 267

202 034

-

-

-

-

Total charges

Morava

116 853

104 754

-

-

-

-

for pollution

Odra

53 585

50 145

-

-

-

-

 

Celkem/Total

549 209

517 654

462 9481)

455 3461)

477 6281)

500 7211)

z toho: vodovo-

Vltava

80 291

57 832

-

-

-

-

dy a kanalizace

Ohře

37 664

35 521

-

-

-

-

of which: water

Labe

86 971

77 142

-

-

-

-

mains and

Morava

84 577

76 373

-

-

-

-

sewers

Odra

32 519

29 245

-

-

-

-

 

Celkem/Total

322 022

276 113

-

-

-

-

1) Od r. 1999 se nesleduje podle povodí, od r. 2001 částka vyinkasovaná SFŽP.
Monitoring by watershed was not carried out after 1999; from 2001, the amount was charged by SEF.

Zdroj: MŽP ČR – Výkaz 3-01, r. 1999 MŽP ČR – Výkaz vod 1-01, jednotlivé kraje
Source: MŽP ČR – Report 3-01, in 1999 MŽP ČR – Report of waters 1-01, single regions

ODPADY – WASTE

Tab. D3.1.10 Sazby poplatků za uložení odpadu v r. 2002
Fees for Depositing Waste in 2002

Druh odpadu

Základní poplatek
Basic payments

Rizikový poplatek
Risk payments

Type of waste

Kč.t-1        CZK.t-1

Nebezpečný

1 100

2 000

Hazardous

Komunální a ostatní

200

x

Communal and other

Zdroj: zákon č. 185/2001 Sb.
Source: Act No. 185/2001 Coll.

Tab. D3.1.11 Poplatky za ukládání odpadů podle kategorie odpadu v r. 2002
Charges for accumulation of wastes by the types of waste in 2002

 

Měrná jednotka
Unit

Celkem
Total

z toho        including

 

nebezpečný
hazardous

komunální
communal

ostatní
other

ZÁKLADNÍ POPLATEK                 BASIC CHARGE

Množství uložených
odpadů

tuny
tons

9 287 650

63 725

2 213 162

7 010 763

Amount of depo-
sited pollutants

Počet plátců

počet
amount

22 765

784

11 828

10 353

Number of payers

Množství zpoplatně-
ných odpadů

tuny
tons

8 366 286

51 324

1 937 836

6 377 126

Amount of
charged pollutants

Uhrazené poplatky
celkem

tis. Kč
thous. CZK

1 719 448,4

56 455,9

387 567,3

1 275 425,2

Total payments

Počet slev

počet
amount

1 832

0

678

1 154

Number of
reductions

Slevy z poplatků

tis. Kč
thous. CZK

12 273,7

0

1 791,9

10 481,8

Reductions
in charges

RIZIKOVÝ POPLATEK                 RISK CHARGE

Množství uložených
odpadů

tuny
tons

60 849,7

60 849,7

x

x

Amount of depo-
sited pollutants

Počet plátců

počet
amount

727

727

x

x

Number of payers

Množství zpoplatně-
ných odpadů

tuny
tons

50 261

50 261

x

x

Amount of
charged pollutants

Uhrazené poplatky
celkem

tis. Kč
thous. CZK

100 526,7

100 526,7

x

x

Total payments

1) pokuty uložené ČIŽP
Fines impopsed by ČIŽP

Zdroj: MŽP ČR – OEŽP
Source: MŽP ČR – OEŽP

D3.2  Poplatky za využívání přírodních zdrojů
          Fees for exploitation of natural resources

Tab. D3.2.1 Sazby úhrad z dobývacího prostoru a vydobytých vyhrazených nerostů včetně určení výnosu v r. 2002
Fees paid for mining space and extracted reserve minerals including income benefits in 2002

Zpoplatnění        Charged for

Sazba        Rate

Výnos určen        Beneficiary

1 km2 dobývací plochy

10 000 Kč/rok

územně příslušné obci

do 2 ha

2 000 Kč/rok

územně příslušné obci

za 1 t vydobytého vyhrazeného
nerostu

do 10 % tržní ceny vydobytých
vyhrazených nerostů

50 % územně příslušné obci a
50 % státnímu rozpočtu1)

km2 of mining space

10 000 CZK p.a.

appropriate municipality

to 2 ha

2 000 CZK p.a.

appropriate municipality

per ton of extracted reserve
mineral

up to 10 % of the market price
of the extracted reserve mineral

50 % to appropriate municipality,
50 % to the state budget1)

1) Podle zákona č. 10/1993 Sb., § 11 musejí být prostředky účelově použity k nápravě škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních ložisek. Od 23. 11. 2000 získávají rozpočty obcí 75 % a státní rozpočty 25 % (podle zákona č. 366/2000 Sb.).
Pursuant to Act No. 10/1993 Coll., § 11 these finances must be used for the purpose of remedying environmental damage caused by mining of reserve minerals. After November 23, 2000, the appropriate municipality receives 75 % and the state budget 25 % (Act No. 366/2000 Coll.).

Zdroj: zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství ve znění zákona č. 541/1991 Sb.
Source: Act No. 44/1988 Coll. on conservation and exploitation of mineral wealth as amended by Act No. 541/1991 Coll.

Tab. D3.2.2 Konkrétní procento poplatků za vydobyté nerostné suroviny z výhradních ložisek - procento průměrné roční tržní hodnoty nerostných surovin těžených z výhradních ložisek v r. 2002
Percentage share of charges for mineral extraction in the average yearly market value of reserve mineral resources extracted in 2002

 

Druh nerostu

%

Kind of mineral

1.

Radioaktivní nerosty

0,3

Radioactive minerals

2.

Ropa na ložiskách se zbytkovými zásobami
dotěžovanými pomocí druhotných těžebních
metod

0,5

Petroleum in deposits with residual stocks
mined using secondary mining methods

3.

Ropa a hořlavý zemní plyn

5

Petroleum and flammable natural gas

4.

Rudy

10

Ores

5.

Grafit

1

Graphite

6.

Diatomit

2

Diatomaceous earth

7.

Sklářský a slévárenský písek

6

Glass-making and welding sand

8.

Bentonit

2

Bentonite

9.

Nerosty používané pro kamenickou výrobu,
včetně štěpných břidlic

8

Minerals employed for stone-masonry
production, incl. split shale

10.

Technicky využitelné krystaly nerostů
a drahé kameny

10

Technically utilizable mineral crystals
and precious stones

11.

Sádrovec

5

Gypsum

12.

Keramické a žáruvzdorné jíly a jílovce
hlubinně dobývané

0,5

Ceramic and fire-resistant clays and
claystone obtained by deep mining

13.

Keramické a žáruvzdorné jíly a jílovce
povrchově dobývané

4

Ceramic and fire-resistant clays and
caystone obtained by surface mining

14.

Kaolin pro výrobu porcelánu

8

Kaolin for porcelain production

15.

Kaolin pro papírenský průmysl

6

Kaolin for paper industry

16.

Ostatní druhy kaolinů

2

Other kinds of kaolin

17.

Živcové pegmatity

1

Feldspar pegmatites

18.

Ostatní živcové suroviny

8

Other feldspar raw materials

19.

Křemen, křemenec, dolomit, slín, čedič,
znělec, trachyt, pokud tyto nerosty
nejsou vhodné k chemicko-technologickému
zpracování nebo zpracování tavením

4

Quartz, quartzite, dolomite, marl, basalt,
phonolite, trachyte, if these minerals
are not suitable for chemical technological
processing or processing by melting

20.

Vysokoprocentní vápence

10

High-percent limestone

21.

Ostatní vápence a cementářské suroviny

4

Other limestones and raw materials
for cement production

22.

Uhlí hlubinně dobývané

0,5

Deep-mined coal

23.

Uhlí dobývané povrchově

1,5

Surface-mined coal

24.

Ostatní vyhrazené nerosty

5

Other reserve minerals

25.

Stavební kámen

2

Construction stone

26.

Štěrkopísky

3

Gravels and sands

27.

Cihlářské suroviny

1

Brick-making materials

28.

Ostatní nevyhrazené nerosty

2

Other nonreserve minerals

Zdroj: vyhláška MH ČR č. 617/1992 Sb., ve znění vyhlášky č. 426/2001 Sb.
Source: MH CR Decree No. 617/1992 Coll., as amended by Decree No. 426/2001 Coll.

Tab. D3.2.3 Úhrady z dobývacího prostoru a vydobytých vyhrazených nerostů bez penále a plateb za předchozí období, 1998-2002
Fees for use of mining space area and for extracted reserve minerals without fines and payments for the preceding period, 1998-2002

Druh úhrady

1998

1999

2000

2001

2002

Kind of payment

tis. Kč        thous. CZK

Za zábor plochy

22 885

23 630

23 780

23 729

22 899

For using an area

Z objemu těžby

442 577

427 077

463 647

472 492

475 632

For mining volume

Celkem

465 462

450 707

487 427

496 221

498 531

Total

Zdroj: ČBÚ
Source: ČBÚ

Tab. D3.2.4 Úhrady z plochy dobývacího prostoru bez penále a plateb za předchozí období podle obvodních báňských úřadů, 2000-2002
Payments for the area of mining space without fines and payments for the preceding period according to the Mining Authorities, 2000-2002

Obvodní
báňský úřad
District
Mining Office

Počet
Number

Celková úhrada poskytnutá
obcím v tis. Kč
Total payment provided
to the municipalities
in thous. CZK

Organizace
Organization

Dobývací prostory
Mining space

Obce
Municipality

2000

2001

2002

2000

2001

2002

2000

2001

2002

2000

2001

2002

Kladno

64

64

65

124

124

126

213

213

214

2 420

2 420

2 398

Liberec

15

13

12

50

49

47

49

48

48

928

918

898

Trutnov

56

59

53

137

138

132

153

153

150

1 932

1 924

1 878

Plzeň

48

49

46

156

156

150

233

231

225

1 712

1 704

1 654

Sokolov

15

15

15

66

66

66

42

42

42

1 332

1 332

1 332

Most

40

37

38

114

105

98

110

105

105

3 746

3 566

3 324

Brno

103

112

90

255

272

233

259

256

255

3 724

3 874

3 445

Ostrava

28

32

31

87

90

90

95

99

105

7 542

7 546

7 526

Příbram

13

14

13

25

25

25

24

24

24

444

444

444

Celkem/Total

382

395

363

1 014

1 025

967

1 178

1 171

1 168

23 780

23 729

22 899

Zdroj: ČBÚ, Hornická ročenka, 2000, 2001, 2002
Source: ČBÚ, Mining Yearbook, 2000, 2001, 2002

Tab. D3.2.5 Úhrady za vydobyté vyhrazené nerosty bez penále a plateb za předchozí období podle obvodních báňských úřadů, 2000-2002
Payments for extracted minerals without fines and payments for the preceding period according to the Mining Authorities, 2000-2002

Obvodní
báňský
úřad
District
Mining
Office

Počet
Number

Výše úhrady v tis. Kč
Total payment
in thous. CZK

Platby v tis. Kč
Payment in thous. CZK

Organizace
Organization

Dobývací prostory
Mining space

Obce
Municipality

Obcím
To the municipality

Státnímu rozpočtu
To the state budget

2000

2001

2002

2000

2001

2002

2000

2001

2002

2000

2001

2002

2000

2001

2002

2000

2001

2002

Kladno

11

11

48

24

24

79

28

24

73

23 603

24 398

26 358

11 010

16 116

19 769

11 010

8 745

6 590

Liberec

4

3

7

10

9

17

11

11

13

4 870

3 883

3 912

2 567

2 538

2 934

2 567

1 525

978

Trutnov

10

10

41

12

12

52

18

18

60

7 254

7 529

8 720

3 576

4 821

6 540

3 576

2 694

2 180

Plzeň

14

14

22

31

29

60

30

33

70

8 052

8 133

8 836

3 845

5 450

6 627

3 845

3 108

2 209

Sokolov

6

6

11

18

8

30

16

17

21

53 925

57 068

54 763

26 632

36 369

41 072

26 632

19 630

13 691

Most

89

37

37

22

17

73

23

25

25

187 044

182 586

178 411

93 168

115 441

133 809

93 168

62 650

44 603

Brno

28

28

65

75

60

172

68

72

132

87 140

98 464

93 564

42 376

63 5521)

70 173

42 295

35 7651)

23 391

Ostrava

7

10

13

40

36

41

42

42

100

91 316

89 928

99 135

44 470

57 643

74 352

44 470

32 249

24 784

Příbram

8

6

6

9

7

7

7

6

6

443

502 269

1 931

214

291

1 448

214

187

483

Celkem
Total

96

125

250

241

202

501

243

248

500

463 647

472 492

475 632

227 858

302 221

356 724

227 777

166 554

118 908

1) V r. 2001 narušuje časový posun jedné faktury rozdělení na 50 % a 50 %.
The time delay in one invoice in 2001 disturbs the 50 %-50 % distribution.

Pozn.: Od r. 2001 získávají obce 75 %, viz zákon č. 366/2000 Sb. Nárůst v r. 2002 je způsoben úpravou horního zákona, od r. 2002 jsou vybírány úhrady i za stavební suroviny těžené v dobývacím prostoru.
Note: Since 2001, the municipalities have recieved 75 %, see Act. No. 366/2000 Coll. The increase in 2002 is caused by amendment of the Mining Act; from 2002, charges have also been collected for construction materials extracted from mining spaces.

Zdroj: ČBÚ, Hornická ročenka, 2000, 2001, 2002
Source: ČBÚ, Mining Yearbook, 2000, 2001, 2002

Tab. D3.2.6 Sazby odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu platné v letech 1992-2002
Payment rates for removal of land from the agricultural land fund valid in 1992-2002

Část A – Základní hodnotové ukazatele zemědělské půdy v tis. Kč za 1 ha
Part A – Basic agricultural land value indices in thous. CZK per ha

Hlavní půdní
jednotka
Main unit

Klimatický region        Climatic region

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

95

82

102

120

66

0

0

0

0

0

02

0

0

100

117

72

0

0

0

0

0

03

102

85

105

124

76

0

0

0

0

0

04

31

31

38

47

0

0

0

0

0

0

05

52

41

53

65

0

0

0

0

0

0

06

76

62

72

85

0

0

0

0

0

0

07

66

50

58

67

0

0

0

0

0

0

08

84

69

82

81

47

59

0

0

0

0

09

0

0

97

112

73

82

0

0

0

0

10

0

80

93

111

70

80

0

0

0

0

11

0

0

86

98

61

72

0

50

0

0

12

0

0

74

91

53

62

63

45

0

0

13

0

57

65

75

45

58

58

40

0

0

14

0

48

79

95

57

68

66

48

0

0

15

0

0

68

77

49

59

0

43

0

0

16

0

0

40

44

24

45

40

40

0

0

17

0

0

36

45

0

38

0

0

0

0

18

35

0

40

36

26

37

0

29

12

14

19

57

45

59

69

41

51

0

0

0

0

20

46

35

45

53

33

41

36

34

21

0

21

22

23

29

38

24

31

35

31

17

0

22

24

29

36

46

24

45

42

41

26

0

23

23

23

34

38

19

31

27

23

0

0

24

35

0

0

55

0

0

45

35

0

0

25

0

40

49

61

35

68

0

66

0

0

26

0

33

43

53

27

54

43

52

0

0

27

0

0

0

43

31

45

44

41

0

0

28

0

49

60

69

40

59

32

60

0

0

29

40

40

50

59

39

75

57

74

0

0

30

0

33

42

51

32

60

0

63

0

0

31

0

27

35

44

28

45

0

42

0

0

32

28

0

36

45

31

49

45

49

0

0

33

0

50

62

70

43

64

0

55

0

0

34

0

0

0

0

0

0

0

0

53

0

35

0

0

0

0

0

0

0

0

40

0

36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

37

17

15

19

26

15

21

17

22

15

12

38

0

0

0

30

14

25

24

26

18

0

39

6

6

6

7

5

7

0

6

6

6

40

8

7

8

9

6

9

10

9

9

8

41

8

7

8

10

7

10

10

10

10

9

42

0

0

76

85

56

64

60

0

0

0

43

0

0

0

81

51

61

54

55

0

0

44

0

0

0

66

0

48

45

52

30

0

45

0

0

59

66

40

49

43

0

0

0

46

0

0

60

65

39

49

45

50

0

0

47

0

0

0

54

31

42

37

38

0

0

48

0

0

37

43

23

33

30

29

19

0

49

0

0

0

40

22

29

25

23

16

0

50

0

31

44

46

31

59

46

56

42

38

51

0

30

36

42

15

39

34

38

0

0

52

0

0

42

50

0

46

43

39

26

0

53

0

0

44

49

28

39

0

29

19

0

54

0

29

34

39

24

30

0

21

13

0

55

36

33

42

51

33

43

24

48

21

19

56

100

81

95

111

71

74

68

43

23

22

57

85

68

82

95

57

58

52

35

0

0

58

87

72

87

99

58

63

56

28

15

13

59

64

53

62

76

37

43

39

27

0

0

60

106

91

100

114

75

81

74

0

0

0

61

85

73

80

88

56

61

58

0

0

0

62

81

61

69

77

49

57

46

0

0

0

63

49

42

49

51

34

40

34

0

0

0

64

18

18

18

19

17

19

21

18

17

15

65

17

0

17

18

16

18

0

17

15

12

66

0

0

12

14

0

14

16

14

12

13

67

13

14

14

14

13

14

11

12

10

7

68

0

12

12

12

12

12

10

9

8

6

69

10

10

10

10

8

10

7

7

6

5

70

17

17

16

17

16

17

14

15

13

11

71

0

15

15

16

15

16

13

14

12

10

72

19

7

7

7

7

7

6

7

6

5

73

0

0

7

8

8

8

8

7

6

5

74

0

0

0

0

0

7

6

5

6

5

75

0

9

0

9

8

9

8

6

6

5

76

0

8

0

7

0

7

6

6

5

5

77

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

78

5

0

5

0

5

0

5

5

5

5


Část B – Faktory životního prostředí, které budou negativně ovlivněny odnětím půdy ze zemědělského
půdního fondu, a ekologické váhy těchto vlivů
Part B – Environmental factors that will be negatively affected by removal of land from the agricultural
land fund and the environmental weight of these impacts

Skupina
faktorů
Group of
factors

Charakteristika faktorů životního prostředí negativně ovlivněného odnětím půdy
ze zemědělského půdního fondu
Characteristics of environmental factors negatively affected by removal of land
from the agricultural land fund

Ekologická
váha vlivu
Environmen-
tal weight
of impact

A

Národní parky – I. zóna, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky
National Parks – Zone I, National Nature Reserves and National Nature Memorials

20

Národní parky – II. zóna, chráněné krajinné oblasti – I. zóna, přírodní rezervace
a přírodní památky
National Parks – Zone II, Protected Landscape Areas – Zone I, Nature Reserves
and Nature Memorials

15

Národní parky – III. zóna, chráněné krajinné oblasti – II. zóna, územní systémy
ekologické stability
National Parks – Zone III, Protected Landscape Areas – Zone II, Territorial Systems
of Ecological Stability

10

Ochranná pásma národních parků, chráněné krajinné oblasti – III. zóna
a významné krajinné prvky
Protective zones of National Parks, Protected Landscape Areas – Zone III and
significant landscape features

5

B

Chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních a povrchových vod
a ochranná pásma vodních zdrojů II. stupně
Protected areas of natural accumulation of ground and surface water
and protected zones of water sources in Class II

10

Ochranná pásma vodních zdrojů III. stupně
Protected zones of water sources in Class III

5

Ochranná pásma léčivých zdrojů a minerálních vod stolních vně ochranných
pásem I. stupňů nebo užších prozatímních ochranných pásem
Protected zones of medicinal sources and table mineral waters outside of Class I
protected zones or narrower temporary protective zones

10

C

Území uvnitř hranic jedenácti sídelních regionálních aglomerací určených
usnesením vlády ČSSR č. 26/1983 Sb.
Territories within the boundaries of 11 settlement regional agglomerations
designated by Decision of the Government of the Czechoslovak Socialist Republic
No. 26/1983 Coll.

10

Území mimo plochy určené platnou územně plánovací dokumentací k zástavbě
nebo pro jiné urbanistické funkce
Territory outside the areas designated by the valid territorial planning documents
for construction or some other urban functions

5

D

Chráněná ložisková území
Protected deposit territories

5


ČÁST C – Důvody ke snížení základní sazby odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
Part C – Reasons for decreasing the basic charge rate for removal of land from the agricultural land fund

Důvod ke snížení základní sazby odvodů
Reason for decreasing the basic charge rate

Koeficient
Coefficient

Zemědělská půda poškozená
Agricultural land damaged by

 

a) spady z průmyslových exhalací
deposition of industrial pollutants

0,8

b) úniky pevných nebo tekutých toxických látek
spills of solid or liquid toxic substances

0,4

c) ropnými látkami
petroleum products

0,7

d) vodní nebo větrnou erozí
water or wind erosion

0,6

Zemědělská půda nalézající se v současně zastavěném území sídelních útvarů (obcí)
Agricultural land located in currently built-up municipal areas

0,2

Zemědělská půda v ekonomicky zaostávajících územích a v pohraničních územích
vymezených usnesením vlády České republiky č. 11 ze dne 8. 1. 1992
Agricultural land in economically retarded territories and border areas delimited by
Decision of the Government of the Czech Republic No. 11 of January 18, 1992

0,5

Zdroj: zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, příloha č. 1
Source: Act No. 334/1992 Coll., on protection of the agricultural land fund, Annex No. 1

Tab. D3.2.7 Výše odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu v r. 2002
Amount of charges for removal of land from the agricultural land fund 2002

 

Měrná
jednotka
Unit

Odnětí půdy           Removal of land

 

Celkem
Total

v tom            including

bytová
výstavba
apartment
con-
struction

průmyslová
výstavba
industrial con-
struction

těžba
nerostů
mining of
minerals

doprava
a sítě
transport
and
networks

vodní
hospod.
water ma-
nagement

rekreace
a sport
recreation
and sport

následné
zalesnění
later affo-
restation

ostatní
other

Počet plátců

Počet
Number

4 006

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of payers

Výměra
zem. půdy,
pro kterou
byl vydán
souhlas
podle
§ 9/61

trvale

ha

13 265

439

10 216

122

843

153

372

652

469

permanent

Area of
agricul.
land for
which con-
sent was
issued pur-
suant to
§ 9/61

dočasně

ha

370

1

22

131

121

10

8

11

65

temporary

Výměra
zem. půdy,
za jejíž
odnětí byl
předepsán
odvod
podle
§ 11/1a1)

podle
§ 11/9

ha

393

3

31

258

1

15

54

0

32

by § 11/9

Area of
agricul.
land for
which pay-
ment for
removal
of which
was pres-
cribed by
§ 11/1a1)

podle
§ 11/10

ha

1 524

111

631

88

419

14

96

0

165

by § 11/10

podle
§11/1b

ha

616

9

19

304

156

4

15

32

76

by § 11/1b

Výše
odvodů za
odnětí

podle
§ 11/9

tis. Kč
thous. CZK

5 823,0

531,0

2 143,1

1 086,9

210,9

53,7

1 100,7

7,1

689,7

by § 11/9

Amount
of charges
for re-
moval2)

podle
§11/10

tis. Kč
thous. CZK

309 495,2

50 698,4

128 718,0

5 933,7

87 383,1

493,8

15 954,3

23,2

20 290,7

by § 11/10

podle
§ 11/1b

tis. Kč
thous. CZK

2 482,3

38,6

327,7

848,4

384,2

9,7

133,8

0,0

739,9

by § 11/1b

1) podle zákona č. 334/1992 Sb., ve znění zákona č. 231/1999 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění
pursuant to Act No. 334/1992 Coll, as amended by Act No. 213/1999 Coll., on protection of the agricultural land fund, as amended

Zdroj: MŽP ČR
Source: MŽP ČR

Tab. D3.2.8 Výnosy odvodů za odnětí půdy - členění podle příjemců, 1990-2002
Income from charges for removal of land from the agricultural landfund - classified according to recipient, 1990-2002

Rok
Year

Celkem FZP1), SFŽP
Total FZP1), SFŽP

Obce
Municipalities

Zemědělská půda
Agricultural land

Lesní půda
Forest land

Zemědělská půda2)
Agricultural land2)

Lesní půda
Forest land

mil. Kčs/Kč        mil. CSK/CZK

1990

978,0

x

-

x

1991

461,6

x

-

x

1992

208,6

x

-

x

1993

324,2

x

216,3

x

1994

490,6

x

327,1

x

1995

348,8

x

232,5

x

1996

430,7

10,0

287,1

6,667

1997

441,5

17,5

294,3

11,667

1998

426,4

34,4

284,3

22,933

1999

424,6

31,0

283,1

20,667

2000

441,7

30,6

294,5

20,4

2001

300,9

35,7

200,6

23,8

2002

318,3

36,0

212,2

24,0

1) FZP – Fond pro zúrodnění půdy ČR, zrušený zákonem č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí
Land Reclamation Fund, abolished by Act No. 388/1991 Coll., on the State Environmental Fund (SEF).

2) podíl obcí na výnosu odvodů celkem v letech 1993–2001, dopočtený na základě výnosu pro SFŽP a podílu obcím ze zákona č. 334/1992 Sb.
The portion of municipalities in the income from payments and overall during 1993–2001 calculated on the basis of income for SEF and portion for municipalities pursuant to Act No. 334/1992 Coll.

Zdroj: r. 1990–1991 SMS, r. 1992–2001 SFŽP
Source: 1990–1991 SMS, 1992–2001 SFŽP

Tab. D3.2.9 Poplatky za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesů v r. 2002
Charges for reclassification of property designated to fulfill the function of a forest 2002

 

Měrná
jednotka
Unit

Odnětí lesních pozemků         Removal of frest property

 

Celkem
Total

v tom      including

bytová
výstavba
apartment
construction

průmyslová
výstavba
industrial
construction

těžba
nerostů
mining
of minerals

doprava
a sítě
transport
and
networks

vodní
hospodářství
water ma-
nagement

rekreace
a sport
recreation
and sport

ostatní
other

Počet plátců

počet
number

754

x

x

x

x

x

x

x

Number of payers

Výměra lesních pozemků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area of forest property

- trvale

ha

136,8

6,7

9,8

21,6

40,9

11,9

7,9

38,1

- permanent

- dočasně

ha

288,0

0,3

2,8

124,1

51,4

15,0

60,8

33,6

- temporary

Výše poplatků za odnětí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amount of payments
for reclassification

- trvale

tis. Kč
thous. CZK

55 614,9

3 270,6

4 545,8

13 560,0

20 212,3

2 361,5

4 330,2

7 334,6

- permanent

- dočasně

tis. Kč
thous. CZK

3 762,7

15,7

32,4

1 444,9

1 057,5

69,7

931,2

211,2

- temporary

Zdroj: MŽP ČR
Source: MŽP ČR

D3.3  Pokuty za porušování zákonů na ochranu životního prostředí
          Fines for infringement of environmental acts

Tab. D3.3.1 Horní hranice pokut za porušování povinností vyplývajících ze zákonů na ochranu životního prostředí v r. 2002
Maximum amount of fines for infringement of environmental acts in 2002

Oblast životního prostředí

Horní výše pokuty
Maximum rate of fines

Dle zákona
Pursuant to Act

Area of the environment

Odpady1)

10 000 000 Kč

č. 185/2001 Sb.

Wastes1)

Chemické látky1)

5 000 000 Kč

č. 157/1998 Sb.2)

Chemical substances1)

Ochrana ovzduší

10 000 000 Kč

č. 309/1991 Sb.2)
č. 86/2002 Sb.

Air

Ochrana vod1)

10 000 000 Kč

č. 254/2001 Sb.

Water1)

Obaly

50 000 000 Kč

č. 477/2001 Sb.

Packaging

Ochrana lesa

1 000 000 Kč

č. 282/1991 Sb.
č. 289/1995 Sb.2)

Forest

Ochrana přírody

1 000 000 Kč

č. 114/1992 Sb.2)

Nature conservation

Týrání zvířat

200 000 Kč

č. 246/1992 Sb.2)

Cruelty to animals

Ochrana zem. půdy

500 × min. mzdy

č. 334/1992 Sb.2)

Agricultural land

Jaderná bezpečnost

100 000 000 Kč

č. 18/1997 Sb.

Nuclear safety

Prevence závažných
havárií způsobených
chemickými látkami4)

5 000 000 Kč

č. 353/1999 Sb.2)

Prevention of serious
accidents caused by
chemical substances

Geneticky modifikované
organismy

1 500 000 Kč

č. 153/2000 Sb.

Genetically modified
organisms

Územní plánování
a stavební řád3)

1 000 000 Kč

č. 50/1976 Sb.2)

Landscape planning and
building regulations3)

Jiné

1 000 000 Kč

č. 17/1992 Sb.

Other

Jiné

100 000 Kč

č. 36/1975 Sb.2)

Other

1) Při opakovaném porušení zákona lze pokutu zdvojnásobit, při dalším opakování ji lze ztrojnásobit, takže je možné uložit pokutu až do výše 3 000 000 Kč. Existují i další způsoby stanovení výše pokut za porušení vodní legislativy.
Should the abuse be perpetrated again within one year, the fine can be doubled, and in another case within the same year, tripled, i.e. a maximum fine of CZK 3 million can be imposed. There are also other means of determining the amount of fines for infringement of the water legislation.

2) ve znění pozdějších předpisů
As amended by later regulations.

3) Pokutu lze zvýšit v případě stavby bez povolení u fyzické osoby až na desetinásobek.
The fine for natural persons may be increased for building without a permit by up to 10–fold.

4) Pokutu lze v případě opakování do 1 roku uložit až v dvojnásobné výši.
Should the abuse be perpetrated again within one year, the fine can be doubled.

Zdroj: citované zákony
Source: Acts cited in the table

Tab. D3.3.2 Nejvyšší pokuty uložené OI ČIŽP v jednotlivých složkách ochrany životního prostředí1), 1998-2002
The highest fines levied by OI ČIŽP for individual components of environmental protection1), 1998-2002

Oblastní inspektorát
District Inspectorate

Rok
Year

Ovzduší
Air

Voda
Water

Odpady
vč. obalů
Waste

Příroda
Nature

Les
Forest

Chemické
látky
Chemical
substances

GMO2)

tis. Kč        thous. CZK

Praha    Prague

1998

3 000

160

80

25

18

x

x

1999

800

100

50

250

150

x

x

2000

400

250

100

250

15

10

x

2001

200

200

150

270

1

20

x

2002

550

3 000

50

300

800

70

0

České Budějovice

1998

100

90

170

30

900

x

x

1999

300

416

630

50

1 300

x

x

2000

200

100

1 260

100

1 000

50

x

2001

250

200

300

400

250

210

x

2002

200

110,4

770

17

1 000

180

0

Plzeň

1998

450

288

180

250

400

x

x

1999

150

50

170

500

420

x

x

2000

400

1 222

200

50

400

12

x

2001

300

192

790

20

600

130

x

2002

300

300

230

200

800

55

0

Ústí nad Labem

1998

2 000

819

150

60

10

x

x

1999

2 000

187

210

70

0

x

x

2000

200

2 606

280

125

0

50

x

2001

250

150

280

40

0

50

x

2002

500

700

130

500

0

20

180

Hradec Králové

1998

200

700

190

20

250

x

x

1999

170

334

80

70

180

x

x

2000

1 200

230

500

150

100

5

x

2001

300

700

70

60

100

73

x

2002

150

700

700

50

20

50

0

Havlíčkův Brod

1998

300

70

40

100

950

x

x

1999

250

61

50

30

500

x

x

2000

200

200

55

50

600

15

x

2001

300

200

45

500

800

14

x

2002

200

50

100

40

950

23

0

Brno

1998

1 400

400

100

50

3

x

x

1999

450

200

100

50

75

x

x

2000

300

177

100

620

550

50

x

2001

200

230

250

70

350

60

x

2002

200

772,44

100

100

500

100

0

Olomouc

1998

200

178

120

120

50

x

x

1999

500

265

500

25

300

x

x

2000

500

60

70

50

750

25

x

2001

400

204

60

150

900

30

x

2002

800

183,26

150

42

1 900

220

0

Ostrava

1998

330

263

100

20

30

x

x

1999

900

80

150

50

500

x

x

2000

350

100

45

20

200

50

x

2001

230

120

300

50

250

60

x

2002

150

311,7

600

50

200

80

0

Liberec

1998

200

158

50

20

40

x

x

1999

250

50

100

20

20

x

x

2000

150

162

75

50

20

5

x

2001

150

3 000

70

30

20

50

x

2002

300

150

440

50

30

100

0

Ředitelství

2002

15

x

x

x

x

x

x

1) Pro r. 2002 se jedná o pokuty, které nabyly právní moci v tomto roce, nezávisle na tom, kdy byly uloženy. Podle zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií, ČIŽP v letech 2000–2002 neuložila žádnou pokutu.
For 2002 all fines that came into legal force in that year are included, no matter when they were levied. In 2000–2002, the Czech Environmental Inspection did not impose any fines pursuant to Act No. 353/1999 Coll., on prevention of major accidents.

2) geneticky modifikované organismy
genetically modified organisms

Zdroj: ČIŽP
Source: ČIŽP

Tab. D3.3.3 Pokuty uložené OI ČIŽP v jednotlivých složkách ochrany životního prostředí1) - počet, 1998-2002
Fines levied by OI ČIŽP in the individual components of environmental protection1) - number, 1998-2002

Oblastní inspektorát
District Inspectorate

Rok
Year

Ovzduší
Air

Voda
Water

Odpady
Waste

Příroda
Nature

Les
Forest

Chemické
látky
Chemical
substances

GMO2)

Celkem
Total

počet        number

Praha    Prague

1998

59

5

4

25

5

x

x

98

1999

20

24

8

58

11

x

x

121

2000

685

20

18

64

2

3

x

792

2001

42

21

42

40

3

16

x

164

2002

32

15

19

73

6

17

0

162

České Budějovice

1998

23

26

43

40

27

x

x

159

1999

6

32

71

64

28

x

x

201

2000

23

27

53

69

11

12

x

195

2001

24

31

96

61

14

17

x

243

2002

13

32

42

55

11

27

0

180

Plzeň

1998

50

65

28

42

4

x

x

189

1999

55

50

62

27

5

x

x

199

2000

159

54

62

33

9

12

x

329

2001

45

79

164

36

8

57

x

389

2002

43

49

112

41

11

44

0

300

Ústí nad Labem

1998

59

34

37

20

1

x

x

151

1999

50

28

34

19

0

x

x

131

2000

60

30

39

20

0

9

x

158

2001

24

29

97

23

0

15

x

188

2002

28

23

48

51

0

12

2

164

Hradec Králové

1998

48

16

30

23

6

x

x

123

1999

33

14

64

59

4

x

x

174

2000

51

2

54

47

1

1

x

156

2001

22

41

113

61

4

27

x

268

2002

22

43

79

52

2

15

0

213

Havlíčkův Brod

1998

57

46

73

42

9

x

x

227

1999

48

34

72

39

15

x

x

208

2000

82

37

96

44

12

11

x

282

2001

49

40

85

77

20

15

x

286

2002

46

23

113

57

15

12

0

266

Brno

1998

59

88

25

50

3

x

x

225

1999

78

119

41

46

38

x

x

322

2000

57

118

40

50

12

12

x

289

2001

57

149

79

57

20

44

x

406

2002

78

139

34

64

71

12

0

398

Olomouc

1998

60

64

83

19

7

x

x

233

1999

40

48

119

26

25

x

x

258

2000

77

63

86

22

32

18

x

298

2001

69

55

119

18

24

34

x

319

2002

51

49

97

14

14

38

0

263

Ostrava

1998

55

62

54

33

6

x

x

210

1999

46

48

55

29

20

x

x

198

2000

71

29

31

25

8

12

x

176

2001

29

51

119

30

4

15

x

248

2002

22

59

43

40

4

15

0

248

Liberec

1998

12

7

10

9

5

x

x

43

1999

17

15

24

33

2

x

x

91

2000

36

23

35

31

8

2

x

135

2001

19

13

90

46

8

38

x

214

2002

16

10

63

39

5

46

0

179

Ředitelství

2002

14

0

0

0

0

0

0

14

1) Pro r. 2002 se jedná o pokuty, které nabyly právní moci v tomto roce, nezávisle na tom, kdy byly uloženy. Podle zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií, ČIŽP v letech 2000–2002 neuložila žádnou pokutu.
For 2002 all fines that came into legal force in that year are included, no matter when they were levied. In 2000–2002, the Czech Environmental Inspection did not impose any fines pursuant to Act No. 353/1999 Coll., on prevention of major accidents.

2) geneticky modifikované organismy
genetically modified organisms

Zdroj: ČIŽP
Source: ČIŽP

Tab. D3.3.4 Pokuty uložené OI ČIŽP v jednotlivých složkách ochrany životního prostředí1) - celková částka, 1998-2002
Fines levied by OI ČIŽP in the individual components of environmental protection1) - total, 1998-2002

Oblastní
inspektorát
District
Inspectorate

Rok
Year

Ovzduší
Air

Voda
Water

Odpady
Waste

Příroda
Nature

Les
Forest

Chemické
látky
Chemical
substances

GMO2)

Celkem
Total

Kč        CZK

Praha
Prague

1998

7 818 500

285 000

175 000

141 900

27 000

x

x

8 447 400

1999

2 006 000

565 200

190 000

628 200

341 000

x

x

3 730 400

2000

28 416 400

948 870

587 000

1 165 800

17 000

18 000

x

31 153 070

2001

1 227 500

808 220

917 500

616 700

1 400

137 500

x

3 708 820

2002

1 318 400

3 630 000

386 000

1 197 200

968 500

338 000

0

7 838 100

České
Budějovice

1998

1 015 000

526 957

1 058 000

194 000

2 176 500

x

x

4 970 457

1999

705 000

968 732

2 317 500

240 600

3 491 500

x

x

7 723 332

2000

1 555 000

532 963

3 113 000

382 200

1 786 500

198 000

x

7 567 663

2001

957 000

719 643

4 023 500

1 031 900

770 500

814 000

x

8 316 543

2002

811 000

452 000

2 282 000

133 300

1 200 400

650 000

0

5 528 700

Plzeň

1998

2 251 000

1 419 509

1 131 000

349 750

480 000

x

x

5 631 259

1999

1 820 500

717 381

3 145 000

933 000

1 300 000

x

x

7 915 881

2000

4 438 000

1 222 270

2 575 000

209 900

1 880 000

70 000

x

10 395 170

2001

2 413 000

1 502 342

4 615 000

173 800

1 330 000

1 006 500

x

11 040 642

2002

2 169 500

1 454 341

2 716 500

471 700

1 980 000

686 500

0

9 578 541

Ústí nad
Labem

1998

4 083 000

2 841 182

751 500

81 800

10 000

x

x

7 767 482

1999

4 463 000

1 405 451

594 400

138 500

0

x

x

6 601 351

2000

2 098 000

4 058 833

874 000

235 500

0

200 000

x

7 466 333

2001

852 000

1 056 849

1 226 500

114 800

0

208 000

x

3 458 149

2002

1 715 000

3 153 580

580 500

1 003 800

0

115 000

360 000

6 927 880

Hradec
Králové

1998

1 635 000

2 008 690

465 000

136 200

262 000

x

x

4 506 890

1999

1 273 000

723 870

1 125 000

587 200

185 000

x

x

4 019 070

2000

3 692 100

901 827

1 762 500

371 500

100 000

5 000

x

6 832 927

2001

1 040 500

1 804 023

2 300 000

430 100

126 000

432 000

x

6 132 623

2002

883 000

1 766 294

2 148 700

356 600

30 000

315 000

0

5 499 594

Havlíčkův
Brod

1998

1 770 000

580 820

1 226 500

357 800

1 134 000

x

x

5 069 120

1999

1 570 800

390 168

788 500

121 500

1 175 000

x

x

4 045 968

2000

1 429 100

857 912

1 564 700

273 500

1 799 500

76 000

x

6 000 712

2001

1 701 300

913 888

949 500

1 150 000

1 529 000

83 500

x

6 327 188

2002

1 062 900

364 000

1 420 000

331 700

1 286 000

90 000

0

4 554 600

Brno

1998

3 360 000

2 632 256

451 000

397 500

8 500

x

x

6 849 256

1999

4 144 000

1 921 157

907 000

294 800

226 350

x

x

7 493 307

2000

2 110 000

2 216 225

731 000

1 775 000

1 365 750

233 000

x

8 430 975

2001

1 833 000

3 026 345

1 645 500

561 500

533 000

637 500

x

8 236 845

2002

2 837 000

4 131 265

774 000

668 900

982 000

290 000

0

9 683 165

Olomouc

1998

2 705 000

1 220 031

1 557 000

204 500

96 500

x

x

5 783 031

1999

3 652 000

932 501

2 390 100

140 500

1 194 000

x

x

8 309 101

2000

6 572 000

1 358 783

1 727 000

155 200

3 106 000

188 000

x

13 106 983

2001

3 030 000

1 309 822

1 889 500

221 000

2 775 500

441 500

x

9 667 322

2002

2 878 000

1 482 025

1 586 000

130 700

3 490 000

688 500

0

10 255 225

Ostrava

1998

2 094 000

1 795 216

1 448 000

129 000

113 000

x

x

5 579 216

1999

3 798 600

1 081 352

1 353 500

231 500

2 129 000

x

x

8 593 952

2000

2 067 200

659 820

751 000

153 000

690 000

230 000

x

4 551 020

2001

1 228 500

1 128 581

3 691 500

217 900

330 000

439 000

x

7 035 481

2002

489 700

1 755 069

2 228 500

224 400

350 000

662 000

0

5 709 669

Liberec

1998

530 000

367 123

142 000

46 000

78 500

x

x

1 163 623

1999

1 032 000

160 000

251 000

123 200

28 000

x

x

1 598 200

2000

1 245 000

471 447

456 000

187 400

50 000

8 000

x

2 417 847

2001

825 000

3 290 055

855 500

177 200

50 000

246 000

x

5 443 755

2002

1 260 000

254 000

1 428 500

119 000

115 000

382 000

0

3 558 500

Ředitelství

2002

75 000

0

0

0

0

0

0

75 000

1) Pro r. 2002 se jedná o pokuty, které nabyly právní moci v tomto roce, nezávisle na tom, kdy byly uloženy. Podle zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií, ČIŽP v letech 2000–2002 neuložila žádnou pokutu.
For 2002 all fines that came into legal force in that year are included, no matter when they were levied. In 2000–2002, the Czech Environmental Inspection did not impose any fines pursuant to Act No. 353/1999 Coll., on prevention of major accidents.

2) geneticky modifikované organismy
genetically modified organisms

Zdroj: ČIŽP
Source: ČIŽP