D2 - ORGANIZACE ŘÍZENÍ PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ústředním orgánem státní správy a vrchního státního dozoru ve všech otázkách životního prostředí bylo zákonem ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zřízeno k 1. 1. 1990 Ministerstvo životního prostředí.

Podle tohoto zákona je ministerstvo ústředním orgánem státní správy pro:

Jak vyplývá z dalších zákonů, je ústředním správním úřadem ještě pro tyto oblasti:

Ministerstvo zabezpečuje pro území republiky jednotný informační systém o životním prostředí včetně plošného monitoringu. Je rovněž ústředním orgánem státní správy pro koordinaci mezinárodní spolupráce ve věcech životního prostředí. Uvedeným úkolům odpovídá vnitřní organizace Ministerstva životního prostředí ČR, plnící správní a řídicí funkce resortu.

Pro výkon státního dozoru v ochraně ovzduší a vod, v odpadovém hospodářství a v ochraně lesa a přírody je zákonem č. 282/1991 Sb. zřízena Česká inspekce životního prostředí jako orgán státní správy s ředitelstvím v Praze, který je podřízen Ministerstvu životního prostředí. Pro výkon státní správy na stanovených územích jsou ustaveny oblastní inspektoráty České inspekce životního prostředí v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Liberci, Hradci Králové, Havlíčkově Brodě, Brně, Olomouci a Ostravě. Orgány inspekce dozírají v rozsahu stanoveném zákony ČR na dodržování právních předpisů a rozhodnutí správních orgánů ve věcech životního prostředí, zjišťují nedostatky a škody v životním prostředí, jejich příčiny a osoby odpovědné za vznik poškození. Dozírají na odstranění zjištěných nedostatků a ukládají vhodná opatření k jejich nápravě. Inspekce stanovuje pokuty za poškození životního prostředí. Je rovněž oprávněna nařídit zastavení výroby nebo jiné škodlivé činnosti ohrožující životní prostředí až do odstranění nedostatků a jejich příčin.

K uskutečňování aktivní environmentální politiky státu byl zřízen zákonem ČNR č. 388/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Státní fond životního prostředí jako jeden z finančních zdrojů na podporu ochrany a zlepšování životního prostředí v ČR. Příjmy Fondu tvoří poplatky za vypouštění odpadních vod do povrchových vod, odvody za odběry podzemní vody, poplatky za vypouštění škodlivých látek do ovzduší, odvody za odnětí zemědělské půdy a poplatky za ukládání odpadů. Dalšími zdroji příjmů mohou být dotace ze státního rozpočtu, dary apod. Výdaje Fondu tvoří finanční podpory poskytované podle Směrnice Ministerstva životního prostředí ČR a jejích příloh o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí. Návrhy investorů na poskytnutí prostředků po posouzení a po projednání hodnotící komisí a následném doporučení Radou Fondu podléhají podle zákona konečnému schválení ministrem životního prostředí. V případě kladného rozhodnutí ministra uzavírá kancelář Fondu s žadateli smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na jednotlivá konkrétní opatření pro ochranu životního prostředí.

Státní správa na úseku ochrany životního prostředí v přenesené působnosti je vykonávána obecními úřady (podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů) a krajskými úřady (podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů).

Státní správu dále na svém území vykonávají podle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění správy národních parků (Správa Krkonošského NP, Správa NP Podyjí, Správa NP a CHKO Šumava a Správa NP České Švýcarsko) a správy chráněných krajinných oblastí. Správy národních parků dále vykonávají státní správu lesů, myslivosti, rybářství a ochrany zemědělského půdního fondu, která jinak přísluší orgánům veřejné správy.

Odbornou stránku činnosti ministerstva a resortu životního prostředí při výkonu státní správy podporují a zabezpečují organizační složky státu a příspěvkové organizace, které provozují výzkumnou, vývojovou, informační a monitorovací činnost v resortu a spravují pozemky ve zvláště chráněných územích.

Český hydrometeorologický ústav působí v oborech meteorologie, klimatologie, hydrologie a ochrany čistoty ovzduší, zřizuje a provozuje měřicí stanice a jejich sítě, zpracovává výsledky měření, sestavuje a poskytuje prognózy meteorologické situace a vykonává státní meteorologickou službu.

Český ekologický ústav zpracovává a poskytuje podklady pro výkon státní správy v oblasti monitoringu životního prostředí, provozuje informační systém o životním prostředí a zabezpečuje informační činnost resortu pomocí Střediska veřejných informačních služeb pro životní prostředí.

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka řeší komplexně problematiku vody jako složky životního prostředí, je odbornou základnou vodního hospodářství v resortu.

Česká geologická služba vykonává státní geologickou službu s rozšířenou působností při řešení ekologických otázek. Shromažďuje a publikuje informace o geologické stavbě České republiky, rozvíjí metodiku geologických výzkumů a souvisejících laboratorních prací.

Česká geologická služba – Geofond je informačním a studijním centrem státní geologické služby.

Správa chráněných krajinných oblastí České republiky spravuje chráněné krajinné oblasti na území ČR, zajišťuje výkon státní správy ochrany přírody prováděný jednotlivými správami CHKO, řídí činnost jednotlivých správ a zajišťuje pro řízení CHKO odbornou, metodickou, dokumentační a informační činnost.

Správa KRNAP zajišťuje výkon státní správy na území KRNAP a jeho ochranného pásma v oblasti ochrany přírody, myslivosti, rybářství a ochrany ZPF, spravuje lesy, vodní toky a vodní plochy a další pozemky a stavby na území KRNAP a jeho ochranného pásma a zajišťuje zde odbornou, metodickou, dokumentační a informační činnost.

Správa NP a CHKO Šumava zajišťuje výkon státní správy na území NP Šumava v oblasti ochrany přírody, myslivosti, rybářství a ochrany ZPF, spravuje lesy, vodní toky a vodní plochy a další pozemky a stavby na území NP Šumava a zajišťuje zde odbornou, metodickou, dokumentační a informační činnost. Zajišťuje výkon státní správy ochrany přírody na území CHKO Šumava a zajišťuje zde odbornou, metodickou, dokumentační a informační činnost.

Správa NP Podyjí zajišťuje výkon státní správy na území NP Podyjí a jeho ochranného pásma v oblasti ochrany přírody, myslivosti, rybářství a ochrany ZPF, spravuje lesy, vodní toky a vodní plochy a další pozemky a stavby na území NP Podyjí a jeho ochranného pásma a zajišťuje zde odbornou, metodickou, dokumentační a informační činnost.

Správa NP České Švýcarsko zajišťuje výkon státní správy na území NP České Švýcarsko v oblasti ochrany přírody, myslivosti, rybářství a ochrany ZPF, spravuje lesy, vodní toky a vodní plochy a další pozemky a stavby na území NP České Švýcarsko a zajišťuje zde odbornou, metodickou, dokumentační a informační činnost.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky zajišťuje vedení ústředního seznamu ochrany přírody a evidenci pozemků ve zvláště chráněných územích, vydává stanoviska a expertní posudky pro orgány státní správy a ostatní právnické a fyzické osoby, zajišťuje inventarizační průzkumy a plány péče o chráněná území, odbornou vědeckovýzkumnou a znaleckou činnost v oblasti ochrany přírody, shromažďuje podklady a koordinuje krajinotvorné programy a uskutečňuje opatření k ochraně přírody, krajiny a přírodního dědictví.

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví se zabývá výzkumem, vývojem a aplikací metod zachování a tvorby krajiny a péče o ni, včetně úlohy okrasného zahradnictví při tvorbě a ochraně životního prostředí v krajině a současně zastavěných území obcí.

D2 - ORGANIZATION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION


Czech National Council Act No. 2/1969 Coll., on establishing ministries and other central bodies of the state administration of the Czech Republic, as amended, established the Ministry of the Environment on January 1, 1990 as the central authority of the state administration and the highest state inspection authority in all environmental issues.

Pursuant to this Act, the Ministry is the central body of the state administration for:

It follows from other acts that the Ministry of the Environment carries out supreme state supervision in the following areas:

The Ministry is responsible for providing a uniform environmental information system within the territory of the Republic including wide-area monitoring. It is also the central body of the state administration for coordinating international cooperation in environmental issues. These tasks correspond to the internal organization of the Ministry of the Environment, executing the administrative and directive tasks of the sector.

To carry out state inspection of air and water protection, waste management and forest and landscape protection, Act No. 282/1991 Coll. established the Czech Environment Inspection as a body of the state administration with head offices in Prague, which is subject to the Ministry of the Environment. Inspectorates of the Czech Environment Inspection have been established to implement state administration in the specified territories, in Prague, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Havlíčkův Brod, Brno, Olomouc and Ostrava. The bodies of the inspection carry out supervision, to the extent specified by the acts of the Czech Republic, of compliance with legislation and decisions of administrative bodies in environmental matters, determine inadequacies and damage to the environment, the causes thereof and persons responsible for the occurrence of such damage. They supervise the elimination of determined inadequacies and impose suitable measures for remediation. The Inspection sets fines to be imposed for damaging the environment, makes decisions on the amounts of payments for depositing waste in landfills, for air pollution caused by large and medium, pollution sources, and deals with complaints from individuals and organizations. It is also authorized to order the stopping of production or other detrimental activities endangering the environment up until such time as the inadequacies and their causes are eliminated.

In order to implement an active state environmental policy, Czech National Council Act No. 388/1991 Coll. as amended, established the State Environmental Fund as one of the financial sources to support protection and improvement of the environment in the Czech Republic. The income of the Fund consists of payments for discharging of waste water into surface waters, charges for withdrawal of groundwater, payments for emission of pollutants into the air, charges for reclassification of agricultural land and payments for waste deposition. Other sources of income can be subsidies from the state budget, donations, etc. Expenditures of the Fund consist of financial support provided pursuant to the Directives of the Ministry of the Environment and their Annexes on the provision of finances from the State Environmental Fund. Applications of investors for provision of funds are first evaluated and considered by an assessment commission and, following recommendation by the Fund Council, are subject by act to final approval by the Minister of the Environment. If favourably accepted by the Minister, the Fund Office signs an agreement with the applicant on the provision of financial means for the individual concrete measures for protection of the environment.

The state administration in the sector of environmental protection is carried out in delegated jurisdiction by the municipal authorities (pursuant to Act No. 128/2000 Coll., on municipalities, as amended) and, in delegated jurisdiction by the Regional Authorities (pursuant to Act No. 129/2000 Coll., on the Regions).

In addition, pursuant to Act No. 114/1992 Coll., as amended, the state administration is also carried out by the administrations of the National Parks (the Administration of the Krkonoše National Park, the Administration of the Šumava National Park and Protected Landscape Area and the Administration of the České Švýcarsko National Park) and the administrations of the Protected Landscape Areas. The Administrations of the National Parks further carry out state administration of forests, gamekeeping, fishing and protection of the agricultural land fund, which is otherwise the responsibility of the public administrative authorities.

The professional aspects of the work of the Ministry and sector of the environment in carrying out state administration are supported and provided for by the state organizational units and contributory organizations that carry out research, development, information and monitoring work in the sector and administer properties in specially protected territories.

The Czech Hydrometeorological Institute is active in the fields of meteorology, climatology, hydrology and air protection. It establishes and operates monitoring stations and networks thereof, processes the results of measurements, draws up and provides forecasts of meteorological conditions and operates the state meteorological service.

The Czech Environmental Institute processes and provides basic documents for implementation of the state administration in environmental monitoring, operates the environmental information system and is responsible for the informative work of the sector through the Public Information Service Centre.

The T.G. Masaryk Water Management Research Institute carries out complex studies of the subject of water as a component of the environment and provides a professional base for water management in the sector.

The Czech Geological Survey operates the state geological service with extended jurisdiction in dealing with geological issues. It collects and publishes information on the geological structure of the Czech Republic, and develops the methods of geological research and connected laboratory practice.

The Czech Geological SurveyGeofund is the information and study centre of the state geological service.

Administration of Protected Landscape Areas of CR administers protected landscape areas within the territory of the CR, ensures operation of the state administration in nature protection and carried out by the individual Protected Landscape Area administrations, directs the professional activities of the individual administrations and provides professional, methodical, documentary and information work for administration of the Protected Landscape Areas.

The KRNAP Administration provides for implementation of the state administration in the territory of KRNAP and its protective zone in the sphere of nature protection, gamekeeping, fishing and protection of the agricultural land fund, administers forests, water courses and water areas and other properties and structures in the territory of KRNAP and its protective zone and provides for professional, methodical, documentary and information activities there.

The Administration of the Šumava NP and PLA provides for implementation of the state administration in the territory of the Šumava NP in the area of nature protection, gamekeeping, fishing and protection of the agricultural land fund, administers forests, water courses and water areas and other properties and structures in the territory of the Šumava NP and provides for professional, methodical, documentary and information activities in the park. It provides for implementation of the state administration in nature protection in the territory of the Šumava PLA and provides for professional, methodical, documentary and information activities.

The Administration of the Podyjí NP provides for implementation of the state administration in the territory of the Podyjí NP in the area of nature protection, gamekeeping, fishing and protection of the agricultural land fund, administers forests, water courses and water areas and other properties and structures in the territory of the Podyjí NP and its protective zone and provides for professional, methodical, documentary and information activities in the park.

The Administration of the České Švýcarsko National Park provides for implementation of the state administration in the territory of the České Švýcársko NP in the area of nature protection, gamekeeping, fishing and protection of the agricultural land fund, administers forests, water courses and water areas and other properties and structures in the territory of the České Švýcarsko NP and provides for professional, methodical, documentary and information activities in the park.

The Agency for Protection of Nature and the Landscape of CR was established to provide for maintenance of central nature protection list and records of properties in specially protected territories, to issue standpoints and expert reports for the state administrative bodies and other legal entities and natural persons, to provide inventories of investigations and plans for care of protected territories and professional scientific research and expert work in environmental protection, to collect documents and coordinate landscape creation programs and implement measures for protection of nature, the landscape and the natural heritage.

The Silva Tarouca Research Institute of the Landscape and Decorative Gardening is concerned with research, development and application of methods for preservation and creation of the landscape and care for it, including tasks in decorative gardening in the creation and protection of the environment in the landscape and simultaneously the built-up territories of municipalities.


Obr. D2.1 Struktura státní správy v oblasti životního prostředí k 1. 1. 2003
Structure of the state administration in environmental areas as of Jan. 1, 2003